Se vor­bește cu multă pa­siune zi­lele as­tea des­pre su­biec­tul re­fu­gi­a­ți­lor ve­niți din ță­rile arabe. Mul­țime de si­rieni bat la ușile eu­ro­pene, ce­rând adă­post, izgo­niți de pe la ca­sele lor de com­pli­ca­tele răz­bo­aie din țara lor. Unii ar vrea să‑i tri­mită îna­poi acasă, spu­nând că nu pu­tem să des­chi­dem ușa tu­tu­ror căci în cu­rând vom fi noi în­șine în pe­ri­col. Al­ții spun că sunt niște bieți oa­meni pri­go­niți, fu­gind din ca­lea ur­giei ca să-și sal­veze co­piii și că ar tre­bui să ne sim­țim so­li­dari cu ei. Iar al­ții merg chiar mai de­parte cu sce­na­ri­ile și spun că e o in­va­zie mas­cată a mu­sul­ma­ni­lor în Eu­ropa, orches­trată dis­cret de Mo­scova lui Pu­tin. Ce să mai crezi?

Eu mă gân­desc că ar fi bine să ne în­toar­cem în urmă cu 70 de ani. Al doi­lea răz­boi mondial toc­mai se în­cheia și în­ce­pea să se afle ade­vă­rul des­pre tra­ge­dia evre­i­lor. Fi­xa­ția lui Hi­tler de a‑i ex­ter­mina n‑a pro­dus doar su­fe­rințe po­po­ru­lui evreu, ci o în­treagă suc­ce­siune de con­se­cințe is­to­rice. ONU, mâ­nat de la spate de pu­te­rile câști­gă­toare și ani­mat de un soi de sen­ti­ment de vi­no­vă­ție is­to­rică, în­fi­in­țează sta­tul evreu îm­po­triva vo­in­ței ara­bi­lor din Orien­tul Mij­lo­ciu. Ca să re­ziste pre­siu­nii arabe, evreii sunt îna­r­mați până‑n dinți de ame­ri­cani, atât de bine în­cât 20 de ani mai târ­ziu re­u­șesc să-și ex­tindă sta­tul peste te­ri­to­rii arabe.

Ame­ri­ca­nii nu stau nici ei cu mâi­nile în sân. Se im­plică di­plo­ma­tic și mi­li­tar în Orien­tul Mij­lo­ciu, mo­ti­vul fi­ind — de­si­gur — pe­tro­lul. Șa­hul Ira­nu­lui a fost sus­ți­nut fre­ne­tic de ame­ri­cani. În Afga­nis­tan ame­ri­ca­nii i‑au îna­r­mat pe ta­li­bani ca să lupte con­tra ru­și­lor, apoi au tre­buit să lupte ei în­șiși cu ace­eași ta­li­bani, îna­r­mați de data asta de ruși. Si­ria și Li­ba­nul au fost zeci de ani te­re­nul con­frun­tă­ri­lor în­tre di­verse fac­țiuni sus­ți­nute de ame­ri­cani de o parte și ruși de cea­laltă. Apoi a fost răz­bo­iul din Irak, unde NATO și‑a de­mon­strat su­pe­ri­o­ri­ta­tea mi­li­tară pen­tru ca apoi să-și pro­beze in­ca­pa­ci­ta­tea administrativă.

Acum avem un nou epi­sod: sta­tul isla­mic. Și avem un nou pre­șe­dinte ame­ri­can, adept al non-in­ter­ven­ți­o­nis­mu­lui mi­li­tar. NATO nu vrea să mai fie jan­dar­mul mondial. Con­se­cința este dra­ma­tică: de­ca­pi­tări, îne­cări în cuști me­ta­lice scu­fun­date, spân­zu­rări și ar­deri de vii a mii de oa­meni, fe­mei vi­o­late și vân­dute ca obiecte se­xu­ale pen­tru lup­tă­to­rii ISIS, te­ro­rism în Eu­ropa, opere de artă și mo­nu­mente de ar­hi­tec­tură dis­truse. Sta­tul isla­mic se des­fă­șoară în voie, trans­for­mându-se trep­tat dintr‑o ră­zme­riță sân­ge­roasă într‑o stare de fapt care cu­rând va cere să fie re­cu­nos­cută in­ter­națio­nal. O țară clă­dită din morți și ruine.

În fața aces­tei ne­no­ro­ciri care se per­ma­nen­ti­zează ce pot face oa­me­nii? Se re­fu­gi­ază. Că o fac de spaimă sau din pre­ca­u­ție, pu­țin im­portă. Că vor să-și sal­veze co­piii sau speră la un trai mai bun în lu­mea oc­ci­den­tală, nu con­tează. Ceea ce e im­por­tant este că oc­ci­den­tul e cel care a îm­prăș­tiat sămânța răz­bo­i­u­lui în Orien­tul Mij­lo­ciu acum mulți ani, iar acum se spală pe mâini în nu­mele unei noi po­li­tici ne­in­ter­ven­ți­o­niste. În­că­pă­țâ­na­rea de a im­ple­menta mo­de­lul sta­tu­lui de­mo­cra­tic în ță­rile arabe își arată acum roa­dele. Ira­kul și Afga­nis­tan sunt două eșe­curi ma­jore. Isla­mul nu func­țio­nează după mo­de­lul ci­vi­li­za­ției oc­ci­den­tale. Iar toate răz­bo­a­iele duse pen­tru a “eli­bera po­poa­rele su­b­ju­gate de dic­ta­tori” n‑au fă­cut de­cât să spo­rească ura mu­sul­ma­ni­lor față de lu­mea oc­ci­den­tală. Sta­tul isla­mic este con­se­cința mul­tor ra­di­ca­li­zări clă­dite în timp.

Nu poți să dai foc la mi­riște pro­mițând că vi­i­toare re­coltă va fi mai mă­noasă și când se aprinde pă­du­rea de lângă să spui că tu nu te bagi, că nu e treaba ta. Și dacă pri­vim lu­cru­rile din di­rec­ția asta ne dăm seama că, de fapt, cei care îi aduc pe re­fu­gi­ați în Eu­ropa sunt chiar eu­ro­pe­nii și ame­ri­ca­nii. Lă­sând să con­ti­nuie dez­as­trul și te­roa­rea pro­duse de ISIS, pre­fă­cându-se că nu are nici o res­pon­sa­bi­li­tate în pri­vința asta, Oc­ci­den­tul trans­mite ara­bi­lor că sin­gura so­lu­ție pen­tru o viață nor­mală este să plece de acolo, lă­sându-și ță­rile pradă ra­di­ca­liș­ti­lor musulmani.

Pa­ra­do­xal, oc­ci­den­ta­lii se in­dig­nează apoi că si­rie­nii le bat la ușă. Însă nu cred că so­lu­ția este să‑i poftim în casă și să‑i adop­tăm ca pe ce­tă­țeni eu­ro­peni. Di­fe­ren­țele cul­tu­rale sunt prea mari și cred că există deja des­tule do­vezi în sen­sul ăsta. Adă­pos­ti­rea lor e doar un pa­li­a­tiv de mo­ment, ne­ce­sar din punct de ve­dere uma­ni­tar, dar in­su­fi­cient. So­lu­ția este să le re­dăm viața pe care au avut‑o și pe care — cu com­pli­ci­ta­tea noas­tră — au pierdut‑o. Și după ce vom fi adus lu­cru­rile la o re­la­tivă nor­ma­li­tate, când pa­cea va fi mă­car pen­tru o vreme res­ta­u­rată, să ne re­tra­gem dis­cret și să ne ve­dem de tre­bu­rile noas­tre. De­mo­cra­ția nu e obli­ga­to­rie peste tot. Iar pe­tro­lul ori­cum nu mai ține mult ca sursă de energie.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Camelia Voicu

  Ok ar­ti­col. Dar as com­pleta 2 chestii:
  ‑Isra­e­lul se ex­tinde per­ma­nent (nu doar 20 ani);
  ‑ai ui­tat sce­na­riul ca aceasta mi­gra­tie ar fi spri­ji­nita (incl. fi­nan­ciar) de Soros…

  In con­clu­zie poate de­veni pe­ri­cu­los. Daca s‑ar pu­tea con­di­tiona mi­gra­tia asta de bo­te­za­rea in re­li­gia ma­jo­ri­tara a ta­rii ce‑i ga­z­du­ieste. Ori­cum e de apre­ciat ati­tu­di­nea germanilor.

 2. Chiribes Mircea

  sau sa­tu­rat de ma­rea de­mo­cra­tie im­pusa in ta­rile arabe

 3. Vali Ceaus

  Cine a in­ce­put raz­bo­iul in Siria?Cine a inar­mat re­be­lii care s au trans­for­mat in ISIS?Acele tari sa su­porte nu toata Europa,ce avan­taj are Ro­ma­nia ca be­ne­fi­ci­aza ame­ri­ca­nii de pe­tro­lul lor?

  • Jurnal de bord

   Are avan­ta­jul că ru­șii se gân­desc de două ori dacă să vină peste noi sau peste Mol­dova cum au făcut‑o în Cri­meea. Că știu că aici au de a face cu ame­ri­ca­nii. În po­li­tica in­ter­națio­nală nu poți să o faci pe Maica Tereza.

  • Vali Ceaus

   Ii doare fix in pix de americani,sunt tari si bravo lor,

  • Jurnal de bord

   Dacă niște săl­ba­tici care de­ca­pi­tează oa­meni, vi­o­lează și dis­trug opere de artă în nu­mele unei re­li­gii ți se par “tari” doar pen­tru că se opun ame­ri­ca­ni­lor cred că nu mai e ni­mic de spus. Poate doar să îți urez să ai parte de cei pe care îi admiri.

 4. Colios Cosmin

  bre , e plina lu­mea de oa­meni des­tepti in cap , care ne ex­plica noua ce si cum .Dc e apa uda , ceru al­bas­tru si iarba verde …

  • Jurnal de bord

   da, bre, așa e, da’ se pare că nici cu ex­pli­ca­ți­ile as­tea unii nu-și de­o­se­besc tu­rul de cap…

 5. Alin Constantin

  To­tul pleaca de la re­li­gie. Au re­li­gie os­tila re­li­giei noastre,ne con­si­dera ne­cre­din­ciosi si drept ur­mare tre­buie sa mu­rim. Asta men­ta­li­tate o au si ISIS si “bie­tii” re­fu­gi­ati din ca­lea te­ro­rii. Isla­mul nu poate avansa,chiar in ta­rile su­per-bo­gate si li­nis­tite ale lor Ara­bia Saudita,Emiratele Arabe Unite,Qatar…sau Ior­da­nia exista “legi in func­tie de Co­ran. De­mo­cra­tia este opu­sul isla­mu­lui. Ta­rile oc­ci­den­tale s‑au im­pli­cat in po­li­tica lor ‚au ras­tur­nat re­gi­muri dic­ta­to­ri­ale spe­rand la o de­mo­cra­tie in re­giune. A ie­sit invers,haos si razboi,teroare si re­fu­gi­ati. Nici­o­data nu va fi pace la mu­sul­mani pana cand nu vor cu­ceri lu­mea si anume: Isla­mul re­li­gia mondi­ala unica. Pana atunci sa ne as­tep­tam la pri­goana cres­ti­ni­lor de pre­tu­tin­deni… Cres­tini care acum pri­mesc cu bra­tele des­chise fe­me­ile cu co­pii musulmane…copii care peste ani vor creste si vor de­ca­pita co­piii nos­tri pe strada in nu­mele lui Al­lah! Lo­cul lor este ..ina­poi la Allah!

  • Aac Aac

   co­rect!

  • Dan Niculescu

   DIN PACATE,ASA VA FI !!!

  • Osman

   … nu eşti să­nă­tos , ai pro­bleme de judecată …

  • Negiat Sali

   … ai pro­bleme de ju­de­cată … sau eşti ră­mas în evul mediu …

  • Alin Constantin

   isla­mul e ra­mas in evul mediu

  • Vali Ceaus

   Isla­mul este mai pu­ter­nic de­cat in evul mediu,iar re­fu­gi­a­tii sunt var­ful de lance pen­tru cu­ce­ri­rea Europei,este foarte clar,peste ca­tiva ani o sa ne in­chi­nam la ma­rea mos­cheie de la Vatican

  • Letitia Mitrofan

   …se va ade­veri vorba românească.…nu‑i lăsa să moară, că nu te lasă să trăieşti !

 6. Anda Badea

  Nu‑i cam tar­ziu acum? Adica in­ter­ven­tia in acest mo­ment nu poate fi de­cat raz­boi… ca alt­fel sa te duci la ISIS c-“un sol de pace c‑o naframa‑n varf de bat” se lasa cu de­ca­pi­ta­rea solului.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.