Le roi est mort. Vive le roi!

Ceea ce se întâm­plă acum în PSD este, de fapt, îngro­parea lui Ponta. A început cu niște depuneri de coroane — UNPR și ALDE au salu­tat ca poz­i­tive evoluți­ile de la con­duc­erea par­tidu­lui. Cu alte cuvinte nu în Ponta se cram­ponează ei. Deși până mai ieri ziceau pe dos. Dar, na! intere­sul național bate promi­si­u­nile politice. Apoi Drag­nea a început să glă­suiască despre ce urmează să se întâm­ple în PSD, cu o voce fermă, care nu lasă loc de dis­cuții.

Relaţia din­tre cen­tru şi ter­i­to­riu să fie mult mai efi­cientă. Forţa aces­tui par­tid stă în mem­brii lui, care stau în con­tact direct cu oamenii. PSD este un par­tid deschis, în PSD nu tre­buie să existe pereţi.

Adică baron­imea, con­tro­lată de Drag­nea, va dicta ce direcție are par­tidul.

Am avut o dis­cuţie cu Ponta în care am dis­cu­tat despre modul în care par­tidul va colab­ora cu Guver­nul, am con­venit că spri­jinul par­tidu­lui este ferm pen­tru Vic­tor Ponta. Relaţia între prim-ministru şi partenerii de coal­iţie este bună. L‑am rugat luni să prez­inte min­istrul de Finanţe proiec­tul de rec­ti­fi­care în BPN, să vedem proiec­tul înainte să fie apro­bat în Guvern.

Adică guver­nul va face ce îi dă Drag­nea voie să facă. Ade­văratul pre­mier va fi el.

Mă intere­sează proiectele mari, de țară. Aces­tea nu pot fi real­izate doar de un par­tid. E nevoie de colab­o­rarea întregii clase politice. PSD are capac­i­tatea să genereze dez­ba­teri pen­tru a con­strui proiecte mari pen­tru Româ­nia. Region­alizarea și descen­tralizarea sunt ast­fel de proiecte mari de țară pri­or­itare pen­tru mine. Pen­tru prima dată, PSD e con­dus de un lider din ter­i­to­riu. Eu vreau ca decizia și resursele finan­ciare să se mute de la cen­tru spre ter­i­to­riu. Tre­buie să dăm put­ere comu­nităților locale. Nu pot să cred că sin­gurele minți lumi­nate sunt numai în București. Cunosc foarte bine situ­ația din ter­i­to­riu și știu că există o așteptare incred­i­bilă pen­tru region­alizare și descen­tralizare. Sunt con­vins că și președ­in­tele Klaus Iohan­nis este intere­sat de aceste proiecte. Când eram în USL coor­donam împre­ună acest proiect ale region­al­izării și descen­tral­izării.

Adică PSD renunță la meciul pe con­tre cu PNL și președ­in­tele și iese la atac cu idei pro­prii, pe care le vrea accep­tate de Iohan­nis.

PSD este impor­tant să iasă din pasiv­i­tate. PSD nu a avut o voce politică con­tu­rată, o voce plină în care mai mulţi colegi n‑au reuşit să trans­mită tot ce a făcut Guver­nul şi ceea ce vrea să facă PSD în ceea ce priveşte politi­cile de stânga.

De acuma doar Drag­nea vor­bește.

Eu vreau să fiu liantul din­tre gen­er­ații. Nu cred că este bine ca expe­riența politică a unor oameni care au con­dus par­tidul sau par­tidele care au fuzionat cu PSD — Ion Ili­escu, Adrian Năs­tase, Alexan­dru Athana­siu — să nu fie folosită. Nu e vorba de a par­tic­ipa la decizii, ci de a folosi ce pot asigura ca sfat, ca idei.

Câteva fos­ile vor fi reac­ti­vate. Alea care tre­buie.

La TSD a rămas Mihai Sturzu, am încredere în el, dar tre­buie reîm­prospă­tată echipa.

De nimeni nu te servești așa de bine ca de omul prost. Sturzu se cal­i­fică. Va fi dublat cu un om al lui Drag­nea. Ca să fie bine.

O să am o ati­tu­dine foarte intere­santă. Aş vrea să nu mai vor­bim despre justiție. Eu nu vreau să văd politi­cieni (care vorbesc despre justiţie — n.r.). Anal­işti, presă, sigur, dar ca un om politic să îşi dea cu păr­erea nu mi se pare în reg­ulă.

Toată vor­băria asta despre justiție a pesediștilor, fie că o ridică în slăvi, fie că o crit­ică, nu face decât să atragă atenția asupra aspectelor neg­a­tive ale par­tidu­lui. De acum PSD va tace. Cine e luat cu duba, să fie sănă­tos.

Ponta e deja isto­rie. Le roi e mort. Vive le roi.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu