Zic unii că e in­co­rect să tă­bă­râm pe ca­pul bie­tu­lui mic în­tre­prin­ză­tor, în­glo­dat în ta­xele și im­po­zi­tele sta­tu­lui ro­mân, care abia su­pra­vie­țu­iește de pe o zi pe alta. Că un ast­fel de om de afa­ceri nu are nici o șansă să scoată vreun câștig dacă nu face și un pic de eva­ziune fis­cală, căci cos­tu­rile afa­ce­rii plus dă­rile că­tre stat sunt prea mari pen­tru a fi aco­pe­rite din pro­fi­tul său. Pri­vită din per­spec­tiva asta, a în­gri­jo­ră­rii față de prea îm­po­vă­ra­to­rul stat ro­mân, eva­ziu­nea fis­cală se trans­formă dintr‑o ru­și­noasă in­frac­țiune într‑o bravă luptă pen­tru su­pra­vie­țu­ire. Și, de­si­gur, me­rită toată com­pa­siu­nea noastră.

Dis­cu­ția îi are azi în prim-plan mai ales pe cei care fac ali­men­ta­ție pu­blică și mici ser­vi­cii de tu­rism și a fost stâr­nită de mult-dez­bă­tuta des­cin­dere a ANAF pe li­to­ral, cu pri­le­jul zi­lei de 1 mai. Dar su­biec­tul nu e nou. Ceea ce vă pro­pun eu este să ne ui­tăm la el dintr‑o altă per­spec­tivă, poate mai pu­țin abordată.

Să luăm ca­zul cuiva care are o te­rasă într-un oraș oa­re­care, unde vinde mici, câr­nați și bere. Ca să își de­ru­leze ac­ti­vi­ta­tea de în­tre­prin­ză­tor se suie fru­mu­șel în Lo­ga­nul său în­scris pe firmă, pune niște ben­zină și pur­cede că­tre cel mai apro­piat ma­ga­zin cash & carry, even­tual ăla care are pro­mo­ții mai mari. Um­ple por­tba­ga­jul cu bere, mici și câr­nați trași în fo­lie de plas­tic, vreo două ba­xuri de muș­tar, pâine să ajungă și se în­toarce iute la te­rasa sa. În­cinge gra­ta­rul, pune car­nea la sfârâit, be­rea la rece și aș­teaptă mușterii.

Veți fi poate de acord că ter­me­nul de în­tre­prin­ză­tor e un pic cam pre­ten­țios pen­tru ac­ti­vi­ta­tea asta co­mer­ci­ală. Omul nos­tru n‑a în­tre­prins ni­mic în sen­sul pe care îl dă ter­me­nul eco­no­mic1, ci pur și sim­plu a mu­tat niște mici de la Me­tro pe gră­ta­rul său. În ve­ci­nă­ta­tea lui mai sunt încă do­uă­zeci de alți așa-ziși în­tre­prin­ză­tori care fac ace­lași lu­cru — con­cu­rența e mare pen­tru că n‑ai ne­voie de prea multă minte și nici de foarte mulți bani ca să frigi niște mici și să des­faci niște sti­cle de bere. Din ce se face di­fe­ren­ți­e­rea în­tre toate aceste afa­ceri? Din ni­mic. Unii pre­tind că au mici de De­du­lești, al­ții că sunt cei mai proas­peți, al­ții că sunt cei mai gus­toși, al­ții că gra­tar­giul lor e cel mai cel. Cât de mult poți să scoți pro­fit din bu­si­ness-ul ăsta? Nu cine știe ce, fi­rește. Nu în­de­a­juns ca să plă­tești bine gra­tar­giul, fe­meia care face cu­ră­țe­nie, con­ta­bila care-ți ține ac­tele, chi­ria pe spa­țiu, ben­zina și re­pa­ra­țile troa­cei de Lo­gan, căr­bu­nii de gră­tar, cu­ren­tul elec­tric, fri­gi­de­rele, ta­xele și im­po­zi­tele la stat și să-ți rămână și ție ceva. Pen­tru că pur și sim­plu nu e cum.

