Dom­nul ge­ne­ral Oprea are un par­tid-ba­lama per­fect, care se su­cește și se ră­su­cește la co­mandă și fără nici un zgo­mot, cu o le­je­ri­tate demnă de in­vi­dia unui con­tor­si­o­nist de pro­fe­sie. Nu știu când a re­u­șit să‑l or­ga­ni­zeze așa de bine, dar ținând cont că de câ­țiva ani în­coace nu face de­cât să co­lec­teze de­pu­tați și se­na­tori care și-au luat lu­mea în cap de pe la alte par­tide po­li­tice, mă gân­desc că oport­u­nis­mul nu este străin de “ide­o­lo­gia” par­ti­du­lui, de “fi­bra mo­rală” care‑i dă structură.

Dacă vă amin­tiți, o bună parte din ac­tu­a­lii une­pe­riști vine din par­ti­dul lui Dan Sen­zațio­na­lescu, care s‑a des­tră­mat la fel de iute pe cât s‑a în­fi­in­țat. O altă parte din une­pe­riști vine din rân­du­rile pe­de­liș­ti­lor, mai ales pri­ma­rii care au fost in­vi­tați să mi­greze ofi­cial în sep­tem­brie 2014, în ce­le­bra ma­ne­vră de fra­u­dare a ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­ale ini­țiată de Ponta și Drag­nea. Par­ti­dul ăsta este, deci, o adu­nă­tură pes­triță de in­di­vizi fără că­pă­tâi, care toți sunt si­guri că me­rită să fie în frun­tea bu­ca­te­lor, dar nu prea știu de unde vin și în­co­tro se îndreaptă.

Dar, spre no­ro­cul lor, ge­ne­ra­lul Oprea știe. În ca­li­ta­tea sa de șef de par­tid, dom­nul Oprea nu s‑a com­pli­cat cu sfo­ră­i­toare eti­chete ide­o­lo­gice, nici nu s‑a aro­gat ca fi­ind tri­mi­sul pe pământ al nu știu că­rei doc­trine po­li­tice, ci a afir­mat sim­plu și stu­pid, dar efi­cient, că par­ti­dul său are ca pri­o­ri­tate in­te­re­sul na­țio­nal, adică bi­nele și se­cu­ri­ta­tea Ro­mâ­niei. Tre­buie să ad­mit că for­mu­la­rea este ina­ta­ca­bilă și toc­mai de aceea im­pe­ca­bil adap­tată si­tu­a­ției po­li­tice a UNPR: poate ci­neva să spună că nu vrea bi­nele și se­cu­ri­ta­tea ță­rii? Nu. Poate ci­neva să spună con­cret în ce con­stă bi­nele și se­cu­ri­ta­tea pa­triei noas­tre? Nu. Iată cum, printr‑o for­mu­lare di­bace, ge­ne­ra­lul Oprea s‑a sus­tras pe sine și pe par­ti­dul său ori­că­rei cri­tici po­pu­lare și ori­că­rei eva­luări a efi­cien­ței politice.

Căci, dacă ați bă­gat de seamă, for­mu­lă­rile as­tea ge­ne­rice și am­bi­gue sunt aproape im­po­si­bil de de­mo­lat — ar­gu­men­tele cri­tice țin de do­me­niul lo­gi­cii și oa­re­cum al psi­ho­lo­giei, fă­cându-le inac­ce­si­bile ce­lor cu mai pu­țină edu­ca­ție. E mult mai ușor să îi schimbi pă­re­rea lui nea Ghe­or­ghe des­pre care autos­tradă e mai im­por­tant să o con­struim, de­cât să îl con­vingi că obiec­tive po­li­tice de ti­pul “in­te­re­sul na­țio­nal” sunt în­șe­lă­toare și eva­zive. Ce‑i aia eva­ziv? o să te în­trebe, după care o să se scar­pine în cap și‑o să con­chidă că oa­me­nii ăia vor să facă bine. Ce e rău în asta?

Ges­tu­rile dom­nu­lui ge­ne­ral Oprea din ul­tima vreme au fost în­de­lung co­men­tate — pre­su­pusa tre­cere în UNPR a mi­nis­tru­lui Ca­zan­ciuc, dim­pre­ună cu por­to­fo­liul Jus­ti­ției, afir­ma­ți­ile sale de opo­zi­ție la mo­di­fi­ca­rea co­du­lui pe­nal de că­tre par­la­ment. Unii zic că își arată mu­ș­chii în coa­li­ție pen­tru că acum are oca­zia. Tot ce se poate — în fond când ar fi mai po­tri­vit să-și cre­ască in­flu­ența la gu­ver­nare dacă nu acum? Al­ții zic că îl ajută pe Ponta îm­pie­di­când par­la­men­tul să schimbe co­dul pe­nal. M‑aș cam mira ca Ponta să dea doi bani pe con­se­cin­țele schim­bă­rii le­gi­lor care ajută lupta anti-corupție.

