Avem nevoie de imigrație?

Pop­u­lația eco­nom­ică a României scade. Încet, dar sigur. Și când spun pop­u­lația eco­nom­ică a României mă refer la românii care trăi­esc între granițele țării. Cei care au ple­cat nu mai sunt în cat­e­go­ria asta pen­tru că nu mai con­tribuie la econo­mia locală. Sigur, trimit bani și nu puțini, dar banii ăștia se vor opri într‑o zi când nu vor mai fi bătrânii sau nea­murile rămase în urmă. Într‑o bună zi românii se vor sta­bi­liza în țara unde muncesc de ani de zile și vor deveni cetățenii ei. Româ­nia va fi doar o amintire. De acolo era mama. Sau tata. Sau amân­doi.

Așa cum e con­stru­ită acum econo­mia, scăderea pop­u­lației active eco­nomic este o prob­lemă. Căci sursele de venit ale buge­tu­lui național, cel din care se plătesc salari­ile admin­is­trației cen­trale și locale, cel din care se dau pen­si­ile de stat, scad și ele. Și atunci ai două vari­ante: ori devii foarte inven­tiv și pro­duci mai mult sau mai bine decât alții — cazul Japoniei, ori imporți forță de muncă — cazul Franței. Ori ambele — cazul Ger­maniei sau Suediei. Alt­minteri, așa cum moare câte un sat de prin munții României, stingându-se încet o dată cu ultimii bătrâni care au mai rămas prin casele părăgi­nite, așa poate muri și o țară. E o metaforă, desigur.

Și cred că ar tre­bui să începem să ne gândim care ne sunt opți­u­nile. Pen­tru că tim­pul curge iute și sunt multe de făcut pen­tru a evita un colaps eco­nomic.

Prima ar fi să devenim rapid efi­cienți și efi­caci. Cu resurse puține, cu impor­turi reduse să pro­ducem cal­i­tate supe­rioară și să exportăm. Agri­cul­tură — adică sis­tem național de iri­gații. Tur­ism — adică plan de infra­struc­tură de trans­port. Ser­vicii IT — adică școli care să pregătească infor­mati­cieni buni. O politică națion­ală tre­buie îndată croită și ridi­cată la ran­gul con­sti­tuției, ast­fel încât nici un par­tid să n‑o poată schimba, ci doar s‑o urmeze timp de douăzeci de ani. Doar concentrându-ne pe obiec­tive foarte con­crete și foarte restrânse vom putea izbândi.

A doua opți­une și — aparent — cea mai la îndemână ar fi să grăbim unirea cu Moldova. Trei mil­ioane de oameni adău­gați României, împre­ună cu pămân­turile bune de agri­cul­tură ale Moldovei, ar însemna teo­retic un plus sem­ni­fica­tiv. Numai că pop­u­lația Moldovei este și ea îmbătrânită. Cei tineri sunt deja aici sau au ple­cat prin Europa și Amer­ica. Nu doar că nu ne-ar ajuta eco­nomic, ci prob­a­bil ne-ar trage înapoi. Asta nu înseamnă că unirea n‑ar tre­bui să se facă. Ci doar că nu tre­buie făcută din rați­uni eco­nom­ice.

A treia posi­bil­i­tate ar fi să accep­tăm imi­granți ca să creștem forța de muncă care pro­duce și plătește taxe. Ei nu pot veni, desigur, decât din țări mai sărace decât Româ­nia — nimeni nu e nebun să lase o țară mai pros­peră ca a noas­tră și să vină aici. Deci chinezi, indi­eni, pak­istanezi, sirieni, libanezi… În gen­eral oameni cu altă cul­tură și religie decât noi. Ceea ce înseamnă că tre­buie să dez­voltăm rapid o tol­er­anță față de ei, să accep­tăm că avem nevoie de ei și să ne împăcăm cu ideea că vom trăi împre­ună, trecând peste temer­ile mai mult sau mai puțin firești că se vor înmulți peste măsură și ne vor lua locul, că ne vor con­verti copiii la religi­ile lor.

Deo­cam­dată ceea ce facem este că ignorăm prima opți­une, pe a doua o folosim ca pe o cocardă de pus în piept în zilele naționale, iar pe a treia o resp­ingem vehe­ment. Însă tim­pul curge…


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Vincze Edmund

  Este si nu este propaganda..doar tre­buie anal­izat mai mult si cu deosebita atentie…viata fiecaruia din­tre noi este mar­cata de decizii politice care NU sant in total­i­tate in favoarea pop­u­latiei Romaniei…daca tinerii au per­ceput corect situ­aia si au ple­cat , bine au facut , sa cresti un copil si sa- educi nu se poate real­iza intr-un man­dat sau doua de politician..daca va gan­diti bine , tinerii au dreptate…politicienii au intere­sul lor pro­priu indi­vid­ual , nicide­cum intere­sul pop­u­latiei autohtone…tineretu din strainatate au real­izat mult mai mult decat con­sti­en­ti­zam noi , nu numai din pdv. economic…ofera politi­cie­nilor nos­trii lec­tii care NU le con­vin , intru­cat oamenii spun adevarul…in 25 de ani s‑a dus o polit­ica care a dezbi­nat pop­u­la­tia Romaniei , si slabe realizari au fost TERMINATE …vorbe multe fara efecte benefice pt. toata pop­u­la­tia Romaniei ..un man­age­ment foarte nepotrivit pt. intere­sul real al intregii pop­u­latii active..( ceva orig­i­nal pur Romanesc ) nu vrem si nu dorim si alte abor­dari , asa ca nu avem decat sa per­cepem real­i­tatea asa cum este acum si in per­spec­tiva viitorului…cu respect..

 2. Negiat Sali

  … nu ne vin­dem țara … care‑i vân­dută deja ! … iar 4 — 5 mil­ioane de oameni activi au ple­cat deja şi majori­tatea celor­lalți activi care mai sunt vor să plece şi ei … şi vor mai pleca ! ATÂT TIMP CÂT NU AI LOCURI DE MUNCĂ ADECVATE , MAI ALES ÎN PRODUCȚIE DE MĂRFURI DE ÎNALTĂ TEHNOLOGIE , iar pen­tru aşa ceva Româ­nia nu are infra­struc­tura ( PARCURI INDUSTRIALE ) cu care să atragă INVESTIȚIILE prin facil­itățile afer­ente … Româ­nia va avea per­ma­nent DEFICIT de locuri de muncă , DEFICIT la Bal­anța de plăți externe , DEFICIT la Bugetele de stat şi locale ! REZULTATUL în anii urmă­tori va fi acu­mu­la­rea de DATORIE EXTERNĂ mai mare decât PRODUCȚIA INTERNĂ BRUTĂ ( PIB ) … o viitoare Gre­cie , poate şi mai rău …

 3. Fanica Paceagiu

  Da vor sa voteze in sper­anta unei vieti mai bune in Roma­nia !in tara avem familia ,casa ,nici unul nu a ple­cat de drag Dom­nule Pan­duru !

 4. Penu Constantin
 5. Costi Gheorghe

  DAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!

 6. Petrica Iordache

  Nuu­u­u­uuu

 7. Doina Dan

  Sa ne vina copiii acasa,sa le asig­u­ram con­di­tii decente .cum?este tre­aba guver­nan­tilor sa gan­deasca la asta ,ca doar de asta sunt platiti regeste ,nu sa fie incu­ra­jati sa paraseasca Romania,cum facea fos­tul presed­inte.

 8. Panduru Ion

  pleacă, pleacă dar vor să voteze ! chiar vor sau e smecherie elec­torală ?

  • Jurnal de bord

   Între­barea corectă cred că e: au drep­tul să primească aceeași acce­si­bil­i­tate la vot ca și noi? Eu zic că da. Fap­tul că te afli tem­po­rar în altă țară nu te face mai puțin cetățean român. Dar nu le putem pune secții de vot în fiecare școală din Spania, Italia etc. Și atunci votul elec­tronic sau prin core­spon­dență e sin­gu­rul răspuns posi­bil. Îl prac­tică țări cu o democrație mai solidă decât a noas­tră, de ce ne-am teme de asta? Că poate fi manip­u­lat politic, asta e altă dis­cuție. Orice sis­tem de votare e vul­ner­a­bil. În fond Drag­nea a reușit să facă morții să voteze la urnă… 🙂

  • Panduru Ion

   las‑o baltă, au " votat " ca la Paris şi a ieşit chiorul, au votat la Lon­dra , la Paris, la Berlin şi a ieşit mălai mare, intre­barea este chiar au votat ?

  • Jurnal de bord

   Că nu vă place cum au votat nu are legă­tură cu drep­tul lor de a vota. Și răspun­sul e da, chiar au votat. Pe chior și pe mălai mare, cum îi numiți. Dacă puteți dovedi con­trar­iul, vă rog. Alt­minteri sunt doar afir­mații gra­tu­ite. Cum și eu aș putea să încep să fab­ulez despre opți­u­nile dvs politice și moti­vația lor. Dar n‑o fac pen­tru că n‑am argu­mente și dovezi.

  • Panduru Ion

   La Paris, bacon­ski ambasador, au votat peste 3000 de dias­porezi , o cadenţă un vot la 30 secunde, o orga­ni­zare per­fectă, nu ?

 9. Nina Para

  care economie?

 10. Ina Elena Irimia

  Nu vezi ca nici sirienii nu vor sa vina la noi 🙂 Avem, da. Dar ei n‑au nevoie de o tara saraca, xeno­foba si corupta. Toc­mai au fugit dintr-una.

 11. Spinu Viorel

  pro­pa­ganda!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu