Tre­buie să re­cu­nosc că eu nu sunt chiar așa de acrit îm­po­triva ta­xi­me­triș­ti­lor, poate și pen­tru că nu prea ape­lez la ser­vi­ci­ile lor. Doar de vreo câ­teva ori, când vre­mea era cam na­soală — adică frig și ploaie — m‑au cam căl­cat pe nervi pen­tru că re­fu­zau să mă ducă acasă, în Oto­peni, pe mo­tiv că “n‑au cursă îna­poi”. Evi­dent, dacă dub­lam ta­ri­ful de­ve­neau brusc pri­e­te­noși. Dar nu le port cine știe ce pică pen­tru treaba asta. Mai ales că eu sunt des­tul de bun pri­e­ten cu bi­ci­cleta pli­a­bilă, auto­bu­zele și metroul.

Pe de altă parte ad­mit că sunt foarte multe de îm­bu­nă­tă­țit la com­por­ta­men­tul ta­xi­me­tris­tu­lui bu­cu­reș­tean. Fu­mează în ma­șină, pune tot fe­lul de mu­zici du­bi­oase fără să te în­trebe dacă ai chef să auzi așa ceva, vor­bește prea pu­țin sau prea mult sau prea urât, mi­roase a transpi­ra­ție, vor­bește la te­le­fon în timp ce con­duce sau face glume ieftine prin sta­ția ra­dio cu cen­tra­lis­tele din dis­pe­ce­rat. N‑are nici un fel de ma­niere, da­ră­mite unele ele­gante și nici nu cred că sunt re­cru­tați sau pre­gă­tiți de com­pa­ni­ile de taxi pen­tru a se purta cum se cu­vine. Și, într-un fel, nu e vina lor că ni­meni nu le‑a ex­pli­cat care sunt ri­go­rile aces­tei meserii.

Vor fi fi­ind mulți din­tre voi care aveți ne­mul­țu­miri mai mari față de brea­sla ta­xi­me­tristă. Și poate de aia v‑ați bu­cu­rat de ve­ni­rea Uber în Ro­mâ­nia, pen­tru că — am au­zit spu­nându-se — se va crea o con­cu­rență se­ri­oasă și ca­li­ta­tea ser­vi­ci­i­lor va crește. Nu­mai că — uite — gu­ver­nul ține cu ta­xi­me­triș­tii și se stră­duie să vă taie ma­ca­roana. Mo­ti­vul e cam în­te­me­iat, zic eu: eva­ziune fis­cală. De vreme ce unii fac bani fără să plă­tească taxe și fără să aibă răs­pun­de­rile ci­vile co­res­pun­ză­toare trans­por­tu­lui de per­soane se cre­ează o dis­cri­mi­nare evi­dentă a ce­lor­lalți trans­por­ta­tori. Li se dă o lec­ție, de acord, dar printr‑o con­cu­rență incorectă.

Deo­cam­dată, dacă pri­cep eu cum vine treaba, si­tu­a­ția e cam con­fuză. Gu­ver­nul zice că tre­buie să plă­tești taxe dacă trans­porți per­soane și Uber se face că nu e vorba des­pre ei, că cică ei nu fac trans­port de per­soane. Hmmm… Dar des­pre ei e vorba, să fim se­ri­oși. Și dacă obiec­ti­vele lor le în­țe­leg des­tul de ușor — vor să in­tre într‑o piață nouă și să facă afa­ceri — nu prea pri­cep care sunt obiec­ti­vele ce­lor ce do­resc să fo­lo­sească Uber. Ar pu­tea fi mai multe, dar care din­tre ele e cel ade­vă­rat? Ce vă do­riți, de fapt, de la Uber?

Dacă e vorba de a că­lă­tori în oraș cu bani mai pu­țini, tre­buie să ad­mi­tem că elu­da­rea ta­xe­lor nu poate să du­reze la nesfâr­șit și nici nu‑i co­rectă. Com­pa­ni­ile de taxi ar fi în­drep­tă­țite să ceară și ele ace­lași tra­ta­ment, după care trans­por­tul în co­mun pri­vat și tot așa, până ajun­gem să nu mai plătim nici unii taxe. Să fim se­ri­oși, nu se poate așa ceva în eco­no­mia con­tem­po­rană. Iar atunci când vor apă­rea și ta­xele, di­fe­rența de preț în­tre Uber și ta­xiu­rile nor­male va fi nesemnificativă.

Dacă e vorba de a forța ma­tu­ri­za­rea com­pa­ni­i­lor de taxi, mi‑e teamă că abor­da­rea nu e chiar cea mai po­tri­vită. Pen­tru că, cel pu­țin deo­cam­dată, nu‑i văd să pri­ceapă me­sa­jul. Deo­cam­dată tot de as­pec­tele cu ta­xa­rea se vor cram­pona, afir­mând că — de vreme ce con­di­ți­ile con­cu­ren­ți­ale nu sunt egale — ei nu pot să mai ada­uge chel­tu­ieli su­pli­men­tare cu edu­ca­rea șo­fe­ri­lor, cu în­tre­ți­ne­rea ma­și­ni­lor și alte ser­vi­cii gra­tu­ite la bor­dul ta­xi­u­lui (am au­zit că șo­fe­rii de Uber au în­ce­put să ofere gra­tuit ca­fea și pră­ji­tu­rele clienților).

Dacă e vorba de car sha­ring cu sco­pul de a re­duce tra­fi­cul, atunci nu pri­cep de ce nu fa­cem ches­tia asta fără bani. Hai să ne spri­ji­nim re­ci­proc for­mând mici gru­puri care se de­pla­sează pe ace­eași rută și să re­du­cem tra­fi­cul ăsta în­gro­zi­tor din Bu­cu­rești. De ce e ne­voie să fie pe bani atâta timp cât șo­fe­rul nu-și schimbă tra­seul? Iar de la o zi la alta s‑ar pu­tea face prin ro­ta­ție: azi merge unul cu ma­șina lui, mâine altcineva…

Iar dacă po­ves­tea cu Uber va merge mai de­parte așa cum e acum, fără taxe și func­ționând oa­re­cum un­der­gro­und, la un mo­ment dat ta­xi­me­triș­tii ăia pe care îi huliți — sli­noși și vul­gari — se vor muta și ei pe Uber, că doar n‑o să moară de foame. Și când o să știți că atunci când co­man­dați un taxi Uber s‑ar pu­tea să vină tot Ma­rean fu­mă­to­rul cu ma­ne­lele sale porcoase, o să vă cam pi­ară che­ful de car sharing. 😉

Deci, v‑ați ho­tă­rât ce vreți de la Uber? E re­a­list? E clar? E fezabil?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Vali

  Prin­tre mul­tele mele obi­ce­iuri “proaste” este si fo­lo­si­rea ex­ce­siva a ta­xiu­ri­lor. Din pro­prie ex­pe­rienta ca­zu­rile alea na­soale sunt mai pu­tine de­cat pare la prima ve­dere. Dar nu le re­marca ni­meni, pen­tru ca nor­ma­lul nu pre­zinta un in­te­res spe­cial. E nor­mal sa fie nor­mal, dar si daca din cand in cand nu e, tan­ta­rul de­vine un ar­ma­sar pur sange. 😉

  Uber, in ma­jo­ri­ta­tea ta­ri­lor dezvol­tate, este doar un smen bine im­bra­cat, cu capa de re­vo­lu­tie anti-sis­tem. In tari ca Ro­ma­nia unde s‑a in­tam­plat sa ajunga, insa, a schim­bat capa anti-sis­tem cu o aura a pro­gre­su­lui, un fel de Me­sia al trans­por­tu­lui pu­blic. Dar, tre­buie sa in­te­le­gem ca este doar in smen.

  Ce tre­buie este forma Uber fara fon­dul eva­zi­o­nist. Sau un ride sharing.

 2. Doru Moisa

  Cu Uber pri­mești mail cu de­ta­li­ile că­lă­to­riei, tra­seu, preț, șo­fer. Ești tra­tat ca o fi­ință umană și nu ca un por­to­fel cu pi­cioare. Plus șo­feri su­per, ma­șini noi și curățenie.

  • Jurnal de bord

   Peste tot în so­ci­e­ta­tea ac­tu­ală ești tra­tat ca un por­to­fel cu pi­cioare. De ce toc­mai în taxi ar tre­bui să fie altfel?

  • Doru Moisa

   Mă în­do­iesc că peste tot ești în­ju­rat sau bă­tut dacă nu dai su­fi­cient bacșiș.

  • Jurnal de bord

   Ia în­cearcă tu să ener­vezi un chel­ner îna­inte să-ți aducă mân­ca­rea. Poftă bună! 😀

  • Doru Moisa

   Dacă e chel­ner la bo­dega din spa­tele blo­cu­lui sunt șanse ca el să fie deja ener­vat, și să-ți scuipe în mân­care chiar dacă tu te porți fru­mos cu el. S‑ar pu­tea să in­ter­pre­teze ta­man in­vers — dacă nu te porți și nu vor­bești pre­cum dum­ne­a­lui — e de rău. Ești din ăla.

 3. Alin

  În pri­mul rând e vorba de a că­lă­tori (mult) mai ci­vi­li­zat. Ruta e aleasă de pro­gra­mul de na­vi­ga­ție, trans­pa­rent, poți ve­dea dacă ar fi vreo pro­blemă cu asta. Șo­fe­rul de­pinde foarte mult de ra­ting-ul pe care i‑l dai la sfâr­și­tul cur­sei și are tot in­te­re­sul să-și câș­țige punc­tele. Nu-ți mai bați ca­pul cu ba­cși­șul, cu restul…

 4. ioan_v

  io nu în­țe­leg Uber. cum să faci trans­port per­soane dacă n‑ai li­cențe? E caz penal.

  • Alin

   E foarte sim­plu: eu vin în fi­e­care zi la ser­vi­ciu cu ma­șina și iau și un co­leg de pe drum. Co­le­gul vrea să îm­partă cu mine cos­tu­rile trans­por­tu­lui și îmi plă­tește o parte din com­bus­ti­bil. E caz penal?

   • Sorin Sfirlogea

    Dacă faci pro­fit din asta, da. Și cum de­mon­strezi că nu faci pro­fit? Uti­li­zând o “ști­ință” mo­dernă: contabilitatea. 🙂

    Exa­ge­rez, dar de la buna ta in­ten­ție (că te cu­nosc) până la eva­ziune fis­cală nu e mare dis­tanță. Și dacă un ta­xi­me­trist mas­cat sub um­brela Uber, care “îm­parte” cos­tu­rile trans­por­tu­lui cu 30 de ne­cu­nos­cuți pe zi, are oca­zia să nu plă­tească taxe, atunci vreau și eu să nu plă­tesc taxe la sa­la­riu. Ori avem ega­li­tate, ori nu.

    • Alin

     Par­tea asta e simplă:
     “All Uber par­t­ners are in­de­pen­dent con­trac­tors, so we do not wi­thhold any ta­xes and par­t­ners are en­ti­rely res­pon­si­ble for their own tax obligations.” 

     Nu mi‑e clar ce se în­tâm­plă cu cei 20% pe care îi ia Uber comision.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.