Până la mo­men­tul când scriu aceste rân­duri, pe son­da­jul meu des­pre o en­ci­clo­pe­die montană au răs­puns peste 250 de per­soane. O ma­jo­ri­tate co­vâr­și­toare și‑a ma­ni­fes­tat in­te­re­sul pen­tru idee, iar 19 per­soane sunt chiar dis­puși să par­ti­cipe ca re­dac­tori. Pen­tru mine asta în­seamnă că pro­iec­tul en­ci­clo­pe­diei a pri­mit gi­rul vos­tru și sunt foarte bu­cu­ros că îl vom porni. Vă mul­țu­mesc tu­tu­ror pen­tru răs­pun­sul la son­daj și vă mul­țu­mesc an­ti­ci­pat pen­tru spri­ji­nul pe care îl veți da proiectului.

Sunt multe de fă­cut. Sunt en­tu­zi­ast, dar nu cu ca­pul în nori. E multă muncă de aici îna­inte și sunt multe ris­curi de în­frun­tat până la re­u­șită. Fac de vreo 20 de ani ma­na­ge­ment de pro­iecte, așa că pu­teți fi li­niș­tiți: am să-mi dau si­lința să ges­tio­nez to­tul cu toată pri­ce­pe­rea pe care o am. De în­dată ce vom sta­bili un co­mi­tet de re­dac­ție — o vom face nu peste mult timp — voi îm­părți munca cu cei­lalți care vor să se alăture.

Re­gu­lile en­ci­clo­pe­diei vom avea oca­zia să le dez­ba­tem în cu­rând. Deo­cam­dată, pen­tru bu­nul mers al pro­iec­tu­lui, pri­mele re­guli pro­vi­zo­rii sunt:

1. Pro­iec­tul este ini­țiat spre be­ne­fi­ciul monta­ni­ar­zi­lor din Ro­mâ­nia. Ei sunt deci cei mai în­drep­tă­țiți să de­cidă asu­pra con­ți­nu­tu­lui, păs­trând în­tot­dea­una în minte ca­rac­te­rul spe­ci­fic al unei en­ci­clo­pe­dii: acu­ra­te­țea și struc­tu­ra­rea in­for­ma­ți­i­lor, ne­u­tra­li­ta­tea to­nu­lui des­cri­e­ri­lor, ab­sența pu­bli­ci­tă­ții fă­țișe sau mascate.

2. Toți cei care con­tri­buie la en­ci­clo­pe­die o fac pe bază de vo­lun­ta­riat. Nu există nici o altă plată de­cât sa­tis­fac­ția de a re­a­liza site-ul și de a‑l ve­dea uti­li­zat și apre­ciat. Se su­bîn­țe­lege că ac­ti­vi­tă­țile de­di­cate pro­iec­tu­lui se vor de­rula în tim­pul li­ber al fi­e­că­rui con­tri­b­u­tor, de aceea nu pot exista ter­mene ferme pen­tru o anu­mită sar­cină. Dacă ci­neva do­rește să ac­ce­le­reze în­che­ie­rea unei ac­ti­vi­tăți sin­gura mo­da­li­tate este să dea o mână de aju­tor celui/celor care s‑a(u) an­ga­jat la ea.

3. În­treg pro­iec­tul tre­buie să aibă fie cât mai trans­pa­rent pen­tru co­mu­ni­ta­tea monta­ni­ar­zi­lor. Va exista un ta­s­k­bo­ard pe care ori­cine va pu­tea vi­zu­a­liza ce ac­ti­vi­tăți au fost în­che­iate, ce e în lu­cru și ce mai este de făcut.

4. Bu­ge­tul pro­iec­tu­lui va fi co­or­do­nat după prin­ci­piul cos­tu­ri­lor mi­nime. So­lu­ți­ile teh­nice vor fi din ca­te­go­ria open-so­urce sau fre­eware. Cos­tu­rile le­gate cum­pă­ra­rea do­me­ni­u­lui și gă­z­du­i­rea pe un ser­ver le voi aco­peri eu pen­tru pri­mul an. Apoi vom ve­dea ce sume sunt ne­ce­sare pen­tru men­te­nanța anu­ală, dar ne vom stră­dui să le ți­nem la cel mai mic nivel posibil.

Cam asta ar fi pen­tru în­ce­put. Voi re­veni în cu­rând cu pri­mele în­tre­bări pe care vi le voi adresa.

Să ne urăm succes! 🙂


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.