Ați mai fost vreo­dată na­șii unei en­ci­clo­pe­dii? 🙂 Pro­ba­bil că nu, dar en­ci­clo­pe­dia monta­ni­ar­zi­lor tre­buie să aibă un nume. Și pen­tru că ea este des­ti­nată co­mu­ni­tă­ții monta­ni­ar­zi­lor, nu­mele tre­buie să fie ale­ge­rea noas­tră, a ce­lor ce o vom fo­losi. De aceea vă adre­sez prima în­tre­bare: ce nume să poarte? Însă îna­inte de a da răs­pun­sul vos­tru hai­deți să tre­cem în re­vistă câ­teva as­pecte pe care cred că tre­buie să le luăm în con­si­de­rare când că­u­tăm un nume potrivit:

1. Să fie re­la­tiv scurt, de pre­fe­rință unul, două sau ma­xim trei cu­vinte. Un nume for­mat din multe cu­vinte este di­fi­cil de re­ți­nut și ușor de confundat.

2. Să fie su­ges­tiv pen­tru do­me­niul abor­dat. En­ci­clo­pe­dia nu este des­pre Ro­mâ­nia, nici des­pre munți în in­te­gra­li­ta­tea lor — vor fi multe as­pecte pe care nu le vom aborda la în­ce­put și poate chiar nici­o­dată (ge­o­lo­gie, fa­ună, floră etc) — ci des­pre ac­ti­vi­tă­țile de monta­ni­ard: mers pe munte cu pi­cio­rul sau cu bicicleta.

3. Să evi­tați co­no­ta­țiile ciu­date, gen jo­curi de cu­vinte care pot duce cu gân­dul la as­pecte ne­le­gate de do­me­niu. Vrem să fim lu­ați în se­rios, nu?

4. Să fo­lo­sească cu­vinte din limba ro­mână. E o en­ci­clo­pe­die pen­tru uti­li­za­tori ro­mâni. Vom dis­cuta mai târ­ziu dacă va avea rost vreo­dată să o tra­du­cem în engleză.

Cam asta ar fi, după min­tea mea. Fi­rește, sunt doar niște su­ges­tii. Vă rog să fa­ceți pro­pu­ne­rile voas­tre prin co­men­ta­rii fă­cute mai jos, în această pa­gină — nu pe pa­gi­nile de Fa­ce­book — pen­tru ca să pot co­lecta mai ușor toate pro­pu­ne­rile. Dacă sus­ți­neți pro­pu­ne­rea alt­cuiva, dați re­ply la acel co­men­ta­riu și scri­eți acolo că aceea este și op­țiu­nea voas­tră — în fe­lul ăsta se sim­pli­fică mă­su­ra­rea po­pu­la­ri­tă­ții unei pro­pu­neri. După ce vom co­lecta un nu­măr su­fi­cient de pro­pu­neri, vom trece la faza a doua: vo­ta­rea ce­lei mai po­pu­lare propuneri.

Deci:
CE NUME SĂ POARTE ENCICLOPEDIA MONTANIARZILOR?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Stefana

  Peste rau si prin padure 🙂

 2. Bianca

  Po­te­ca­to­rIn­Car­pati

 3. Criste Angela Luminita

  “Ne­mu­ri­rea Mun­te­lui ” .… dar fi­indca nu va fii vorba doar de munte , ” Ne­mu­ri­rea Su­fle­tu­lui ” , propun .

 4. Ursu Daniela

  eu i‑as zice “To­tul des­pre mun­tii Ro­ma­niei ” sau “Mun­tele sa‑l descoperim”

  • Sorin Sfirlogea

   Da­niela, păi toc­mai asta spu­neam că nu va cu­prinde chiar to­tul des­pre mun­ții Ro­mâ­niei. Ar fi prea vast do­me­niul și nu l‑am pu­tea acoperi.

 5. Bogdan

  Mun­te­pe­dia ro­mana (cu dia­cri­ti­cele lipsa 🙂 )


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.