Ceea ce se în­tâm­plă acum în PSD este, de fapt, în­gro­pa­rea lui Ponta. A în­ce­put cu niște de­pu­neri de co­roane — UNPR și ALDE au sa­lu­tat ca po­zi­tive evo­lu­ți­ile de la con­du­ce­rea par­ti­du­lui. Cu alte cu­vinte nu în Ponta se cram­po­nează ei. Deși până mai ieri zi­ceau pe dos. Dar, na! in­te­re­sul na­țio­nal bate pro­mi­siu­nile po­li­tice. Apoi Drag­nea a în­ce­put să glă­su­iască des­pre ce ur­mează să se în­tâm­ple în PSD, cu o voce fermă, care nu lasă loc de discuții.

Re­la­ţia din­tre cen­tru şi te­ri­to­riu să fie mult mai efi­cientă. Forţa aces­tui par­tid stă în mem­brii lui, care stau în con­tact di­rect cu oa­me­nii. PSD este un par­tid des­chis, în PSD nu tre­buie să existe pereţi.

Adică ba­ro­ni­mea, con­tro­lată de Drag­nea, va dicta ce di­rec­ție are partidul.

Am avut o dis­cu­ţie cu Ponta în care am dis­cu­tat des­pre mo­dul în care par­ti­dul va co­la­bora cu Gu­ver­nul, am con­ve­nit că spri­ji­nul par­ti­du­lui este ferm pen­tru Vic­tor Ponta. Re­la­ţia în­tre prim-mi­nis­tru şi par­te­ne­rii de coa­li­ţie este bună. L‑am ru­gat luni să pre­zinte mi­nis­trul de Fi­nanţe pro­iec­tul de rec­ti­fi­care în BPN, să ve­dem pro­iec­tul îna­inte să fie apro­bat în Guvern.

Adică gu­ver­nul va face ce îi dă Drag­nea voie să facă. Ade­vă­ra­tul pre­mier va fi el.

Mă in­te­re­sează pro­iec­tele mari, de țară. Aces­tea nu pot fi re­a­li­zate doar de un par­tid. E ne­voie de co­la­bo­ra­rea în­tre­gii clase po­li­tice. PSD are ca­pa­ci­ta­tea să ge­ne­reze dez­ba­teri pen­tru a con­strui pro­iecte mari pen­tru Ro­mâ­nia. Re­gio­na­li­za­rea și des­cen­tra­li­za­rea sunt ast­fel de pro­iecte mari de țară pri­o­ri­tare pen­tru mine. Pen­tru prima dată, PSD e con­dus de un li­der din te­ri­to­riu. Eu vreau ca de­ci­zia și re­sur­sele fi­nan­ci­are să se mute de la cen­tru spre te­ri­to­riu. Tre­buie să dăm pu­tere co­mu­ni­tă­ți­lor lo­cale. Nu pot să cred că sin­gu­rele minți lu­mi­nate sunt nu­mai în Bu­cu­rești. Cu­nosc foarte bine si­tu­a­ția din te­ri­to­riu și știu că există o aș­tep­tare in­cre­di­bilă pen­tru re­gio­na­li­zare și des­cen­tra­li­zare. Sunt con­vins că și pre­șe­din­tele Klaus Iohan­nis este in­te­re­sat de aceste pro­iecte. Când eram în USL co­or­do­nam îm­pre­ună acest pro­iect ale re­gio­na­li­ză­rii și descentralizării.

Adică PSD re­nunță la me­ciul pe con­tre cu PNL și pre­șe­din­tele și iese la atac cu idei pro­prii, pe care le vrea ac­cep­tate de Iohannis.

PSD este im­por­tant să iasă din pa­si­vi­tate. PSD nu a avut o voce po­li­tică con­tu­rată, o voce plină în care mai mulţi co­legi n‑au re­u­şit să trans­mită tot ce a fă­cut Gu­ver­nul şi ceea ce vrea să facă PSD în ceea ce pri­veşte po­li­ti­cile de stânga.

De acuma doar Drag­nea vorbește.

Eu vreau să fiu li­an­tul din­tre ge­ne­ra­ții. Nu cred că este bine ca ex­pe­riența po­li­tică a unor oa­meni care au con­dus par­ti­dul sau par­ti­dele care au fu­zio­nat cu PSD — Ion Ili­escu, Adrian Năs­tase, Ale­xan­dru Atha­na­siu — să nu fie fo­lo­sită. Nu e vorba de a par­ti­cipa la de­ci­zii, ci de a fo­losi ce pot asi­gura ca sfat, ca idei.

Câ­teva fo­sile vor fi re­ac­ti­vate. Alea care trebuie.

La TSD a ră­mas Mi­hai Sturzu, am în­cre­dere în el, dar tre­buie re­îm­pros­pă­tată echipa.

De ni­meni nu te ser­vești așa de bine ca de omul prost. Sturzu se ca­li­fică. Va fi dub­lat cu un om al lui Drag­nea. Ca să fie bine.

O să am o ati­tu­dine foarte in­te­re­santă. Aş vrea să nu mai vor­bim des­pre jus­ti­ție. Eu nu vreau să văd po­li­ti­cieni (care vor­besc des­pre jus­ti­ţie — n.r.). Ana­li­şti, presă, si­gur, dar ca un om po­li­tic să îşi dea cu pă­re­rea nu mi se pare în regulă.

Toată vor­bă­ria asta des­pre jus­ti­ție a pe­se­diș­ti­lor, fie că o ri­dică în slăvi, fie că o cri­tică, nu face de­cât să atragă aten­ția asu­pra as­pec­te­lor ne­ga­tive ale par­ti­du­lui. De acum PSD va tace. Cine e luat cu duba, să fie sănătos.

Ponta e deja is­to­rie. Le roi e mort. Vive le roi.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.