Toc­mai când toată lu­mea îl cre­dea doar o fan­tomă tre­cu­tu­lui, Ion Ili­escu re­vine din tihna pen­siei sale ca să facă or­dine într-un PSD aflat în de­grin­go­ladă. Bă­trâ­nul co­mu­nist a sim­țit că par­ti­dul pe care l‑a creat e în pe­ri­col să moară îna­in­tea lui și nu cred că poate su­porta ideea de a trăi să‑l vadă ter­fe­lit după ce ar dis­pă­rea. Căci, fiți si­guri, un PSD mort po­li­tic, că­zut în no­ro­iul is­to­riei, ar de­conta toate ne­a­jun­su­rile po­li­tice ale ul­ti­mi­lor 25 de ani. Ar fi acu­zat că a ți­nut Ro­mâ­nia în loc, că a în­târ­ziat in­sta­la­rea de­mo­cra­ției și a sta­tu­lui de drept, că a in­sta­lat co­rup­ția ge­ne­ra­li­zată. Toate as­tea ar fi ade­vă­rate, dar la fel de ade­vă­rat e și fap­tul că PSD nu a fă­cut toate as­tea sin­gur. Au fost des­tule alte par­tide care au con­tri­buit la sta­rea de azi a națiunii.

Ili­escu știe cum s‑ar în­tâm­pla lu­cru­rile și nu poate să ac­cepte acest des­tin pen­tru PSD, opera vie­ții sale po­li­tice. De aia a in­ter­ve­nit ieri cu mână forte, im­pu­nând vic­to­ria uneia din­tre ta­bere, res­pec­tiv a lui Ponta. Un cal­cul prag­ma­tic ar de­mon­stra că op­țiu­nea era evi­dentă: a‑l călca în pi­cioare pe pre­șe­din­tele de­mi­sio­nar al par­ti­du­lui ar fi în­sem­nat o re­cu­noaș­tere că par­ti­dul trece printr‑o pe­ri­oadă de con­fu­zii po­li­tice, că “epoca” Ponta a fost o eroare. Ori asta tre­buie evi­tat cu orice preț. Ili­escu are în el fi­bra pro­pa­gan­dis­tică a se­cre­ta­ru­lui de par­tid co­mu­nist care știe că nici­o­dată nu tre­buie să lași să se cre­adă că par­ti­dul a greșit. Par­ti­dul nu gre­șește. Par­ti­dul nu poate să gre­șească, n‑are cum.

Mai mult ca ori­când e ne­voie ca PSD să pro­iec­teze forță și si­gu­ranță. In­sti­tu­ți­ile par­ti­du­lui tre­buie să func­țio­neze, fi­su­rile tre­buie as­tu­pate, pro­tes­tele tre­buie cur­mate. Co­men­ta­to­rii po­li­tici spun că Drag­nea a fost scos în de­cor și oa­me­nii pro­puși de Ponta au fost îm­pinși în față. Apa­rent așa e. Dar nu cred că Ili­escu a fă­cut încă ale­ge­rea pen­tru noul șef al par­ti­du­lui. Cred că aceste miș­cări sunt doar de fa­țadă, doar cu ros­tul de a calma apele pe mo­ment. Nu­mele vi­i­to­ru­lui pre­șe­dinte al PSD e încă ne­cu­nos­cut. Am însă niște fri­soane când mă gân­desc la ci­neva care pare a‑i fi apro­piat lui Ili­escu: Șer­ban Nico­lae. Sper să nu‑l ve­dem apă­rând în prim-plan.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    Nu‑l in­te­leg pe co­men­ta­to­rul de mai sus. Pare beat. Dupa pa­re­rea mea, Ili­escu, cu me­to­dele lui co­mu­niste de ma­ni­pu­lare, nu mai are nici o sansa. Ro­ma­nia merge spre vest. Nos­tal­gi­ile co­mu­nis­to­i­zi­lor nu mai au nici un efect. La re­ve­dere, sau adio, Rusia.

  2. Constantin Panescu

    nu cred ca moare moare cand mai man­cam noi ca­cat cate unul pe aici pe la b1 ‚asa moare dar in rest nu fi si­gur lin­gai ca tine sunt multi


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.