Tem­pe­ra­tura din ju­rul su­biec­tu­lui vi­o­lu­lui de la Va­slui crește. Lu­mea este in­dig­nată și se aș­teaptă la mă­suri dras­tice, la ares­tări ime­di­ate, ba chiar la pe­depse ne­în­târ­zi­ate. Mulți vor cas­tra­rea chi­mică a vi­o­la­to­ri­lor. Al­ții i‑ar vrea dați pe mâna con­dam­na­ți­lor din în­chi­sori, unde să fie la rân­dul lor vi­o­lați. Ochi pen­tru ochi, dinte pen­tru dinte. Ra­țiu­nea este deo­cam­dată aban­do­nată. Ceea ce ma­jo­ri­ta­tea vrea este so­lu­țio­na­rea aces­tui caz, acum. Însă pro­blema vi­o­lu­lui are ră­dă­cini mai adânci în România.

Nici nu sunt si­gur că în co­tloa­nele Ro­mâ­niei pro­funde, în sa­tele cer­tate încă cu ci­vi­li­za­ția mo­dernă, ter­me­nul de viol este pe de­plin în­țe­les. Une­ori, ur­mă­rind re­ac­ți­ile și co­men­ta­ri­ile unor con­ce­tă­țeni din zone ru­rale, am sen­ti­men­tul că pen­tru mulți a vi­ola este tot una cu a face sex. Si­lu­i­rea este omisă, ig­no­rată. Sau jus­ti­fi­ca­bilă. În ra­țio­na­men­tul sim­pli­fi­cat al unui ne­e­du­cat, mo­dul pro­vo­ca­tor în care o fe­meie își afi­șează pu­blic nu­rii con­sti­tuie o in­vi­ta­ție la sex. Așa­dar nu e nici o si­lu­ire de vreme ce ea s‑a îm­bră­cat spe­cial într‑o ți­nută care să pro­voace băr­ba­ții. Ur­mă­riți lo­gica lor.

Nu vă in­dig­nați inu­til. Ăș­tia sunt con­ce­tă­țe­nii noș­tri, cei pe care i‑am lă­sat în urmă atunci când ne-am eman­ci­pat în ora­șele mari, cei pe care i‑am ui­tat când ne-am eu­ro­pe­ni­zat cât de cât. E vina lor, dar și vina noas­tră că au con­cep­ți­ile pe care le au. Ne‑a pă­sat vreo­dată cu ade­vă­rat că au o edu­ca­ție pre­cară sau chiar inexistentă?

Lu­mea de azi e im­preg­nată de sex. Se­xul vinde orice, de la de­ter­genți la ma­șini scumpe. Te­le­vi­ziu­nea e plină de alu­zii la sex. Mo­de­lele fe­mi­nine de suc­ces pe care mass-me­dia le pro­mo­vează pre­pon­de­rent sunt niște piți­poance care au ur­cat pe scara so­ci­e­tă­ții vân­zându-și cor­pul. Di­ver­tis­men­tul im­plică aproape obli­ga­to­riu su­ges­tia se­xu­lui — du­dui aproape goale de­fi­lează pe sti­cla te­le­vi­zoa­re­lor în orice emi­siune care do­rește a avea au­diență. Este deja so­cial ac­cep­tat că fe­meia e un obiect al plă­ce­rii. Une­ori și băr­ba­ții apar în ast­fel de ipos­taze, dar mult mai pu­țin, mult mai rar. Ce ne aș­tep­tăm să gân­dească un om ne­e­du­cat vă­zând atâta de­pra­vare afi­șată os­ten­ta­tiv? Ce va în­țe­lege el că re­pre­zintă fusta scurtă a fe­tei ve­ci­ni­lor din sat?

Există o ape­tență ge­ne­rală pen­tru în­fru­mu­se­ța­rea ima­gi­nii per­so­nale și fe­me­ile sunt în frun­tea aces­tei ten­dințe. Doamne și domni­șoare țin di­ete sau în­ghit pas­tile du­bi­oase ca să fie su­ple, fac sport ca să-și mo­de­leze tru­pul, ur­mează li­ni­ile ves­ti­men­tare ale mo­dei in­di­fe­rent cât de ri­di­cole ar fi ele. Do­rința de a fi fru­moasă echi­va­lează cu a fi sexi, iar fe­me­ile spun că fac toate as­tea pen­tru că vor să se simtă bine în pie­lea lor, nu pen­tru că vor să pro­voace. Psi­ho­lo­gii zic to­tuși că sen­ti­men­tul de bine pe care îl au când își pro­iec­tează preg­nant se­xu­a­li­ta­tea nu vine din în­fă­ți­șa­rea lor, ci din re­ac­ția pe care o in­duc ce­lor­lalți. Fe­me­ile se simt bine în pie­lea lor stâr­nind ad­mi­ra­ția băr­ba­ți­lor și in­vi­dia ce­lor­lalte femei.

Iar acest com­por­ta­ment, de­ve­nit ade­sea o pre­o­cu­pare ob­se­sivă, a con­ta­mi­nat toate ge­ne­ra­ți­ile de fe­mei. Nu­mai că nu toate au edu­ca­ția ne­ce­sară ca să simtă unde e li­nia fină din­tre sexi și vul­gar, până unde e o alu­zie sub­tilă la sex și când de­vine ima­gine por­no­gra­fică. Nu toate au bani în­de­a­ju­nși pen­tru a ra­fina tușele ves­ti­men­tare și de ma­chiaj ast­fel în­cât să rămână de­cente. Ve­dem ade­sea pe stradă fete sau fe­mei care sea­mănă iz­bi­tor cu ve­de­tele site-uri­lor porno. Ce ne aș­tep­tăm să gân­dească un om ru­di­men­tar, ne­e­du­cat, vă­zând această asemănare?

Fi­rește, lipsa de edu­ca­ție nu jus­ti­fică vi­o­lul. Dar nici nu pu­tem ig­nora că avem un pro­cent su­fi­cient de mare de ro­mâni care gân­desc în fe­lul ăsta. Ce fa­cem cu ei? Îi cas­trăm chi­mic pe cei care au co­mis vi­o­lul? Cum pro­ce­dăm însă cu toți cei care i‑au în­cu­ra­jat prin ati­tu­di­nea lor, prin con­cep­ți­ile pe care le au? Îi cas­trăm pe toți? Îi în­chi­dem pe toți în pușcării?

Ne-am în­tre­bat vreo­dată ce se poate în­tâm­pla în min­tea unui vi­o­la­tor care a fost cas­trat chi­mic? Cum va privi el so­ci­e­ta­tea după ce a fost mu­ti­lat pen­tru ceva ce el crede că nu e o in­frac­țiune? Nu va mai pu­tea vi­ola, e ade­vă­rat. Dar ar pu­tea ucide din răz­bu­nare? Ar pu­tea mu­tila oa­meni ne­vi­no­vați ca să-și ia re­vanșa în fața so­ci­e­tă­ții? E asta ca­lea că­tre a era­dica vi­o­lul? Să mu­ti­lăm la rân­dul nos­tru? Să vi­o­lăm vi­o­la­to­rii? Să es­ca­la­dăm spi­rala violenței?

Nu ple­dez pen­tru ier­ta­rea ti­ne­ri­lor va­slu­ieni. Cred că tre­buie pe­dep­siți cu as­prime. Dar cred că și noi ar tre­bui să me­di­tăm cu mai multă se­ri­o­zi­tate la edu­ca­ție, din­colo de ma­nu­a­lele șco­lare. La edu­ca­ția care în­cu­ra­jează res­pec­tul față de se­meni. La edu­ca­ția care pro­pune ti­ne­re­lor fete alte mo­dele so­ci­ale de suc­ces de­cât fe­lu­rite curve mai mult sau mai pu­țin so­fis­ti­cate. La edu­ca­ția care în­vață bă­ie­ții ti­neri că prin vi­o­lență nu ob­ții ni­mic bun. La edu­ca­ția care con­firmă se­xul ca parte im­por­tantă a vie­ții ori­că­rui om, dar nu ca ele­ment de­fi­ni­to­riu al unei persoane.

Pen­tru că doar așa vom re­duce nu­mă­rul de vi­o­luri. Nu frica de pe­deapsă va răzgândi min­tea unui vi­o­la­tor beat, care ori­cum nu ra­țio­nează în acele mo­mente, nici groaza de cas­trare. Nici­când per­spec­tiva pe­dep­sei n‑a oprit fă­ră­de­le­gea, ci nu­mai res­pec­tul față de cei­lalți im­preg­nat prin edu­ca­ție în fi­e­care por al fi­e­că­ruia din­tre noi. Eu așa cred.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.