Cartea Munților-status august

Am să încerc să vă obișnui­esc cu ast­fel de rapoarte peri­odice despre cum evoluează Cartea Munților. Cred că e bine să existe un con­tact per­ma­nent al proiec­tu­lui cu comu­ni­tatea mon­ta­niarzilor, ca să vă puteți exprima opini­ile cât mai des și mai ușor. De alt­fel în perioada asta mă tot gân­desc cum să pun la punct un sis­tem de dez­batere pen­tru diverse subiecte, pe care să le lansez în dis­cuție pe paginile de Face­book, dar să pot colecta voturile și opini­ile voas­tre într-un mod trans­par­ent și demo­c­ra­tic. Am să găs­esc o soluție con­ven­abilă, promit.

Ce am real­izat de la demararea proiec­tu­lui:

  1. Am demarat câteva pagini cu titlu de exem­plu: Munții Țibleș și traseele lor. Împre­ună cu colab­o­ra­tori (Mihai Sprînceană) am făcut cam jumă­tate din pag­ina munților Perșani. La ora la care vă scriu Mihai e în cheile Vârghișu­lui și prob­a­bil că va veni de acolo cu infor­mații proaspete și fotografii. Ște­fan Sipos (toc­mai din Congo, unde se află în voiaj) a trimis infor­mații despre Rodna și Cin­drel. Mulțu­mim, Ște­fan.
  2. Am recru­tat o serie de alți colab­o­ra­tori, care și-au anunțat disponi­bil­i­tatea. Găsiți lista lor și munții pe care au optat să îi abor­deze în pag­ina de redac­tori.
  3. Struc­tura paginii prin­ci­pale s‑a îmbunătățit. Meniul din stânga oferă opți­uni de nav­i­gare rapidă la anu­mite secți­uni ale site-ului.
  4. Secți­unea Ghidul mon­ta­niar­du­lui de pe prima pag­ină s‑a mod­i­fi­cat puțin și va oferi și acce­sul la o pag­ină care se va numi "Vreau să devin mon­ta­niard" unde vom aduna răspun­surile cele mai potriv­ite pen­tru cei care n‑au mai fost pe munte și doresc să încerce.
  5. Am creat o pag­ină numită "Ce este Cartea Munților" în care am încer­cat să adun toate argu­mentele care au stat la baza aces­tui proiect, obiec­tivele pe care și le prop­une și prin­cipi­ile după care se ghidează. Dacă aveți comen­tarii sau sug­estii, sunt întot­deauna bin­evenite.

Ce urmează să facem:

  1. Să găsim noi colab­o­ra­tori. Nicio­dată nu sunt prea mulți. Dacă vă intere­sează să redac­tați sau să furnizați infor­mații pen­tru unul sau mai mulți munți, contactați-ne.
  2. Să elaborăm reg­ulile de redactare. Asta include struc­turile paginilor pen­tru munți, pen­tru trasee, cabane și refugii, pre­cum și expli­cații privind gradul de detaliu nece­sar.
  3. Să com­pletăm infor­mații pe paginile enci­clo­pe­diei.
  4. Să con­tac­tăm admin­is­tra­torii grupurilor de pe Face­book și să le cerem per­mi­si­unea să facem "reclamă" enci­clo­pe­diei, în sen­sul de a încu­raja colab­o­rarea la elab­o­rarea ei. Sper să găsim spri­jin pen­tru asta.

Ce imped­i­mente avem:

  1. Unul sin­gur: tim­pul. Eu unul, dacă aș putea să stau toată ziua să lucrez la enci­clo­pe­die, aș fi foarte fericit. Dar nu pot.

Să ne auzim cu bine.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu