Acum un an de zile au fost inun­da­ții mari în Gorj și Vâl­cea. O co­mună foarte afec­tată a fost Vai­de­eni din ju­de­țul Vâl­cea. Atunci Vic­tor Ponta pro­mi­tea re­zol­va­rea pro­ble­me­lor și re­con­struc­ția ca­se­lor dis­truse de vi­i­tură. Până una alta, si­nis­tra­ții au fost mu­tați în niște con­tai­nere din alea spe­ci­ale pen­tru si­tu­a­ții de urgență.

La ale­ge­rile pre­zi­den­ți­ale din no­iem­brie, pri­ma­rul din Vai­de­eni spu­nea locuitorilor:

În semn de apre­ci­ere pen­tru efor­tu­rile fă­cute pri­vind re­zol­va­rea tu­tu­ror aces­tor pro­bleme, îi rog pe lo­cu­i­to­rii din Vai­de­eni să‑l sus­țină în tu­rul 2 al pre­zi­den­ți­a­le­lor pe can­di­da­tul PSD Vic­tor Ponta. În ul­ti­mul an, am pri­mit sume con­sis­tente de la Gu­vern pen­tru dru­muri, apă şi ca­na­li­zare. De ase­me­nea, peste două săp­tămâni, vom fi­na­liza încă o lu­crare, re­a­li­zată cu aju­to­rul Con­si­liul Ju­de­țean şi al Apa­vil Vâl­cea. Este vorba de schim­ba­rea reţe­lei de ali­men­tare de apă de‑a lun­gul dru­mu­lui ju­de­țean, care va fi mo­der­ni­zat în to­ta­li­tate. Tot cu fon­duri gu­ver­na­men­tale, am mo­der­ni­zat trei ki­lo­me­tri de dru­muri lo­cale: „Li­nia Vai­de­eni”, „Li­nia Iz­voru Rece” şi „Râpă – Iz­voru Rece”. În plus, anul vi­i­tor, în apro­pi­e­rea săr­bă­to­rii „În­vâr­tita do­ru­lui”, vom inau­gura cen­trul de in­for­mare tu­ris­tică şi noul se­diu al Pri­mă­riei Vai­de­eni, care va fi ex­tins, mo­der­ni­zat şi do­tat cu mo­bi­lier şi echi­pa­mente IT.

Arena Vâl­ceană, 11 nov 2014

Însă Vic­tor Ponta, cu tot efor­tul vai­de­e­ni­lor, nu s‑a ales pre­șe­dinte. Ceva se va fi rupt în su­fle­tul său și re­la­ția trai­nică de iu­bire din­tre el și lo­cu­i­to­rii aces­tei fru­moase și greu în­cer­cate co­mune s‑a cam des­tră­mat. Așa se face că, la un an de la vi­i­tură, si­nis­tra­ții lo­cu­iesc tot în con­tai­nere. De ce? Păi uite de ce:

Pri­mă­ria co­mu­nei Vai­de­eni a pri­mit toate ma­te­ri­a­lele ne­ce­sare con­stru­i­rii a 25 de lo­cu­inţe pen­tru fa­mi­li­ile care au pier­dut toată ago­ni­seala de‑o vi­aţă la inun­da­ţi­ile din iu­lie 2014, dar si­nis­tra­ţii lo­cu­iesc şi acum pe unde apucă. Ma­te­ri­a­lele re­par­ti­zate în toamna anu­lui tre­cut zac într-un de­po­zit al pri­mă­riei, în­tru­cât Gu­ver­nul Ro­mâ­niei a ui­tat să aloce şi fon­du­rile ne­ce­sare pen­tru ma­no­peră. Pri­ma­rul Da­niel Bă­luţă susţine că a de­pus do­cu­mente peste do­cu­mente pen­tru alo­ca­rea aces­tor bani, atât la Pre­fec­tură, cât şi la Gu­vern, dar fără succes.

Ade­vă­rul, 4 au­gust 2015

Oa­me­ni­lor din Vai­de­eni nu le rămâne de­cât să se bu­cure de săr­bă­toa­rea În­vâr­tita Do­ru­lui, de mo­bila și cal­cu­la­toa­rele de la pri­mă­rie și de cen­trul ăla de in­for­mare tu­ris­tică, care e pro­ba­bil mai mult în­chis. Pen­tru că până n‑or veni ba­nii de ma­no­peră ca să li se con­stru­iască la loc ca­sele n‑au ce alt­ceva să facă. Că doar nu s‑or apuca să și le con­stru­iască sin­guri… Ce?!? Ați înnebunit?

Din toată po­ves­tea pu­tem trage două concluzii:

1. Iu­bi­rea care se naște la vreme de inun­da­ții nu ține. Pro­ba­bil o ia apa și pe ea și se duce la fel de re­pede cum a venit.

2.  În vi­ziu­nea ce­tă­țea­nu­lui din Vai­de­eni gu­ver­nul este acea in­sti­tu­ție a sta­tu­lui cre­ată ca să le dea și să le facă, în timp ce ei stau și privesc.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.