Cartea munților — prima pagină

Cu aju­torul vostru, pen­tru care vă mulțumesc, proiec­tul de enci­clo­pe­die a mon­ta­niarzilor a demarat ofi­cial. După două runde de votare avem un nume pen­tru viitorul site unde enci­clo­pe­dia va funcționa: Cartea munților. Prop­unerea îi aparține lui Costi Andreș care — fru­moasă coin­ci­dență — ieri a împlinit 21 de ani. La mulți ani, Costi și mulțu­mim pen­tru idee. Ce urmează?

Oho­hooo! Multe lucruri. Iată câteva repere pen­tru cei care vor să stea aproape de proiect:

1. Activ­itățile proiec­tu­lui
Am promis trans­parență în priv­ința pro­gre­su­lui proiec­tu­lui și mă țin de cuvânt. Veți putea vedea oricând ce s‑a final­izat, ce e în lucru și ce urmează în viitor pe această tablă de activ­ități. Pen­tru a avea acces și a vizual­iza tabla folosiți numele de uti­liza­tor guest și parola guest12345. Dacă nu vă des­cur­cați sau aveți prob­leme, contactați-mă.

Pe tabla de activ­ități veți vedea întot­deauna ce e în așteptare, ce e în dez­batere, ce e în lucru și ce e ter­mi­nat.

2. Primele teste tehnice
Cât timp s‑a des­fășu­rat votarea pen­tru nume, am făcut o primă insta­lare de probă a unui șablon de enci­clo­pe­die. Este vorba de șablonul care este uti­lizat și de Wikipedia, cel­e­bra enci­clo­pe­die uni­ver­sală. Am ver­i­fi­cat dacă se pot activa funcțion­al­itățile care ne intere­sează, mai ales cele care privesc hărțile și răspun­sul a fost poz­i­tiv. Șablonul acesta este foarte potrivit pen­tru scopul nos­tru pen­tru că:

  • este gân­dit pen­tru a evi­denția conțin­u­tul, nu forma, punând accent pe expunerea struc­turată a infor­mației
  • este opti­mizat pen­tru căutare, ceea ce e prin­ci­palul lucru pe care cineva folosește o enci­clo­pe­die: căutarea de infor­mații
  • este deja tes­tat intens de către proiec­tul Wikipedia, dovedindu-se robust și sta­bil
  • este rapid datorită design-ului min­i­mal­ist, paginile fiind servite foarte repede
  • este pre­văzut cu funcțion­al­ități care fac conțin­u­tul ușor de edi­tat de către cei care au drep­turile nece­sare, nefi­ind nevoie de instru­mente com­pli­cate pen­tru că editarea se face pe loc, chiar în pag­ina respec­tivă
  • este gata de funcționare ast­fel că nu vom pierde timp cu con­strucția tehnică a site-ului, ci ne vom con­cen­tra direct pe adău­garea de infor­mații

Dacă vreți să aflați cum arată acest prim test tehnic, puteți să îl vedeți aici. Am făcut câteva pagini cu titlu de exem­plu — nav­i­gați pe link-urile către Carpații Ori­en­tali, apoi Carpații Mara­mureșu­lui și Bucovinei, apoi munții Țibleș. Link-urile care apar cu culoare roșie sunt pagini (încă) inex­is­tente. Desigur, după ce vom avea dome­niul acti­vat, enci­clo­pe­dia va migra la locul ei: www.carteamuntilor.ro.

3. Comite­tul de redacție
Numesc ast­fel — deși poate sună nițel pom­pos — grupul de per­soane care vor să mi se ală­ture pen­tru a coor­dona proiec­tul enci­clo­pe­diei. Par­tic­i­parea este benevolă și nere­c­om­pen­sată finan­ciar. Mă gân­desc că ar fi bine să avem un comitet mai restrâns la început (maxim 9 per­soane) până când pornim proiec­tul și sta­bilim reg­ulile sale — de obi­cei în faza asta prea multe opinii tind să întârzie decizi­ile și să genereze nes­fârșite dez­ba­teri. Apoi, mai târziu, putem adăuga edi­tori de conținut ai enci­clo­pe­diei — după păr­erea mea ideal ar fi să avem 2–3 redac­tori respon­s­abili pen­tru fiecare munte, care să actu­al­izeze infor­mați­ile și să țină enci­clo­pe­dia la zi. În felul ăsta am dis­tribui munca ast­fel ca întreținerea enci­clo­pe­diei să nu nece­site un efort îndelun­gat pen­tru nimeni.

De aseme­nea comite­tul de redacție ar fi bine să aibă o oare­care diver­si­tate de spe­cial­iști. Vom avea nevoie de expe­riența de mon­ta­niard, dar și de cunoșt­ințe de: alpin­ism, moun­tain bike, echipa­mente mon­tane, med­i­cină, ori­entare tur­is­tică, fotografie etc. Așadar va tre­bui să avem în vedere și această nevoie de diver­si­tate.

Vă invit deci să apli­cați pen­tru un loc în comite­tul de redacție inițial trimițându-mi un mesaj de pe pag­ina de con­tact a blogu­lui. Pre­cizați numele vostru com­plet și câteva cuvinte despre expe­riența voas­tră de mon­ta­niard, pre­cum și spe­cial­izările pro­fe­sion­ale pe care le aveți, despre care cre­deți că ar fi utile proiec­tu­lui enci­clo­pe­diei. La subiect scrieți "Comitet de redacție Cartea munților", ca să găs­esc ușor mesajele voas­tre.

Vă mulțumesc antic­i­pat pen­tru înscrierea în comitet și disponi­bil­i­tatea voas­tră de a ajuta.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Vlad Gi

    Poate alo­cați niște spațiu și traseelor de aler­gare mon­tana. Este un dome­niu în con­tinua creștere.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu