Cu aju­to­rul vos­tru, pen­tru care vă mul­țu­mesc, pro­iec­tul de en­ci­clo­pe­die a monta­ni­ar­zi­lor a de­ma­rat ofi­cial. După două runde de vo­tare avem un nume pen­tru vi­i­to­rul site unde en­ci­clo­pe­dia va func­ționa: Car­tea mun­ți­lor. Pro­pu­ne­rea îi apar­ține lui Costi An­dreș care — fru­moasă co­in­ci­dență — ieri a îm­pli­nit 21 de ani. La mulți ani, Costi și mul­țu­mim pen­tru idee. Ce urmează?

Ohohooo! Multe lu­cruri. Iată câ­teva re­pere pen­tru cei care vor să stea aproape de proiect:

1. Ac­ti­vi­tă­țile proiectului
Am pro­mis trans­pa­rență în pri­vința pro­gre­su­lui pro­iec­tu­lui și mă țin de cu­vânt. Veți pu­tea ve­dea ori­când ce s‑a fi­na­li­zat, ce e în lu­cru și ce ur­mează în vi­i­tor pe această ta­blă de ac­ti­vi­tăți. Pen­tru a avea ac­ces și a vi­zu­a­liza ta­bla fo­lo­siți nu­mele de uti­li­za­tor gu­est și pa­rola guest12345. Dacă nu vă des­cur­cați sau aveți pro­bleme, contactați-mă.

Pe ta­bla de ac­ti­vi­tăți veți ve­dea în­tot­dea­una ce e în aș­tep­tare, ce e în dez­ba­tere, ce e în lu­cru și ce e terminat.

2. Pri­mele teste tehnice
Cât timp s‑a des­fă­șu­rat vo­ta­rea pen­tru nume, am fă­cut o primă in­sta­lare de probă a unui șa­blon de en­ci­clo­pe­die. Este vorba de șa­blo­nul care este uti­li­zat și de Wi­ki­pe­dia, ce­le­bra en­ci­clo­pe­die uni­ver­sală. Am ve­ri­fi­cat dacă se pot ac­tiva func­țio­na­li­tă­țile care ne in­te­re­sează, mai ales cele care pri­vesc hăr­țile și răs­pun­sul a fost po­zi­tiv. Șa­blo­nul acesta este foarte po­tri­vit pen­tru sco­pul nos­tru pen­tru că:

  • este gân­dit pen­tru a evi­den­ția con­ți­nu­tul, nu forma, pu­nând ac­cent pe ex­pu­ne­rea struc­tu­rată a informației
  • este op­ti­mi­zat pen­tru că­u­tare, ceea ce e prin­ci­pa­lul lu­cru pe care ci­neva fo­lo­sește o en­ci­clo­pe­die: că­u­ta­rea de informații
  • este deja tes­tat in­tens de că­tre pro­iec­tul Wi­ki­pe­dia, do­ve­dindu-se ro­bust și stabil
  • este ra­pid da­to­rită de­sign-ului mi­ni­ma­list, pa­gi­nile fi­ind ser­vite foarte repede
  • este pre­vă­zut cu func­țio­na­li­tăți care fac con­ți­nu­tul ușor de edi­tat de că­tre cei care au drep­tu­rile ne­ce­sare, ne­fi­ind ne­voie de in­stru­mente com­pli­cate pen­tru că edi­ta­rea se face pe loc, chiar în pa­gina respectivă
  • este gata de func­țio­nare ast­fel că nu vom pierde timp cu con­struc­ția teh­nică a site-ului, ci ne vom con­cen­tra di­rect pe adă­u­ga­rea de informații

Dacă vreți să aflați cum arată acest prim test teh­nic, pu­teți să îl ve­deți aici. Am fă­cut câ­teva pa­gini cu ti­tlu de exem­plu — na­vi­gați pe link-urile că­tre Car­pa­ții Orien­tali, apoi Car­pa­ții Ma­ra­mu­re­șu­lui și Bu­co­vi­nei, apoi mun­ții Ți­bleș. Link-urile care apar cu cu­loare ro­șie sunt pa­gini (încă) in­e­xis­tente. De­si­gur, după ce vom avea do­me­niul ac­ti­vat, en­ci­clo­pe­dia va mi­gra la lo­cul ei: www.carteamuntilor.ro.

3. Co­mi­te­tul de redacție
Nu­mesc ast­fel — deși poate sună nițel pom­pos — gru­pul de per­soane care vor să mi se ală­ture pen­tru a co­or­dona pro­iec­tul en­ci­clo­pe­diei. Par­ti­ci­pa­rea este be­ne­volă și ne­re­com­pen­sată fi­nan­ciar. Mă gân­desc că ar fi bine să avem un co­mi­tet mai res­trâns la în­ce­put (ma­xim 9 per­soane) până când por­nim pro­iec­tul și sta­bi­lim re­gu­lile sale — de obi­cei în faza asta prea multe opi­nii tind să în­târ­zie de­ci­zi­ile și să ge­ne­reze nesfâr­șite dez­ba­teri. Apoi, mai târ­ziu, pu­tem adă­uga edi­tori de con­ți­nut ai en­ci­clo­pe­diei — după pă­re­rea mea ideal ar fi să avem 2–3 re­dac­tori res­pon­sa­bili pen­tru fi­e­care munte, care să ac­tu­a­li­zeze in­for­ma­ți­ile și să țină en­ci­clo­pe­dia la zi. În fe­lul ăsta am dis­tri­bui munca ast­fel ca în­tre­ți­ne­rea en­ci­clo­pe­diei să nu ne­ce­site un efort în­de­lun­gat pen­tru nimeni.

De ase­me­nea co­mi­te­tul de re­dac­ție ar fi bine să aibă o oa­re­care di­ver­si­tate de spe­cia­liști. Vom avea ne­voie de ex­pe­riența de monta­ni­ard, dar și de cu­noș­tințe de: al­pi­nism, mo­un­tain bike, echi­pa­mente montane, me­di­cină, orien­tare tu­ris­tică, fo­to­gra­fie etc. Așa­dar va tre­bui să avem în ve­dere și această ne­voie de diversitate.

Vă in­vit deci să apli­cați pen­tru un loc în co­mi­te­tul de re­dac­ție ini­țial tri­mițându-mi un me­saj de pe pa­gina de con­tact a blo­gu­lui. Pre­ci­zați nu­mele vos­tru com­plet și câ­teva cu­vinte des­pre ex­pe­riența voas­tră de monta­ni­ard, pre­cum și spe­cia­li­ză­rile pro­fe­sio­nale pe care le aveți, des­pre care cre­deți că ar fi utile pro­iec­tu­lui en­ci­clo­pe­diei. La su­biect scri­eți “Co­mi­tet de re­dac­ție Car­tea mun­ți­lor”, ca să gă­sesc ușor me­sa­jele voastre.

Vă mul­țu­mesc an­ti­ci­pat pen­tru în­scri­e­rea în co­mi­tet și dis­po­ni­bi­li­ta­tea voas­tră de a ajuta.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Vlad Gi

    Poate alo­cați niște spa­țiu și tra­se­e­lor de aler­gare montana. Este un do­me­niu în con­ti­nua creștere.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.