Sex, viol, violență

Tem­pe­ra­tura din jurul subiec­tu­lui vio­lu­lui de la Vaslui crește. Lumea este indig­nată și se așteaptă la măsuri dras­tice, la ares­tări ime­di­ate, ba chiar la pedepse neîn­târ­zi­ate. Mulți vor cas­tra­rea chi­mică a vio­la­to­ri­lor. Alții i‐ar vrea dați pe mâna con­dam­na­ți­lor din închi­sori, unde să fie la rân­dul lor vio­lați. Ochi pen­tru ochi, dinte pen­tru dinte. Rațiu­nea este deo­cam­dată aban­do­nată. Ceea ce majo­ri­ta­tea vrea este solu­țio­na­rea aces­tui caz, acum. Însă pro­blema vio­lu­lui are rădă­cini mai adânci în Româ­nia.

Nici nu sunt sigur că în cotloa­nele Româ­niei pro­funde, în satele cer­tate încă cu civi­li­za­ția modernă, ter­me­nul de viol este pe deplin înțe­les. Une­ori, urmă­rind reac­ți­ile și comen­ta­ri­ile unor con­ce­tă­țeni din zone rurale, am sen­ti­men­tul că pen­tru mulți a viola este tot una cu a face sex. Silu­i­rea este omisă, igno­rată. Sau jus­ti­fi­ca­bilă. În rațio­na­men­tul sim­pli­fi­cat al unui nee­du­cat, modul pro­vo­ca­tor în care o femeie își afi­șează public nurii con­sti­tuie o invi­ta­ție la sex. Așa­dar nu e nici o silu­ire de vreme ce ea s‐a îmbră­cat spe­cial într‐o ținută care să pro­voace băr­ba­ții. Urmă­riți logica lor.

Nu vă indig­nați inu­til. Ăștia sunt con­ce­tă­țe­nii noș­tri, cei pe care i‐am lăsat în urmă atunci când ne‐am eman­ci­pat în ora­șele mari, cei pe care i‐am uitat când ne‐am euro­pe­ni­zat cât de cât. E vina lor, dar și vina noas­tră că au con­cep­ți­ile pe care le au. Ne‐a păsat vreo­dată cu ade­vă­rat că au o edu­ca­ție pre­cară sau chiar ine­xis­tentă?

Lumea de azi e impreg­nată de sex. Sexul vinde orice, de la deter­genți la mașini scumpe. Tele­vi­ziu­nea e plină de alu­zii la sex. Mode­lele femi­nine de suc­ces pe care mass‐media le pro­mo­vează pre­pon­de­rent sunt niște piți­poance care au urcat pe scara soci­e­tă­ții vânzându‐și cor­pul. Diver­tis­men­tul implică aproape obli­ga­to­riu suges­tia sexu­lui – dudui aproape goale defi­lează pe sti­cla tele­vi­zoa­re­lor în orice emi­siune care dorește a avea audiență. Este deja social accep­tat că femeia e un obiect al plă­ce­rii. Une­ori și băr­ba­ții apar în ast­fel de ipos­taze, dar mult mai puțin, mult mai rar. Ce ne aștep­tăm să gân­dească un om nee­du­cat văzând atâta depra­vare afi­șată osten­ta­tiv? Ce va înțe­lege el că repre­zintă fusta scurtă a fetei veci­ni­lor din sat?

Există o ape­tență gene­rală pen­tru înfru­mu­se­ța­rea ima­gi­nii per­so­nale și feme­ile sunt în frun­tea aces­tei ten­dințe. Doamne și domni­șoare țin diete sau înghit pas­tile dubi­oase ca să fie suple, fac sport ca să‐și mode­leze tru­pul, urmează lini­ile ves­ti­men­tare ale modei indi­fe­rent cât de ridi­cole ar fi ele. Dorința de a fi fru­moasă echi­va­lează cu a fi sexi, iar feme­ile spun că fac toate astea pen­tru că vor să se simtă bine în pie­lea lor, nu pen­tru că vor să pro­voace. Psi­ho­lo­gii zic totuși că sen­ti­men­tul de bine pe care îl au când își pro­iec­tează preg­nant sexu­a­li­ta­tea nu vine din înfă­ți­șa­rea lor, ci din reac­ția pe care o induc celor­lalți. Feme­ile se simt bine în pie­lea lor stâr­nind admi­ra­ția băr­ba­ți­lor și invi­dia celor­lalte femei.

Iar acest com­por­ta­ment, deve­nit ade­sea o pre­o­cu­pare obse­sivă, a con­ta­mi­nat toate gene­ra­ți­ile de femei. Numai că nu toate au edu­ca­ția nece­sară ca să simtă unde e linia fină din­tre sexi și vul­gar, până unde e o alu­zie sub­tilă la sex și când devine ima­gine por­no­gra­fică. Nu toate au bani înde­a­ju­nși pen­tru a rafina tușele ves­ti­men­tare și de machiaj ast­fel încât să rămână decente. Vedem ade­sea pe stradă fete sau femei care sea­mănă izbi­tor cu vede­tele site‐urilor porno. Ce ne aștep­tăm să gân­dească un om rudi­men­tar, nee­du­cat, văzând această ase­mă­nare?

Firește, lipsa de edu­ca­ție nu jus­ti­fică vio­lul. Dar nici nu putem ignora că avem un pro­cent sufi­cient de mare de români care gân­desc în felul ăsta. Ce facem cu ei? Îi cas­trăm chi­mic pe cei care au comis vio­lul? Cum pro­ce­dăm însă cu toți cei care i‐au încu­ra­jat prin ati­tu­di­nea lor, prin con­cep­ți­ile pe care le au? Îi cas­trăm pe toți? Îi închi­dem pe toți în puș­că­rii?

Ne‐am între­bat vreo­dată ce se poate întâm­pla în min­tea unui vio­la­tor care a fost cas­trat chi­mic? Cum va privi el soci­e­ta­tea după ce a fost muti­lat pen­tru ceva ce el crede că nu e o infrac­țiune? Nu va mai putea viola, e ade­vă­rat. Dar ar putea ucide din răz­bu­nare? Ar putea mutila oameni nevi­no­vați ca să‐și ia revanșa în fața soci­e­tă­ții? E asta calea către a era­dica vio­lul? Să muti­lăm la rân­dul nos­tru? Să vio­lăm vio­la­to­rii? Să esca­la­dăm spi­rala vio­len­ței?

Nu ple­dez pen­tru ier­ta­rea tine­ri­lor vaslu­ieni. Cred că tre­buie pedep­siți cu asprime. Dar cred că și noi ar tre­bui să medi­tăm cu mai multă seri­o­zi­tate la edu­ca­ție, din­colo de manu­a­lele șco­lare. La edu­ca­ția care încu­ra­jează res­pec­tul față de semeni. La edu­ca­ția care pro­pune tine­re­lor fete alte modele soci­ale de suc­ces decât felu­rite curve mai mult sau mai puțin sofis­ti­cate. La edu­ca­ția care învață băie­ții tineri că prin vio­lență nu obții nimic bun. La edu­ca­ția care con­firmă sexul ca parte impor­tantă a vie­ții ori­că­rui om, dar nu ca ele­ment defi­ni­to­riu al unei per­soane.

Pen­tru că doar așa vom reduce numă­rul de vio­luri. Nu frica de pedeapsă va răzgândi min­tea unui vio­la­tor beat, care ori­cum nu rațio­nează în acele momente, nici groaza de cas­trare. Nici­când per­spec­tiva pedep­sei n‐a oprit fără­de­le­gea, ci numai res­pec­tul față de cei­lalți impreg­nat prin edu­ca­ție în fie­care por al fie­că­ruia din­tre noi. Eu așa cred.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu