Pro­ba­bil că ați au­zit de Erwin Albu, fer­mi­e­rul din Co­d­lea care cul­tivă le­gume în cur­tea pro­prie — nu foarte mare — și le lasă la poartă să le ia cine o vrea și să plă­tească atât cât con­si­deră că me­rită, pu­nând ba­nii în cu­tia poș­tală. Dacă n‑ați au­zit, aflați po­ves­tea de aici. Ceea ce m‑a im­pre­sio­nat este în­cre­de­rea pe care a avut‑o în se­me­nii săi, într‑o so­ci­e­tate care de­mon­strează la fi­e­care pas că nu are va­lori mo­rale so­lide. Poate că așa ar pu­tea fi re­clă­dite, mă­car în parte, prin vi­să­tori ca Erwin care con­stru­iesc prin ges­tu­rile lor in­sule de nor­ma­li­tate ce ar pu­tea de­veni cân­dva continente.

Po­ves­tea, spusă de mai multe ori de di­verse ziare și te­le­vi­ziuni, are și o con­ti­nu­are. Una în care apare zmeul cel rău al ad­mi­nis­tra­ției lo­cale. O oa­re­care Po­pescu Co­rina, șefă la ser­vi­ciul de Achi­zi­ții Pa­tri­mo­niu (ce dracu’ o fi și asta!?!) al pri­mă­riei Co­d­lea, sem­nează și‑i tri­mite o adresă ofi­ci­ală lui Erwin, îm­pre­ună cu un oa­re­care con­si­lier Ge­orge Iaru, ca să‑i spună că n‑are cer­ti­fi­cat de pro­du­că­tor și să facă bine să‑l ob­țină, pre­cum și că tre­buie să plă­tească o taxă de ocu­pare a spa­ți­u­lui pu­blic pen­tru că a pus la poartă câ­teva cu­tii cu le­gume și fructe.

Pri­mul im­puls pe care îl am ar fi să mă duc la ma­dam Po­pescu, s‑o iau de ciuf și s‑o plimb prin Co­d­lea, întrebând‑o la fi­e­care ma­șină par­cată pe stradă dacă res­pec­ti­vii au plătit taxă de ocu­pare a spa­ți­u­lui pu­blic. Tre­buie să fii nițel cre­tin ca atunci când auzi de o ast­fel de ini­ția­tivă pre­cum cea a lui Erwin Albu și să te gân­dești mai în­tâi că ai pu­tea să‑l ta­xezi. Tre­buie să fii o imensă vacă (sau bou, după caz) să nu pri­cepi că ges­tul re­pre­zintă pen­tru co­mu­ni­tate un semn de nor­ma­li­tate a re­la­ți­i­lor din­tre oa­meni care ar tre­bui spri­ji­nit, lă­u­dat, pro­mo­vat. Tre­buie să fii re­dus min­tal să nu re­a­li­zezi că, după ce a ob­ți­nut atâta me­di­a­ti­zare și apre­ci­ere pu­blică, ideea tre­buie pre­lu­ată de pri­mă­rie și că­u­tate mo­da­li­tă­țile de a o spri­jini și ex­tinde, căci alt­fel îți vei atrage opro­biul general.

Și asta e pro­blema cu unii din­tre oa­me­nii ăș­tia care lu­crează în ad­mi­nis­tra­ții: nu pot ju­deca de­cât fie în ter­meni de șpăgi și ne­po­tisme, fie în ter­me­nii unor re­gu­la­mente șchi­oape și strâmbe pe care le aplică în li­tera lor. Nu pri­cep că ros­tul lor e să ini­țieze sau să spri­jine sau mă­car să nu îm­pie­dice con­stru­i­rea unor co­mu­ni­tăți pu­ter­nice, ba­zate pe res­pect, pe cin­ste și în­cre­dere. Ei cred că ro­lul lor e să aplice niște căca­turi de or­dine și cir­cu­lare emise de niște tâm­piți mai mari ca ei, in­di­fe­rent dacă au sens sau nu. Pen­tru că ei nu lu­crează pen­tru oa­meni, ci pen­tru șe­fii lor din pri­mă­rii și mi­nis­tere. Nu pen­tru că ar res­pecta ie­rar­hi­ile, ci pen­tru că șe­fii au pu­te­rea dis­cre­țio­nară de a‑i da afară. Și ast­fel ar pierde ser­vi­ciul de func­țio­nar pu­blic, des­pre care — pa­ra­do­xal — se plâng ori­cui vrea să‑i as­culte că e stre­sant și prost plătit.

Și de aia cred că po­pes­cu­co­ri­nele și ia­ru­ge­or­geii din ad­mi­nis­tra­ți­ile pu­blice și lo­cale sunt ire­cu­pe­ra­bili pen­tru so­ci­e­tate și ar tre­bui tri­miși acasă. De­fi­ni­tiv. Sau mă­car până când vin cu ca­pul ple­cat și își cer pu­blic scuze  că s‑au com­por­tat ca niște imbecili.


Comentează pe Facebook...


Răspuns pentru lica.vina Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Romanescu

  O imensa vaca doamna !!!! IMENSA

 2. ELIZA

  ERAM CONVINSA CA SE VA INTAMPLA CEVA DE ACEST GEN. LA NOI TE TAXEAZA SI PENTRU AERUL CE‑L RESPIRI. AR FI IN STARE SA NE TAXEZE SI PENTRU CA PUTEM PRIVI IN JURUL NOSTRU SI PENTRU LACRIMA CE NE STA IN COLTUL OCHIULUI.….….NISTE NEMERNICI CU TOTII, ORICUM!!!

 3. mosu

  O sa-si faca omul un spa­tiu in in­te­ri­o­rul pro­pri­e­ta­tii si o sa‑i suga pula toate fu­fele diin pri­ma­rie ca nu mai e do­me­niu public!!

 4. Irina Sima

  Era de as­tep­tat sa apara si je­gu­rile as­tea care cica re­pre­zinta ce­ta­tea­nul. Re­pre­zinta pe dracu sa‑i ia de je­guri. Sin­cer toti cre­ti­nii ajung in di­fe­rite func­tii si din ca­uza lor so­ci­e­ta­tea a ajuns unde a ajuns.
  Eu pe Ma­dam Co­rina as trimite‑o la o pe­tre­cere ca lau­tari sa adune nis­caiva lo­vele de pe jos, apoi sa ceara o taxa pen­tru ele. Va rog sa-mi scu­zati lim­ba­jul, dar nu m‑am pu­tut abtine!

 5. dani

  mda , ti­pic ro­ma­nesc , nu ma mai mira nimic

 6. irina

  Pai nor­mal au omo­rat tot co­mer­tul ro­ma­nesc , cu des­chi­de­rea tu­tu­ror su­per­mar­ke­tu­ri­lor , ideea este sa cum­pa­ram pro­duse ro­ma­ne­sti asa de­ve­nim mai puternici .

 7. Marcel

  Cred ca ar tre­bui sfa­tuit omul sa par­cheze ma­sina per­so­nala la poarta,ca pe aia are voie ca doar pla­teste impozit,si sa puna marfa in in­te­ri­o­rul ei.Dar sa aiba grija sa nu de­pa­seasca gre­u­ta­tea ca iar este pa­si­bil de amenda!

 8. Sorin

  Erwin! Sun­tem ală­turi de tine!
  Des­chide poarta,mută pro­du­sele în curte si lasă in­com­pe­ten­ții să-ti tri­mită hâr­tii ofi­ci­ale în continuare.Lumea te cu­noaște si sunt con­vins că afa­ce­rea ta va prospera.(Cu prima ocazie,voi fi si eu cli­en­tul tau) Keep walking.

 9. Laur

  Acum ceva timp, apa­ruse o vorba in “in fol­clor”…: “Sin­gura so­lu­tie? O noua re­vo­lu­tie…”. A dis­pa­rut si ea, pen­tru ca ne-am dat seama ca nu e de nici un fo­los… Vin al­tii… Si mai in­fo­me­tati ca cei pe care i‑am pus in ’89… Sin­gura so­lu­tie, atunci? Asta e in­tre­ba­rea de un mi­lion de dolari…sau euro. Cert e ca ras­pun­sul va­lo­reaza de zece mii de ori mai mult.…

 10. Sergiu

  O tara de Cre­tini, cum zi­cea gura mare de R. Ban­ciu. Dar ii dau drep­tate, cand au­to­ri­ta­ti­ile p_lii (scu­zati lim­ba­jul) isi bat joc de ce­ta­tea­nul de rand si de ase­me­nea oa­meni de­o­se­biti ca acest Erwin Albu isi me­rita cri­ti­cile adre­sate pe de­plin. In 3 cu­vinte “O tara de cretini”.

 11. romica.bocsa

  Func­tio­nara masii…e mai mult de­cat o in­cu­iata in beci si hra­nita cu bi­be­ro­nul. Ma in­treb daca aceasta fun­crio­nara nu are un sef…care sa ii sesxhida ochii. La ce do­bi­to­ce­nie de idee a avur pre­cis i.au lip­sit cu de­sa­var­sire le­gu­mele din alimentatie.

 12. mark

  Deci daca are cu­ti­ile in fata por­tii e pe spa­tiul pu­blic? Cum in­tri si iesi din curte? deci pri­ma­ria poate sa iti blo­cheze acel spa­tiu cu ce vrea, si sa nu mai poti in­tra sau iesi din curte.…ca doar e spa­tiu pu­blic nu? Tu esti doar din­colo de gard
  Dar tre sa fie prost sa lase dupa ei, des­chide usa la poarta si isi lasa raf­tul si cu­ti­ile din­colo de gard, acolo pri­ma­ria nu mai cere taxa de spa­tiu public
  Dar o sa ga­seasca o taxa pen­tru cen­tru vo­mer­cial ile­gal sau ceva
  Ca ro­ma­nul e inventiv.…ce naiba

 13. carmen

  nu e vorba de nici o do­na­tie in ca­zul d‑lui Albu. E o stra­te­gie de mar­ke­ting, nu ca­ri­tate; cel pu­tin din ce s‑a va­zut din re­por­ta­jele de la te­le­vi­ziuni, a pri­mit mai mult pe ki­lo­gra­mul de pro­dus de­cat pre­tul de la o pi­ata nor­mala; si le­gea e lege pen­tru toata lu­mea; daca le­gea e proasta tre­buie schim­bata le­gea si nu arun­cat no­roi in cel care o aplica; daca sun­teti atat de re­vol­tati de le­gile exis­tente (si multe ar tre­bui im­bu­na­ta­tite) exista po­si­bi­li­ta­tea schim­ba­rii lor prin petitii/proiecte, sau alte forme;

 14. dona

  In Aus­tria se prac­tica de multi ani acest mod de vanzare si se merge pe in­cre­de­rea in oameni.

 15. Gabriel

  I‑a fost ciuda pri­ma­ru­lui pe Erwin,ca el poate si primarul,nu .Si ce a zis in gin­dul lui,lasa ca‑i arat eu astuia,ce sa cistige mai mult de­cit mine,il voi pune la pa­mint cu afa­cere cu tot,ai arat eu cine‑I sta­pi­nul aici.

 16. marian

  gre­siti multi fratilor.…trebuiesc pla­tite taxele.…nu mai sus­ti­neti co­rup­tia si toate ches­ti­ile mici care voi spu­neti ca nu conteaza…

  • ioan maierean

   ASA PROGRESAM SI INVATAT SA FIM CIVILIZATI, UITAND DE CAPRA VECINULUI.…

  • lica.vina

   Mai du-te acasă măi fraiere,ce le­gă­tură are acest om și ideea lui cu corupția,cretinule?Mă în­șel sau îi tii în brațe pe tâ­lha­rii care ne conduc?!?

  • mihai

   Nu gre­sim, hai sa iti spun si de ce. Pen­tru ca ’ Mi­se­ru­pis­mul’ tre­buie sa dis­para ves­nic, pen­tru ca, oa­me­nii care sunt pusi in acele func­tii (din care multi mai trag si alte fo­loase, care, de cele mai multe ori abia mun­cesc ceva) ar tre­bui sa ajute ce­ta­tea­nul nu sa ii bage pie­dici. Ce ar tre­bui sa fa­cem, sa ne luam un av­cat sa ne re­pre­zinte de fi­e­care data cand avem de ob­ti­nut un act, o apro­bare ? Este de a drep­tul ri­di­col. Acesti in­di­vizi, func­tio­na­rii pu­blici au avut tot tim­pul con­tri­bu­tia de a dis­truge de la bun in­ce­put orice ini­ti­a­tiva pri­vata din ro­ma­nia, mai ales a oa­me­ni­lor cin­stiti care spe­rau sa faca un ban mun­cit. Daca nu ati in­cer­cat sa fa­ceti ceva in vi­ata voas­tra, si tot ce ati fa­cut a fost sa mer­geti la ser­vici si ina­poi acasa intr-un apar­ta­ment de bloc, ace­lasi de 30–40 de ani, nu aveti cum sa stiti ce munca ti­ta­nica este sa iti faci o casa, sa des­chizi o mica afa­cere. Acesti func­tio­nari sunt cei mai res­pon­sa­bili de fa­li­men­tul Ro­ma­niei si sta­rea in care ne aflam, aces­tia sunt cei care pot fi acu­zati de su­b­mi­na­rea eco­no­miei na­tio­nale. Aces­tia tre­buie sa dis­para, noi sau ei. Alt­fel, vom dis­pa­rea ca stat si na­tiune. Nu tre­buie sa fim doar o tinta pen­tru ma­rii re­chini eco­no­mici si ves­ni­cii da­tor­nici la FMI, tre­buie sa ne pu­tem sus­tine eco­no­mic, fi­e­care cat poate si se pri­cepe sa faca ceva.

 17. gabi

  des­chide frate por­tile si baga ta­raba in curte.sa ve­dem daca mai esti pe do­me­niul public

 18. barna daniel

  o vaca si un bou care lin­ce­zesc pe ba­nii sta­tu­lui (ai nostrii)lipsiti de ocu­pa­tie sau gan­dit sa dis­truga ceva zilnic.si cand te gan­desti ca acesti do­bi­toci au pe mana bu­ge­tul unei localitati.…

 19. Andrei Paul Protopopescu

  Sta­tul este moarte, ma­fia cu chipiu.

  http://www.bitnation.co/

 20. Robert

  Da, omul nu a res­pec­tat le­gea dar de ce sa‑i dai in cap si sa‑i dis­trugi ideea ? Daca tot esti pe job-ul ala de la pri­ma­rie, ai pu­tea sa te duci la el si sa vor­besti cu el cum sa-si pas­treze ideea (una foarte ino­centa si fru­moasa) in­cat sa fie in con­for­mi­tate cu le­gea tarii.

  Dar nu, hai sa‑i rea­du­cem aminte in ce tara de ca­cat e si cat de mult tara il vrea prost si sa­rac. El iese ner­vos si dez­gus­tat de con­du­ca­to­rii lui, ideea fru­moasa si buna moare , cei care be­ne­fi­ciau de ideea dan­su­lui si le adu­cea pu­tina fe­ri­cire sunt tristi si ner­vosi iar “ad­mi­nis­tra­tia” isi arata pros­tia . Bravo !

 21. marina

  Din pa­cate as­tia sun­tem si daca nu o sa avem su­fi­cient cu­raj sa lu­tp­tam pen­tru drep­tate o sa mu­rim.. in­cet sau repede.

 22. Gabriel Constantin Stanescu

  vreau un PSAL fac drep­tate pen­tru asta asi ve­nii in ROMANIA sa scap tara de bo­vi­nele co­rupte scuze ani­ma­le­lor nu me­rita aceasta injosire

 23. mariusmioc

  Vi­no­va­ții prin­ci­pali nu sînt cei de la pri­mă­ria Co­d­lea. Vi­no­va­ții prin­ci­pali sînt par­la­men­ta­rii care au apro­bat le­gile care li­mi­tează li­ber­ta­tea economică.
  Iar ro­mâ­nii nu au în­vă­țat să re­ac­țio­neze la ca­uză, nu­mai la efect. Cînd s‑a apro­bat le­gea 145/2014 ni­meni n‑a pro­tes­tat, nu­mai acum că se văd efec­tele ei apar reacții.
  E ca­zul să știm ce fel de legi vrem și să ce­rem po­li­ti­cie­ni­lor pe care îi tri­mi­tem în par­la­ment să nu aprobe legi de li­mi­tare a libertății
  https://mariusmioc.wordpress.com/2015/05/13/noi-atacuri-la-adresa-libertatii-economice/

 24. Muresan Rodica

  ini­ti­a­ti­vele de acest tip sunt ri­di­cate la rang de exem­plu si de lege in tari ca Aus­tria si Ger­ma­nia, la noi tre­buie ucise cu tot cu omul care le‑a creeat

 25. Anton Sorin

  Și mai vor­besc ca ple­cam din țară și vrem să fim ve­dete ‚pen­tru un om care vrea să facă ceva și să le arate ca se poate nu este vă­zut bine pen­tru ca le strica in­te­re­sele pe scurt asta este ROMANIA !!!!!!!!!!!!

 26. Cristian Bularca

  Pai niste gu­noaie ome­ne­sti ce pot face? Stiti care e ne­cazu, noi ii pla­tim pe bu­lan­gii astia

 27. Beby Constantin

  Traind in Ro­ma­nia , tara sme­che­ri­lor jegosi.(parlamentarii , gu­ver­nanti , pri­mari , con­si­li­eri , ma­gis­trati co­rupti , etc).

 28. Pop Marius

  tre­buie dati jos toti din ad­mi­nis­trati ca mai mult sau mai pu­tin noi iam pus acolo

 29. Csaba Hadnagy

  min­diga jo­b­ban huzo lo­vat utik

 30. Eduard Ioan

  O sa dea fa­li­ment omul …

 31. Gelu Valeru Brezoi

  D‑na Co­rina este plătită din bani pu­blici, de aceea este așa de vaca, pro­ba­bil că este an­ga­jată pe pile, cum sunt din pă­cate cam in toate pri­mă­ri­ile din România

 32. Jean Sandulescu

  Ba pros­ti­lor, bo­i­lor, si idi­oti dar ti­ga­nii care vind in piete au cer­ti­fi­cat de pro­du­ca­tor? Pai nu ve­nim de la Bu­cu­resti si spar­gem gea­mu­rile pri­ma­riei ca in 87 ! Omul a vrut sa hra­neasca si bo­gatu’ si saracu’…

 33. Mihaela Pușcar Conț

  Pacat,asa nici­o­data nu se va face ceva bun si la noi in tara.

 34. Tonia Gherghel

  Oa­me­ni­lor cu idei,intreprinzatori,harnici,onesti,altruisti li se pun bete‑n roate intotdeauna,din ig­no­ranta si rautate.

 35. Marius Luca

  Po­li­ti­cieni = ji­go­dii penale.….Scripcaru’ cum a omo­rat Bra­so­vul cu ma­ga­zi­nele din cen­tru ora­su­lui gen LIDL , PROFI , PENNY , CARREFOUR EXPRES , CORESI , .…..toate ma­ga­zi­nele de car­tier au dis­pa­rut din ca­uza lu’ Scripca.….au scos fa­bri­cile din oras pt. ca asa e le­gea , dar ma­ga­zi­nele mari care dau spa­guta di­recta po­li­ti­cie­ni­lor au ra­mas in oras…

 36. Miky Miky

  O fi amanta pri­ma­ru­lui po­pes­cu­co­rina aia…sa nu zic pu­pin­cu­rista …oricum,pestele de la cap e imputit.…

 37. Crisan Lucian

  Nu va pu­neti cu fu­fele din primarii..au min­tea foarte odihnita

  • mihai

   Su­per big like

 38. Adrian Punga

  din pa­cate asta e Ro­ma­nia in care traim.
  ve­dem aproape zil­nic cum asa-zi­sele “or­gane ale le­gii” dau amenzi ba­tra­ne­i­lor care vand ca­teva le­gume sau fructe pen­tru un banut.
  “pes­tii” cei mari nu sunt “va­zuti” sau nu se vrea a fi “va­zuti” …

 39. Herman Eva

  Tre­buie omo­rat si su­fo­cat ca nu de sus vine ci de la un om cu su­flet mare!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.