Tra­ge­dia greacă e de­parte de a se fi în­che­iat. Ieri, la dis­cu­ți­ile des­pre ie­și­rea Gre­ciei din zona euro, s‑au spus multe cu­vinte sfo­ră­i­toare și de o parte și de alta, iar con­clu­zia fi­nală a fost că nu există o con­clu­zie fi­nală. Gu­ver­nul grec mai are un ter­men până vi­neri să vină cu so­lu­ții pen­tru criza fi­nan­ci­ară și eco­no­mică a pro­priei țări.

Nu­mai că gu­ver­nul grec ha­bar n‑are ce să facă. Mul­țime de ana­liști își dau cu pă­re­rea des­pre stra­te­gia de ne­go­ci­ere a lui Tsi­pras și a mi­niș­tri­lor lui, des­pre cum îi țin în șah pe li­de­rii Eu­ro­pei și toți par că­zuți în ad­mi­ra­ția pri­mu­lui mi­nis­tru grec. Ce stra­teg! Ce in­te­li­gență! Ce abi­li­tăți! Ur­mă­resc de­cla­ra­ți­ile și ges­tu­rile aces­tui per­so­naj și, pe zi ce trece, re­a­li­zez că face parte dintr‑o ca­te­go­rie de oa­meni pe care îi în­tâl­nesc tot mai des în ul­tima vreme: li­de­rii de sindicarton.

Tsi­pras a ajuns la pu­tere spe­culând ne­mul­țu­mi­rile po­pu­lare față de o pu­tere po­li­tică in­ca­pa­bilă să facă o re­formă ra­di­cală și efi­cace, într‑o țară care vrea să scape de da­to­rii fără să facă nici un fel de sa­cri­fi­cii. Nu avea nici un fel de so­lu­ții con­crete pen­tru pro­ble­mele Gre­ciei, dar glo­ria po­li­tică e un obiec­tiv care nu are ne­voie de jus­ti­fi­cări mo­rale. A gu­ver­nat un timp fără să îm­bu­nă­tă­țească cu ni­mic sta­rea ță­rii și a ajuns la sca­dența ges­tiu­nii sale. Pus în fața re­a­li­tă­ți­lor tot mai dure, Tsi­pras a fu­git de res­pon­sa­bi­li­ta­tea de­ci­ziei po­li­tice și a pasat‑o po­po­ru­lui: să spună gre­cii dacă vor aus­te­ri­tate și re­forme dure.

E evi­dent că ni­meni nu-și do­rește să facă sa­cri­fi­cii. E ne­voie de multă ma­tu­ri­tate ca po­por ca să ac­cepți mă­suri ne­plă­cute. El­ve­ție­nii, de pildă, toc­mai au re­fu­zat de cu­rând creș­te­rea sa­la­ri­u­lui mi­nim pe eco­no­mie de teama po­ten­ți­a­le­lor con­se­cințe ne­ga­tive în con­tex­tul su­pra­a­pre­ci­e­rii fran­cu­lui. Cre­deți că el­ve­ția­nul de rând e doc­tor în eco­no­mie? Cu si­gu­ranță nu, dar po­li­ti­cie­nii și gu­ver­nan­ții au ex­pli­cat pe în­țe­le­sul tu­tu­ror ce con­se­cințe poate avea mă­ri­rea sa­la­ri­u­lui mi­nim, iar oa­me­nii au luat o de­ci­zie rațională.

A fă­cut Tsi­pras ace­lași lu­cru? Nu. A pus o în­tre­bare teh­nică și com­pli­cată, le­gată de con­di­ți­ile im­puse de cre­di­to­rii Gre­ciei, la care răs­pun­sul era re­la­tiv evi­dent. A pa­sat res­pon­sa­bi­li­ta­tea de­ci­ziei că­tre po­por: nu el a de­cis, ci na­țiu­nea de­mo­cra­tică elenă. Vreți să vă fie mai greu? Nuuu, a răs­puns în cor po­po­rul grec. După care, vic­to­rios, s‑a dus țan­țoș la Bru­xe­l­les să le spună li­de­ri­lor eu­ro­peni că nu ac­ceptă re­gu­lile lor, dar nici nu iese din zona euro. Păi și cum pro­ce­dați? — au în­tre­bat cei­lalți. Încă o dată li­de­rul de sin­di­car­ton a ape­lat la sin­gura teh­nică pe care o cu­noaște: pa­sa­rea res­pon­sa­bi­li­tă­ții. Spu­neți voi, pen­tru că asta nu e o pro­blemă a Gre­ciei, ci a în­tre­gii Eu­rope! Să mori tu, Tsi­pras, că asta e pro­blema tuturor!

Li­de­rul de sin­di­car­ton are un sin­gur mod de a opera: trans­fe­rul res­pon­sa­bi­li­tă­ții. Când e ne­voie să se sta­bi­lească o di­rec­ție că­tre care să se în­drepte, trans­feră pro­blema că­tre cei pe care îi con­duce și‑i în­treabă: în­co­tro vreți să mer­gem? Pu­țin im­portă pen­tru el dacă cei în­tre­bați au ca­li­fi­ca­rea de a lua o de­ci­zie bună sau dacă di­rec­ția aleasă duce spre mai bine sau mai rău — vorba e că el e de­mo­crat și că as­cultă vo­cea po­po­ru­lui. Când e ne­voie de so­lu­ții, trans­feră pro­blema că­tre al­ții, ge­ne­ra­li­zând (nu e o pro­blema doar a noas­tră, e o pro­blemă de sis­tem) sau vic­ti­mi­zându-se (pro­ble­mele sunt “greaua moș­te­nire” de la pre­de­ce­sori). Im­pos­tura și in­com­pe­tența pot fi ast­fel etern mas­cate sub acest apa­rent joc de­mo­cra­tic, în care el nu-și asumă nici­o­dată nici o responsabilitate.

Pri­vind din această per­spec­tivă, re­a­li­zez că și li­de­rii po­li­tici din Ro­mâ­nia fac ace­lași joc. Nu se auto­pro­pun ca vi­zio­nari sau stra­tegi po­li­tici și so­ci­ali, ci ca în­demâ­na­teci li­deri de sin­di­cat care ca­ută be­ne­vo­lența unei părți a po­pu­la­ției, făcându‑i pe plac, în timp ce ei fură pe în­de­lete. E o criză de lea­der­ship în po­li­tica de azi, iar po­poa­rele (unele din­tre ele mai mult de­cât al­tele) par in­ca­pa­bile să scape de acest gen de pa­ra­zi­tism po­li­tic. Nu pot iden­ti­fica li­deri au­ten­tici, nu au nici com­pe­tența ne­ce­sară pen­tru a le în­țe­lege și ju­deca gre­șe­lile de gu­ver­nare. Ca într-un sis­tem de vase co­mu­ni­cante, pu­te­rea se mută dintr-un par­tid în al­tul fără să își schimbe com­po­zi­ția: de­ma­go­gie, po­pulism, corupție.

Ro­mâ­nia ar pu­tea fi Gre­cia de peste niște ani. Dacă lupta îm­po­triva co­rup­ției re­u­șește, vom scăpa de niște li­deri de sin­di­car­ton, de gu­ver­nanți im­pos­tori și hoți. Pro­blema e alta. Pro­blema e ce pu­nem în loc. Căci dacă ale­gem pro­priul nos­tru Tsipras…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.