Cu dragoste, despre medici

Deunăzi comen­tam arti­colul din presă despre medicii și far­ma­ciștii arestați de DIICOT pen­tru că au colab­o­rat pen­tru a elib­era 14 mii de rețete fic­tive cu care — s‑o spunem pe șleau — au furat din banii pacienților. Spuneam în comen­tariu că metodele de furt sunt mult mai diver­sifi­cate și că medicii și far­ma­ciștii știu prea bine cum se mai poate fenta sis­temul de sănă­tate în favoarea buzu­naru­lui pro­priu. Iar după cum aflăm în ultima vreme, nici pro­ducă­torii de medica­mente nu‑s străini de matra­pa­zlâcuri și sunt dis­puși chiar să ajute dacă le cresc vânzările. Sau mai con­cret spus, bonusurile per­son­ale.

Cineva, de bună seamă medic, m‑a inter­pelat întrebându-mă dacă mă refer la toți sau doar la cei arestați. Răspun­sul meu e că mă refer la des­tui din­tre ei. Am lucrat în pharma și știu unde se poate ajunge cu doar un pic de lăcomie, cât de ten­tant e banul pro­ducă­toru­lui de medica­mente și cum ajung con­sul­tați­ile să fie sesiuni de mar­ket­ing pen­tru un anu­mit pro­dus. Iar far­ma­ciștii le țin ade­sea hangul medicilor. Știu că nu toți fac asta, dar prob­lema e că — din per­spec­tiva unui pacient — sin­gu­rul lucru care ți‑l poate cu ade­vărat vinde un medic este încred­erea că‑i pasă de tine. Când descoperi că unora le pasă de comi­sioanele lor mai mult decât de sănă­tatea ta, devii scep­tic cu privire la toți. Chiar dacă unii își fac mese­ria cu cin­ste. Pen­tru că nu‑i poți deosebi pe cei onești de cei vân­duți. Și-atunci ajungi să îi pui pe toți într‑o găleată, deși nu toți mer­ită asta.

Medicul care a răspuns la comen­tar­iul meu a repli­cat apoi că, dacă nu fac dis­tincție între cei onești și hoți, să nu mă mir că pleacă medicii sa lucreze în străină­tate. Pen­tru că cei mai mulți nu sunt cei descriși de mine, iar un rol impor­tant în hotărârea de a pleca e ati­tudinea soci­etății și a pacienților față de ei. Ok, înțe­leg punc­tul de vedere: vor să fie respec­tați, ba chiar iubiți. Vor să‑i așezăm pe piedestalul unde ei înșiși se văd dintr-un elit­ism spe­cific pro­fe­siei. Dar nu pri­cep de ce eu ca pacient ar tre­bui să dez­volt un sis­tem prin care să depis­tez escrocii de medicii cin­stiți și să‑i tratez difer­ențiat. Cum aș putea face asta, cum să-mi dau seama dacă în spatele pre­scripției sau trata­men­tu­lui e gân­dul la sănă­tatea mea sau la comi­sionul lui? Nu ar fi mai degrabă rolul lor, al medicilor, să se îngri­jească de rep­utația lor? Nu ei ar tre­bui să veg­heze la bunul lor renume? Și știți care e baiul cel mare? Că dacă te duci la un ciz­mar prost strici o pereche de pantofi. Dacă te duci la un croitor nepri­ceput strici trei metri de stofă. Dar dacă te duci la un medic escroc dai o poală de bani și ai șansa să pleci tot bol­nav sau cu picioarele înainte. Și când vine vorba de viața și sănă­tatea mea, nu știu de ce, dar devin teri­bil de pre­caut.

Nu demult am fost la medic — mă dor umerii une­ori și mă între­bam de ce. După o con­sul­tație și o ecografie medicul a ajuns la con­cluzia că e tendi­noză, adică o afecți­une cron­ică pe care — zice el — n‑am cum s‑o tratez, tre­buie să mă învăț să trăi­esc cu ea. Am între­bat dacă există ceva trata­mente care să ame­lioreze simp­tomele, să întârzie evoluția și s‑a grăbit să spună că nu, dar el îmi reco­mandă să con­tactez pe o duduie (mi‑a dat pe loc o carte de viz­ită a ei) unde să comand nu știu ce cola­gen cu care îmi va face el infil­trație (sau cam așa ceva) în umăr și vreun an o să mă simt mai bine, după care tre­buie să repet. Cola­genul cu pric­ina, m‑a aver­ti­zat el cân­tărind din ochi reacția mea, e cam scump, dar e foarte bun. Poate că n‑o să vă mirați dacă am să vă spun că nu‑s chiar așa sigur că asta e sin­gura soluție și că aș vrea o a doua opinie. Poate că medicul are drep­tate, poate că nu este altă soluție, dar graba cu care mi‑a pro­pus o "afacere" mi s‑a părut sus­pectă. Și, ca să pri­cepeți con­tex­tul, mă aflam la o clin­ică pri­vată. Deci nici când plătesc ser­vi­ciul med­ical nu scap de mar­ket­ing.

Cum nimic nu e întâm­plă­tor, de curând s‑a dat o lege care interz­ice medicilor să ia bani de la pacienți sub orice formă, asimilându‑i celor­lalți funcționari. Asta nu va opri prac­tica pli­curilor în buzu­nar, dar induce medicilor un stres supli­men­tar — teama de a nu ajunge după gratii. Nasol, ce să zic?!? Mai ales când poate că datorită pli­curilor n‑ai simțit nevoia să ieși în stradă și să protestezi vig­uros pen­tru un sis­tem de sănă­tate decent, cu salarii pe măsura impor­tanței sociale a muncii. Dar ghici cine plânge cu sug­hițuri în presă din cauza asta? Nu, nu vreun cele­bru chirurg care a rezol­vat mii de cazuri difi­cile. Un stu­dent la med­i­cină.

Și zice că el face gărzi. Și stă la urgențe, unde e greu. Și lumea îi mai și vor­bește urât. Și el n‑a fost să se dis­treze în cluburi, că a stat nopțile să învețe. Că lucrează într‑o cocină de spi­tal. Că va avea un salariu de doar o mie de lei. Că tot tim­pul poate să con­tracteze nu știu câte boli. Aoleu, mi-am zis, ce nasol poate să fie! Vai de capul lui. Dar pe urmă mi‑a răsărit în cap o între­bare care nu-mi dădea pace: dar când s‑a înscris el la med­i­cină și s‑a hotărât să se facă medic nu s‑a gân­dit că va face gărzi, că va fi în peri­col să ia boli, că va avea salariu mic, că va lucra într‑o cocină de spi­tal și că n‑o să aibă timp de dis­tracție? Cum și‑a imag­i­nat el pro­fe­sia? Că până ter­mină fac­ul­tatea sis­temul de sănă­tate se va da de trei ori peste cap și va deveni fru­mos și per­for­mant?

Și încă ceva: de ce vine să-mi spună mie astea? De ce le reproșează pacienților? M‑a văzut pe mine înainte de a da la fac­ul­tate încurajându‑l să-și aleagă mese­ria asta? I‑am promis eu ceva și acum l‑am lăsat baltă? Sunt eu de vină că sis­temul de sănă­tate e prost orga­ni­zat și că se fură în draci? Fur eu sau fură con­frații lui? Tre­buie să‑l orga­nizez eu sau chiar ei, medicii, care susțin că știu cum funcționează per­fect lucrurile în alte țări? Care e rolul pe care și‑l asumă ei, doar acela de a pretinde să li se pună la dis­poz­iție un sis­tem per­for­mant că — dacă nu — pleacă? Cine tre­buie să se bată pen­tru cal­i­tatea spi­talelor?

Și nu‑i firesc să-mi pun între­barea dacă nu cumva junele stu­dent o fi dat la fac­ul­tatea de med­i­cină pen­tru pli­curile băgate în buzu­nar? Sau pen­tru ca să-și facă o edu­cație pe banii mei și să plece în străină­tate să prac­tice med­i­c­ina? Sau pen­tru ca să elibereze rețete fic­tive în cârdășie cu vreun far­ma­cist? E firesc, dar — zice medicul care m‑a inter­pelat — să nu mă mir că stu­den­tul se va simți jig­nit și va pleca. Nu mă mir, pen­tru că prob­a­bil la asta s‑a și gân­dit de la bun început când s‑a hotărât să se facă medic.

În con­tex­tul acți­u­nilor împotriva corupției din ultima vreme, cred că și medicii tre­buie să se hotărască dacă vor să fie o tagmă sau o breaslă. Căci o tagmă va fi mereu ținta crit­i­cilor, dar respec­tul nu‑l câștigi decât când ai dem­ni­tatea pro­fe­sion­is­tu­lui. Și nu se pune prob­lema că soci­etatea nu‑i iubește, că îi dis­prețuiește. Vrem să ne punem viețile în mâinile voas­tre, dom­nilor și doam­nelor medici! Dați-ne sper­anța că încă se mai poate. Dați-ne încred­erea că nu greșim. Dați-ne motive să vă respec­tăm, practicându-vă mese­ria în spir­i­tul jurămân­tu­lui pe care l‑ați depus. Și vă vom așeza pe piedestalul pe care îl mer­ită cei ce salvează viețile altora. Și vă vom iubi. Din toată inima.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Virginia Botin

  Voca­tia nu se cumpara cu bani. Sunt oameni si oameni, ca in fiecare meserie. doar ca aici e vorba de viata omu­lui.

 2. Carmen Adriana Banu

  Foarte bun arti­colul , ca si comen­tari­ile , mai putin cele lip­site in total­i­tate de cea mai ele­mentare ele­ganta si respect fata de inter­locu­tor .

 3. Bianca

  E peni­bil ce faci dom­nule, cine esti tu sa acuzi si sa judeci medici? Ai ter­mi­nat med­i­c­ina? ai sal­vat vieti? Cati paci­enti stau la usa ta ca sa‑i tratezi de-ti per­miti sa judeci cadrele med­icale? Colegii de sus au drep­tate, o sa plangeti dupa noi. Cei buni pleaca, toc­mai din cauza con­di­tiei pe care nu doar ei si‑o creaza ci si cei din exte­rior con­tribuie la imag­inea asta jig­ni­toare a medicu­lui roman. Cand o sa salvezi vieti, si o sa vezi ce inseamna sa faci asta si cand o sa te culci cu gan­dul la un pacient caruia nici un trata­ment nu i se potriveste, atunci sa vi sa crit­ici medicii. Pana atunci taci si stai in banca ta! Si din respect fata de doc­torii care te vor trata intr‑o zi, pen­tru ca batranetea nu‑i usoara, sterge pos­tul asta de rahat.

  • Adriana

   Oooo , doamna , gre­siti , medicii sunt respec­tati chiar de mai multi oameni decât cre­deti , dar asta nu face din ei o "casta" sacra , ce tre­buie exonerati de orice pacat , chiar daca unii din­tre ei au unele pacate , hai sa fim seriosi!

  • Sorin Sfirlogea

   Erată: atunci să vii să crit­ici medicii. Gra­mat­ica nu e opțion­ală, nici pen­tru medici.

   Vreți să ple­cați? Drum bun! Eu unul nu am nevoie de medici cu ati­tudinea dvs.

   • Anonymous

    Am citit cu aten­tie arti­colul si comen­tari­ile. Din­colo de unele incor­dari inutile, atat din partea ta cat si din partea unor comen­ta­tori mai mult sau mai putin anon­imi, dis­cu­tia are miez. Totusi, exagerezi un pic, sau prea o tii numai pe a ta, cum se spune. Si, fara a vrea sa fiu rauta­cios, cantaresti un pic diferit „gra­mat­ica” celor care comenteaza. Fii te rog la fel de exi­gent cu toti. Vezi ca sunt mai multi cei care folos­esc prea multi sau prea putini de „i”. Mergând pana la capat, tre­buie sa-ti spun ca ti s‑a intam­plat si tie de cat­eva ori.

    • Sorin Sfirlogea

     Ca să clarific log­ica mea: de obi­cei taxez aerele de supe­ri­or­i­tate com­bi­nate cu o expri­mare care denotă opusul. Alt­minteri toți mai greșim, impor­tant e să nu ne cre­dem buricul pămân­tu­lui. Sunt des­tui oameni cu mai puțină carte care scriu min­uni pe aici, dar nu mă apuc să țin lecții de gra­mat­ică atâta timp cât nici ei nu țin lecții de supe­ri­or­i­tate prețioasă (de genul "ai sal­vat tu vieți?", "ai ter­mi­nat med­i­c­ina?" etc).

     • Anonymous

      Pare destul de corect…

 4. Cristina Andron

  PROFESIA DE MEDIC ESTE UNA FOATE GREA 9

 5. Cristina-Anca Lica Zincovschi

  Nu.Nenumarati medici sunt pro­fe­sion­isti de excep­tie si oameni cu suflet nobil.Este nedrept sa‑i acuzam ca breasla.Meseria de medic este una nobila si f.f.grea.Hotia nu este tol­er­ata in nici un dome­niu sau n‑ar tre­bui sa fie tolerata.Actul med­ical n‑ar tre­bui sa fie con­di­tionat dar rec­om­pensa sal­varii unei vieti n‑ar tre­bui sa fie interzisa daca este benevola.De multe ori sen­ti­men­tul de recunos­tinta vrea sa fie mate­ri­al­izat.

  • Adriana

   Da , recunos­tinta exista si omul simte nevoia s‑o mate­ri­al­izeze , dar sa nu fie con­di­tion­ata de "te tratez sau te operez , banii-nainte" si suma pre­cizata , asta e necazul …

 6. Pop Doina

  "dacă te duci la un ci­zmar prost strici o pe­re­che de pan­tofi. Dacă te duci la un cro­i­tor ne­pri­ce­put strici trei me­tri de stofă. Dar dacă te duci la un me­dic es­croc dai o poală de bani și ai șansa să pleci tot bol­nav sau cu pi­cioa­rele îna­inte. Și când vine vorba de viața și să­nă­ta­tea mea, nu știu de ce, dar de­vin te­ri­bil de pre­caut."

 7. Jozsef Gergely

  Azi aluat bani miina dis­pare pacien­tul. Ast ieste DUREREA!!!

 8. Cepreaga Vasile

  Corect zis și la subect

 9. Ludwig Lloyd Gergely

  Medicii sunt cea de‑a treia clasa de hoti si de mafi­oti… binein­te­les, dupa clasa polit­ica si BOR cu toti preotii gra­mada… ( am ajuns in faza in care, in cadrul spi­talelor, chiar si femeia de ser­vici are pre­ten­ti­ile ei… e jenant deja )

 10. Student la medicina

  Da, ne-am ales dru­mul cu bune si rele, si pe alea rele nu le stiam toti la 18 ani, sau daca dvs puteti explica unui COPIL la 18 ani ce‑i ala sis­tem de sanatate, ce‑i ala salariu, ce e x si ce y, am ple­cat vir­gini de la mama de acasa si am aflat multe incon­ve­niente pe par­curs. Nici in anul 1 nici in anul 2 nu le intelegi, abia in anul 3 deschizi ochii mai largi cand ajungi in clin­ica, la patul bol­navu­lui, iti dai seama de lucruri pe care nimeni nu putea sa ti le explice, si voi oamenii din exte­rior, la fel nu puteti sa le intelegeti. Cum a zis cineva mai sus, abia astept sa iesiti in strada sa va cereti medicii inapoi, cei pe care i‑ati hulit si alun­gat si jude­cat. Mereu e vina medicu­lui, binein­te­les, chiar daca pacien­tul roman e tipicul de om nee­d­u­cat, neciv­i­lizat, taran imbe­cil si atot­stiu­tor. Noi nu lup­tam doar cu boala, ci si cu incu­lu­tura si lipsa de civ­i­liza­tie. Asa ca stati jos dom­nule, in banca dum­neav­oas­tra si nu va cre­deti tap isp­a­sitor jude­cand niste vieti doar dupa aparente pen­tru a va scrie blogul. Rusine!

  • Sorin Sfirlogea

   Nu e nici o urmă de respect în tine pen­tru viitorul tău pacient. L‑ai clasat deja: om ne­e­du­cat, ne­ci­vi­li­zat, ta­ran im­be­cil si atot­sti­u­tor. Med­i­c­ina de cal­i­tate se face (și) din dragoste pen­tru viață și pen­tru semeni — tu nici n‑ai început mese­ria și deja îi urăști.

   Iar soci­etatea nu vă alungă, cum pret­inzi tu. Ea doar vă judecă. Decizia de a pleca vă aparține. Dar te-ai gân­dit vre­o­dată că atunci când cineva te judecă pen­tru faptele tale există și vari­anta să încerci să te îndrepți? Să începi să dialoghezi ca să refaci punțile din­tre tine și ceilalți? Fuga e sin­gu­rul răspuns? Adică luați-ne așa cum sun­tem, cu pli­curi stre­cu­rate în buzu­nar și rețete fic­tive, că dacă nu ne luăm jucări­ile și plecăm? Ăsta e răspun­sul unor oameni inteligenți și edu­cați?

  • Adriana

   Eteee , ce sa-ti spun , tara de inculti si imbe­cili , ca mataluta n‑oi fi de pe-aici … In toate cele­lalte tari sunt numai Einstein‑i , Cehov‑i , Tol­stoi , sau mai stiu eu ce … Con­trol la expre­sii , tinere , nu ti-ar strica !

  • Adriana

   Si de când , ma rog , taranul este pro­totipul imbe­cilu­lui ? Studiaza-ti arborele genealogic si vezi câti "imbe­cili" or fi fost pe-acolo , ca refuz sa cred ca esti din spita prin­ciara ultra­c­ul­ti­vata , înca de la fac­erea lumii .

 11. Mariana Bocioroaga

  Un arti­col per­ti­nent !

 12. Medic Rezident

  Sa inte­leg din cele de mai sus ca sit­u­a­tia in care ne aflam noi (medicii) este rezul­tatul pro­priei alegeri. De acord, fiecare din­tre noi si‑a ales un drum pe care sa mearga… Vom merge, pana la capat! Cap­atul lumii, poate!
  Sa va trateze aici cine o vrea… Va veti bucura de o fiola de Algo­calmin ca de un medicament-minune… Poate nu voi, dar copiii vostri sigur… Veti iesi voi in strada sa cereti Min­is­teru­lui sa aduca medici de nicaieri, asa cum s‑a intam­plat in Tul­cea… Abia astept momen­tul!

  • Adriana

   Acum se aplica si san­ta­jul ??? "Vorbesti nepla­cut despre mine , sa te trateze dracu' !" Aber­anta optiune …

 13. Dr. X

  Cine esti tu, mai anon­imule, sa vorbesti asa despre noi? N‑ai pic de rusine, jigodie?

  • Sorin Sfirlogea

   În con­for­mi­tate cu reg­ulile blogu­lui ar tre­bui să șterg un comen­tariu inju­rios. Dar pen­tru cin­stea tag­mei medicilor îl las aici, ca să vă vedeți toți în această oglindă. Unii din­tre voi așa sun­teți: încrezuți, supe­ri­ori și sufi­cienți. Din cauza celor ca tine mulți pacienți vă tratează ca pe niște hoți și escroci.

   Și, dacă ești așa de impor­tant și supe­rior mie, de ce nu folosești nume și prenume? Ca să vor­bim de la egal la egal, să vedem cine e anonim și jigodie…

  • Adriana

   Cu asta , Dr.X , chiar ai facut cum zice românul , "ai dat cu mucii‑n fasole" ! Mul­tumesc , Dr. Livia si Sorin Sfâr­logea pen­tru dia­log , v‑am citit cu mare aten­tie si mai ales cu plac­erea de‑a vedea ca se poate dialoga în mod civ­i­lizat si cu argu­mente , chiar având pareri diame­tral opuse .

 14. Livia

  Referirea la CNAS nu a fost din dor­inta de a insti­tu­tion­al­iza rela­tia medic-pacient. Statul nu ne plat­este nici pe noi pen­tru munca, si nu va asigura nici voua ca paci­enti con­di­ti­ile de care aveti nevoie in spi­tal, de unde reiese fap­tul ca de multe ori paci­en­tii sunt nevoiti sa isi cumpere sin­guri medica­mentele. Nu sun­teti la piata, ade­varat. Dar explicati-mi o sin­gura chestie…daca banii care s‑au dus din salariul dvoas­tra pen­tru sanatate nu se intorc in sanatate…cum e asta vina medicu­lui? Sau de ce aveti asteptarea ca noi sa o rezolvam? Se dis­cuta intens despre greva in momen­tul actual. Si marea majori­tate a medicilor vor cresterea pro­cen­tu­lui din PIB alo­cat sanatatii, nu doar pen­tru salari­ile noastre,ci si pen­tru con­di­tii mai bune in spi­tal si aprovizionarea cu medica­mente. Deci nu ne gandim doar la noi. V‑am sug­erat sa mer­geti la CNAS in ideea ca daca se pune pre­siune pe ei si din partea pub­licu­lui gen­eral, se poate rezolva ceva mai mult. Pen­tru ca atata timp cat ei se bazeaza pe fap­tul ca nimeni nu le zice nimic, n‑or sa faca nici ei nimic. Asta este moti­va­tia din spatele afir­matiei mele. Nu va trateaza CNAS-ul…dar prin fap­tul ca nu investeste in sis­temul san­i­tar omoara oameni.
  Daca simtiti ca medicul x sau y con­di­tioneaza trata­men­tul pe care vi‑l acorda de fap­tul ca ii dati bani sau nu…va rog denuntati‑l. Daca este ade­varat, nu merita sa fie con­sid­erat nici medic nici om si tre­buie sa raspunda in fata legii. Eu nu stiu de unde va luati pro­cen­tele si nici nu pot sa vorbesc decat din ce am vazut eu per­sonal. Ideea cu plicul e adanc inrada­ci­nata si in mintea pacien­tu­lui. Nu e nimeni fericit de sit­u­a­tia asta..pacientii se simt obligati sa dea, chiar si cand medicul le zice raspi­cat ca nu e nevoie. E trista povestea de ambele parti.
  Nu neg fap­tul ca sunt medici care fac mar­ket­ing cum il numiti dvoas­tra. Pot doar sa va promit ca eu n‑am facut si nici nu voi face asta…si nu e un com­por­ta­ment pe care sa il aprob. Dar in ceea ce priveste sa ma asigur ca nici alti medici nu fac asta…nu stiu cate sanse de reusita as avea. Poate aveti dvoas­tra o prop­unere in acest sens.
  Din pacate inte­leg mai bine decat mi-as dori referirea pe care ati facut‑o vizavi de asis­tente, pen­tru ca si eu am fost pacient la ran­dul meu. Dar nu-mi per­mit sa vorbesc in numele unei alte pro­fe­sii. Toti sun­tem per­sonal med­ical, dar ele au dru­mul lor eu pe al meu. Nu le stiu sac­ri­fici­ile per­son­ale, sau frus­trar­ile sau dor­in­tele ca sa pot vorbi in numele lor. Pot doar sa le incu­ra­jez pe cele care isi fac tre­aba si care sunt un real suport actu­lui med­ical.
  In incheiere, sper ca ocazia asta ne arata, si mie si tie, ca exista comu­ni­care pacient-medic, si in afara cadru­lui pro­fe­sional si chiar daca avem pareri diferite in anu­mite prob­leme, poate am reusit aman­doi sa vedem putin din povestea celuilalt.

  • Sorin Sfirlogea

   Livia, să-ți spun ce cred eu în priv­ința reformei sănătății: nu mi se pare că e o chestiune de hei-rup! pop­ulist, în care masele pop­u­lare îi forțează pe politi­cieni să dea mai mulți bani pen­tru sănă­tate. Cred că lucrurile astea se fac cu cap și coadă, că mai întâi ne gândim unde vrem să ajungem și abia apoi cum facem asta. Pen­tru că în momen­tul ăsta nu e deloc limpede ce fel de sis­tem de sănă­tate ar tre­bui să avem.

   Medicii au păr­erea lor, politi­cienii au alte idei, antre­prenorii din sănă­tate gân­desc diferit. Eu, pacien­tul, nu știu pe cine să cred. Și nici nu știu să proiectez un sis­tem de sănă­tate per­for­mant. Dar dacă mă întrebi ce părere am o să-ți spun că sănă­tatea începe cu pre­venția și că ar tre­bui să avem grijă la ali­men­tație și la condiția fiz­ică a oame­nilor. Dacă le îmbunătățim pe astea, tratarea bolilor va costa mai puțin.

   Da, medicii tre­buie plătiți mult mai bine. Social vorbind munca lor e mult mai impor­tantă decât o arată acum salari­ile lor. Dar asta nu jus­ti­fică plicul. Și nici nu cred că sim­pla majo­rarea a salari­ilor — ca să vă astupăm gura — rezolvă prob­lema de fond. Tre­buie să începem cu salari­ile sau cu dotările spi­talelor și cab­i­netelor? Ne întoarcem la ideea unui plan bine făcut și a unor obiec­tive clare.

   Politi­cienii pot finanța reforma, împ­inși din spate de noi prin put­erea voturilor. Dar cine poate să facă aceste pla­nuri de reformă? Nu voi, medicii? Unde vă sunt lid­erii pro­fe­sion­ali, unde vă sunt arhitecții noului sis­tem de sănă­tate? Asta vreau să spun când am scris că tre­buie să deveniți o breaslă, nu o tagmă.

   Uite mai pe larg ce gân­desc despre așa-zisa reformă a sănătății din 2012:
   Pri­va­ti­zarea respon­s­abil­ității

  • Sorin Sfirlogea

   A, să nu uit. Știi de ce nu prea sunt recla­mați medicii care cer plicul? Pen­tru că pacien­tu­lui îi e frică de cum va fi tratat de ceilalți medici: deci tu ești recla­m­agiu de-ăla care ne faci necazuri? ok, nu-ți luăm bani, dar nici nu ne ocupăm de tine cum tre­buie. Și, cum spuneam, când vine vorba de sănă­tatea pro­prie îți trece che­ful de a fi rev­oluționar. Miza e prea mare.

   Da, e o per­cepție. Dar, ghici ce? O per­cepție greșită necom­bă­tută la timp devine în timp ade­vărul incon­testa­bil.

   • Livia

    Nu stiu daca acest stii imi era adresat mie. Am stat destul prin spi­tale ca sa vad ce se intam­pla. Am vazut lucruri si mai rele decat 50 de RON pusi intr-un halat..dar am vazut si multi oameni batandu-si capul sa ajute bol­navi. Si cum plicul a fost declarat fapt penal…n‑o sa mai fie o problema..cel putin nu pt paci­enti, deci poate e cazul sa nu mai intoarcem subiec­tul asta pe toate par­tile. Ironic e ca, un pacient are in con­tin­uare drep­tul sa dea atentii…doctorul nu mai are drep­tul sa‑i primeasca. Si in masura corec­ti­tu­dinii, cred ca logic ges­tul tre­buia interzis de ambele parti. Ca un exem­plu de alta tara, in Ger­ma­nia sunt multi paci­enti care fie lasa bani, fie un mic cadou dupa ce pleaca din spi­tal. Si doc­torii iau fara vreo jena desi au salarii con­sid­er­abil mai mari decat restul pop­u­latiei. Deci con­teaza mult si per­cep­tia. Banii dati inainte sa fii tratat e cu totul alta poveste, si desi sunt medici care inca fac asta, prac­tica e incrim­i­nata de "breasla" noas­tra.
    Din sis­temul de sanatate fac parte si pacientii…nu iti zic iesi pe strada cu noi sau sustine-ne sau nimic de genul. Apre­ciez fap­tul ca nu ai folosit un lim­baj licen­tios si respect drep­tul la opinie. Imi place si sar­cas­mul si ironia…dar am comen­tat la acest arti­col pen­tru ca la fiecare propoz­i­tie ai ata­cat o intreaga pro­fe­sie. Da, am depus un jura­mant. Sper ca toti paci­en­tii care ne aduc aminte de asta sa‑l fi si citit vre­o­data in viata lor. Dar pot sa zic si eu un lucru…ca cetateni ai unei tari sunt obligati sa respec­tam drep­turile omu­lui. Si in drep­turile omu­lui intra si drep­tul la dig­ni­tate, adica de a fi respec­tat pen­tru ceea ce esti si ce faci. Pen­tru ca ai men­tionat de saracul stu­dent care nu poate sa mearga in club. Si drep­tul la recreere. Si cum alege un om sa se dis­treze, in club, citind, in parc…e tre­aba lui pro­prie si per­son­ala. Ai nevoie de odi­hna sau dis­trac­tie ca sa poti sa dai ran­da­ment. Si remarca urma­toare nu e adresata dvoas­tra in mod spe­cial, dar voi folosi pers a II‑a sin­gu­lar: Nu imi spune mie ce jura­mant respect sau nu respect, atat timp cat nu respecti drep­turile fun­da­men­tale ale unui om.
    Poate dvoas­tra, in mese­ria pe care o prac­ti­cati, aveti obieceiul sa va asumati faptele tuturor colegilor care au aceeasi pro­fe­sie. Daca e asa, inte­leg de ce imi spuneti sa ma uit in oglinda. Mie per­sonal mi se pare absurd sa impui unui om, ca e medic, poli­tist, pro­fe­sor, inginer, jur­nal­ist, faptele altuia. Oameni de cacat sunt in orice domeniu…poate ca atunci cand lucreaza in sanatate au un impact mai mare. Dar in afara de sa-mi asum faptele personale…si sa incerc, pe cat putinta, sa fiu o influ­enta poz­i­tiva in mediul pro­fe­sional si privat..nu am ce sa fac. Am auzit per­sonal un pacient spunand ca ar tre­bui sa ia o mitraliera sa ne impuste pe toti ca oricum sun­tem incom­pe­tenti. Atunci ar fi tre­buit sa le zic tuturor paci­en­tilor care au venit dupa el..uitati-va in oglinda ca asta tre­bui sa tratam?
    Spui ca medicii tre­buie sa pre­gateasca reforma. Poate e ade­varat, numai ca din pacate in fac­ul­tate n‑am invatat decat med­i­c­ina, nu polit­ica, nu man­age­ment finan­ciar, nu nimic altceva. Demer­suri se fac sa incer­cam sa gasim cea mai buna solutie…doar ca e nevoie si de oamenii din exte­rior. Nu invoc la reforme pop­uliste, fac apel la inteligenta aces­tui popor sa-si dea seama ca soci­etatea o facem noi…prin faptele si vor­bele noas­tre. Deci din punc­tul meu de vedere con­teaza si pacientii…pentru ca ce o sa fie bun sau rau de acum in sis­temul med­ical o sa aiba un impact major asupra lor.
    Ai foarte mare drep­tate la partea cu pre­ven­tia, dar edu­ca­tia pe care o poate face un medic in acest sens depinde si de recep­tiv­i­tatea pacien­tu­lui. Daca eu in prac­tica mea am dat peste mai multi oameni care nu se lasa de fumat si man­anca in con­tin­uare toate grasim­ile posi­bile si mai au putin si le plesnesc arterele din cauza asta decat peste oameni care chiar iti urmeaza sfatul…ar tre­bui sa spun ca sun­teti toti o apa si un pamanat si ca nu mer­i­tati sa-mi racesc gura de pomana? Nu…si nu din cauza ca ma obliga jura­man­tul vietii…ci pen­tru ca imi dau seama ca toti sun­tem difer­iti si nu meri­tam sa fim jude­cati pen­tru faptele altora…si poate ca din 100 de oameni care nu te asculta, vine unul care chiar e dis­pus sa se schimbe si face totul sa se merite. La asta ma refer cand zic ca e nevoie si de paci­enti. E nevoie sa fie dis­pusi sa asculte ce avem de spus, e nevoie sa mearga la poli­tie daca dau peste un doc­tor care face un fapt penal, e nevoie sa fie dis­pusi sa vada si ver­si­unea cealalta a povestii, si exem­plele pot con­tinua. E usor sa spui faceti voi ca e tre­aba voas­tra. Daca nu era si tre­aba ta, nu cred ca mai scriai acest arti­col.
    E mult de dis­cu­tat si e greu sa schimbi per­cep­tii, dar tin sa va mul­tumesc pen­tru ca v‑ati pas­trat pro­fe­sion­al­is­mul in cadrul aces­tor comen­tarii si ati pas­trat un lim­baj decent. Semn ca se poate sa exprimi o parere si ele­gant, nu ca la usa cor­tu­lui cum sunt con­vinsa ca ati vazut destui…si medici..si paci­enti.
    Nu am apu­cat sa citesc par­erea despre reforma din 2012, deci momen­tan ma abtin de la comen­tarii.

    • Sorin Sfirlogea

     Livia, te citez, ca să-ți explic: "Poate dvoas­tra, in me­se­ria pe care o prac­ti­cati, aveti obice­iul sa va asu­mati fap­tele tu­tu­ror co­le­gi­lor care au ace­easi pro­fe­sie."

     Nu, nu‑l am. Dar medicii nu sunt ca mine, ca un inginer sau ca un polițist. Voi sun­teți com­plet spe­ciali. Voi sun­teți cei care puteți să țineți aprinsă licărirea aia fenom­e­nală care ne face să fim ceea ce sun­tem, care ne face vii. Și dacă sun­tem atât de crit­ici cu voi e pen­tru că vă privim ca pe cineva din pro­pria noas­tră fam­i­lie — căci nu-ți pui viața în mâna oricui — și aștep­tăm ca și voi să ne priv­iți ca pe familia voas­tră, cea pe care n‑o minți și n‑o înșeli. Eu unul așa de mult aș vrea să vă iubesc.

     Iar lim­ba­jul meu decent aș vrea să fie sem­nul că nu caut vino­vați. Caut ade­vărul, ca să putem găsi soluții. Împre­ună, acceptându-ne fiecare greșelile pro­prii.

     • Livia

      Dege­aba ai citat, ca n‑am inte­les nimic :)) Nu inte­leg ce legatura are fap­tul ca doc­torul nu e ca poli­tis­tul cu fap­tul ca eu sunt oblig­ata sa imi asum faptelor unui alt om. Uman vorbind, lasand pro­fe­sia la o parte, chiar e real­is­tic sa pret­inzi asa ceva? Suna fru­mos para­graful 2, dar nu cred ca un medic e atat de spe­cial in cat sa fie capa­bil sa ii faca pe toti din pro­fe­sia lui sa fie onor­a­bili, decenti, si sa-si faca tre­aba. Sau poate pur si sim­plu n‑am eu incredere in capac­i­tatille mele de influ­entare.
      Nu stiu cat putem gasi ade­varul ca nu stiu cine e in masura sa zica care e, dar macar am vazut putin din real­i­tatea dvoas­tra si dvoas­tra putin din real­i­tatea mea. Si pt mine cel putin, si asta e o mica realizare.

 15. Livia

  Ti se plange tie in sper­anta ca poate o sa intelegi mai multe despre sis­temul de sanatate, privit si din inte­rior. Nu stiu daca tu la 18 ani cand ti-ai ales fac­ul­tatea stiai chiar totul despre viitoarea meserie. Nici majori­tatea celor care aleg med­i­c­ina nu-si dau seama de atatea la 18 ani..poate restul pop­u­latiei Romaniei e foarte matura la varsta aia de toti arun­cati argu­men­tul asta in fata. Si da, esti con­stient de con­di­ti­ile proaste din sanatate si de salari­ile nu toc­mai mari. Dar iti garan­tez eu, cu mana pe inima, ca de ura pub­lica indrep­tata impotriva medicilor n‑ai habar…si te loveste din secunda cand intri in sis­tem, in fiecare zi putin cate putin.
  Nici medicii nu inte­leg de ce paci­en­tii le arunca lor in fata fap­tul ca platesc asig­u­rari de sanatate. Asig­urar­ile se platesc la CNAS. Ei dis­tribuie banii cum vor (un pro­cent sem­ni­fica­tiv merge in afara sis­temu­lui de sanatate, dar sunt date pub­lice, ati putea sa va intere­sati sa vedeti). In loc sa‑i dati in cap doc­toru­lui cu asig­urar­ile voas­tre de sanatate, mer­geti la CNAS si intre­bati acolo unde sunt banii dvoas­tra.
  Dom­nilor paci­enti, aveti drep­turi, si cereti-le cu fiecare ocazie. Dar cereti acolo unde tre­buie. Si mai tineti minte ca pe langa drep­turi, aveti si respon­s­abil­i­tati. Si medicul are si respon­s­abil­i­tati, dar si drep­turi, care, la fel ca si ale voas­tre, sunt incal­cate. Daca sarim unul la gatul altuia nu se va rezolva nicio­data nimic. Dar poate asta isi si doreste statul..medicii sa injure paci­en­tii, paci­en­tii sa injure medicii…si nici unul din­tre noi sa nu vada ca marea prob­lema e fap­tul ca banii se duc ori­unde mai putin in sanatate.
  Ati vor­bit de respect in arti­colul dvs. Pai respec­tul se cas­tiga, nu se pretinde. Si tre­buie sa fie un efort de ambele parti. Poate con­sid­eri ca un medic tre­buie sa te respecte doar din prisma jura­man­tu­lui, indifer­ent de cum te porti tu cu el sau cum ii vorbesti. Nu stiu cat de corecta e asteptarea asta. Prob­a­bil ca n‑o sa fiti de acord cu ce am scris, dar poate va da un mic subiect de gan­dit. Nu detinem nici­unul ade­varul suprem, dar ca oameni avem capac­i­tate de intelegere si empatie. Hai sa incepem sa ne respec­tam mai mult.

  • Sorin Sfirlogea

   Hai să începem să ne respec­tăm, de acord. Ce-ați zice să începem prin a înc­eta să faceți mar­ket­ing în cab­i­netele med­icale, ca semn de respect pen­tru mine, ca dovadă că mă priv­iți ca pe un pacient, nu ca pe un portofel? Pen­tru că abuzurile la care sun­teți supuși din partea pacienților au (cel puțin în parte) această expli­cație: rep­utația de șpă­gari și de vânză­tori de medica­mente pe care v‑ați făcut‑o sin­guri. Nu v‑a forțat nimeni să condițion­ați cal­i­tatea ser­vi­ci­u­lui med­ical de plicul stre­cu­rat în buzu­nar. Dar oricine știe în țara asta că dacă nu dai ceva în spi­tal, nu te bagă nimeni în seamă. N‑o fi ade­vărat 100%, dar 60% tot e. Și e sufi­cient ca să fiți toți puși într‑o oală.

   Nu uitați nici de per­son­alul cu studii medii. Asis­ten­tele au și ele con­tribuția lor la imag­inea unui spi­tal, iar ele sunt de trei ori mai șpă­gare decât medicii.

   Și nu mă trim­iteți să vorbesc cu CNAS pen­tru că acolo am dat banii. Eu nu vreau să cumpăr ceva, nu sunt la piață. Eu vreau să vorbesc cu voi, medicii, despre sănă­tatea mea și statul să vă plătească pen­tru muncă. Nu CNAS-ul mă ajută să rămân sănă­tos, ci voi. Hai să nu insti­tuțion­al­izăm relați­ile din­tre medic și pacient, că ne pierdeți defin­i­tiv încred­erea.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu