De­u­năzi co­men­tam ar­ti­co­lul din presă des­pre me­di­cii și far­ma­ciș­tii ares­tați de DIICOT pen­tru că au co­la­bo­rat pen­tru a eli­bera 14 mii de re­țete fic­tive cu care — s‑o spu­nem pe șleau — au fu­rat din ba­nii pa­cien­ți­lor. Spu­neam în co­men­ta­riu că me­to­dele de furt sunt mult mai di­ver­si­fi­cate și că me­di­cii și far­ma­ciș­tii știu prea bine cum se mai poate fenta sis­te­mul de să­nă­tate în fa­voa­rea bu­zu­na­ru­lui pro­priu. Iar după cum aflăm în ul­tima vreme, nici pro­du­că­to­rii de me­di­ca­mente nu‑s stră­ini de ma­tra­pa­z­lâ­curi și sunt dis­puși chiar să ajute dacă le cresc vân­ză­rile. Sau mai con­cret spus, bo­nu­su­rile personale.

Ci­neva, de bună seamă me­dic, m‑a in­ter­pe­lat în­tre­bându-mă dacă mă re­fer la toți sau doar la cei ares­tați. Răs­pun­sul meu e că mă re­fer la des­tui din­tre ei. Am lu­crat în pharma și știu unde se poate ajunge cu doar un pic de lă­co­mie, cât de ten­tant e ba­nul pro­du­că­to­ru­lui de me­di­ca­mente și cum ajung con­sul­ta­ți­ile să fie se­siuni de mar­ke­ting pen­tru un anu­mit pro­dus. Iar far­ma­ciș­tii le țin ade­sea han­gul me­di­ci­lor. Știu că nu toți fac asta, dar pro­blema e că — din per­spec­tiva unui pa­cient — sin­gu­rul lu­cru care ți‑l poate cu ade­vă­rat vinde un me­dic este în­cre­de­rea că‑i pasă de tine. Când des­co­peri că unora le pasă de co­mi­si­oa­nele lor mai mult de­cât de să­nă­ta­tea ta, de­vii scep­tic cu pri­vire la toți. Chiar dacă unii își fac me­se­ria cu cin­ste. Pen­tru că nu‑i poți de­o­sebi pe cei onești de cei vân­duți. Și-atunci ajungi să îi pui pe toți într‑o gă­leată, deși nu toți me­rită asta.

Me­di­cul care a răs­puns la co­men­ta­riul meu a re­pli­cat apoi că, dacă nu fac dis­tinc­ție în­tre cei onești și hoți, să nu mă mir că pleacă me­di­cii sa lu­creze în stră­i­nă­tate. Pen­tru că cei mai mulți nu sunt cei des­criși de mine, iar un rol im­por­tant în ho­tă­rârea de a pleca e ati­tu­di­nea so­ci­e­tă­ții și a pa­cien­ți­lor față de ei. Ok, în­țe­leg punc­tul de ve­dere: vor să fie res­pec­tați, ba chiar iu­biți. Vor să‑i așe­zăm pe pie­des­ta­lul unde ei în­șiși se văd dintr-un eli­tism spe­ci­fic pro­fe­siei. Dar nu pri­cep de ce eu ca pa­cient ar tre­bui să dezvolt un sis­tem prin care să de­pis­tez es­cro­cii de me­di­cii cin­stiți și să‑i tra­tez di­fe­ren­țiat. Cum aș pu­tea face asta, cum să-mi dau seama dacă în spa­tele pre­scrip­ției sau tra­ta­men­tu­lui e gân­dul la să­nă­ta­tea mea sau la co­mi­sio­nul lui? Nu ar fi mai de­grabă ro­lul lor, al me­di­ci­lor, să se în­gri­jească de re­pu­ta­ția lor? Nu ei ar tre­bui să ve­gheze la bu­nul lor re­nume? Și știți care e ba­iul cel mare? Că dacă te duci la un ci­zmar prost strici o pe­re­che de pan­tofi. Dacă te duci la un cro­i­tor ne­pri­ce­put strici trei me­tri de stofă. Dar dacă te duci la un me­dic es­croc dai o poală de bani și ai șansa să pleci tot bol­nav sau cu pi­cioa­rele îna­inte. Și când vine vorba de viața și să­nă­ta­tea mea, nu știu de ce, dar de­vin te­ri­bil de precaut.

Nu de­mult am fost la me­dic — mă dor ume­rii une­ori și mă în­tre­bam de ce. După o con­sul­ta­ție și o eco­gra­fie me­di­cul a ajuns la con­clu­zia că e ten­di­noză, adică o afec­țiune cro­nică pe care — zice el — n‑am cum s‑o tra­tez, tre­buie să mă în­văț să tră­iesc cu ea. Am în­tre­bat dacă există ceva tra­ta­mente care să ame­li­o­reze simp­to­mele, să în­târ­zie evo­lu­ția și s‑a gră­bit să spună că nu, dar el îmi re­co­mandă să con­tac­tez pe o du­duie (mi‑a dat pe loc o carte de vi­zită a ei) unde să co­mand nu știu ce co­la­gen cu care îmi va face el in­fil­tra­ție (sau cam așa ceva) în umăr și vreun an o să mă simt mai bine, după care tre­buie să re­pet. Co­la­ge­nul cu pri­cina, m‑a aver­ti­zat el cân­tă­rind din ochi re­ac­ția mea, e cam scump, dar e foarte bun. Poate că n‑o să vă mi­rați dacă am să vă spun că nu‑s chiar așa si­gur că asta e sin­gura so­lu­ție și că aș vrea o a doua opi­nie. Poate că me­di­cul are drep­tate, poate că nu este altă so­lu­ție, dar graba cu care mi‑a pro­pus o “afa­cere” mi s‑a pă­rut sus­pectă. Și, ca să pri­ce­peți con­tex­tul, mă aflam la o cli­nică pri­vată. Deci nici când plă­tesc ser­vi­ciul me­di­cal nu scap de marketing.

Cum ni­mic nu e în­tâm­plă­tor, de cu­rând s‑a dat o lege care in­ter­zice me­di­ci­lor să ia bani de la pa­cienți sub orice formă, asimilându‑i ce­lor­lalți func­țio­nari. Asta nu va opri prac­tica pli­cu­ri­lor în bu­zu­nar, dar in­duce me­di­ci­lor un stres su­pli­men­tar — teama de a nu ajunge după gra­tii. Na­sol, ce să zic?!? Mai ales când poate că da­to­rită pli­cu­ri­lor n‑ai sim­țit ne­voia să ieși în stradă și să pro­tes­tezi vi­gu­ros pen­tru un sis­tem de să­nă­tate de­cent, cu sa­la­rii pe mă­sura im­por­tan­ței so­ci­ale a mun­cii. Dar ghici cine plânge cu su­ghi­țuri în presă din ca­uza asta? Nu, nu vreun ce­le­bru chi­rurg care a re­zol­vat mii de ca­zuri di­fi­cile. Un stu­dent la medicină.

Și zice că el face gărzi. Și stă la ur­gențe, unde e greu. Și lu­mea îi mai și vor­bește urât. Și el n‑a fost să se dis­treze în clu­buri, că a stat nop­țile să în­vețe. Că lu­crează într‑o co­cină de spi­tal. Că va avea un sa­la­riu de doar o mie de lei. Că tot tim­pul poate să con­trac­teze nu știu câte boli. Ao­leu, mi-am zis, ce na­sol poate să fie! Vai de ca­pul lui. Dar pe urmă mi‑a ră­să­rit în cap o în­tre­bare care nu-mi dă­dea pace: dar când s‑a în­scris el la me­di­cină și s‑a ho­tă­rât să se facă me­dic nu s‑a gân­dit că va face gărzi, că va fi în pe­ri­col să ia boli, că va avea sa­la­riu mic, că va lu­cra într‑o co­cină de spi­tal și că n‑o să aibă timp de dis­trac­ție? Cum și‑a ima­gi­nat el pro­fe­sia? Că până ter­mină fa­cul­ta­tea sis­te­mul de să­nă­tate se va da de trei ori peste cap și va de­veni fru­mos și performant?

Și încă ceva: de ce vine să-mi spună mie as­tea? De ce le re­pro­șează pa­cien­ți­lor? M‑a vă­zut pe mine îna­inte de a da la fa­cul­tate încurajându‑l să-și aleagă me­se­ria asta? I‑am pro­mis eu ceva și acum l‑am lă­sat baltă? Sunt eu de vină că sis­te­mul de să­nă­tate e prost or­ga­ni­zat și că se fură în draci? Fur eu sau fură con­fra­ții lui? Tre­buie să‑l or­ga­ni­zez eu sau chiar ei, me­di­cii, care sus­țin că știu cum func­țio­nează per­fect lu­cru­rile în alte țări? Care e ro­lul pe care și‑l asumă ei, doar acela de a pre­tinde să li se pună la dis­po­zi­ție un sis­tem per­for­mant că — dacă nu — pleacă? Cine tre­buie să se bată pen­tru ca­li­ta­tea spitalelor?

Și nu‑i fi­resc să-mi pun în­tre­ba­rea dacă nu cumva ju­nele stu­dent o fi dat la fa­cul­ta­tea de me­di­cină pen­tru pli­cu­rile bă­gate în bu­zu­nar? Sau pen­tru ca să-și facă o edu­ca­ție pe ba­nii mei și să plece în stră­i­nă­tate să prac­tice me­di­cina? Sau pen­tru ca să eli­be­reze re­țete fic­tive în câr­dă­șie cu vreun far­ma­cist? E fi­resc, dar — zice me­di­cul care m‑a in­ter­pe­lat — să nu mă mir că stu­den­tul se va simți jig­nit și va pleca. Nu mă mir, pen­tru că pro­ba­bil la asta s‑a și gân­dit de la bun în­ce­put când s‑a ho­tă­rât să se facă medic.

În con­tex­tul ac­țiu­ni­lor îm­po­triva co­rup­ției din ul­tima vreme, cred că și me­di­cii tre­buie să se ho­tă­rască dacă vor să fie o tagmă sau o brea­slă. Căci o tagmă va fi me­reu ținta cri­ti­ci­lor, dar res­pec­tul nu‑l câștigi de­cât când ai dem­ni­ta­tea pro­fe­si­o­nis­tu­lui. Și nu se pune pro­blema că so­ci­e­ta­tea nu‑i iu­bește, că îi dis­pre­țu­iește. Vrem să ne pu­nem vie­țile în mâi­nile voas­tre, domni­lor și doam­ne­lor me­dici! Dați-ne spe­ranța că încă se mai poate. Dați-ne în­cre­de­rea că nu greșim. Dați-ne mo­tive să vă res­pec­tăm, prac­ti­cându-vă me­se­ria în spi­ri­tul ju­rămân­tu­lui pe care l‑ați de­pus. Și vă vom așeza pe pie­des­ta­lul pe care îl me­rită cei ce sal­vează vie­țile al­tora. Și vă vom iubi. Din toată inima.


Comentează pe Facebook...


Răspuns pentru Sorin Sfirlogea Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Virginia Botin

  Vo­ca­tia nu se cum­para cu bani. Sunt oa­meni si oa­meni, ca in fi­e­care me­se­rie. doar ca aici e vorba de vi­ata omului.

 2. Carmen Adriana Banu

  Foarte bun ar­ti­co­lul , ca si co­men­ta­ri­ile , mai pu­tin cele lip­site in to­ta­li­tate de cea mai ele­men­tare ele­ganta si res­pect fata de interlocutor .

 3. Bianca

  E pe­ni­bil ce faci dom­nule, cine esti tu sa acuzi si sa ju­deci me­dici? Ai ter­mi­nat me­di­cina? ai sal­vat vi­eti? Cati pa­cienti stau la usa ta ca sa‑i tra­tezi de-ti per­miti sa ju­deci ca­drele me­di­cale? Co­le­gii de sus au drep­tate, o sa plan­geti dupa noi. Cei buni pleaca, toc­mai din ca­uza con­di­tiei pe care nu doar ei si‑o cre­aza ci si cei din ex­te­rior con­tri­buie la ima­gi­nea asta jig­ni­toare a me­di­cu­lui ro­man. Cand o sa sal­vezi vi­eti, si o sa vezi ce in­seamna sa faci asta si cand o sa te culci cu gan­dul la un pa­cient ca­ruia nici un tra­ta­ment nu i se po­tri­veste, atunci sa vi sa cri­tici me­di­cii. Pana atunci taci si stai in banca ta! Si din res­pect fata de doc­to­rii care te vor trata intr‑o zi, pen­tru ca ba­tra­ne­tea nu‑i usoara, sterge pos­tul asta de rahat.

  • Adriana

   Oooo , doamna , gre­siti , me­di­cii sunt res­pec­tati chiar de mai multi oa­meni de­cât cre­deti , dar asta nu face din ei o “casta” sa­cra , ce tre­buie exo­ne­rati de orice pa­cat , chiar daca unii din­tre ei au unele pa­cate , hai sa fim seriosi!

  • Sorin Sfirlogea

   Erată: atunci să vii să cri­tici me­di­cii. Gra­ma­tica nu e op­țio­nală, nici pen­tru medici.

   Vreți să ple­cați? Drum bun! Eu unul nu am ne­voie de me­dici cu ati­tu­di­nea dvs.

   • Anonymous

    Am ci­tit cu aten­tie ar­ti­co­lul si co­men­ta­ri­ile. Din­colo de unele in­cor­dari inu­tile, atat din par­tea ta cat si din par­tea unor co­men­ta­tori mai mult sau mai pu­tin ano­nimi, dis­cu­tia are miez. To­tusi, exa­ge­rezi un pic, sau prea o tii nu­mai pe a ta, cum se spune. Si, fara a vrea sa fiu rau­ta­cios, can­ta­resti un pic di­fe­rit „gra­ma­tica” ce­lor care co­men­teaza. Fii te rog la fel de exi­gent cu toti. Vezi ca sunt mai multi cei care fo­lo­sesc prea multi sau prea pu­tini de „i”. Mer­gând pana la ca­pat, tre­buie sa-ti spun ca ti s‑a in­tam­plat si tie de ca­teva ori.

    • Sorin Sfirlogea

     Ca să cla­ri­fic lo­gica mea: de obi­cei ta­xez ae­rele de su­pe­ri­o­ri­tate com­bi­nate cu o ex­pri­mare care de­notă opu­sul. Alt­min­teri toți mai greșim, im­por­tant e să nu ne cre­dem bu­ri­cul pămân­tu­lui. Sunt des­tui oa­meni cu mai pu­țină carte care scriu mi­nuni pe aici, dar nu mă apuc să țin lec­ții de gra­ma­tică atâta timp cât nici ei nu țin lec­ții de su­pe­ri­o­ri­tate pre­ți­oasă (de ge­nul “ai sal­vat tu vieți?”, “ai ter­mi­nat me­di­cina?” etc).

     • Anonymous

      Pare des­tul de corect…

 4. Cristina Andron

  PROFESIA DE MEDIC ESTE UNA FOATE GREA 9

 5. Cristina-Anca Lica Zincovschi

  Nu.Nenumarati me­dici sunt pro­fe­si­o­nisti de ex­cep­tie si oa­meni cu su­flet nobil.Este ne­drept sa‑i acu­zam ca breasla.Meseria de me­dic este una no­bila si f.f.grea.Hotia nu este to­le­rata in nici un do­me­niu sau n‑ar tre­bui sa fie tolerata.Actul me­di­cal n‑ar tre­bui sa fie con­di­tio­nat dar re­com­pensa sal­va­rii unei vi­eti n‑ar tre­bui sa fie in­ter­zisa daca este benevola.De multe ori sen­ti­men­tul de re­cu­nos­tinta vrea sa fie materializat.

  • Adriana

   Da , re­cu­nos­tinta exista si omul simte ne­voia s‑o ma­te­ria­li­zeze , dar sa nu fie con­di­tio­nata de “te tra­tez sau te ope­rez , ba­nii-na­inte” si suma pre­ci­zata , asta e necazul …

 6. Pop Doina

  “dacă te duci la un ci­zmar prost strici o pe­re­che de pan­tofi. Dacă te duci la un cro­i­tor ne­pri­ce­put strici trei me­tri de stofă. Dar dacă te duci la un me­dic es­croc dai o poală de bani și ai șansa să pleci tot bol­nav sau cu pi­cioa­rele îna­inte. Și când vine vorba de viața și să­nă­ta­tea mea, nu știu de ce, dar de­vin te­ri­bil de precaut.”

 7. Jozsef Gergely

  Azi aluat bani mi­ina dis­pare pa­cien­tul. Ast ieste DUREREA!!!

 8. Cepreaga Vasile

  Co­rect zis și la subect

 9. Ludwig Lloyd Gergely

  Me­di­cii sunt cea de‑a treia clasa de hoti si de ma­fi­oti… bi­ne­in­te­les, dupa clasa po­li­tica si BOR cu toti pre­o­tii gra­mada… ( am ajuns in faza in care, in ca­drul spi­ta­le­lor, chiar si fe­meia de ser­vici are pre­ten­ti­ile ei… e je­nant deja )

 10. Student la medicina

  Da, ne-am ales dru­mul cu bune si rele, si pe alea rele nu le stiam toti la 18 ani, sau daca dvs pu­teti ex­plica unui COPIL la 18 ani ce‑i ala sis­tem de sa­na­tate, ce‑i ala sa­la­riu, ce e x si ce y, am ple­cat vir­gini de la mama de acasa si am aflat multe in­con­ve­niente pe par­curs. Nici in anul 1 nici in anul 2 nu le in­te­legi, abia in anul 3 des­chizi ochii mai largi cand ajungi in cli­nica, la pa­tul bol­na­vu­lui, iti dai seama de lu­cruri pe care ni­meni nu pu­tea sa ti le ex­plice, si voi oa­me­nii din ex­te­rior, la fel nu pu­teti sa le in­te­le­geti. Cum a zis ci­neva mai sus, abia as­tept sa ie­siti in strada sa va ce­reti me­di­cii ina­poi, cei pe care i‑ati hulit si alun­gat si ju­de­cat. Me­reu e vina me­di­cu­lui, bi­ne­in­te­les, chiar daca pa­cien­tul ro­man e ti­pi­cul de om ne­e­du­cat, ne­ci­vi­li­zat, ta­ran im­be­cil si atot­sti­u­tor. Noi nu lup­tam doar cu boala, ci si cu in­cu­lu­tura si lipsa de ci­vi­li­za­tie. Asa ca stati jos dom­nule, in banca dum­ne­a­voas­tra si nu va cre­deti tap is­pa­si­tor ju­de­cand niste vi­eti doar dupa apa­rente pen­tru a va scrie blo­gul. Rusine!

  • Sorin Sfirlogea

   Nu e nici o urmă de res­pect în tine pen­tru vi­i­to­rul tău pa­cient. L‑ai cla­sat deja: om ne­e­du­cat, ne­ci­vi­li­zat, ta­ran im­be­cil si atot­sti­u­tor. Me­di­cina de ca­li­tate se face (și) din dra­goste pen­tru viață și pen­tru se­meni — tu nici n‑ai în­ce­put me­se­ria și deja îi urăști.

   Iar so­ci­e­ta­tea nu vă alungă, cum pre­tinzi tu. Ea doar vă ju­decă. De­ci­zia de a pleca vă apar­ține. Dar te-ai gân­dit vreo­dată că atunci când ci­neva te ju­decă pen­tru fap­tele tale există și va­ri­anta să în­cerci să te în­drepți? Să în­cepi să di­a­lo­ghezi ca să re­faci pun­țile din­tre tine și cei­lalți? Fuga e sin­gu­rul răs­puns? Adică lu­ați-ne așa cum sun­tem, cu pli­curi stre­cu­rate în bu­zu­nar și re­țete fic­tive, că dacă nu ne luăm ju­că­ri­ile și ple­căm? Ăsta e răs­pun­sul unor oa­meni in­te­li­genți și educați?

  • Adriana

   Eteee , ce sa-ti spun , tara de in­culti si im­be­cili , ca ma­ta­luta n‑oi fi de pe-aici … In toate ce­le­lalte tari sunt nu­mai Einstein‑i , Cehov‑i , Tols­toi , sau mai stiu eu ce … Con­trol la ex­pre­sii , ti­nere , nu ti-ar strica !

  • Adriana

   Si de când , ma rog , ta­ra­nul este pro­to­ti­pul im­be­ci­lu­lui ? Stu­di­aza-ti ar­bo­rele ge­ne­a­lo­gic si vezi câti “im­be­cili” or fi fost pe-acolo , ca re­fuz sa cred ca esti din spita prin­ci­ara ul­tra­cul­ti­vata , înca de la fa­ce­rea lumii .

 11. Mariana Bocioroaga

  Un ar­ti­col pertinent !

 12. Medic Rezident

  Sa in­te­leg din cele de mai sus ca si­tu­a­tia in care ne aflam noi (me­di­cii) este re­zul­ta­tul pro­priei ale­geri. De acord, fi­e­care din­tre noi si‑a ales un drum pe care sa mearga… Vom merge, pana la ca­pat! Ca­pa­tul lu­mii, poate!
  Sa va tra­teze aici cine o vrea… Va veti bu­cura de o fi­ola de Al­go­cal­min ca de un me­di­ca­ment-mi­nune… Poate nu voi, dar co­piii vos­tri si­gur… Veti iesi voi in strada sa ce­reti Mi­nis­te­ru­lui sa aduca me­dici de nica­ieri, asa cum s‑a in­tam­plat in Tul­cea… Abia as­tept momentul!

  • Adriana

   Acum se aplica si san­ta­jul ??? “Vor­besti ne­pla­cut des­pre mine , sa te tra­teze dracu’ !” Abe­ranta optiune …

 13. Dr. X

  Cine esti tu, mai ano­ni­mule, sa vor­besti asa des­pre noi? N‑ai pic de ru­sine, jigodie?

  • Sorin Sfirlogea

   În con­for­mi­tate cu re­gu­lile blo­gu­lui ar tre­bui să șterg un co­men­ta­riu in­ju­rios. Dar pen­tru cin­stea tag­mei me­di­ci­lor îl las aici, ca să vă ve­deți toți în această oglindă. Unii din­tre voi așa sun­teți: în­cre­zuți, su­pe­ri­ori și su­fi­cienți. Din ca­uza ce­lor ca tine mulți pa­cienți vă tra­tează ca pe niște hoți și escroci.

   Și, dacă ești așa de im­por­tant și su­pe­rior mie, de ce nu fo­lo­sești nume și pre­nume? Ca să vor­bim de la egal la egal, să ve­dem cine e ano­nim și jigodie…

  • Adriana

   Cu asta , Dr.X , chiar ai fa­cut cum zice ro­mâ­nul , “ai dat cu mucii‑n fa­sole” ! Mul­tu­mesc , Dr. Li­via si So­rin Sfâr­lo­gea pen­tru di­a­log , v‑am ci­tit cu mare aten­tie si mai ales cu pla­ce­rea de‑a ve­dea ca se poate di­a­loga în mod ci­vi­li­zat si cu ar­gu­mente , chiar având pa­reri di­a­me­tral opuse .

 14. Livia

  Re­fe­ri­rea la CNAS nu a fost din do­rinta de a in­sti­tu­tio­na­liza re­la­tia me­dic-pa­cient. Sta­tul nu ne pla­teste nici pe noi pen­tru munca, si nu va asi­gura nici voua ca pa­cienti con­di­ti­ile de care aveti ne­voie in spi­tal, de unde re­iese fap­tul ca de multe ori pa­cien­tii sunt ne­vo­iti sa isi cum­pere sin­guri me­di­ca­men­tele. Nu sun­teti la pi­ata, ade­va­rat. Dar ex­pli­cati-mi o sin­gura chestie…daca ba­nii care s‑au dus din sa­la­riul dvoas­tra pen­tru sa­na­tate nu se in­torc in sanatate…cum e asta vina me­di­cu­lui? Sau de ce aveti as­tep­ta­rea ca noi sa o re­zol­vam? Se dis­cuta in­tens des­pre greva in mo­men­tul ac­tual. Si ma­rea ma­jo­ri­tate a me­di­ci­lor vor cres­te­rea pro­cen­tu­lui din PIB alo­cat sa­na­ta­tii, nu doar pen­tru sa­la­ri­ile noastre,ci si pen­tru con­di­tii mai bune in spi­tal si apro­vi­zio­na­rea cu me­di­ca­mente. Deci nu ne gan­dim doar la noi. V‑am su­ge­rat sa mer­geti la CNAS in ideea ca daca se pune pre­siune pe ei si din par­tea pu­bli­cu­lui ge­ne­ral, se poate re­zolva ceva mai mult. Pen­tru ca atata timp cat ei se ba­zeaza pe fap­tul ca ni­meni nu le zice ni­mic, n‑or sa faca nici ei ni­mic. Asta este mo­ti­va­tia din spa­tele afir­ma­tiei mele. Nu va tra­teaza CNAS-ul…dar prin fap­tul ca nu in­ves­teste in sis­te­mul sa­ni­tar omoara oameni.
  Daca sim­titi ca me­di­cul x sau y con­di­tio­neaza tra­ta­men­tul pe care vi‑l acorda de fap­tul ca ii dati bani sau nu…va rog denuntati‑l. Daca este ade­va­rat, nu me­rita sa fie con­si­de­rat nici me­dic nici om si tre­buie sa ras­punda in fata le­gii. Eu nu stiu de unde va lu­ati pro­cen­tele si nici nu pot sa vor­besc de­cat din ce am va­zut eu per­so­nal. Ideea cu pli­cul e adanc in­ra­da­ci­nata si in min­tea pa­cien­tu­lui. Nu e ni­meni fe­ri­cit de si­tu­a­tia asta..pacientii se simt obli­gati sa dea, chiar si cand me­di­cul le zice ras­pi­cat ca nu e ne­voie. E trista po­ves­tea de am­bele parti.
  Nu neg fap­tul ca sunt me­dici care fac mar­ke­ting cum il nu­miti dvoas­tra. Pot doar sa va pro­mit ca eu n‑am fa­cut si nici nu voi face asta…si nu e un com­por­ta­ment pe care sa il aprob. Dar in ceea ce pri­veste sa ma asi­gur ca nici alti me­dici nu fac asta…nu stiu cate sanse de re­u­sita as avea. Poate aveti dvoas­tra o pro­pu­nere in acest sens.
  Din pa­cate in­te­leg mai bine de­cat mi-as dori re­fe­ri­rea pe care ati facut‑o vi­zavi de asis­tente, pen­tru ca si eu am fost pa­cient la ran­dul meu. Dar nu-mi per­mit sa vor­besc in nu­mele unei alte pro­fe­sii. Toti sun­tem per­so­nal me­di­cal, dar ele au dru­mul lor eu pe al meu. Nu le stiu sa­cri­fi­ci­ile per­so­nale, sau frus­tra­rile sau do­rin­tele ca sa pot vorbi in nu­mele lor. Pot doar sa le in­cu­ra­jez pe cele care isi fac treaba si care sunt un real su­port ac­tu­lui medical.
  In in­che­iere, sper ca oca­zia asta ne arata, si mie si tie, ca exista co­mu­ni­care pa­cient-me­dic, si in afara ca­dru­lui pro­fe­sio­nal si chiar daca avem pa­reri di­fe­rite in anu­mite pro­bleme, poate am re­u­sit aman­doi sa ve­dem pu­tin din po­ves­tea celuilalt.

  • Sorin Sfirlogea

   Li­via, să-ți spun ce cred eu în pri­vința re­for­mei să­nă­tă­ții: nu mi se pare că e o ches­tiune de hei-rup! po­pulist, în care ma­sele po­pu­lare îi for­țează pe po­li­ti­cieni să dea mai mulți bani pen­tru să­nă­tate. Cred că lu­cru­rile as­tea se fac cu cap și coadă, că mai în­tâi ne gân­dim unde vrem să ajun­gem și abia apoi cum fa­cem asta. Pen­tru că în mo­men­tul ăsta nu e de­loc lim­pede ce fel de sis­tem de să­nă­tate ar tre­bui să avem.

   Me­di­cii au pă­re­rea lor, po­li­ti­cie­nii au alte idei, an­tre­pre­no­rii din să­nă­tate gân­desc di­fe­rit. Eu, pa­cien­tul, nu știu pe cine să cred. Și nici nu știu să pro­iec­tez un sis­tem de să­nă­tate per­for­mant. Dar dacă mă în­trebi ce pă­rere am o să-ți spun că să­nă­ta­tea în­cepe cu pre­ven­ția și că ar tre­bui să avem grijă la ali­men­ta­ție și la con­di­ția fi­zică a oa­me­ni­lor. Dacă le îm­bu­nă­tă­țim pe as­tea, tra­ta­rea bo­li­lor va costa mai puțin. 

   Da, me­di­cii tre­buie plătiți mult mai bine. So­cial vor­bind munca lor e mult mai im­por­tantă de­cât o arată acum sa­la­ri­ile lor. Dar asta nu jus­ti­fică pli­cul. Și nici nu cred că sim­pla ma­jo­ra­rea a sa­la­ri­i­lor — ca să vă as­tu­păm gura — re­zolvă pro­blema de fond. Tre­buie să în­ce­pem cu sa­la­ri­ile sau cu do­tă­rile spi­ta­le­lor și ca­bi­ne­te­lor? Ne în­toar­cem la ideea unui plan bine fă­cut și a unor obiec­tive clare.

   Po­li­ti­cie­nii pot fi­nanța re­forma, îm­pinși din spate de noi prin pu­te­rea vo­tu­ri­lor. Dar cine poate să facă aceste pla­nuri de re­formă? Nu voi, me­di­cii? Unde vă sunt li­de­rii pro­fe­sio­nali, unde vă sunt ar­hi­tec­ții no­u­lui sis­tem de să­nă­tate? Asta vreau să spun când am scris că tre­buie să de­ve­niți o brea­slă, nu o tagmă.

   Uite mai pe larg ce gân­desc des­pre așa-zisa re­formă a să­nă­tă­ții din 2012:
   Pri­va­ti­za­rea responsabilității

  • Sorin Sfirlogea

   A, să nu uit. Știi de ce nu prea sunt re­cla­mați me­di­cii care cer pli­cul? Pen­tru că pa­cien­tu­lui îi e frică de cum va fi tra­tat de cei­lalți me­dici: deci tu ești re­cla­ma­giu de-ăla care ne faci ne­ca­zuri? ok, nu-ți luăm bani, dar nici nu ne ocu­păm de tine cum tre­buie. Și, cum spu­neam, când vine vorba de să­nă­ta­tea pro­prie îți trece che­ful de a fi re­vo­lu­țio­nar. Miza e prea mare.

   Da, e o per­cep­ție. Dar, ghici ce? O per­cep­ție greșită ne­com­bă­tută la timp de­vine în timp ade­vă­rul incontestabil.

   • Livia

    Nu stiu daca acest stii imi era adre­sat mie. Am stat des­tul prin spi­tale ca sa vad ce se in­tam­pla. Am va­zut lu­cruri si mai rele de­cat 50 de RON pusi intr-un halat..dar am va­zut si multi oa­meni ba­tandu-si ca­pul sa ajute bol­navi. Si cum pli­cul a fost de­cla­rat fapt penal…n‑o sa mai fie o problema..cel pu­tin nu pt pa­cienti, deci poate e ca­zul sa nu mai in­toar­cem su­biec­tul asta pe toate par­tile. Iro­nic e ca, un pa­cient are in con­ti­nu­are drep­tul sa dea atentii…doctorul nu mai are drep­tul sa‑i pri­measca. Si in ma­sura co­rec­ti­tu­di­nii, cred ca lo­gic ges­tul tre­buia in­ter­zis de am­bele parti. Ca un exem­plu de alta tara, in Ger­ma­nia sunt multi pa­cienti care fie lasa bani, fie un mic ca­dou dupa ce pleaca din spi­tal. Si doc­to­rii iau fara vreo jena desi au sa­la­rii con­si­de­ra­bil mai mari de­cat res­tul po­pu­la­tiei. Deci con­teaza mult si per­cep­tia. Ba­nii dati ina­inte sa fii tra­tat e cu to­tul alta po­veste, si desi sunt me­dici care inca fac asta, prac­tica e in­cri­mi­nata de “brea­sla” noastra.
    Din sis­te­mul de sa­na­tate fac parte si pacientii…nu iti zic iesi pe strada cu noi sau sus­tine-ne sau ni­mic de ge­nul. Apre­ciez fap­tul ca nu ai fo­lo­sit un lim­baj li­cen­tios si res­pect drep­tul la opi­nie. Imi place si sar­cas­mul si ironia…dar am co­men­tat la acest ar­ti­col pen­tru ca la fi­e­care pro­po­zi­tie ai ata­cat o in­treaga pro­fe­sie. Da, am de­pus un ju­ra­mant. Sper ca toti pa­cien­tii care ne aduc aminte de asta sa‑l fi si ci­tit vreo­data in vi­ata lor. Dar pot sa zic si eu un lucru…ca ce­ta­teni ai unei tari sunt obli­gati sa res­pec­tam drep­tu­rile omu­lui. Si in drep­tu­rile omu­lui in­tra si drep­tul la dig­ni­tate, adica de a fi res­pec­tat pen­tru ceea ce esti si ce faci. Pen­tru ca ai men­tio­nat de sa­ra­cul stu­dent care nu poate sa mearga in club. Si drep­tul la re­cre­ere. Si cum alege un om sa se dis­treze, in club, ci­tind, in parc…e treaba lui pro­prie si per­so­nala. Ai ne­voie de odihna sau dis­trac­tie ca sa poti sa dai ran­dament. Si re­marca ur­ma­toare nu e adre­sata dvoas­tra in mod spe­cial, dar voi fo­losi pers a II‑a sin­gu­lar: Nu imi spune mie ce ju­ra­mant res­pect sau nu res­pect, atat timp cat nu res­pecti drep­tu­rile fun­damen­tale ale unui om.
    Poate dvoas­tra, in me­se­ria pe care o prac­ti­cati, aveti obie­ce­iul sa va asu­mati fap­tele tu­tu­ror co­le­gi­lor care au ace­easi pro­fe­sie. Daca e asa, in­te­leg de ce imi spu­neti sa ma uit in oglinda. Mie per­so­nal mi se pare ab­surd sa im­pui unui om, ca e me­dic, po­li­tist, pro­fe­sor, in­gi­ner, jur­na­list, fap­tele al­tuia. Oa­meni de ca­cat sunt in orice domeniu…poate ca atunci cand lu­creaza in sa­na­tate au un im­pact mai mare. Dar in afara de sa-mi asum fap­tele personale…si sa in­cerc, pe cat pu­tinta, sa fiu o in­flu­enta po­zi­tiva in me­diul pro­fe­sio­nal si privat..nu am ce sa fac. Am au­zit per­so­nal un pa­cient spu­nand ca ar tre­bui sa ia o mi­tra­li­era sa ne im­puste pe toti ca ori­cum sun­tem in­com­pe­tenti. Atunci ar fi tre­buit sa le zic tu­tu­ror pa­cien­ti­lor care au ve­nit dupa el..uitati-va in oglinda ca asta tre­bui sa tratam?
    Spui ca me­di­cii tre­buie sa pre­ga­teasca re­forma. Poate e ade­va­rat, nu­mai ca din pa­cate in fa­cul­tate n‑am in­va­tat de­cat me­di­cina, nu po­li­tica, nu ma­na­ge­ment fi­nan­ciar, nu ni­mic alt­ceva. De­mer­suri se fac sa in­cer­cam sa ga­sim cea mai buna solutie…doar ca e ne­voie si de oa­me­nii din ex­te­rior. Nu in­voc la re­forme po­puliste, fac apel la in­te­li­genta aces­tui po­por sa-si dea seama ca so­ci­e­ta­tea o fa­cem noi…prin fap­tele si vor­bele noas­tre. Deci din punc­tul meu de ve­dere con­teaza si pacientii…pentru ca ce o sa fie bun sau rau de acum in sis­te­mul me­di­cal o sa aiba un im­pact ma­jor asu­pra lor.
    Ai foarte mare drep­tate la par­tea cu pre­ven­tia, dar edu­ca­tia pe care o poate face un me­dic in acest sens de­pinde si de re­cep­ti­vi­ta­tea pa­cien­tu­lui. Daca eu in prac­tica mea am dat peste mai multi oa­meni care nu se lasa de fu­mat si ma­nanca in con­ti­nu­are toate gra­si­mile po­si­bile si mai au pu­tin si le ples­nesc ar­te­rele din ca­uza asta de­cat peste oa­meni care chiar iti ur­meaza sfatul…ar tre­bui sa spun ca sun­teti toti o apa si un pa­ma­nat si ca nu me­ri­tati sa-mi ra­cesc gura de po­mana? Nu…si nu din ca­uza ca ma obliga ju­ra­man­tul vietii…ci pen­tru ca imi dau seama ca toti sun­tem di­fe­riti si nu me­ri­tam sa fim ju­de­cati pen­tru fap­tele altora…si poate ca din 100 de oa­meni care nu te as­culta, vine unul care chiar e dis­pus sa se schimbe si face to­tul sa se me­rite. La asta ma re­fer cand zic ca e ne­voie si de pa­cienti. E ne­voie sa fie dis­pusi sa as­culte ce avem de spus, e ne­voie sa mearga la po­li­tie daca dau peste un doc­tor care face un fapt pe­nal, e ne­voie sa fie dis­pusi sa vada si ver­siu­nea cea­lalta a po­ves­tii, si exem­plele pot con­ti­nua. E usor sa spui fa­ceti voi ca e treaba voas­tra. Daca nu era si treaba ta, nu cred ca mai scriai acest articol.
    E mult de dis­cu­tat si e greu sa schimbi per­cep­tii, dar tin sa va mul­tu­mesc pen­tru ca v‑ati pas­trat pro­fe­sio­na­lis­mul in ca­drul aces­tor co­men­ta­rii si ati pas­trat un lim­baj de­cent. Semn ca se poate sa ex­primi o pa­rere si ele­gant, nu ca la usa cor­tu­lui cum sunt con­vinsa ca ati va­zut destui…si medici..si pacienti.
    Nu am apu­cat sa ci­tesc pa­re­rea des­pre re­forma din 2012, deci mo­men­tan ma ab­tin de la comentarii.

    • Sorin Sfirlogea

     Li­via, te ci­tez, ca să-ți ex­plic: “Poate dvoas­tra, in me­se­ria pe care o prac­ti­cati, aveti obice­iul sa va asu­mati fap­tele tu­tu­ror co­le­gi­lor care au ace­easi profesie.”

     Nu, nu‑l am. Dar me­di­cii nu sunt ca mine, ca un in­gi­ner sau ca un po­li­țist. Voi sun­teți com­plet spe­ciali. Voi sun­teți cei care pu­teți să ți­neți aprinsă li­că­ri­rea aia fe­no­me­nală care ne face să fim ceea ce sun­tem, care ne face vii. Și dacă sun­tem atât de cri­tici cu voi e pen­tru că vă pri­vim ca pe ci­neva din pro­pria noas­tră fa­mi­lie — căci nu-ți pui viața în mâna ori­cui — și aș­tep­tăm ca și voi să ne pri­viți ca pe fa­mi­lia voas­tră, cea pe care n‑o minți și n‑o în­șeli. Eu unul așa de mult aș vrea să vă iubesc.

     Iar lim­ba­jul meu de­cent aș vrea să fie sem­nul că nu caut vi­no­vați. Caut ade­vă­rul, ca să pu­tem găsi so­lu­ții. Îm­pre­ună, ac­cep­tându-ne fi­e­care gre­șe­lile proprii.

     • Livia

      De­geaba ai ci­tat, ca n‑am in­te­les ni­mic :)) Nu in­te­leg ce le­ga­tura are fap­tul ca doc­to­rul nu e ca po­li­tis­tul cu fap­tul ca eu sunt obli­gata sa imi asum fap­te­lor unui alt om. Uman vor­bind, la­sand pro­fe­sia la o parte, chiar e re­a­lis­tic sa pre­tinzi asa ceva? Suna fru­mos pa­ra­gra­ful 2, dar nu cred ca un me­dic e atat de spe­cial in cat sa fie ca­pa­bil sa ii faca pe toti din pro­fe­sia lui sa fie ono­ra­bili, de­centi, si sa-si faca treaba. Sau poate pur si sim­plu n‑am eu in­cre­dere in ca­pa­ci­ta­ti­lle mele de influentare.
      Nu stiu cat pu­tem gasi ade­va­rul ca nu stiu cine e in ma­sura sa zica care e, dar ma­car am va­zut pu­tin din re­a­li­ta­tea dvoas­tra si dvoas­tra pu­tin din re­a­li­ta­tea mea. Si pt mine cel pu­tin, si asta e o mica realizare.

 15. Livia

  Ti se plange tie in spe­ranta ca poate o sa in­te­legi mai multe des­pre sis­te­mul de sa­na­tate, pri­vit si din in­te­rior. Nu stiu daca tu la 18 ani cand ti-ai ales fa­cul­ta­tea stiai chiar to­tul des­pre vi­i­toa­rea me­se­rie. Nici ma­jo­ri­ta­tea ce­lor care aleg me­di­cina nu-si dau seama de ata­tea la 18 ani..poate res­tul po­pu­la­tiei Ro­ma­niei e foarte ma­tura la var­sta aia de toti arun­cati ar­gu­men­tul asta in fata. Si da, esti con­sti­ent de con­di­ti­ile proaste din sa­na­tate si de sa­la­ri­ile nu toc­mai mari. Dar iti ga­ran­tez eu, cu mana pe inima, ca de ura pu­blica in­drep­tata im­po­triva me­di­ci­lor n‑ai habar…si te lo­veste din se­cunda cand in­tri in sis­tem, in fi­e­care zi pu­tin cate putin.
  Nici me­di­cii nu in­te­leg de ce pa­cien­tii le arunca lor in fata fap­tul ca pla­tesc asi­gu­rari de sa­na­tate. Asi­gu­ra­rile se pla­tesc la CNAS. Ei dis­tri­buie ba­nii cum vor (un pro­cent sem­ni­fi­ca­tiv merge in afara sis­te­mu­lui de sa­na­tate, dar sunt date pu­blice, ati pu­tea sa va in­te­re­sati sa ve­deti). In loc sa‑i dati in cap doc­to­ru­lui cu asi­gu­ra­rile voas­tre de sa­na­tate, mer­geti la CNAS si in­tre­bati acolo unde sunt ba­nii dvoastra.
  Domni­lor pa­cienti, aveti drep­turi, si ce­reti-le cu fi­e­care oca­zie. Dar ce­reti acolo unde tre­buie. Si mai ti­neti minte ca pe langa drep­turi, aveti si res­pon­sa­bi­li­tati. Si me­di­cul are si res­pon­sa­bi­li­tati, dar si drep­turi, care, la fel ca si ale voas­tre, sunt in­cal­cate. Daca sa­rim unul la ga­tul al­tuia nu se va re­zolva nici­o­data ni­mic. Dar poate asta isi si do­reste statul..medicii sa in­jure pa­cien­tii, pa­cien­tii sa in­jure medicii…si nici unul din­tre noi sa nu vada ca ma­rea pro­blema e fap­tul ca ba­nii se duc ori­unde mai pu­tin in sanatate.
  Ati vor­bit de res­pect in ar­ti­co­lul dvs. Pai res­pec­tul se cas­tiga, nu se pre­tinde. Si tre­buie sa fie un efort de am­bele parti. Poate con­si­deri ca un me­dic tre­buie sa te res­pecte doar din prisma ju­ra­man­tu­lui, in­di­fe­rent de cum te porti tu cu el sau cum ii vor­besti. Nu stiu cat de co­recta e as­tep­ta­rea asta. Pro­ba­bil ca n‑o sa fiti de acord cu ce am scris, dar poate va da un mic su­biect de gan­dit. Nu de­ti­nem nici­u­nul ade­va­rul su­prem, dar ca oa­meni avem ca­pa­ci­tate de in­te­le­gere si em­pa­tie. Hai sa in­ce­pem sa ne res­pec­tam mai mult.

  • Sorin Sfirlogea

   Hai să în­ce­pem să ne res­pec­tăm, de acord. Ce-ați zice să în­ce­pem prin a în­ceta să fa­ceți mar­ke­ting în ca­bi­ne­tele me­di­cale, ca semn de res­pect pen­tru mine, ca do­vadă că mă pri­viți ca pe un pa­cient, nu ca pe un por­to­fel? Pen­tru că abu­zu­rile la care sun­teți su­puși din par­tea pa­cien­ți­lor au (cel pu­țin în parte) această ex­pli­ca­ție: re­pu­ta­ția de șpă­gari și de vân­ză­tori de me­di­ca­mente pe care v‑ați făcut‑o sin­guri. Nu v‑a for­țat ni­meni să con­di­țio­nați ca­li­ta­tea ser­vi­ci­u­lui me­di­cal de pli­cul stre­cu­rat în bu­zu­nar. Dar ori­cine știe în țara asta că dacă nu dai ceva în spi­tal, nu te bagă ni­meni în seamă. N‑o fi ade­vă­rat 100%, dar 60% tot e. Și e su­fi­cient ca să fiți toți puși într‑o oală.

   Nu ui­tați nici de per­so­na­lul cu stu­dii me­dii. Asis­ten­tele au și ele con­tri­bu­ția lor la ima­gi­nea unui spi­tal, iar ele sunt de trei ori mai șpă­gare de­cât medicii.

   Și nu mă tri­mi­teți să vor­besc cu CNAS pen­tru că acolo am dat ba­nii. Eu nu vreau să cum­păr ceva, nu sunt la piață. Eu vreau să vor­besc cu voi, me­di­cii, des­pre să­nă­ta­tea mea și sta­tul să vă plă­tească pen­tru muncă. Nu CNAS-ul mă ajută să rămân să­nă­tos, ci voi. Hai să nu in­sti­tu­țio­na­li­zăm re­la­ți­ile din­tre me­dic și pa­cient, că ne pier­deți de­fi­ni­tiv încrederea.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.