Am să în­cerc să vă obiș­nu­iesc cu ast­fel de ra­poarte pe­ri­o­dice des­pre cum evo­lu­ează Car­tea Mun­ți­lor. Cred că e bine să existe un con­tact per­ma­nent al pro­iec­tu­lui cu co­mu­ni­ta­tea monta­ni­ar­zi­lor, ca să vă pu­teți ex­prima opi­ni­ile cât mai des și mai ușor. De alt­fel în pe­ri­oada asta mă tot gân­desc cum să pun la punct un sis­tem de dez­ba­tere pen­tru di­verse su­biecte, pe care să le lansez în dis­cu­ție pe pa­gi­nile de Fa­ce­book, dar să pot co­lecta vo­tu­rile și opi­ni­ile voas­tre într-un mod trans­pa­rent și de­mo­cra­tic. Am să gă­sesc o so­lu­ție con­ve­na­bilă, promit.

Ce am re­a­li­zat de la de­ma­ra­rea proiectului:

  1. Am de­ma­rat câ­teva pa­gini cu ti­tlu de exem­plu: Mun­ții Ți­bleș și tra­se­ele lor. Îm­pre­ună cu co­la­bo­ra­tori (Mi­hai Sprîn­ceană) am fă­cut cam ju­mă­tate din pa­gina mun­ți­lor Per­șani. La ora la care vă scriu Mi­hai e în che­ile Vâr­ghi­șu­lui și pro­ba­bil că va veni de acolo cu in­for­ma­ții proas­pete și fo­to­gra­fii. Ște­fan Si­pos (toc­mai din Congo, unde se află în vo­iaj) a tri­mis in­for­ma­ții des­pre Rodna și Cin­drel. Mul­țu­mim, Ștefan.
  2. Am re­cru­tat o se­rie de alți co­la­bo­ra­tori, care și-au anun­țat dis­po­ni­bi­li­ta­tea. Gă­siți lista lor și mun­ții pe care au op­tat să îi abor­deze în pa­gina de re­dac­tori.
  3. Struc­tura pa­gi­nii prin­ci­pale s‑a îm­bu­nă­tă­țit. Me­niul din stânga oferă op­țiuni de na­vi­gare ra­pidă la anu­mite sec­țiuni ale site-ului.
  4. Sec­țiu­nea Ghi­dul monta­ni­ar­du­lui de pe prima pa­gină s‑a mo­di­fi­cat pu­țin și va oferi și ac­ce­sul la o pa­gină care se va numi “Vreau să de­vin monta­ni­ard” unde vom aduna răs­pun­su­rile cele mai po­tri­vite pen­tru cei care n‑au mai fost pe munte și do­resc să încerce.
  5. Am creat o pa­gină nu­mită “Ce este Car­tea Mun­ți­lor” în care am în­cer­cat să adun toate ar­gu­men­tele care au stat la baza aces­tui pro­iect, obiec­ti­vele pe care și le pro­pune și prin­ci­pi­ile după care se ghi­dează. Dacă aveți co­men­ta­rii sau su­ges­tii, sunt în­tot­dea­una binevenite.

Ce ur­mează să facem:

  1. Să gă­sim noi co­la­bo­ra­tori. Nici­o­dată nu sunt prea mulți. Dacă vă in­te­re­sează să re­dac­tați sau să fur­ni­zați in­for­ma­ții pen­tru unul sau mai mulți munți, con­tac­tați-ne.
  2. Să ela­bo­răm re­gu­lile de re­dac­tare. Asta in­clude struc­tu­rile pa­gi­ni­lor pen­tru munți, pen­tru tra­see, ca­bane și re­fu­gii, pre­cum și ex­pli­ca­ții pri­vind gra­dul de de­ta­liu necesar.
  3. Să com­ple­tăm in­for­ma­ții pe pa­gi­nile enciclopediei.
  4. Să con­tac­tăm ad­mi­nis­tra­to­rii gru­pu­ri­lor de pe Fa­ce­book și să le ce­rem per­mi­siu­nea să fa­cem “re­clamă” en­ci­clo­pe­diei, în sen­sul de a în­cu­raja co­la­bo­ra­rea la ela­bo­ra­rea ei. Sper să gă­sim spri­jin pen­tru asta.

Ce im­pe­di­mente avem:

  1. Unul sin­gur: tim­pul. Eu unul, dacă aș pu­tea să stau toată ziua să lu­crez la en­ci­clo­pe­die, aș fi foarte fe­ri­cit. Dar nu pot.

Să ne au­zim cu bine.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.