Nu e nici o în­do­ială că toți greșim de‑a lun­gul vie­ții, dăm cu stân­gul în drep­tul cu di­fe­rite pri­le­juri, în mo­duri mai hi­lare sau mai dra­ma­tice. Nici nu e mare sco­fală să ad­miți că ai scrântit‑o pe ici, pe colo, prin viața ta ‑ ar tre­bui să facă parte din obiș­nu­in­țele noas­tre co­ti­diene ‑ dar mai tu­tu­ror ne e greu să pu­bli­căm asta ver­bal sau scris în compte‑rendu‑urile noas­tre per­so­nale. Pi­tim în un­ghe­rele cele mai as­cunse ero­rile pe care le‑am co­mis, atât de bine în­cât nici noi nu le mai gă­sim după un timp, uitându‑le intenționat.

O dată ce nu vrei să ad­miți că ai greșit, nu ai cum să te în­drepți. Căci în­drep­ta­rea nu în­cepe prin a schimba ceva, ci prin a ac­cepta eșe­cul, prin a con­tem­pla ceea ce s‑a în­tâm­plat deja, adică tre­cu­tul. Abia apoi te în­torci că­tre vi­i­tor și te gân­dești ce tre­buie să de­cizi, ce e ne­voie să schimbi. Dacă ai ra­tat pri­mul pas, ni­mic din ceea ce va urma nu va fi fi­ind ro­dul de­ci­zi­i­lor tale, ci al no­ro­cu­lui, al ha­zar­du­lui. O pri­e­tenă scria nu demult:

Oa­me­nii amână de­ci­zi­ile pen­tru că nu știu să ges­tio­neze eșe­cu­rile. Eșe­cul este mai de­grabă o lim­pe­zire a ape­lor, cerne op­țiu­nile, îți cro­iește ca­lea spre alte de­ci­zii. Per­cep­ția ge­ne­rală aso­ci­ază eșe­cul cu ra­ta­rea. Cu ra­ta­rea per­so­nală, care la rân­dul ei e aso­ci­ată cu ceva ru­și­nos. De‑ar ști ei câte lu­cruri fru­moase s‑au spus des­pre ratare!

Mă gân­deam într‑o zi că nu‑mi amin­tesc nici un eve­ni­ment ma­jor al is­to­riei pe care noi, ro­mâ­nii, să ni‑l fi asu­mat ca un eșec. Ma­nu­a­lele noas­tre de is­to­rie sunt pline de domni­tori vi­teji, de oș­teni ne­în­fri­cați, de ră­zeși aprigi, de io­bagi obi­diți, dar de ni­că­ieri nu prea răz­bate um­bra vre­u­nei gre­șeli. Tră­dă­rile veș­nice care au fă­râ­mi­țat domni­ile din cele două prin­ci­pate ro­mâne nu au fost nici­când asu­mate ca fi­ind ale po­po­ru­lui ro­mân, ci ex­ter­na­li­zate unei bo­ie­rimi mi­no­ri­tare și con­ve­na­bil cul­pa­bile. Răz­bo­a­iele le‑am câști­gat pe mai toate, doar câ­teva bă­tă­lii ne­sem­ni­fi­ca­tive să le fi pier­dut și chiar și alea doar din ca­uză că du­ș­ma­nul era prea nu­me­ros ori prea vi­clean. In­ca­pa­ci­ta­tea de a ne alege un con­du­că­tor și ape­lul la un prin­cipe străin nu‑l so­co­tim eșec. Pe An­to­ne­scu încă îl dis­pu­tăm în­tre a fi erou sau cri­mi­nal. Po­grom nu ad­mi­tem că am să­vâr­șit nici în fața evi­den­țe­lor is­to­rice. Tră­da­rea lup­tă­to­ri­lor an­ti­co­mu­niști din munți nu ne este im­pu­ta­bilă. Co­la­bo­ra­ți­o­nis­mul cu se­cu­ri­ta­tea co­mu­nistă e scu­za­bil ‑ tre­buia să su­pra­vie­țuim, nu?

