Zic unii că Vic­tor Ponta e un prim mi­nis­tru bun. Pen­tru că, uite, a scă­zut CAS-ul an­ga­ja­to­ri­lor cu 5%, a re­dus TVA-ul la ali­mente, eco­no­mia e într‑o creș­tere sus­ți­nută, deci de ce ne-am dori să‑l în­lo­cuim de la pa­la­tul Vic­to­ria? Pri­vind la mă­su­rile fis­cale pe care le‑a luat în ul­tima vreme ai zice că pri­mul mi­nis­tru a cam ui­tat că face parte dintr-un par­tid so­cial-de­mo­crat și l‑a cam luat va­lul li­be­ra­lis­mu­lui eco­no­mic. Dar, de fapt…

Dar, de fapt, lu­cru­rile sunt un pic di­fe­rite. Un pic mai mult. Bu­ge­tul na­țio­nal e plin de bani ca ur­mare a ac­țiu­ni­lor din ul­tima vreme ale ANAF, care au bă­gat nițel spaima în mi­cul eva­zi­o­nist pro­pri­e­tar de te­rasă cu mici și bere. În­ca­să­rile sunt — tem­po­rar — mai mari de­cât cele aș­tep­tate. Pe de altă parte însă in­ves­ti­ți­ile pu­blice sunt com­plet sto­pate pen­tru că func­țio­nă­ri­mea ad­mi­nis­tra­ți­i­lor cen­trale și lo­cale este te­ri­fi­ată de gân­dul că DNA stă cu ochii pe ei. Nu se mai face ni­mic cu bani de la stat în Ro­mâ­nia, iar ex­pli­ca­ția nu știu s‑o dau. Fie po­li­ti­cie­nii și cli­en­tela lor aș­teaptă să treacă ur­gia jus­ti­ției și să chel­tuie după aia con­form cu ve­chile lor me­tode — dar asta pare tot mai pu­țin fe­za­bil — fie nu știu să facă in­ves­ti­ții în mod le­gal și de teama gre­șe­lii pre­feră să renunțe.

Cert e că ex­ce­den­tul ăsta de bani i‑a pi­cat bine lui Ponta care s‑a apu­cat să‑l îm­prăș­tie că­tre eco­no­mie. In­ten­ția lui a fost să cum­pere sim­pa­tia po­pu­lară, dar n‑aș zice că până acum i‑a re­u­șit treaba asta, cel mai pro­ba­bil pen­tru că nu în­țe­lege cum func­țio­nează Ro­mâ­nia. În bu­zu­na­rul ro­mâ­nu­lui nu se vede foarte mult efec­tul aces­tor mă­suri. Aia cu CAS-ul nici nu era me­nită pen­tru po­pu­la­ție, ci pen­tru firme. Asta cu con­troa­lele ANAF n‑a fă­cut de­cât să strice niște fi­li­ere de cum­pă­rat ches­tii fără fac­tură și TVA. Iar asta cu scă­de­rea TVA la ali­mente nu se prea vede în pre­țuri pen­tru că pro­du­că­to­rii, dis­tri­bu­i­to­rii și re­ta­i­le­rii au avut grijă să be­ne­fi­cieze ei de ea, nici­de­cum cum­pă­ră­to­rul fi­nal. Eu unul n‑am se­si­zat vreo scă­dere de preț la nici un ali­ment — toate costă la fel ca îna­inte, deși di­fe­rența ar fi tre­buit să fie no­ta­bilă de la TVA 24% la doar 9%.

Așa că, din punc­tul meu de ve­dere, ge­nul ăsta de gu­ver­nare — de tip unde dai și unde crapă — mi se pare mai de­grabă pă­gu­bos. Anunț pe această cale că, în ca­li­tate de ce­tă­țean con­tri­b­u­tor, ce­dez scă­dere de TVA la ali­mente pe niște in­ves­ti­ții inteligente.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.