Acum, că am re­u­șit să pro­duc cu ti­tlu de exem­plu pri­mele pa­gini ale Căr­ții mun­ți­lor, poate că e un mo­ment bun să re­ca­pi­tu­lez pen­tru buna în­țe­le­gere a tu­tu­ror ce este și ce nu este acest site. Nive­lul de en­tu­zi­asm de la în­ce­pu­tul ori­că­rui pro­iect e des­tul de mare și cu si­gu­ranță m‑am bu­cu­rat să văd că ideea place ma­jo­ri­tă­ții co­vâr­și­toare a mem­bri­lor gru­pu­ri­lor de monta­ni­arzi. Dar știu prea bine că, până când nu se trans­formă dintr‑o idee oa­re­cum abs­tractă într-un site cu pa­gini con­crete, este foarte po­si­bil ca mulți din­tre noi să avem per­cep­ții di­fe­rite des­pre acest pro­iect. Deci:

Ce este Car­tea mun­ți­lor:

 • îna­inte de toate este o en­ci­clo­pe­die, adică o sumă de in­for­ma­ții sis­te­ma­tic aran­jate des­pre un anu­mit do­me­niu (de­fi­ni­ție DEX: tip de lu­crare le­xi­co­gra­fică de pro­por­ții di­fe­rite care tra­tează sis­te­ma­tic ter­meni de bază (nume co­mune și pro­prii), no­țiuni din toate do­me­ni­ile sau dintr-un sin­gur do­me­niu, fie în or­dine al­fa­be­tică, fie pe pro­bleme sau pe ramuri.)
 • este pro­pri­e­ta­tea co­mu­ni­tă­ții de monta­ni­arzi, adică de­ci­zi­ile de con­ți­nut și struc­tură sunt lu­ate pe baza opi­niei ma­jo­ri­tare a aces­tor per­soane — co­mu­ni­tă­țile de monta­ni­arzi lu­ate în con­si­de­rare sunt (pen­tru mo­ment) gru­pate în câ­teva gru­puri de Fa­ce­book și, dacă vor exista so­li­ci­tări, se poate lărgi baza de consultare
 • este un site des­chis, în sen­sul că ori­cine vrea să con­tri­buie este bi­ne­ve­nit, cu con­di­ția res­pec­tă­rii re­gu­li­lor en­ci­clo­pe­diei (aceste re­guli vor tre­bui de­fi­nite în vi­i­to­rul apropiat)
 • este un site li­ber de drep­turi de au­tor, adică orice in­for­ma­ție pu­bli­cată în el (fo­to­gra­fii, hărți, track-uri GPS șamd) tre­buie să apar­țină do­me­ni­u­lui pu­blic, fără ca ci­neva să aibă pre­ten­ții de pro­pri­e­tate exclusivă
 • este un site care pro­mo­vează co­la­bo­ra­rea, adică pen­tru fi­e­care su­biect există link-uri că­tre alte site-uri care dau de­ta­lii su­pli­men­tare, des­criu în amă­nunt anu­mite as­pecte care nu sunt re­le­vate în en­ci­clo­pe­die, iar aceste le­gă­turi în­cu­ra­jează co­la­bo­ra­rea din­tre de­ți­nă­to­rii de in­for­ma­ții des­pre munte

Ce NU este Car­tea mun­ți­lor:

 • nu este en­ci­clo­pe­dia sau site-ul cuiva anume, nici un fel de pu­bli­ci­tate (nici mă­car per­so­nală) nu tre­buie să existe în pa­gi­nile sale — ne­e­xis­tând pu­bli­ci­tate, nu există nici in­te­rese fi­nan­ci­are ascunse
 • nu este un site ex­clu­siv, care își pro­pune să aibă toate de­ta­li­ile asu­pra unui anu­mit su­biect, ci să pre­zinte uni­tar și sis­te­ma­tic in­for­ma­ția mi­nim ne­ce­sară pen­tru un monta­ni­ard și să‑l ghi­deze spre alte surse de informație

Dacă ci­tiți cu aten­ție cele de mai sus și me­di­tați pu­țin, veți re­a­liza (sper) că en­ci­clo­pe­dia Car­tea mun­ți­lor nu con­cu­rează nici unul din­tre site-urile exis­tente, ci este alt­ceva, ceva com­ple­men­tar, care în­cearcă să sis­te­ma­ti­zeze mul­ți­mea de in­for­ma­ții exis­tente, ghidându‑i pe cei care au ne­voie de ea.

Vi­sul meu e ca trep­tat pen­tru fi­e­care munte din Ro­mâ­nia să existe 2–5 per­soane “res­pon­sa­bile” cu acel munte (func­ție de com­ple­xi­ta­tea sa), având drep­turi de edi­tori ai en­ci­clo­pe­diei, iar ro­lul lor să fie acela de a pre­lua in­for­ma­ții proas­pete de la monta­ni­arzi și de a le ac­tu­a­liza pe site, în așa fel în­cât să existe o cre­di­bi­li­tate cât mai mare a lor. Căci cu to­ții avem această pro­blemă: când ci­tim un ar­ti­col de acum 3 ani de pe blo­gul cuiva ne în­tre­băm dacă in­for­ma­ți­ile de acolo or mai fi re­le­vante sau nu. Asta e și una din pro­ble­mele site-uri­lor exis­tente — cele mai multe re­flectă cum A FOST, nu cum ESTE. O en­ci­clo­pe­die are și acest rol, de a men­ține in­for­ma­ți­ile la zi.

Sper că am fost su­fi­cient de ex­pli­cit și că acum e mai clar care sunt in­ten­ți­ile și aria de cu­prin­dere ale aces­tui pro­iect. Și poate chiar și cei care au avut în­do­ieli la în­ce­put vor re­veni la sen­ti­mente mai bune și vor dori să se ală­ture pro­iec­tu­lui, spre bi­nele co­mu­ni­tă­ții și al pro­mo­vă­rii tu­ris­mu­lui montan civilizat.

Ca de obi­cei, co­men­ta­ri­ile și su­ges­ti­ile voas­tre sunt binevenite.

Pu­teți ve­dea aici pa­gi­nile fă­cute deja în en­ci­clo­pe­die (ți­neți cont că nu sunt com­plete, e încă o muncă în desfășurare):

Pa­gina mun­ți­lor Țibleș
Pa­gina unui tra­seu din mun­ții Țibleș
Pa­gina unui refugiu


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Cristi

  E lă­u­da­bilă ini­ția­tiva, dar mi se pare uto­pică în con­di­ți­ile în care por­nești sin­gur pe acest drum…
  Dacă nu ai deja ma­te­ri­ale care să aco­pere câ­teva ma­sive și niște co­la­bo­ra­tori care să se ocupe se­rios de treabă, îți va fi foarte greu (mai ales că scrii în ar­ti­col că au­to­rii nu-și vor face pu­bli­ci­tate… Cred că e mai po­tri­vit să pu­blici nu­mele ce­lor care au mun­cit la un ar­ti­col și să ob­ții în pre­a­la­bil acor­dul lor că nu au pre­ten­ții de orice fel de pe urma pu­bli­că­rii articolului 🙂 )
  Succes!

 2. alina

  asta da, nume:)

 3. Miva

  E bine că a apă­rut! Mun­tele, dacă nu‑l cu­noști, poate fi un coșmar!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.