Lupul paznic la oi

Vă spu­neam nu demult că în poves­tea afa­ce­ri­lor cu lemn tăiat ile­gal sunt ames­te­cați până la gât cei care ar tre­bui să pro­te­jeze pădu­rea. Dar nu doar din lem­nul tăiat ile­gal se pot câștiga sume fru­moase, ci și din cel tăiat cu acte în regulă. Poves­tea de mai jos, a unui pădu­rar care deține de facto o firmă de exploa­tare, nu e deloc sin­gu­lară. Puteți regăsi ast­fel de situ­a­ții în multe alte locuri.

Acuma vă invit să faceți un exer­ci­țiu de ima­gi­na­ție: închipuiți‐vă că într‐un ocol sil­vic un pădu­rar are un văr care deține o firmă de exploa­tare. Vărul e ple­cat de ani de zile în stră­i­nă­tate, iar con­tro­lul asu­pra fir­mei îl are – de fapt – pădu­ra­rul. Lumea știe, oame­nii din satele vecine can­to­nu­lui său cunosc situ­a­ția. Cre­deți că șefii lui de la oco­lul sil­vic nu au habar de asta? Vă asi­gur că știu prea bine. Ba chiar, în foarte multe situ­a­ții, ade­vă­ra­ții oameni din umbră sunt șeful de ocol și alții ca el din direc­ți­ile sil­vice, iar pădu­ra­rul nu e decât repre­zen­tan­tul inte­re­se­lor lor. Ce poate fi mai con­ve­na­bil decât un subal­tern care are grijă și de afa­ce­rile tale per­so­nale?

Nu știu exact care e rea­li­ta­tea în cazul din Vran­cea. Dar vă asi­gur că sce­na­riul des­cris de mine func­țio­nează bine mersi în multe locuri. Cu sigu­ranță unii ingi­neri sil­vici care se nime­resc să citească arti­cole de genul ăstuia se foiesc ner­voși pe scaun și‐i înjură pe cei care n‐au altă treabă decât să‐și bage nasul unde nu le fierbe oala. Din punc­tul lor de vedere asta nu se cheamă furt, pen­tru că lem­nul e mar­cat și inven­ta­riat legal, exploa­ta­rea e câști­gată prin lici­ta­ție – deci care e pro­blema?

Pro­blema e mai pro­fundă, o știu și ei, dar nu vor s‐o recu­noască. Nu poți să fii garan­tul inte­gri­tă­ții pădu­rii când toți sam­sa­rii de lemne te știu impli­cat din umbră în comer­țul cu lemn. Nu poți să fii cava­le­rul jus­ti­țiar dacă tu însuți încalci legea și regu­la­men­tele sil­vice. Devii vul­ne­ra­bil și dis­pus la com­pro­mis. După care vei închide ochii și când într‐o pro­pri­e­tate pri­vată se taie peste ame­na­ja­ment. Te vei pre­face că nu vezi cami­oa­nele cu lemn tăiat ile­gal. Tu însuți vei privi alt­fel pădu­rea atunci când pre­gă­tești o exploa­tare legală și vei căuta să alegi arbo­rii de extras nu după cri­te­ri­ile sil­vice, ci după valoa­rea comer­ci­ală a lem­nu­lui care ești sigur că va fi "câști­gat la lici­ta­ție" de pro­pria ta firmă. Ba chiar vei îndrăzni mai mult și vei fura lemn tăind ile­gal și trans­por­tând cu acte false. Și‐ți vei găsi pre­texte care să scuze com­por­ta­men­tul tău, dacă vreo­dată vei fi avut o con­ști­ință sil­vică: așa fac și cei­lalți, lasă că se reface pădu­rea, toți fură și n‐o să fiu eu cel mai prost etc.

Nici nu știu care ar fi solu­ția pen­tru această situ­a­ție. Să ape­lezi la deon­to­lo­gie e inu­til pen­tru că nimeni nu mai ține cont de așa ceva. Să faci legi și regu­la­mente nu ajută pen­tru că nu le res­pectă nimeni. Să faci poli­ție cu tot sis­te­mul de admi­nis­tra­ție a pădu­ri­lor nu e efi­cient pen­tru că nu se poate con­trola con­ti­nuu atâta pădure și, de îndată ce con­troa­lele s‐ar opri, ile­ga­li­tă­țile ar reîn­cepe. Indus­tria lem­nu­lui nu poate fi adusă în para­me­trii legali decât cu un ansam­blu de măsuri core­late, care să ia în con­si­de­rare toate aspec­tele și toți fac­to­rii de influ­ență – degeaba arunci cu pie­tre doar în fabri­cile de che­res­tea când în pădure se întâm­plă jafuri orches­trate. Degeaba aperi turma de urși când ai anga­jat lupul ca paz­nic.

Lumea se bucură când un camion cu lemn tăiat ile­gal a fost prins și s‐a apli­cat o amendă. Eu sunt trist, pen­tru că pădu­rea a fost tăi­ată deja. Amenda nu mai îna­lță la loc arbo­rii. Amenda e doar un pali­a­tiv pen­tru con­ști­ința noas­tră, ane­ste­zi­cul care ne face să cre­dem că n‐am stat cu mâi­nile în sân pri­vind cum dis­par pădu­rile.


 

În urma dez­vă­lu­i­ri­lor făcute de un citi­tor al Româ­niei Curate, care a sur­prins un camion încăr­cat cu buș­teni, cir­culând fără număr de înma­tri­cu­lare pe dru­mu­rile publice, poli­ția a des­chis o anchetă. După pri­mele veri­fi­cări alte auto­ri­tă­ți­lor, rezultă că mașina este, pur și sim­plu, neîn­ma­tri­cu­lată (fapt care în sine con­sti­tuie infrac­țiune), în timp ce inves­ti­ga­ția Româ­niei […]

Sursa: Am iden­ti­fi­cat ”Camio­nul fan­tomă” din Vran­cea. De trans­por­tul ile­gal de lemn bene­fi­cia chiar firma fami­liei pădu­ra­ru­lui! | Româ­nia curată


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu