Con­tul de Fa­ce­book al doam­nei Gra­pini a fost clo­nat! Oh, the pain, the hor­ror! Este de ne­în­țe­les cum Zu­c­ker­berg ăsta per­mite așa ceva. Vi­gi­lența doam­nei Gra­pini și a fa­ni­lor săi a sal­vat însă încă o dată — a câta oară? — si­tu­a­ția. Am fost de în­dată aver­ti­zați că a mai apă­rut un cont iden­tic cu al domniei sale și că pe ăla iden­ti­cul tre­buie să‑l ig­no­răm. Ime­diat am în­ce­put să mă gân­desc cum să‑l de­pis­tez pe cel fals, iden­tic fi­ind cu cel ade­vă­rat. N‑am gă­sit soluția.

În­tre timp însă am aflat de­ta­lii sem­ni­fi­ca­tive. Con­tul iden­tic cu cel nu­mit Gra­pini Ma­ria se nu­mește Ma­ria Gra­pini scrie co­rect. Iată deci cum le pu­tem de­o­sebi în ciuda fap­tu­lui că sunt iden­tice. Dar acest ti­tlu, deși util pen­tru di­fe­ren­ți­ere, este pro­fund jig­ni­tor după cum bine re­marcă doamna Teo­dora Bă­doi: cum să spui că doamna Gra­pini scrie co­rect? Cum e po­si­bil ca în Ro­mâ­nia să se facă ase­me­nea afir­ma­ții ca­lomni­oase și să nu fie pe­dep­sit exem­plar cel care aruncă ase­me­nea acuze gra­tu­ite? Ce­rem de­pis­ta­rea și pe­dep­si­rea aces­tei ji­go­dii ordinare!

Doamna Gra­pini, mă adre­sez dvs: vă ru­găm să re­zista-ți ero­ică aces­tor vi­si­ci­tu­dini și să ig­no­raț asfel de in­di­vizi. There can be only one!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.