Violul prin nepăsare

În sta­ția de auto­buz de la aero­por­tul Băneasa e un soare torid. Peste șosea asfin­ți­tul se topește trep­tat, împrăș­ti­ind o miere fier­binte care toro­pește tru­pu­rile. Câțiva călă­tori așteaptă auto­bu­zul spre des­ti­na­ți­ile lor, ascunzându‐se în spa­tele unor pomi­șori care aruncă un dram de umbră în calea pâr­jo­lu­lui. Doar un grup de ado­les­cenți, un el și două fete, stau reze­mați de gar­dul meta­lic al aero­por­tu­lui, în mij­lo­cul sta­ției de auto­buz, înfrun­tând nepă­să­tori cani­cula.

Toți trei par să pro­vină din vreo peri­fe­rie bucu­reș­teană, jude­când după îmbră­că­min­tea ieftină care se stră­duie totuși să imite ten­din­țele modei de moment. Blu­gii rupți în genunchi, pălă­riu­țele ieftine de hip­s­ter și tri­co­u­rile impri­mate au un incon­fun­da­bil aer de kit­sch, de haine din Obor. Una din­tre fete, la vreo 15 ani, stă pe bor­dura gar­du­lui, flan­cată de cei­lalți doi care par mai vâr­st­nici cu vreun an‐doi.

- Hai, fă! Mer­gem la asta acasă că e sin­gură și mi‐o sugi și mie o dată! îi zice junele celei așe­zate pe bor­dură.
Lasă‐mă, bă, în pace că m‐ai înne­bu­nit de cap cu asta. Nu vreau să merg nică­ieri, nu pri­cepi? ripos­tează fata.
De ce, fă? Hai, că stă și ea cu noi – con­ti­nuă el ară­tând spre cea­laltă fată.
Nu. Ți‐am zis că nu, lasă‐mă. Îmi vine să borăsc când sug, nu‐mi place.

El pare decon­cer­tat, nu‐și mai găsește argu­men­tele. O cuprinde de mij­loc pe cea­laltă fată și o sărută pe gură – e a lui, e pro­pri­e­tar, par să spună ges­tu­rile sale.
Zi‐i și tu, fă! Că nu moare dacă vine cu noi să ne dis­trăm… o îndeamnă pe iubita sa.

Ea o pri­vește înde­lung pe juna așe­zată, ca și cum ar căuta argu­mente să o con­vingă. Nu‐i vine nimic în cap.
Hai, fată, că nu mori! îi spune, lovind‐o ușor cu picio­rul, ca un îndemn.
Vrei tu nea­pă­rat? întreabă juna.

Iubita june­lui e încur­cată. Nu pare că vrea nea­pă­rat. Se uită către el, apoi dă din cap, tot necon­vinsă.
Îhî.

În sta­ție oprește auto­bu­zul 304. Toți trei se urcă, glu­mind des­pre alt­ceva, râzând împre­ună.

* * *

Am asis­tat la scena asta side­rat. Sim­țeam un impuls de a inter­veni, de a le spune în câte feluri e greșit ceea ce fac, ceea ce spun, dar să mor dacă am știut de unde să încep. M‐au lăsat per­plex cu natu­ra­le­țea con­ver­sa­ției pe un ase­me­nea subiect. Nu era nici un con­flict între ei, dis­cu­tau liniș­tiți ca și cum ar fi vor­bit des­pre tema la mate sau la română. Dis­tanța din­tre lumea lor și lumea mea părea de netre­cut și nici un argu­ment nu era bun de făcut punte între mine și ei.

* * *

N‐aș fi poves­tit nici­o­dată scena asta. Mi se pare atât de trist ceea ce am auzit acolo, în sta­ția de auto­buz, încât aș vrea să pot uita totul. Dar apoi a apă­rut poves­tea vio­lu­lui de la Vaslui, unde șapte indi­vizi au făcut sex cu o tânără ore întregi, până când fata a leși­nat. Și am înțe­les că ignorând facem ca răul să se ampli­fice, să cre­ască în fie­care zi.

Se vor­bește mult des­pre poves­tea de la Vaslui. Unii spun că tine­rii tre­buie ares­tați ime­diat și pedep­siți exem­plar. Alții spun că vic­tima e de fapt o "poamă" și a găsit ce a cău­tat. Râuri de cuvinte și acu­za­ții curg de o parte și de alta.

Vio­lul e viol, indi­fe­rent de unde pri­vești pro­blema. Chiar dacă fata o fi vrut ini­țial să se dis­treze cu vre­u­nul din­tre indi­vizi, sunt con­vins că nu și‐a dorit să ajungă la leșin, vic­tima poten­ței nesfâr­șite a șapte băr­bați tineri. Chiar dacă mora­vu­rile ei nu sunt toc­mai cele mai lău­da­bile, vio­lul tre­buie pedep­sit exem­plar.

Dar între­bă­rile care mi se par și mai grave sunt altele.

Fetele astea care nego­ci­ază cu non­șa­lanță pe stradă sexul oral oca­zio­nal n‐au avut parte de edu­ca­ție în fami­lia lor? Părin­ții lor ce le‐au expli­cat, ce le‐au spus des­pre sex, des­pre dem­ni­ta­tea per­so­nală, des­pre drep­tul de a fi tra­tat ca o per­soană, nu ca un obiect? Cum de le‐au lăsat pradă car­ti­e­ru­lui, împingându‐le să devină niște mize­ra­bile nefe­ri­cite, lăsate gra­vide la întâm­plare de vreun ratat sau de vreun un grup de golani care vor să‐și admire reci­proc potența sexu­ală?

Băie­ții ăștia care comit vio­luri n‐au fost cres­cuți de niște părinți și – mai ales – de o femeie, nu li s‐a băgat în cap că tre­buie să res­pecți pe cei­lalți din jur, că nu poți să trans­formi o per­soană în obiect al plă­ce­rii tale per­so­nale? Cu ce s‐au ocu­pat părin­ții aces­tor tineri timp de atâ­ția ani? Ce le‐au spus? Cât i‐au pre­o­cu­pat com­por­ta­men­tele lor, antu­ra­jele în care se învârt, valo­rile pe care le îmbră­ți­șează? Ce s‐a întâm­plat cu înda­to­ri­rile de părinte? Și mamele aces­tor tineri, cum pot privi în ochi alte femei când e lim­pede că fiii lor, edu­cați de ele, au găsit firesc să facă sex în grup cu o fată până când au adus‐o la leșin? Când am renun­țat com­plet în Româ­nia la obli­ga­ția de a fi un părinte res­pon­sa­bil?

Pen­tru că eu cred că ală­turi de tine­rii din Vaslui tre­buie să răs­pundă în fața soci­e­tă­ții și părin­ții lor. Nu pot să‐și aroge doar drep­tul de a pro­crea. Tre­buie să dea seamă pen­tru incon­ști­ența de a‐și aban­dona copiii prin nepă­sare. Și tre­buie să fie pedep­siți pen­tru asta.

Căci și nepă­sa­rea noas­tră față de ast­fel de părinți nu e de accep­tat. Pen­tru că ne face pe fie­care din­tre noi com­plici ai fie­că­rui viol care s‐a întâm­plat deja și ale celor ce se vor întâm­pla de acum îna­inte.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Anonymous

    E cu ade­va­rat infi­o­ra­tor ce se intam­pla. Pe de alta parte, e o nai­vi­tate sa crezi ca parin­ti­lor aces­tor indi­vizi le pasa. Ei nu inte­leg nimic. Tot ce gan­desti tu, tot ce comen­tezi, tot ce eu si multi ca mine inte­leg, n‐are nici cea mai mica impor­tanta pen­tru cei ce… traim intr‐o lume bol­nava…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu