Ponta, dragostea și sinistrații

Acum un an de zile au fost inun­dații mari în Gorj și Vâl­cea. O comună foarte afec­tată a fost Vaideeni din județul Vâl­cea. Atunci Vic­tor Ponta promitea rezolvarea prob­lemelor și recon­strucția caselor dis­truse de viitură. Până una alta, sin­is­trații au fost mutați în niște con­tainere din alea spe­ciale pen­tru situ­ații de urgență.

La alegerile prezi­dențiale din noiem­brie, pri­marul din Vaideeni spunea locuito­rilor:

În semn de apreciere pen­tru efor­turile făcute privind rezolvarea tuturor aces­tor prob­leme, îi rog pe locuitorii din Vaideeni să‑l susțină în turul 2 al prezi­dențialelor pe can­di­datul PSD Vic­tor Ponta. În ultimul an, am primit sume con­sis­tente de la Guvern pen­tru dru­muri, apă şi canalizare. De aseme­nea, peste două săp­tămâni, vom final­iza încă o lucrare, real­izată cu aju­torul Con­sil­iul Județean şi al Apavil Vâl­cea. Este vorba de schim­barea reţelei de ali­mentare de apă de‑a lun­gul dru­mu­lui județean, care va fi mod­ern­izat în total­i­tate. Tot cu fon­duri guver­na­men­tale, am mod­ern­izat trei kilo­metri de dru­muri locale: „Linia Vaideeni”, „Linia Izvoru Rece” şi „Râpă – Izvoru Rece”. În plus, anul viitor, în apropierea săr­bă­torii „Învâr­tita doru­lui”, vom inau­gura cen­trul de infor­mare tur­is­tică şi noul sediu al Primăriei Vaideeni, care va fi extins, mod­ern­izat şi dotat cu mobilier şi echipa­mente IT.

Arena Vâl­ceană, 11 nov 2014

Însă Vic­tor Ponta, cu tot efor­tul vaidee­nilor, nu s‑a ales președ­inte. Ceva se va fi rupt în sufle­tul său și relația trainică de iubire din­tre el și locuitorii aces­tei fru­moase și greu încer­cate comune s‑a cam destră­mat. Așa se face că, la un an de la viitură, sin­is­trații locui­esc tot în con­tainere. De ce? Păi uite de ce:

Primăria comunei Vaideeni a primit toate mate­ri­alele nece­sare con­stru­irii a 25 de locuinţe pen­tru famili­ile care au pier­dut toată ago­niseala de‑o viaţă la inun­daţi­ile din iulie 2014, dar sin­is­traţii locui­esc şi acum pe unde apucă. Mate­ri­alele repar­ti­zate în toamna anu­lui tre­cut zac într-un depozit al primăriei, întrucât Guver­nul României a uitat să aloce şi fon­durile nece­sare pen­tru manop­eră. Pri­marul Daniel Băluţă susţine că a depus doc­u­mente peste doc­u­mente pen­tru alo­carea aces­tor bani, atât la Pre­fec­tură, cât şi la Guvern, dar fără suc­ces.

Ade­vărul, 4 august 2015

Oame­nilor din Vaideeni nu le rămâne decât să se bucure de săr­bă­toarea Învâr­tita Doru­lui, de mobila și cal­cu­la­toarele de la primărie și de cen­trul ăla de infor­mare tur­is­tică, care e prob­a­bil mai mult închis. Pen­tru că până n‑or veni banii de manop­eră ca să li se con­stru­iască la loc casele n‑au ce altceva să facă. Că doar nu s‑or apuca să și le con­stru­iască sin­guri… Ce?!? Ați înneb­unit?

Din toată povestea putem trage două con­cluzii:

1. Iubirea care se naște la vreme de inun­dații nu ține. Prob­a­bil o ia apa și pe ea și se duce la fel de repede cum a venit.

2.  În viz­iunea cetățean­u­lui din Vaideeni guver­nul este acea insti­tuție a stat­u­lui cre­ată ca să le dea și să le facă, în timp ce ei stau și privesc.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu