Lupul paznic la oi

Vă spuneam nu demult că în povestea afac­er­ilor cu lemn tăiat ile­gal sunt ameste­cați până la gât cei care ar tre­bui să pro­te­jeze pădurea. Dar nu doar din lem­nul tăiat ile­gal se pot câștiga sume fru­moase, ci și din cel tăiat cu acte în reg­ulă. Povestea de mai jos, a unui pădu­rar care deține de facto o firmă de exploatare, nu e deloc sin­gu­lară. Puteți regăsi ast­fel de situ­ații în multe alte locuri.

Acuma vă invit să faceți un exer­cițiu de imag­i­nație: închipuiți-vă că într-un ocol sil­vic un pădu­rar are un văr care deține o firmă de exploatare. Vărul e ple­cat de ani de zile în străină­tate, iar con­trolul asupra firmei îl are — de fapt — pădu­rarul. Lumea știe, oamenii din satele vecine can­tonu­lui său cunosc situ­ația. Cre­deți că șefii lui de la ocolul sil­vic nu au habar de asta? Vă asigur că știu prea bine. Ba chiar, în foarte multe situ­ații, ade­vărații oameni din umbră sunt șeful de ocol și alții ca el din direcți­ile sil­vice, iar pădu­rarul nu e decât reprezen­tan­tul intere­selor lor. Ce poate fi mai con­ven­abil decât un sub­al­tern care are grijă și de afac­er­ile tale per­son­ale?

Nu știu exact care e real­i­tatea în cazul din Vrancea. Dar vă asigur că sce­nar­iul descris de mine funcționează bine mersi în multe locuri. Cu sig­u­ranță unii ingineri sil­vici care se nimeresc să citească arti­cole de genul ăstuia se foi­esc ner­voși pe scaun și‑i înjură pe cei care n‑au altă tre­abă decât să-și bage nasul unde nu le fierbe oala. Din punc­tul lor de vedere asta nu se cheamă furt, pen­tru că lem­nul e mar­cat și inven­tariat legal, exploatarea e câști­gată prin lic­i­tație — deci care e prob­lema?

Prob­lema e mai pro­fundă, o știu și ei, dar nu vor s‑o recunoască. Nu poți să fii garan­tul integrității pădurii când toți sam­sarii de lemne te știu impli­cat din umbră în com­erțul cu lemn. Nu poți să fii cav­alerul justițiar dacă tu însuți încalci legea și reg­u­la­mentele sil­vice. Devii vul­ner­a­bil și dis­pus la com­pro­mis. După care vei închide ochii și când într‑o pro­pri­etate pri­vată se taie peste ame­na­ja­ment. Te vei pref­ace că nu vezi camioanele cu lemn tăiat ile­gal. Tu însuți vei privi alt­fel pădurea atunci când pregătești o exploatare legală și vei căuta să alegi arborii de extras nu după cri­teri­ile sil­vice, ci după val­oarea com­er­cială a lem­nu­lui care ești sigur că va fi "câști­gat la lic­i­tație" de pro­pria ta firmă. Ba chiar vei îndrăzni mai mult și vei fura lemn tăind ile­gal și trans­portând cu acte false. Și-ți vei găsi pre­texte care să scuze com­por­ta­men­tul tău, dacă vre­o­dată vei fi avut o conști­ință sil­vică: așa fac și ceilalți, lasă că se reface pădurea, toți fură și n‑o să fiu eu cel mai prost etc.

Nici nu știu care ar fi soluția pen­tru această situ­ație. Să apelezi la deon­tolo­gie e inutil pen­tru că nimeni nu mai ține cont de așa ceva. Să faci legi și reg­u­la­mente nu ajută pen­tru că nu le respectă nimeni. Să faci poliție cu tot sis­temul de admin­is­trație a pădurilor nu e efi­cient pen­tru că nu se poate con­trola con­tinuu atâta pădure și, de îndată ce con­troalele s‑ar opri, ile­gal­itățile ar reîn­cepe. Indus­tria lem­nu­lui nu poate fi adusă în para­metrii legali decât cu un ansam­blu de măsuri core­late, care să ia în con­sid­er­are toate aspectele și toți fac­torii de influ­ență — dege­aba arunci cu pietre doar în fabri­cile de cher­estea când în pădure se întâm­plă jafuri orches­trate. Dege­aba aperi turma de urși când ai anga­jat lupul ca paznic.

Lumea se bucură când un camion cu lemn tăiat ile­gal a fost prins și s‑a apli­cat o amendă. Eu sunt trist, pen­tru că pădurea a fost tăi­ată deja. Amenda nu mai înalță la loc arborii. Amenda e doar un palia­tiv pen­tru conști­ința noas­tră, anestez­icul care ne face să cre­dem că n‑am stat cu mâinile în sân privind cum dis­par pădurile.


 

În urma dezvăluir­ilor făcute de un citi­tor al României Curate, care a sur­prins un camion încăr­cat cu bușteni, cir­culând fără număr de înma­tric­u­lare pe dru­murile pub­lice, poliția a deschis o anchetă. După primele ver­i­ficări alte autorităților, rezultă că mașina este, pur și sim­plu, neîn­ma­tric­u­lată (fapt care în sine con­sti­tuie infracți­une), în timp ce inves­ti­gația României […]

Sursa: Am iden­ti­fi­cat ”Camionul fan­tomă” din Vrancea. De trans­portul ile­gal de lemn ben­e­fi­cia chiar firma fam­i­liei pădu­raru­lui! | Româ­nia curată


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu