Avem nevoie de imigrație?

Popu­la­ția eco­no­mică a Româ­niei scade. Încet, dar sigur. Și când spun popu­la­ția eco­no­mică a Româ­niei mă refer la româ­nii care tră­iesc între gra­ni­țele țării. Cei care au ple­cat nu mai sunt în cate­go­ria asta pen­tru că nu mai con­tri­buie la eco­no­mia locală. Sigur, tri­mit bani și nu puțini, dar banii ăștia se vor opri într‐o zi când nu vor mai fi bătrâ­nii sau nea­mu­rile rămase în urmă. Într‐o bună zi româ­nii se vor sta­bi­liza în țara unde mun­cesc de ani de zile și vor deveni cetă­țe­nii ei. Româ­nia va fi doar o amin­tire. De acolo era mama. Sau tata. Sau amân­doi.

Așa cum e con­stru­ită acum eco­no­mia, scă­de­rea popu­la­ției active eco­no­mic este o pro­blemă. Căci sur­sele de venit ale buge­tu­lui națio­nal, cel din care se plă­tesc sala­ri­ile admi­nis­tra­ției cen­trale și locale, cel din care se dau pen­si­ile de stat, scad și ele. Și atunci ai două vari­ante: ori devii foarte inven­tiv și pro­duci mai mult sau mai bine decât alții – cazul Japo­niei, ori imporți forță de muncă – cazul Fran­ței. Ori ambele – cazul Ger­ma­niei sau Sue­diei. Alt­min­teri, așa cum moare câte un sat de prin mun­ții Româ­niei, stingându‐se încet o dată cu ulti­mii bătrâni care au mai rămas prin casele pără­gi­nite, așa poate muri și o țară. E o meta­foră, desi­gur.

Și cred că ar tre­bui să înce­pem să ne gân­dim care ne sunt opțiu­nile. Pen­tru că tim­pul curge iute și sunt multe de făcut pen­tru a evita un colaps eco­no­mic.

Prima ar fi să deve­nim rapid efi­cienți și efi­caci. Cu resurse puține, cu impor­turi reduse să pro­du­cem cali­tate supe­ri­oară și să expor­tăm. Agri­cul­tură – adică sis­tem națio­nal de iri­ga­ții. Turism – adică plan de infras­truc­tură de trans­port. Ser­vi­cii IT – adică școli care să pre­gă­tească infor­ma­ti­cieni buni. O poli­tică națio­nală tre­buie îndată cro­ită și ridi­cată la ran­gul con­sti­tu­ției, ast­fel încât nici un par­tid să n‐o poată schimba, ci doar s‐o urmeze timp de două­zeci de ani. Doar concentrându‐ne pe obiec­tive foarte con­crete și foarte res­trânse vom putea izbândi.

A doua opțiune și – apa­rent – cea mai la îndemână ar fi să gră­bim uni­rea cu Mol­dova. Trei mili­oane de oameni adă­u­gați Româ­niei, împre­ună cu pămân­tu­rile bune de agri­cul­tură ale Mol­do­vei, ar însemna teo­re­tic un plus sem­ni­fi­ca­tiv. Numai că popu­la­ția Mol­do­vei este și ea îmbă­trâ­nită. Cei tineri sunt deja aici sau au ple­cat prin Europa și Ame­rica. Nu doar că nu ne‐ar ajuta eco­no­mic, ci pro­ba­bil ne‐ar trage îna­poi. Asta nu înseamnă că uni­rea n‐ar tre­bui să se facă. Ci doar că nu tre­buie făcută din rațiuni eco­no­mice.

A treia posi­bi­li­tate ar fi să accep­tăm imi­granți ca să creș­tem forța de muncă care pro­duce și plă­tește taxe. Ei nu pot veni, desi­gur, decât din țări mai sărace decât Româ­nia – nimeni nu e nebun să lase o țară mai pros­peră ca a noas­tră și să vină aici. Deci chi­nezi, indieni, pakis­ta­nezi, sirieni, liba­nezi… În gene­ral oameni cu altă cul­tură și reli­gie decât noi. Ceea ce înseamnă că tre­buie să dezvol­tăm rapid o tole­ranță față de ei, să accep­tăm că avem nevoie de ei și să ne împă­căm cu ideea că vom trăi împre­ună, tre­când peste teme­rile mai mult sau mai puțin firești că se vor înmulți peste măsură și ne vor lua locul, că ne vor con­verti copiii la reli­gi­ile lor.

Deo­cam­dată ceea ce facem este că igno­răm prima opțiune, pe a doua o folo­sim ca pe o cocardă de pus în piept în zilele națio­nale, iar pe a treia o res­pin­gem vehe­ment. Însă tim­pul curge…


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Vincze Edmund

  Este si nu este propaganda..doar tre­buie ana­li­zat mai mult si cu deo­se­bita atentie…viata fie­ca­ruia din­tre noi este mar­cata de deci­zii poli­tice care NU sant in tota­li­tate in favoa­rea popu­la­tiei Romaniei…daca tine­rii au per­ce­put corect situ­aia si au ple­cat , bine au facut , sa cresti un copil si sa‐ educi nu se poate rea­liza intr‐un man­dat sau doua de politician..daca va gan­diti bine , tine­rii au dreptate…politicienii au inte­re­sul lor pro­priu indi­vi­dual , nici­de­cum inte­re­sul popu­la­tiei autohtone…tineretu din strai­na­tate au rea­li­zat mult mai mult decat con­sti­en­ti­zam noi , nu numai din pdv. economic…ofera poli­ti­cie­ni­lor nos­trii lec­tii care NU le con­vin , intru­cat oame­nii spun adevarul…in 25 de ani s‐a dus o poli­tica care a dez­bi­nat popu­la­tia Roma­niei , si slabe rea­li­zari au fost TERMINATE …vorbe multe fara efecte bene­fice pt. toata popu­la­tia Roma­niei ..un mana­ge­ment foarte nepo­tri­vit pt. inte­re­sul real al intre­gii popu­la­tii active..( ceva ori­gi­nal pur Roma­nesc ) nu vrem si nu dorim si alte abor­dari , asa ca nu avem decat sa per­ce­pem rea­li­ta­tea asa cum este acum si in per­spec­tiva viitorului…cu res­pect..

 2. Negiat Sali

  … nu ne vin­dem țara … care‐i vân­dută deja ! … iar 4 – 5 mili­oane de oameni activi au ple­cat deja şi majo­ri­ta­tea celor­lalți activi care mai sunt vor să plece şi ei … şi vor mai pleca ! ATÂT TIMP CÂT NU AI LOCURI DE MUNCĂ ADECVATE , MAI ALES ÎN PRODUCȚIE DE MĂRFURI DE ÎNALTĂ TEHNOLOGIE , iar pen­tru aşa ceva Româ­nia nu are infras­truc­tura ( PARCURI INDUSTRIALE ) cu care să atragă INVESTIȚIILE prin faci­li­tă­țile afe­rente … Româ­nia va avea per­ma­nent DEFICIT de locuri de muncă , DEFICIT la Balanța de plăți externe , DEFICIT la Buge­tele de stat şi locale ! REZULTATUL în anii urmă­tori va fi acu­mu­la­rea de DATORIE EXTERNĂ mai mare decât PRODUCȚIA INTERNĂ BRUTĂ ( PIB ) … o vii­toare Gre­cie , poate şi mai rău …

 3. Fanica Paceagiu

  Da vor sa voteze in spe­ranta unei vieti mai bune in Roma­nia !in tara avem fami­lia ,casa ,nici unul nu a ple­cat de drag Dom­nule Pan­duru !

 4. Penu Constantin
 5. Costi Gheorghe

  DAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!

 6. Petrica Iordache

  Nuuuuuuu

 7. Doina Dan

  Sa ne vina copiii acasa,sa le asi­gu­ram con­di­tii decente .cum?este treaba guver­nan­ti­lor sa gan­deasca la asta ,ca doar de asta sunt pla­titi regeste ,nu sa fie incu­ra­jati sa para­seasca Romania,cum facea fos­tul pre­se­dinte.

 8. Panduru Ion

  pleacă, pleacă dar vor să voteze ! chiar vor sau e sme­che­rie elec­to­rală ?

  • Jurnal de bord

   Între­ba­rea corectă cred că e: au drep­tul să pri­mească ace­eași acce­si­bi­li­tate la vot ca și noi? Eu zic că da. Fap­tul că te afli tem­po­rar în altă țară nu te face mai puțin cetă­țean român. Dar nu le putem pune sec­ții de vot în fie­care școală din Spa­nia, Ita­lia etc. Și atunci votul elec­tro­nic sau prin cores­pon­dență e sin­gu­rul răs­puns posi­bil. Îl prac­tică țări cu o demo­cra­ție mai solidă decât a noas­tră, de ce ne‐am teme de asta? Că poate fi mani­pu­lat poli­tic, asta e altă dis­cu­ție. Orice sis­tem de votare e vul­ne­ra­bil. În fond Drag­nea a reu­șit să facă mor­ții să voteze la urnă… 🙂

  • Panduru Ion

   las‐o baltă, au " votat " ca la Paris şi a ieşit chi­o­rul, au votat la Lon­dra , la Paris, la Ber­lin şi a ieşit mălai mare, intre­ba­rea este chiar au votat ?

  • Jurnal de bord

   Că nu vă place cum au votat nu are legă­tură cu drep­tul lor de a vota. Și răs­pun­sul e da, chiar au votat. Pe chior și pe mălai mare, cum îi numiți. Dacă puteți dovedi con­tra­riul, vă rog. Alt­min­teri sunt doar afir­ma­ții gra­tu­ite. Cum și eu aș putea să încep să fabu­lez des­pre opțiu­nile dvs poli­tice și moti­va­ția lor. Dar n‐o fac pen­tru că n‐am argu­mente și dovezi.

  • Panduru Ion

   La Paris, bacon­ski amba­sa­dor, au votat peste 3000 de dias­po­rezi , o cadenţă un vot la 30 secunde, o orga­ni­zare per­fectă, nu ?

 9. Nina Para

  care eco­no­mie?

 10. Ina Elena Irimia

  Nu vezi ca nici sirie­nii nu vor sa vina la noi 🙂 Avem, da. Dar ei n‐au nevoie de o tara saraca, xeno­foba si corupta. Toc­mai au fugit dintr‐una.

 11. Spinu Viorel

  pro­pa­ganda!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu