De când a pă­ră­sit PNL-ul, Tă­ri­ceanu do­bo­ară în fi­e­care zi noi re­cor­duri de mi­ze­rie mo­rală cu o dez­in­vol­tură in­cre­di­bilă. De fi­e­care dată cred că asta e li­mita de jos până la care se poate pros­ti­tua ci­neva și de fi­e­care dată îmi de­mon­strează că poate fi și mai mi­ze­ra­bil de­cât a fost până atunci. E in­cre­di­bil de ce sunt în stare unii pen­tru a parveni.

Pen­tru a‑l sus­ține pe Ponta, spon­so­rul său po­li­tic și cel care îi ga­ran­tează co­co­ța­rea în sca­u­nul de pre­șe­dinte al se­na­tu­lui, dom­nul Că­lin zice că acu­za­rea aces­tuia de că­tre DNA sea­mănă a lo­vi­tură de stat, adică în­lo­cu­i­rea unui re­gim de­mo­cra­tic prin forța unor in­sti­tu­ții ale sta­tu­lui. Fi­rește că Tă­ri­ceanu în­țe­lege foarte bine ce este un re­gim de­mo­cra­tic și la fel de bine re­a­li­zează că schim­bând gu­ver­nul nu se schimbă și re­gi­mul. Schim­ba­rea lui Ponta nu în­seamnă că re­nun­țăm la de­mo­cra­ție, vom avea în con­ti­nu­are par­la­ment, gu­vern și pre­șe­dinte, toate in­sti­tu­ți­ile con­sa­crate ale re­gi­mu­lui de­mo­cra­tic ro­mâ­nesc. Dar, în opi­nia sa de as­tăzi, dacă ma­jo­ri­ta­tea din par­la­ment se schimbă, asta e o lo­vi­tură de stat pen­tru că tre­buie să bă­gam spaima în ro­mâni că se în­tâm­plă lu­cruri grave din ca­uza “ires­pon­sa­bi­li­tă­ții” DNA și a opoziției.

Pro­cu­ro­rul care‑l acuză pe Ponta este pus sub sem­nul în­tre­bă­rii de ace­lași domn pre­tins li­be­ral. Cum poate un in­di­vid de 27 de ani să aibă ex­pe­riența și res­pon­sa­bi­li­ta­tea unor ast­fel de acu­za­ții la adresa pri­mu­lui mi­nis­tru? E, cu si­gu­ranță, un puști ires­pon­sa­bil care a scă­pat de sub con­trol și tre­buie dis­ci­pli­nat de în­dată. Pen­tru uzul dom­nu­lui Tă­ri­ceanu și nu nu­mai, iată o listă de ro­mâni care au re­a­li­zat di­fe­rite ches­tii la 27 de ani, com­pi­lată de un blogger:

Ște­fan cel Mare – La 27 de ani, era deja domni­tor peste mol­do­veni, un fel de pre­mier, pre­șe­dinte și șef DNA al ace­lor vre­muri. Plus că îți pu­tea tăia ca­pul dacă avea chef.

Con­stan­tin Brân­cuși – La 27 de ani, exas­pe­rat de gân­dul că în țara asta se va naște un tâm­pit de ta­lia lui Tă­ri­ceanu, pleacă din țară spu­nând „și pe jos dacă mă duc, tot plec de aici”. Bine, ga­giul era un pic ener­vat și de cât apre­ciau bu­cu­reș­te­nii arta lui.

Ca­rol I – Rămâi prost, exact ca Tă­ri­ceanu, când vei afla că acest friț a de­ve­nit șefu’ la ro­mâni tot când a avea 27 de ani. Exact, la vâr­sta la care Kurt Co­bain mânca un glonte, Ca­rol a zis „plm, se poate și mai rău”.

Ale­xan­dru Ioan Cuza – Cu­nos­cu­tul va­slu­ian Cuza este ares­tat la pu­țin timp după ce a fă­cut 27 de ani pen­tru că s‑a im­pli­cat în re­vo­lu­ția de la ’48 din Mol­dova. Dup-aia a mai fă­cut multe ches­tii, a apă­rut pe banc­note și monede.

Na­dia Co­mă­neci – La 27 de ani era deja să­tulă de câte me­da­lii de aur câști­gase și se gân­dea deja să fugă din țară, lu­cru care l‑a fă­cut doi ani mai târ­ziu. Plus că trăia în ace­eași țară cu Tăriceanu.

Nico­lae Ceau­șescu – unul din cei mai im­por­tanți li­deri ai PSD, poate cel mai im­por­tant, cu­nos­cu­tul dic­ta­tor de­vine la 27 de ani șef al ti­ne­re­tu­lui co­mu­nist. Până la această vâr­stă fă­cuse câ­țiva ani de puș­că­rie pen­tru pro­pa­gandă comunistă.

Vlad Țe­peș – ro­mân fon­da­tor al mi­tu­lui Dra­cula, la 27 de ani era deja în al doi­lea man­dat ca domni­tor al Ță­rii Ro­mâ­nești și dă­duse deja omo­rul la niște turci.

Henri Coandă – La 27 de ani in­ven­tase deja mo­to­rul cu reacție.

Ghe­or­ghe Hagi – la 27 de ani Hagi, su­pra­nu­mit Henri Coandă al fo­tba­lu­lui, că atunci când șuta nu se ro­tea min­gea în aer, exact ca în mo­to­rul cu re­ac­ție unde nu e nici o elice să se ro­tească, era fo­tba­list la Real Madrid

Ge­orge Ene­scu – La 27 de ani, ti­pul de pe banc­nota de 5 lei com­pu­sese deja am­bele rap­so­dii ro­mâne care sunt niște me­lo­dii mișto de pus la telefon.

Avram Iancu – La 27 de ani fu­sese deja șefu la re­vo­lu­ție în Ar­deal și se pre­gă­tea să de­vină un Ma­ho­med al moților.

Mi­hail Ko­găl­ni­ceanu – Im­por­tant om po­li­tic ce se asea­mănă cu Tă­ri­ceanu în sen­sul că și lui îi plă­ceau piz­dele (de-aia nici nu a prea in­trat pe banc­note), Mi­key K. era să­tul la 27 de ani de câte re­viste și ziare fon­dase, toate pen­tru pro­pă­și­rea nea­mu­lui ro­mâ­nesc. De fapt, cam pe la vâr­sta aia i se in­ter­zice să mai țină dis­cur­suri pu­blice, așa era de bun.

Di­mi­trie Can­te­mir – Sin­gu­rul va­slu­ian ne­vi­o­lent din is­to­rie, Mi­tică Can­te­mir avu­sese deja un man­dat de domni­tor al Mol­do­vei până la 27 de ani și scri­sese „Di­va­nul sau gâl­ceava în­țe­lep­tu­lui cu lu­mea”, o lu­crare con­si­de­rată de ma­nu­a­lul de limba ro­mână de li­ceu drept prima lu­crare fi­lo­so­fică românească.

An­ghel Sa­ligny – Te caci bârne când vei afla ce fă­cea acest al­sa­cian din Ga­lați la 27 de ani! Pro­iecta li­nia Ad­jud – Târgu Ocna și fă­cea pri­mele po­duri com­bi­nate (șo­sea + cale fe­rată) din Românica.

Ci­prian Po­rum­bescu – la 27 de ani pu­blică „Ba­lada pen­tru vi­oară și orches­tră”, cu­nos­cută ca me­lo­dia aia mișto pe care o pun toți pe Yo­tube când fac vi­de­o­cli­puri cu România.

Sursa: Ovi­diu Eftimie

Deci pen­tru sim­plu fapt că dom­nul Tă­ri­ceanu nu re­a­li­zase ni­mic spe­cial la 27 de ani, cum de alt­fel n‑a re­a­li­zat nici până acum (cu ex­cep­ția can­ti­tă­ți­lor in­cre­di­bile de căcat pe care le ha­lește fără să cli­pească), nu în­seamnă că al­ții n‑ar pu­tea fi ex­pe­ri­men­tați și res­pon­sa­bili la această vârstă.

Presa îl pre­zintă peste tot pe acest in­di­vid drept pre­șe­din­tele par­ti­du­lui li­be­ral re­for­ma­tor. Ne-am și obiș­nuit cu ti­tu­la­tura asta și ui­tăm că de fapt n‑a re­u­șit să-și în­scrie par­ti­dul la tri­bu­nal din va­rii mo­tive teh­nice. PLR este un par­tid care face con­grese, are fi­li­ale, dă co­mu­ni­cate de presă și fi­gu­rează  în par­la­ment ca grup po­li­tic, dar nu există. Nu e nici o mi­rare. Chiar și Tă­ri­ceanu se de­clară li­be­ral în gân­dire, dar de fapt e doar o slugă cu sim­brie la bo­ie­rii pesediști.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.