Cu ceva timp în urmă, Pu­tin afirma într-un in­ter­viu te­le­vi­zat că nu­mai un om ne­bun se poate gândi că Ru­sia va ataca vreo­dată NATO sau Eu­ropa. Afir­ma­ția, ve­nită într‑o pe­ri­oadă de ten­sio­nare fără pre­ce­dent a re­la­ți­i­lor po­li­tice din­tre ruși și res­tul lu­mii, are o tentă de pa­ci­fism li­niș­ti­tor — stați li­niș­tiți, băi eu­ro­pe­ni­lor, că mama Ru­sia e bună și blândă, nu are in­ten­ții răz­bo­i­nice. Ca ce­tă­țean al unui stat NATO te simți mai bine ci­tind de­cla­ra­ția li­de­ru­lui rus și-ți spui că n‑o fi dra­cul așa de ne­gru în­cât să în­ceapă vreun răz­boi. Iar ra­țio­na­men­tul merge mai de­parte și răs­punde în­tre­bă­rii din gând: dar cine e ne­bu­nul? Nu poate fi de­cât un­chiul Sam, de bună seamă.

Dar, dacă ați bă­gat de seamă, în ul­tima vreme e o cam­pa­nie in­tensă a ru­și­lor pe tema de­fen­si­vi­tă­ții lor. Ca și cum cu to­ții am fi ui­tat ce se pe­trece în es­tul Ucrai­nei de mai bine de un an, Krem­li­nul re­petă ob­se­siv că în­tă­ri­rea flan­cu­lui es­tic al NATO cu ar­ma­ment și trupe este o miș­care agre­sivă ne­jus­ti­fi­cată a NATO, că­reia va tre­bui să‑i răs­pundă cu mă­suri echi­va­lente. Deci de­cla­ra­ția com­pletă sună cam așa: noi nu avem de gând să por­nim vreun răz­boi, dar sunt niște ne­buni care se gân­desc la asta și aduc arme la ușa noas­tră, ce pu­tem face de­cât să ne îna­r­măm și noi?

Tim­pul trece. Con­flic­tul din re­giu­nea Don­bas deja nu mai apare în presă și lu­mea aproape a ui­tat de el. Trep­tat me­sa­jul ru­și­lor va fi sin­gu­rul pe care îl vom tot auzi și cu­rând vor fi unii din­tre eu­ro­peni care se vor în­treba cine e ne­bu­nul care a por­nit toată ne­bu­nia asta cu îna­r­ma­rea, care nu face de­cât să spo­rească pe­ri­co­lul unui răz­boi. Se vor auzi apoi voci care vor spune că s‑ar pu­tea să nu fie o idee toc­mai bună să re­por­nim răz­bo­iul rece și să ne pân­dim re­ci­proc miș­că­rile cu per­ma­nenta sus­pi­ciune că cea­laltă parte are in­ten­ții os­tile. Apoi se va spune chiar des­chis că noi eu­ro­pe­nii avem de pier­dut din po­ves­tea asta a îna­r­mă­rii, că ame­ri­ca­ni­lor le con­vine să pro­ducă ar­ma­ment și să‑l po­zi­țio­neze în cur­tea noas­tră, ex­pu­nându-ne pe­ri­co­le­lor în timp ce ei sunt bine mersi în pro­pria țară, la dis­tanță de un po­ten­țial con­flict. Și toate as­tea vor avea ecou pen­tru că sunt mă­car în parte ade­vă­rate, așa că într-un fi­nal vom auzi și fraza pe care mulți au tot ocolit‑o, dar au gândit‑o me­reu: ame­ri­ca­nii să plece la ei acasă cu tot cu ar­mele lor.

Și atunci când se va în­tâm­pla asta — dacă se va în­tâm­pla — să știți că Ru­sia a câști­gat al tre­i­lea răz­boi mondial. Pen­tru ca miza nu mai este în­fi­in­ța­rea vre­u­nui bloc so­vi­e­tic. Miza este des­păr­ți­rea Eu­ro­pei de Ame­rica. Res­tul vine de la sine prin con­duc­tele de gaz și pe­trol, trece prin ba­lan­țele fi­nan­ci­are ale com­pa­ni­i­lor ves­tice, tra­ver­sează par­la­men­tele eu­ro­pene și ajunge la fi­e­care din­tre noi sub formă de taxe, ac­cize și legi.

Nu, un­chiul Sam nu e ne­bun. E doar nițel cam oportunist.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Paperplanes shoes

    Un­chiul Sam are dreptate!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.