Cum am pu­tea în­cepe să ne în­drep­tăm de­fec­tele când nici mă­car privindu‑ne în oglinda is­to­riei nu ni le ve­dem? Și ce e de mi­rare că la aproape două se­cole dis­tanță un film des­pre pre­ju­de­căți, su­per­sti­ții și ra­sism ‑ prac­ti­cate cu na­tu­ra­lețe în toate stra­tu­rile so­ci­ale ‑ stâr­nește dis­pute? Afe­rim, căci la el mă re­fer, este un film ca o oglindă a tre­cu­tu­lui care nu ne în­fă­ți­șează așa cum ne‑am fi do­rit, așa cum ne‑am obiș­nuit să ne în­chi­puim. Cu atât mai pu­țin de mi­rare este că se gă­sesc voci pre­cum a unei doamne Elena Dul­gheru care pri­vind în această oglindă nu se vede pe sine și pe se­me­nii săi, ci o ge­ne­ra­ție de hip­s­teri care fal­si­fică ade­vă­rul is­to­ric din spa­tele unor ca­mere de filmat.

Na­țio­na­lis­mul ro­mâ­nesc, une­ori cli­șe­ist pre­cum al ma­jo­ri­tă­ții pos­ta­ci­lor de pe in­ter­net, al­te­ori estetico‑ortodox pre­cum cel în­fă­ți­șat în dan­pu­ri­cisme sau superior‑intelectual pre­cum cel din dul­ghe­ris­mele doam­nei de care vă spu­neam, are to­tuși o com­po­nentă co­mună. Dan Pu­ric apare pe lista lui Du­ghin drept un po­ten­țial trâm­bi­țaș rus. Doamna Dul­gheru are o ver­siune în limba rusă a blo­gu­lui per­so­nal. Și uite așa cazi în pă­ca­tul con­spi­ra­ți­o­nis­mu­lui și în­cepi să crezi că în­tre în­fu­mu­ra­rea noas­tră is­to­rică și ve­ci­nă­ta­tea ide­o­lo­gică ru­sească există niște le­gă­turi ne­bă­nu­ite. Căci și acolo, în­tre gra­ni­țele im­pe­ri­u­lui rus, ace­leași tușe în­gro­șate ale unei ne­jus­ti­fi­cate mân­drii na­țio­nale țin loc de ca­rac­ter al unui în­treg po­por. Iar pă­pușa­rii po­li­tici ‑ fie că‑i cheamă Le­nin, Sta­lin sau Pu­tin ‑ îi fac să joace pe sârma is­to­riei șoptindu‑le că sunt ge­ni­ali și invincibili.

Prin na­țio­na­lism Hi­tler a dus Ger­ma­nia într‑o aven­tură cu con­se­cințe dra­ma­tice pen­tru în­treaga lume. Prin na­țio­na­lism Hor­thy a îm­pins ma­ghia­rii că­tre abo­mi­na­bile crime de răz­boi. Prin na­țio­na­lism Garda de Fier și‑a jus­ti­fi­cat cri­mele. Prin na­țio­na­lism au fost jus­ti­fi­cate cri­mele îm­po­triva ți­ga­ni­lor și evre­i­lor. Prin na­țio­na­lism Ceau­șescu ne‑a im­pus foa­mete și umi­lință. Nici­o­dată, nici­când na­țio­na­lis­mul nu a adus pros­pe­ri­tate și pace, doar ură și con­flicte. Și to­tuși ro­mâ­nii sunt iute fer­me­cați de ori­cine în­cepe să le șop­tească la ure­che la­ude min­ci­noase care le gâ­dilă or­go­li­ile na­țio­na­liste. Când vom în­văța că nu asta e ca­lea că­tre noi înșine?

Nu e nici o în­do­ială că toți greșim de‑a lun­gul vie­ții. Dar, dacă nu re­u­șim să ne în­țe­le­gem gre­șe­lile și să le co­rec­tăm, vom fi con­dam­nați să le re­pe­tăm per­pe­tuu, cu toate con­se­cin­țele de ri­goare. Iar la scara unui po­por, asta se nu­mește ra­tare de destin.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.