O, dar aș­tep­tă­rile sale sunt mari! Omul nos­tru de afa­ceri crede că a pus coada la prună cu ideea lui ge­ni­ală de a face o te­rasă și se con­si­deră în­drep­tă­țit să câștige mulți bani. O să vă în­tre­bați câți. Păi câți și-ar dori el, fi­rește, căci vi­sul ori­că­rui mic în­tre­prin­ză­tor este să de­vină un mare în­tre­prin­ză­tor. Nici unul din­tre ei nu se gân­dește cât va­lo­rează de fapt ser­vi­ciul pe care îl face. Și ade­vă­rul e că va­loa­rea afa­ce­rii sale este foarte mică. Căci pse­u­doîn­tre­prin­ză­to­rul nos­tru nu-si asumă nici un risc, nu ada­ugă nici o va­loare — mi­cii și be­rea lui și‑o poate cum­păra ori­cine de la orice pră­va­lie, sin­gura di­fe­rență e că — în loc să mă­nânci și să bei acasă — mol­făi ha­leala pe stradă, stând la niște mese de plas­tic, even­tual cu um­bre­luță bran­du­ită pri­mită gra­tuit de la vreun pro­du­că­tor de bere. Câți bani me­rită acest ru­di­men­tar mise-en-place?

După pă­re­rea pa­tro­nu­lui, mulți. Cât mai mulți. Și pen­tru că nu re­u­șește să‑i pro­ducă le­gal, căci nu sun­tem dis­puși să dăm 10 lei pe mic și 20 de lei pe bere, omul nos­tru de afa­ceri își rot­u­n­jește ve­ni­tu­rile din eva­ziune. Pe care el o con­si­deră jus­ti­fi­cată, căci alt­fel n‑ar re­zista — zice el.

Pu­teți lua exem­plul ăsta pen­tru a‑l aplica pră­vă­li­i­lor cu ali­mente care se apro­vi­zio­nează din Me­tro, ma­ga­zi­ne­lor cu haine se­cond-hand, șa­or­me­ri­i­lor și în ge­ne­ral ori­cârei afa­ceri de ge­nul “cum­păr de colo și vând din­colo”. Ro­mâ­nia e plină de ast­fel de pse­udo-afa­ceri, iar sin­gu­rul me­rit al in­ves­ti­to­ru­lui este fle­rul de a ghici ce fel de marfă are “vad” în zona aceea.

Prea pu­țini din­tre acești așa-ziși pa­troni se gân­desc cum se pot di­fe­ren­ția față de com­pe­ti­tori, cum pot să-și re­ducă cos­tu­rile pen­tru a de­veni mai pro­fi­ta­bili. Nici unul nu se ali­ază cu pro­du­că­tori lo­cali de carne sau de vin (ca să luăm exem­plul te­ra­sei), nu se gân­dește să pro­mo­veze o re­țetă tra­di­țio­nală sau ori­gi­nală de mici și câr­nați, nu in­ves­tește într‑o li­nie de bere ar­ti­za­nală, ast­fel în­cât să dea ca­li­tate pro­du­se­lor și să an­tre­neze și pe al­ții în lan­țul acesta de cre­are a unei ve­ri­ta­bile valori.

Căci ade­sea în Ro­mâ­nia, de la cea cor­po­ra­tistă până la cea an­tre­pre­no­ri­ală, nu este vorba des­pre cum să câștigi în mod cin­stit pro­mo­vându-ți va­loa­rea per­so­nală și ali­indu-te cu cei care te pot com­pleta, ci des­pre cum par­vii, căl­când peste cei­lalți: co­legi, șefi, su­bal­terni, fur­ni­zori, con­cu­renți sau chiar cli­enți. Sta­tul și im­po­zi­tele sale sunt doar un alt ina­mic pe care tre­buie să‑l fen­tezi. Și uite așa de­vii eva­zi­o­nist și ești con­vins că ai toată în­drep­tă­ți­rea să fii.


Note:


  1. Per­soană fi­zică au­to­ri­zată sau per­soană ju­ri­dică având sar­cina în­fi­in­ță­rii, ges­tio­nă­rii, or­ga­ni­ză­rii și con­du­ce­rii unei afa­ceri, la care par­ti­cipă cu ca­pi­ta­lul său și (sau) cu ca­pi­tal atras. []

Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.