Eu zic că Oprea vrea să sem­na­leze tu­tu­ror că al său par­tid-ba­lama este chiar mai so­fis­ti­cat de­cât se crede. Că ba­la­maua e din aia de ușă ba­tantă. Adică s‑a des­chis într-un sens, dar merge și‑n ce­lă­lalt. În fond, dacă PNL ajunge la gu­ver­nare, cum s‑ar pu­tea jus­ti­fica o ali­anță po­li­tică cu UNPR în așa fel în­cât să nu pară din nou o “so­lu­ție imo­rală” a la Bă­sescu? Păi n‑ar fi bine ca UNPR să de­vină mai în­tâi un fel de ne­aș­tep­tat la­u­reat al lup­tei anti-co­rup­ție? Caz în care aso­ci­e­rea cu PNL să fie na­tu­rală și chiar acla­mată? Iar dacă PNL nu ajunge la pu­tere, n‑ar fi bine ca fronda asta de mo­ment să nu fie dusă prea de­parte, ca să nu se iște după aia ani­mo­zi­tăți insurmontabile?

Așa că ge­ne­ra­lul Oprea face să fie bine. Ca să nu fie rău.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Paperplanes

  Ci­neva tre­buie sa fie ca si Domnu Ge­ne­ral in ziua de as­tazi, nu avem ce sa ii facem.

 2. Vasile Constantin Purice

  Știți cum a ajuns ge­ne­ral? Cercetați .

 3. Nicoleta Munteanu

  Cu ast­fel de mi­nis­tri ajun­gem sa ve­dem spagi de zeci de mi­li­oane euro (in­ter­nele isi fac da­to­ria !!!),pa­du­rile de­ci­mate (in­ter­nul este orb),functionari co­rupti ‚aco­pe­riti (in­ter­nul este closca ),babe amen­date pen­tru o le­ga­tura de marar,babe duse la po­li­tie ‚cu duba,ca nu vor sa se le­gi­ti­meze (avem un mi­nis­tru f.activ !); Si bine ‚pen­tru cine ?

 4. Ioan Bogdan

  Daca va fi in­spi­rat sa dea o OU prin care sa res­ti­tuie lu­nar si oca­zio­nal va­loa­rea tva 24% din fac­tu­rile de con­sum ener­gie si ma­te­rii prime achi­tate pen­tru a fi reinvestit,asta in­seamna sti­mu­la­rea mun­cii in­ves­ti­to­ri­lor ofera o sansa egala re­ala si ne­dis­cri­mi­na­to­rie tu­tu­ror ce­lor care vor sa in­ves­teasca in­di­vi­dual si asociat,stimuleaza im­pru­mu­tu­rile din banci,intoarcerea ro­ma­ni­lir acasa,preturile scad jus­tu­fi­cat cu 24% pen­tru ca suma res­ti­tu­ita nu mai poate fi in­clusa in pre­tul de productie,la acest pret de pro­duc­tie se ada­uga tva de 24% nu de 9% pe care il va in­casa bu­ge­tul din vanza­rea bu­nu­ri­lor si serviciilor,evaziunea se au­o­t­o­di­zolva pen­tru ca eva­zi­o­nis­tii de azi nu vor re­fuza sti­mu­la­rea pro­du­ce­rii de bu­nuri si ser­vi­cii prin res­ti­tu­i­rea le­gala a 24% din in­ves­ti­tie… Din pa­cate bi­ro­cra­tia dar si unii din­tre noi nu ac­cep­tam schim­ba­rea. TVA nu tre­buie re­dus ci res­ti­tuit 100% din fac­tu­rile de con­sum ener­giea si ma­te­rii prime achi­tate pen­tru a fi reinvestit,..

 5. Sorin Ivan

  Ge­ne­ra­lul izmana pu­pin­cu­ris­tul to­tu­ror gu­ver­ne­lor este in al no­u­a­lea cer.Se uita in oglinda si nu‑i vine a crede .Acum nu mai pu­pin­cu­reste nu­mai pe presedinte.Pupincureala a dat roade.Cred ca si mi­lo­gul de Nico­li­cea e foarte vesel.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.