Ma­te­ma­tica de gim­na­ziu ne în­vață tot fe­lul de lu­cruri in­te­re­sante. De pildă ne poate ajuta să cal­cu­lăm tra­fi­cul me­diu din fru­mo­sul nos­tru oraș. Care va să zică se în­su­mează du­rata to­tală de de­pla­sare a tu­tu­ror auto­mo­bi­le­lor aflate în tra­fic pe par­cur­sul unei zile, ex­pri­mată în mi­nute și se îm­parte la nu­mă­rul to­tal de mi­nute al unei zile. Re­zul­ta­tul re­pre­zintă nu­mă­rul me­diu de ma­șini aflate în tra­fic. De­si­gur, dacă vrem să de­ve­nim mai me­ti­cu­loși, am pu­tea face cal­cule mai ra­fi­nate, pe in­ter­vale orare și sec­toare de drum.

Dar, una peste alta, ma­te­ma­tica asta e sim­plu de în­țe­les pen­tru fi­e­care șo­fer din Bu­cu­rești: un tra­fic mai le­jer se ob­ține atunci când tim­pul pe­tre­cut în tra­fic e scur­tat. Iar asta e la fel de sim­plu de ob­ți­nut: ori re­nunți la ma­șină pen­tru o parte din dru­muri, ori te miști re­pede. Prima op­țiune e o blasfe­mie. Orice bu­cu­reș­tean care se res­pectă poate de­clara cu mâna pe inimă că e gata să re­nunțe la iubită/iubit, la soție/soț, ba chiar și la sex cu to­tul cu con­di­ția să nu i se știr­bească în vreun fel drep­tul lui de a șofa li­ber pe stră­zile ca­pi­ta­lei. Nu ne rămâne deci de­cât va­ri­anta scur­tă­rii timpului.

A te mișca ra­pid în tra­fic de­vine ast­fel o ne­ce­si­tate. A te mișca ra­pid nu e o de­mon­stra­ție de pri­ce­pere, ci o ma­ni­fes­tare de bun simț prin care arăți că ai în­țe­le­gere față de con­ce­tă­țeni tăi și ad­miți că nu tre­buie să le con­sumi inu­til tim­pul. Chiar dacă ni­meni nu-ți poate con­testa drep­tul de a merge cu orice vi­teză do­rești. Prin ur­mare, iată re­gu­lile ne­scrise ale cir­cu­la­ției pe care tre­buie să le respecți:

 1. Nu îți citi me­sa­jele, nu vorbi la te­le­fon și nu-ți fă or­dine în poșetă în timp ce stai la se­ma­for. Fap­tul că pleci de pe loc cu o în­târ­zi­ere de câ­teva se­cunde se pro­pagă și se mul­ti­plică în coada de ma­șini din spa­tele tău și vreo 2–3 ma­șini vor rata oca­zia să treacă de acea in­ter­sec­ție. Dacă so­co­tești că la un timp al se­ma­fo­ru­lui trec vreo 20 de ma­șini, toc­mai ai în­ce­ti­nit tra­fi­cul cu 10%. Da, ur­mează un alt se­ma­for. Aplică și acolo ace­eași re­gulă. Ai să ob­servi cum func­țio­nează me­ca­nica flui­de­lor: cu cât vi­teza de tre­cere crește cu atât de­bi­tul e mai mare și tra­fi­cul se aerisește.
 2. Nu lăsa spa­ții mari în­tre tine și cel din fața ta atunci când sta­țio­nezi la se­ma­for. Apro­pie-te prompt de cel din față la o dis­tanță re­zo­na­bilă — ci­neva din spa­tele tău s‑ar pu­tea să aibă ne­voie de ăia 5 me­tri câști­gați ca să in­tre din dreapta sau ca să eli­be­reze o in­ter­sec­ție pe care a blocat‑o involuntar.
 3. Nu pleca de la se­ma­for ca și cum te-ar tracta o mâr­țo­agă nemân­cată de trei zile. Apasă ac­ce­le­ra­ția vi­gu­ros și mișcă-te vioi. Vor și al­ții să treacă de in­ter­sec­ția aia. Eco­no­mia de com­bus­ti­bil nu se face seama ce­lor­lalți pe care îi ții în tra­fic. Dacă te pre­o­cupă cos­tu­rile de trans­port sau po­lu­a­rea, ia auto­bu­zul. Sau bicicleta.
 4. Nu cir­cula cu vi­teză mică doar pen­tru că tu nu te gră­bești. Al­ții poate se gră­besc și tu le stai în drum. Pe stradă nu e vorba des­pre tine și toa­nele tale, ci des­pre bi­nele ge­ne­ral. Și bi­nele ge­ne­ral îți cere să eli­be­rezi tra­fi­cul dis­pă­rând cât mai cu­rând de pe stradă.
 5. Nu schimba ben­zile într-una ca un be­zme­tic pen­tru că nu știi pe unde tre­buie să mergi. Fă-ți pla­nul îna­inte de a pleca, gân­dindu-te pe unde vei merge și ce va­ri­ante ai. Lasă că văd eu nu e un plan. Vezi că s‑a in­ven­tat Waze.
 6. Când vi­rezi la dreapta, fă‑o re­pede. Nu e ca­zul să oprești tra­fi­cul pe banda ta pen­tru că tu in­tri pe o stradă la­te­rală. E sim­plu: re­duci vi­teza și în­vârți vo­la­nul. Că de asi­gu­rat te-ai asi­gu­rat din timp, nu‑i așa?
 7. Nu bloca tra­fi­cul ca să te în­torci, atunci când ai greșit dru­mul. Du-te până la prima in­ter­sec­ție unde îți poți co­recta tra­seul. Sau in­tră pe o stradă la­te­rală ca să te în­torci. Dar nu‑i jena pe cei­lalți din ca­uza ero­ri­lor tale.
 8. Nu te trezi că vrei să faci dreapta de pe banda din stânga sau in­vers. An­ti­ci­pează vi­ra­jele pla­sându-te din timp pe banda co­rectă. Pen­tru că min­tea ta tre­buie să fie tot tim­pul la tra­fic, nu la alt­ceva. Dacă to­tuși te-ai pla­sat greșit, aplică re­gula 7.
 9. Nu te gândi aiu­rea când con­duci și nu as­culta mu­zică tare în căști, că nu ob­servi și nu auzi ce se în­tâm­plă în ju­rul tău. Aten­ția tre­buie să fie tot tim­pul la tra­fic, ca să re­ac­țio­nezi prompt.
 10. Nu frâna într-una ca un dis­pe­rat pen­tru că ești con­ti­nuu sur­prins de tra­fic. Șo­fa­tul este o ac­ti­vi­tate pre­dic­tivă. Gân­dește-te tot tim­pul la tra­fic, an­ti­ci­pând di­na­mica lui.
 11. Nu te opri ca să‑i rogi pe pie­toni să tra­ver­seze la tre­ceri. Dacă vor s‑o facă, știu ei cum să pro­ce­deze, n‑ai grijă.
 12. Nu în­cerca să de­mon­strezi că ești cam­pi­o­nul po­li­te­ții in­vi­tând toate ma­și­nile care in­tră din dreapta. Nu uita că bu­nă­vo­ința ex­ce­sivă față de cei din dreapta de­vine de la un punct în­colo lipsă de bun simț față de cei din spa­tele tău.
 13. Con­cen­trează-te să stai pe banda ta. Dacă în­ca­leci ben­zile cei­lalți vor de­veni mai pru­denți și vor în­ce­tini tot tra­fi­cul pen­tru că ai un com­por­ta­ment im­pre­dic­ti­bil sau nu au pe unde trece.
 14. Nu cla­xona. Cla­xo­nul in­duce o stare de alertă și con­fu­zie pe o rază de 50 de me­tri în jur. Toată lu­mea va de­veni ezi­tantă, se vor uita în jur să vadă cine și mai ales de ce cla­xo­nează, dacă e vreun pe­ri­col imi­nent. Tra­fi­cul se va în­ce­tini. Dacă simți ne­voia să te ma­ni­fești, în­jură. Pre­fe­ra­bil în gând.
 15. Nu bloca strada sau banda re­pe­tând de 20 de ori ma­ne­vra de par­care la­te­rală în­tre două ma­șini. Dacă nu ești foarte îndemânatic(ă) la treaba asta, du-te du­mi­nica pe o stradă ne­cir­cu­lată și exer­sează până îți iese, dar nu fă asta pe tim­pul și ba­nii celorlalți.
 16. Nu parca ma­șina în lo­curi unde îm­pie­dici vi­zi­bi­li­ta­tea ce­lor­lalți. Ai să în­ce­ti­nești tra­fi­cul pen­tru că cei mai mulți vor alege să de­vină prudenți.
 17. Nu te opri să lași pe ci­neva exact în punc­tul unde tra­fi­cul se ștran­gu­lează doar pen­tru că așa-ți cere per­soana din dreapta. Sti­mata domni­șoară poate să-și miște fun­dul pe jos 50 de me­tri. Nu moare, îți promit.
 18. Nu te în­că­pă­țâna să gă­sești loc de par­care chiar la ușa clă­di­rii unde tre­buie să ajungi, sta­ționând cu ava­ri­ile puse până se eli­be­rează mi­ra­cu­los vreun loc. N‑ai să crăpi dacă par­chezi mai de­parte și mergi pu­țin pe jos. Face bine la sănătate.

Hai că‑i sim­plu! Și dacă mă­car 15 din re­gu­lile as­tea le aplici con­co­mi­tent, te poți numi un șo­fer cu bun simț.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. tibi

  Mai e una, dar văd că tot mai mulți o în­vață: nici în ruptu’ ca­pu­lui nu sem­na­liza în sen­sul gi­ra­to­riu. Lasă‑i pe cei­lalți să ghi­cească, asta‑i ține alerți.

 2. Ponici Dorin

  Ce­reti prea mult de la unii.…adica bun simt!

 3. Anonymous

  Bune re­guli! Dar fi­e­care le in­ter­pre­teaza in fe­lul lui. Uite de exem­plu, ce crezi ca se in­te­lege din co­men­ta­riul „sunt re­guli care se pot aplica si de ca­tre pie­toni, pen­tru o cir­cu­la­tie cu bun simt”?
  Eu as zice ca se in­te­lege cam asa:
  1.Pietonii sunt prin­ci­pa­lii vi­no­vati de ne­ca­zu­rile doam­ne­lor ce con­duc masini;
  2.Circulatie cu „bun simt” nu in­seamna in nici un caz cir­cu­la­tie flui­di­zata. In­seamna ca ea con­duce cum poate si cei­lalti tre­buie sa o ac­cepte. Ies din cal­cul pa­ra­gra­fele tale cu par­ca­rile, opri­rile in fata sca­rii cu ava­ri­ile por­nite, de­pla­sa­rea in­cet, in­cet si cu grija si nu mai con­ti­nui ca sa nu par foarte rau­ta­cios cu par­te­ne­rele noas­tre din trafic.

  • Sorin Sfirlogea

   Cred că Lo­re­dana se re­feră la “cir­cu­la­ția” pe tro­tuar, unde ve­hi­cu­lele sun­tem chiar noi… 🙂


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.