Chintă roială servită

S‐ar părea că Vic­tor Ponta nu mai apucă toamna în pala­tul Vic­to­ria. Nori negri se tot strâng în jurul său și nimic nu pare să‐l mai poată salva de la imi­nen­tul său eșec poli­tic, pe care sin­gur și l‐a con­struit în mulți ani de min­ciună și ile­ga­li­tăți dis­crete. Minuni s‐au mai văzut în poli­tică, dar în cazul său nu e nevoie de una, ci de o sara­bandă de minuni. De unde atâ­tea? Și cine să le livreze când dea­su­pra sa nu mai există nici măcar mâna pro­tec­toare a soci­a­liș­ti­lor euro­peni, retrași într‐o pru­dentă tăcere? Oprea nu vrea să fie pre­mier. Tări­ceanu ar vrea, dar nu are supor­tul nimă­nui. Un alt pre­mier al coa­li­ției de la guver­nare pare impo­si­bil de găsit. Și atunci ce urmează?

Pri­vind din per­spec­tiva jucă­to­ru­lui de șah Iohan­nis, aș zice că solu­ția cea mai bună ar fi ale­ge­rile anti­ci­pate. Din mai multe motive. PSD e în degrin­go­ladă gene­rală, inca­pa­bil să‐și revină după căde­rea sub sabia jus­ti­ției a impo­zan­ți­lor lor baroni locali. Par­ti­dul lui Oprea, încro­pit din res­turi de la PPDD și dez­er­tori ren­e­gați ai PDL, nu are forța de a mai obține ace­lași pro­cent de repre­zen­tare în par­la­ment pe care îl are acum. Nu sunt orga­ni­zați, nu au o ide­o­lo­gie, nici un elec­to­rat pro­priu și nici o struc­tură teri­to­ri­ală solidă. Vor căuta ali­anța elec­to­rală, dar nimeni nu le va oferi ceva avan­ta­jos. Par­ti­dul ALDE este într‐o situ­a­ție și mai proastă – sunt șanse mari să nici nu treacă pra­gul de 5% – și ei au nevoie de trac­țiu­nea PSD‐ului într‐o vari­antă jal­nică a fos­tu­lui USL. Scena poli­tică s‐ar sim­pli­fica mult, partidele‐balama ar putea fi reduse ori poate chiar anu­late: PSD, PNL, UDMR și poate un mic UNPR. Poate și PMP – Băsescu mai poate pro­duce sur­prize și cred că încă are ceva sus­ți­nă­tori.

Însă cine să orga­ni­zeze ale­ge­rile anti­ci­pate? Dacă aș fi în locul lui Iohan­nis aș nego­cia cu par­ti­dele impor­tante un guvern teh­nic cu un sin­gur obiec­tiv: ale­ge­rile. Ar eli­mina dis­cu­ți­ile des­pre capa­ci­ta­tea PNL de a fur­niza rapid un guvern, ar tri­mite din nou clasa poli­tică la jude­cata elec­to­ra­tu­lui. Ar rea­li­nia cro­no­lo­gic urmă­toa­rele ale­geri pre­zi­den­ți­ale și par­la­men­tare. Iohan­nis – cu un man­dat de suc­ces – ar putea fi trac­to­rul pen­tru o nouă vic­to­rie a drep­tei. Sin­gura pro­blema e că încă nu s‐a regle­men­tat legi­sla­tiv votul în stră­i­nă­tate. Dar până la vot elec­tro­nic sau prin cores­pon­dență, sim­pla orga­ni­zare a mai mul­tor sec­ții de vot ar fi deo­cam­dată sufi­cientă. Totul e pre­gă­tit pen­tru această stra­te­gie.

Va ști Iohan­nis să‐și joace căr­țile, acum când are o chintă roială ser­vită?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Anonymous

    N‐are o chinta roiala ser­vita.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu