Po­pu­la­ția eco­no­mică a Ro­mâ­niei scade. În­cet, dar si­gur. Și când spun po­pu­la­ția eco­no­mică a Ro­mâ­niei mă re­fer la ro­mâ­nii care tră­iesc în­tre gra­ni­țele ță­rii. Cei care au ple­cat nu mai sunt în ca­te­go­ria asta pen­tru că nu mai con­tri­buie la eco­no­mia lo­cală. Si­gur, tri­mit bani și nu pu­țini, dar ba­nii ăș­tia se vor opri într‑o zi când nu vor mai fi bă­trâ­nii sau nea­mu­rile ră­mase în urmă. Într‑o bună zi ro­mâ­nii se vor sta­bi­liza în țara unde mun­cesc de ani de zile și vor de­veni ce­tă­țe­nii ei. Ro­mâ­nia va fi doar o amin­tire. De acolo era mama. Sau tata. Sau amândoi.

Așa cum e con­stru­ită acum eco­no­mia, scă­de­rea po­pu­la­ției ac­tive eco­no­mic este o pro­blemă. Căci sur­sele de ve­nit ale bu­ge­tu­lui na­țio­nal, cel din care se plă­tesc sa­la­ri­ile ad­mi­nis­tra­ției cen­trale și lo­cale, cel din care se dau pen­si­ile de stat, scad și ele. Și atunci ai două va­ri­ante: ori de­vii foarte in­ven­tiv și pro­duci mai mult sau mai bine de­cât al­ții — ca­zul Ja­po­niei, ori im­porți forță de muncă — ca­zul Fran­ței. Ori am­bele — ca­zul Ger­ma­niei sau Su­e­diei. Alt­min­teri, așa cum moare câte un sat de prin mun­ții Ro­mâ­niei, stin­gându-se în­cet o dată cu ul­ti­mii bă­trâni care au mai ră­mas prin ca­sele pă­ră­gi­nite, așa poate muri și o țară. E o me­ta­foră, desigur.

Și cred că ar tre­bui să în­ce­pem să ne gân­dim care ne sunt op­țiu­nile. Pen­tru că tim­pul curge iute și sunt multe de fă­cut pen­tru a evita un co­laps economic.

Prima ar fi să de­ve­nim ra­pid efi­cienți și efi­caci. Cu re­surse pu­ține, cu im­por­turi re­duse să pro­du­cem ca­li­tate su­pe­ri­oară și să ex­por­tăm. Agri­cul­tură — adică sis­tem na­țio­nal de iri­ga­ții. Tu­rism — adică plan de in­fras­truc­tură de trans­port. Ser­vi­cii IT — adică școli care să pre­gă­tească in­for­ma­ti­cieni buni. O po­li­tică na­țio­nală tre­buie în­dată cro­ită și ri­di­cată la ran­gul con­sti­tu­ției, ast­fel în­cât nici un par­tid să n‑o poată schimba, ci doar s‑o ur­meze timp de do­uă­zeci de ani. Doar con­cen­trându-ne pe obiec­tive foarte con­crete și foarte res­trânse vom pu­tea izbândi.

A doua op­țiune și — apa­rent — cea mai la în­demână ar fi să gră­bim uni­rea cu Mol­dova. Trei mi­li­oane de oa­meni adă­u­gați Ro­mâ­niei, îm­pre­ună cu pămân­tu­rile bune de agri­cul­tură ale Mol­do­vei, ar în­semna te­o­re­tic un plus sem­ni­fi­ca­tiv. Nu­mai că po­pu­la­ția Mol­do­vei este și ea îm­bă­trâ­nită. Cei ti­neri sunt deja aici sau au ple­cat prin Eu­ropa și Ame­rica. Nu doar că nu ne-ar ajuta eco­no­mic, ci pro­ba­bil ne-ar trage îna­poi. Asta nu în­seamnă că uni­rea n‑ar tre­bui să se facă. Ci doar că nu tre­buie fă­cută din ra­țiuni economice.

A treia po­si­bi­li­tate ar fi să ac­cep­tăm imi­granți ca să creș­tem forța de muncă care pro­duce și plă­tește taxe. Ei nu pot veni, de­si­gur, de­cât din țări mai să­race de­cât Ro­mâ­nia — ni­meni nu e ne­bun să lase o țară mai pros­peră ca a noas­tră și să vină aici. Deci chi­nezi, in­dieni, pa­kis­ta­nezi, si­rieni, li­ba­nezi… În ge­ne­ral oa­meni cu altă cul­tură și re­li­gie de­cât noi. Ceea ce în­seamnă că tre­buie să dezvol­tăm ra­pid o to­le­ranță față de ei, să ac­cep­tăm că avem ne­voie de ei și să ne îm­pă­căm cu ideea că vom trăi îm­pre­ună, tre­când peste te­me­rile mai mult sau mai pu­țin fi­rești că se vor în­mulți peste mă­sură și ne vor lua lo­cul, că ne vor con­verti co­piii la re­li­gi­ile lor.

Deo­cam­dată ceea ce fa­cem este că ig­no­răm prima op­țiune, pe a doua o fo­lo­sim ca pe o co­cardă de pus în piept în zi­lele na­țio­nale, iar pe a treia o res­pin­gem ve­he­ment. Însă tim­pul curge…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Vincze Edmund

  Este si nu este propaganda..doar tre­buie ana­li­zat mai mult si cu de­o­se­bita atentie…viata fi­e­ca­ruia din­tre noi este mar­cata de de­ci­zii po­li­tice care NU sant in to­ta­li­tate in fa­voa­rea po­pu­la­tiei Romaniei…daca ti­ne­rii au per­ce­put co­rect si­tu­aia si au ple­cat , bine au fa­cut , sa cresti un co­pil si sa- educi nu se poate re­a­liza intr-un man­dat sau doua de politician..daca va gan­diti bine , ti­ne­rii au dreptate…politicienii au in­te­re­sul lor pro­priu in­di­vi­dual , nici­de­cum in­te­re­sul po­pu­la­tiei autohtone…tineretu din strai­na­tate au re­a­li­zat mult mai mult de­cat con­sti­en­ti­zam noi , nu nu­mai din pdv. economic…ofera po­li­ti­cie­ni­lor nos­trii lec­tii care NU le con­vin , in­tru­cat oa­me­nii spun adevarul…in 25 de ani s‑a dus o po­li­tica care a dez­bi­nat po­pu­la­tia Ro­ma­niei , si slabe re­a­li­zari au fost TERMINATE …vorbe multe fara efecte be­ne­fice pt. toata po­pu­la­tia Ro­ma­niei ..un ma­na­ge­ment foarte ne­po­tri­vit pt. in­te­re­sul real al in­tre­gii po­pu­la­tii ac­tive..( ceva ori­gi­nal pur Ro­ma­nesc ) nu vrem si nu do­rim si alte abor­dari , asa ca nu avem de­cat sa per­ce­pem re­a­li­ta­tea asa cum este acum si in per­spec­tiva viitorului…cu respect..

 2. Negiat Sali

  … nu ne vin­dem țara … care‑i vân­dută deja ! … iar 4 — 5 mi­li­oane de oa­meni ac­tivi au ple­cat deja şi ma­jo­ri­ta­tea ce­lor­lalți ac­tivi care mai sunt vor să plece şi ei … şi vor mai pleca ! ATÂT TIMP CÂT NU AI LOCURI DE MUNCĂ ADECVATE , MAI ALES ÎN PRODUCȚIE DE MĂRFURI DE ÎNALTĂ TEHNOLOGIE , iar pen­tru aşa ceva Ro­mâ­nia nu are in­fras­truc­tura ( PARCURI INDUSTRIALE ) cu care să atragă INVESTIȚIILE prin fa­ci­li­tă­țile afe­rente … Ro­mâ­nia va avea per­ma­nent DEFICIT de lo­curi de muncă , DEFICIT la Ba­lanța de plăți ex­terne , DEFICIT la Bu­ge­tele de stat şi lo­cale ! REZULTATUL în anii ur­mă­tori va fi acu­mu­la­rea de DATORIE EXTERNĂ mai mare de­cât PRODUCȚIA INTERNĂ BRUTĂ ( PIB ) … o vi­i­toare Gre­cie , poate şi mai rău …

 3. Fanica Paceagiu

  Da vor sa vo­teze in spe­ranta unei vi­eti mai bune in Ro­ma­nia !in tara avem fa­mi­lia ‚casa ‚nici unul nu a ple­cat de drag Dom­nule Panduru !

 4. Penu Constantin
 5. Costi Gheorghe

  DAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!

 6. Petrica Iordache

  Nuuuuuuu

 7. Doina Dan

  Sa ne vina co­piii acasa,sa le asi­gu­ram con­di­tii de­cente .cum?este treaba gu­ver­nan­ti­lor sa gan­deasca la asta ‚ca doar de asta sunt pla­titi re­geste ‚nu sa fie in­cu­ra­jati sa pa­ra­seasca Romania,cum fa­cea fos­tul presedinte.

 8. Panduru Ion

  pleacă, pleacă dar vor să vo­teze ! chiar vor sau e sme­che­rie electorală ?

  • Jurnal de bord

   În­tre­ba­rea co­rectă cred că e: au drep­tul să pri­mească ace­eași ac­ce­si­bi­li­tate la vot ca și noi? Eu zic că da. Fap­tul că te afli tem­po­rar în altă țară nu te face mai pu­țin ce­tă­țean ro­mân. Dar nu le pu­tem pune sec­ții de vot în fi­e­care școală din Spa­nia, Ita­lia etc. Și atunci vo­tul elec­tro­nic sau prin co­res­pon­dență e sin­gu­rul răs­puns po­si­bil. Îl prac­tică țări cu o de­mo­cra­ție mai so­lidă de­cât a noas­tră, de ce ne-am teme de asta? Că poate fi ma­ni­pu­lat po­li­tic, asta e altă dis­cu­ție. Orice sis­tem de vo­tare e vul­ne­ra­bil. În fond Drag­nea a re­u­șit să facă mor­ții să vo­teze la urnă… 🙂

  • Panduru Ion

   las‑o baltă, au ” vo­tat ” ca la Pa­ris şi a ieşit chi­o­rul, au vo­tat la Lon­dra , la Pa­ris, la Ber­lin şi a ieşit mă­lai mare, in­tre­ba­rea este chiar au votat ?

  • Jurnal de bord

   Că nu vă place cum au vo­tat nu are le­gă­tură cu drep­tul lor de a vota. Și răs­pun­sul e da, chiar au vo­tat. Pe chior și pe mă­lai mare, cum îi nu­miți. Dacă pu­teți do­vedi con­tra­riul, vă rog. Alt­min­teri sunt doar afir­ma­ții gra­tu­ite. Cum și eu aș pu­tea să în­cep să fa­bu­lez des­pre op­țiu­nile dvs po­li­tice și mo­ti­va­ția lor. Dar n‑o fac pen­tru că n‑am ar­gu­mente și dovezi.

  • Panduru Ion

   La Pa­ris, ba­con­ski am­ba­sa­dor, au vo­tat peste 3000 de di­as­po­rezi , o ca­denţă un vot la 30 se­cunde, o or­ga­ni­zare per­fectă, nu ?

 9. Nina Para

  care eco­no­mie?

 10. Ina Elena Irimia

  Nu vezi ca nici si­rie­nii nu vor sa vina la noi 🙂 Avem, da. Dar ei n‑au ne­voie de o tara sa­raca, xe­no­foba si co­rupta. Toc­mai au fu­git dintr-una.

 11. Spinu Viorel

  pro­pa­ganda!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.