Ce este Cartea munților

Acum, că am reușit să pro­duc cu titlu de exem­plu primele pagini ale Cărții munților, poate că e un moment bun să reca­pit­ulez pen­tru buna înțelegere a tuturor ce este și ce nu este acest site. Nivelul de entuzi­asm de la începutul oricărui proiect e destul de mare și cu sig­u­ranță m‑am bucu­rat să văd că ideea place majorității cov­ârși­toare a mem­brilor grupurilor de mon­ta­niarzi. Dar știu prea bine că, până când nu se trans­formă dintr‑o idee oare­cum abstractă într-un site cu pagini con­crete, este foarte posi­bil ca mulți din­tre noi să avem per­cepții diferite despre acest proiect. Deci:

Ce este Cartea munților:

 • înainte de toate este o enci­clo­pe­die, adică o sumă de infor­mații sis­tem­atic aran­jate despre un anu­mit dome­niu (definiție DEX: tip de lucrare lex­i­cografică de pro­porții diferite care tratează sis­tem­atic ter­meni de bază (nume comune și pro­prii), noți­uni din toate domeni­ile sau dintr-un sin­gur dome­niu, fie în ordine alfa­bet­ică, fie pe prob­leme sau pe ramuri.)
 • este pro­pri­etatea comu­nității de mon­ta­niarzi, adică decizi­ile de conținut și struc­tură sunt luate pe baza opiniei majoritare a aces­tor per­soane — comu­nitățile de mon­ta­niarzi luate în con­sid­er­are sunt (pen­tru moment) gru­pate în câteva grupuri de Face­book și, dacă vor exista solic­itări, se poate lărgi baza de con­sultare
 • este un site deschis, în sen­sul că oricine vrea să con­tribuie este bin­evenit, cu condiția respec­tării reg­ulilor enci­clo­pe­diei (aceste reg­uli vor tre­bui def­i­nite în viitorul apropiat)
 • este un site liber de drep­turi de autor, adică orice infor­mație pub­li­cată în el (fotografii, hărți, track-uri GPS șamd) tre­buie să aparțină dome­ni­u­lui pub­lic, fără ca cineva să aibă pre­tenții de pro­pri­etate exclu­sivă
 • este un site care pro­movează colab­o­rarea, adică pen­tru fiecare subiect există link-uri către alte site-uri care dau detalii supli­mentare, descriu în amă­nunt anu­mite aspecte care nu sunt rel­e­vate în enci­clo­pe­die, iar aceste legă­turi încu­ra­jează colab­o­rarea din­tre dețină­torii de infor­mații despre munte

Ce NU este Cartea munților:

 • nu este enci­clo­pe­dia sau site-ul cuiva anume, nici un fel de pub­lic­i­tate (nici măcar per­son­ală) nu tre­buie să existe în paginile sale — neex­istând pub­lic­i­tate, nu există nici interese finan­ciare ascunse
 • nu este un site exclu­siv, care își prop­une să aibă toate detali­ile asupra unui anu­mit subiect, ci să prez­inte uni­tar și sis­tem­atic infor­mația minim nece­sară pen­tru un mon­ta­niard și să‑l ghideze spre alte surse de infor­mație

Dacă citiți cu atenție cele de mai sus și med­i­tați puțin, veți real­iza (sper) că enci­clo­pe­dia Cartea munților nu con­curează nici unul din­tre site-urile exis­tente, ci este altceva, ceva com­ple­men­tar, care încearcă să sis­tem­atizeze mulțimea de infor­mații exis­tente, ghidându‑i pe cei care au nevoie de ea.

Visul meu e ca trep­tat pen­tru fiecare munte din Româ­nia să existe 2–5 per­soane "respon­s­abile" cu acel munte (funcție de com­plex­i­tatea sa), având drep­turi de edi­tori ai enci­clo­pe­diei, iar rolul lor să fie acela de a pre­lua infor­mații proaspete de la mon­ta­niarzi și de a le actu­al­iza pe site, în așa fel încât să existe o cred­i­bil­i­tate cât mai mare a lor. Căci cu toții avem această prob­lemă: când citim un arti­col de acum 3 ani de pe blogul cuiva ne între­băm dacă infor­mați­ile de acolo or mai fi rel­e­vante sau nu. Asta e și una din prob­lemele site-urilor exis­tente — cele mai multe reflectă cum A FOST, nu cum ESTE. O enci­clo­pe­die are și acest rol, de a menține infor­mați­ile la zi.

Sper că am fost sufi­cient de explicit și că acum e mai clar care sunt intenți­ile și aria de cuprindere ale aces­tui proiect. Și poate chiar și cei care au avut îndoieli la început vor reveni la sen­ti­mente mai bune și vor dori să se ală­ture proiec­tu­lui, spre binele comu­nității și al pro­movării tur­is­mu­lui mon­tan civ­i­lizat.

Ca de obi­cei, comen­tari­ile și sug­esti­ile voas­tre sunt bin­evenite.

Puteți vedea aici paginile făcute deja în enci­clo­pe­die (țineți cont că nu sunt com­plete, e încă o muncă în des­fășu­rare):

Pag­ina munților Țibleș
Pag­ina unui traseu din munții Țibleș
Pag­ina unui refugiu


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Cristi

  E lăud­abilă iniția­tiva, dar mi se pare utopică în condiți­ile în care pornești sin­gur pe acest drum…
  Dacă nu ai deja mate­ri­ale care să acopere câteva masive și niște colab­o­ra­tori care să se ocupe serios de tre­abă, îți va fi foarte greu (mai ales că scrii în arti­col că autorii nu-și vor face pub­lic­i­tate… Cred că e mai potrivit să pub­lici numele celor care au muncit la un arti­col și să obții în pre­al­a­bil acor­dul lor că nu au pre­tenții de orice fel de pe urma pub­licării arti­colu­lui 🙂 )
  Suc­ces!

 2. alina

  asta da, nume:)

 3. Miva

  E bine că a apărut! Muntele, dacă nu‑l cunoști, poate fi un coș­mar!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu