Se vor­bește cu multă pa­siune zi­lele as­tea des­pre su­biec­tul re­fu­gi­a­ți­lor ve­niți din ță­rile arabe. Mul­țime de si­rieni bat la ușile eu­ro­pene, ce­rând adă­post, izgo­niți de pe la ca­sele lor de com­pli­ca­tele răz­bo­aie din țara lor. Unii ar vrea să‑i tri­mită îna­poi acasă, spu­nând că nu pu­tem să des­chi­dem ușa tu­tu­ror căci în cu­rând vom fi noi în­șine în pe­ri­col. Al­ții spun că sunt niște bieți oa­meni pri­go­niți, fu­gind din ca­lea ur­giei ca să-și sal­veze co­piii și că ar tre­bui să ne sim­țim so­li­dari cu ei. Iar al­ții merg chiar mai de­parte cu sce­na­ri­ile și spun că e o in­va­zie mas­cată a mu­sul­ma­ni­lor în Eu­ropa, orches­trată dis­cret de Mo­scova lui Pu­tin. Ce să mai crezi?

Eu mă gân­desc că ar fi bine să ne în­toar­cem în urmă cu 70 de ani. Al doi­lea răz­boi mondial toc­mai se în­cheia și în­ce­pea să se afle ade­vă­rul des­pre tra­ge­dia evre­i­lor. Fi­xa­ția lui Hi­tler de a‑i ex­ter­mina n‑a pro­dus doar su­fe­rințe po­po­ru­lui evreu, ci o în­treagă suc­ce­siune de con­se­cințe is­to­rice. ONU, mâ­nat de la spate de pu­te­rile câști­gă­toare și ani­mat de un soi de sen­ti­ment de vi­no­vă­ție is­to­rică, în­fi­in­țează sta­tul evreu îm­po­triva vo­in­ței ara­bi­lor din Orien­tul Mij­lo­ciu. Ca să re­ziste pre­siu­nii arabe, evreii sunt îna­r­mați până‑n dinți de ame­ri­cani, atât de bine în­cât 20 de ani mai târ­ziu re­u­șesc să-și ex­tindă sta­tul peste te­ri­to­rii arabe.

Ame­ri­ca­nii nu stau nici ei cu mâi­nile în sân. Se im­plică di­plo­ma­tic și mi­li­tar în Orien­tul Mij­lo­ciu, mo­ti­vul fi­ind — de­si­gur — pe­tro­lul. Șa­hul Ira­nu­lui a fost sus­ți­nut fre­ne­tic de ame­ri­cani. În Afga­nis­tan ame­ri­ca­nii i‑au îna­r­mat pe ta­li­bani ca să lupte con­tra ru­și­lor, apoi au tre­buit să lupte ei în­șiși cu ace­eași ta­li­bani, îna­r­mați de data asta de ruși. Si­ria și Li­ba­nul au fost zeci de ani te­re­nul con­frun­tă­ri­lor în­tre di­verse fac­țiuni sus­ți­nute de ame­ri­cani de o parte și ruși de cea­laltă. Apoi a fost răz­bo­iul din Irak, unde NATO și‑a de­mon­strat su­pe­ri­o­ri­ta­tea mi­li­tară pen­tru ca apoi să-și pro­beze in­ca­pa­ci­ta­tea administrativă.

Acum avem un nou epi­sod: sta­tul isla­mic. Și avem un nou pre­șe­dinte ame­ri­can, adept al non-in­ter­ven­ți­o­nis­mu­lui mi­li­tar. NATO nu vrea să mai fie jan­dar­mul mondial. Con­se­cința este dra­ma­tică: de­ca­pi­tări, îne­cări în cuști me­ta­lice scu­fun­date, spân­zu­rări și ar­deri de vii a mii de oa­meni, fe­mei vi­o­late și vân­dute ca obiecte se­xu­ale pen­tru lup­tă­to­rii ISIS, te­ro­rism în Eu­ropa, opere de artă și mo­nu­mente de ar­hi­tec­tură dis­truse. Sta­tul isla­mic se des­fă­șoară în voie, trans­for­mându-se trep­tat dintr‑o ră­zme­riță sân­ge­roasă într‑o stare de fapt care cu­rând va cere să fie re­cu­nos­cută in­ter­națio­nal. O țară clă­dită din morți și ruine.

În fața aces­tei ne­no­ro­ciri care se per­ma­nen­ti­zează ce pot face oa­me­nii? Se re­fu­gi­ază. Că o fac de spaimă sau din pre­ca­u­ție, pu­țin im­portă. Că vor să-și sal­veze co­piii sau speră la un trai mai bun în lu­mea oc­ci­den­tală, nu con­tează. Ceea ce e im­por­tant este că oc­ci­den­tul e cel care a îm­prăș­tiat sămânța răz­bo­i­u­lui în Orien­tul Mij­lo­ciu acum mulți ani, iar acum se spală pe mâini în nu­mele unei noi po­li­tici ne­in­ter­ven­ți­o­niste. În­că­pă­țâ­na­rea de a im­ple­menta mo­de­lul sta­tu­lui de­mo­cra­tic în ță­rile arabe își arată acum roa­dele. Ira­kul și Afga­nis­tan sunt două eșe­curi ma­jore. Isla­mul nu func­țio­nează după mo­de­lul ci­vi­li­za­ției oc­ci­den­tale. Iar toate răz­bo­a­iele duse pen­tru a “eli­bera po­poa­rele su­b­ju­gate de dic­ta­tori” n‑au fă­cut de­cât să spo­rească ura mu­sul­ma­ni­lor față de lu­mea oc­ci­den­tală. Sta­tul isla­mic este con­se­cința mul­tor ra­di­ca­li­zări clă­dite în timp.

Nu poți să dai foc la mi­riște pro­mițând că vi­i­toare re­coltă va fi mai mă­noasă și când se aprinde pă­du­rea de lângă să spui că tu nu te bagi, că nu e treaba ta. Și dacă pri­vim lu­cru­rile din di­rec­ția asta ne dăm seama că, de fapt, cei care îi aduc pe re­fu­gi­ați în Eu­ropa sunt chiar eu­ro­pe­nii și ame­ri­ca­nii. Lă­sând să con­ti­nuie dez­as­trul și te­roa­rea pro­duse de ISIS, pre­fă­cându-se că nu are nici o res­pon­sa­bi­li­tate în pri­vința asta, Oc­ci­den­tul trans­mite ara­bi­lor că sin­gura so­lu­ție pen­tru o viață nor­mală este să plece de acolo, lă­sându-și ță­rile pradă ra­di­ca­liș­ti­lor musulmani.

Pa­ra­do­xal, oc­ci­den­ta­lii se in­dig­nează apoi că si­rie­nii le bat la ușă. Însă nu cred că so­lu­ția este să‑i poftim în casă și să‑i adop­tăm ca pe ce­tă­țeni eu­ro­peni. Di­fe­ren­țele cul­tu­rale sunt prea mari și cred că există deja des­tule do­vezi în sen­sul ăsta. Adă­pos­ti­rea lor e doar un pa­li­a­tiv de mo­ment, ne­ce­sar din punct de ve­dere uma­ni­tar, dar in­su­fi­cient. So­lu­ția este să le re­dăm viața pe care au avut‑o și pe care — cu com­pli­ci­ta­tea noas­tră — au pierdut‑o. Și după ce vom fi adus lu­cru­rile la o re­la­tivă nor­ma­li­tate, când pa­cea va fi mă­car pen­tru o vreme res­ta­u­rată, să ne re­tra­gem dis­cret și să ne ve­dem de tre­bu­rile noas­tre. De­mo­cra­ția nu e obli­ga­to­rie peste tot. Iar pe­tro­lul ori­cum nu mai ține mult ca sursă de energie.


Comentează pe Facebook...


Răspuns pentru Anda Badea Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Camelia Voicu

  Ok ar­ti­col. Dar as com­pleta 2 chestii:
  ‑Isra­e­lul se ex­tinde per­ma­nent (nu doar 20 ani);
  ‑ai ui­tat sce­na­riul ca aceasta mi­gra­tie ar fi spri­ji­nita (incl. fi­nan­ciar) de Soros…

  In con­clu­zie poate de­veni pe­ri­cu­los. Daca s‑ar pu­tea con­di­tiona mi­gra­tia asta de bo­te­za­rea in re­li­gia ma­jo­ri­tara a ta­rii ce‑i ga­z­du­ieste. Ori­cum e de apre­ciat ati­tu­di­nea germanilor.

 2. Chiribes Mircea

  sau sa­tu­rat de ma­rea de­mo­cra­tie im­pusa in ta­rile arabe

 3. Vali Ceaus

  Cine a in­ce­put raz­bo­iul in Siria?Cine a inar­mat re­be­lii care s au trans­for­mat in ISIS?Acele tari sa su­porte nu toata Europa,ce avan­taj are Ro­ma­nia ca be­ne­fi­ci­aza ame­ri­ca­nii de pe­tro­lul lor?

  • Jurnal de bord

   Are avan­ta­jul că ru­șii se gân­desc de două ori dacă să vină peste noi sau peste Mol­dova cum au făcut‑o în Cri­meea. Că știu că aici au de a face cu ame­ri­ca­nii. În po­li­tica in­ter­națio­nală nu poți să o faci pe Maica Tereza.

  • Vali Ceaus

   Ii doare fix in pix de americani,sunt tari si bravo lor,

  • Jurnal de bord

   Dacă niște săl­ba­tici care de­ca­pi­tează oa­meni, vi­o­lează și dis­trug opere de artă în nu­mele unei re­li­gii ți se par “tari” doar pen­tru că se opun ame­ri­ca­ni­lor cred că nu mai e ni­mic de spus. Poate doar să îți urez să ai parte de cei pe care îi admiri.

 4. Colios Cosmin

  bre , e plina lu­mea de oa­meni des­tepti in cap , care ne ex­plica noua ce si cum .Dc e apa uda , ceru al­bas­tru si iarba verde …

  • Jurnal de bord

   da, bre, așa e, da’ se pare că nici cu ex­pli­ca­ți­ile as­tea unii nu-și de­o­se­besc tu­rul de cap…

 5. Alin Constantin

  To­tul pleaca de la re­li­gie. Au re­li­gie os­tila re­li­giei noastre,ne con­si­dera ne­cre­din­ciosi si drept ur­mare tre­buie sa mu­rim. Asta men­ta­li­tate o au si ISIS si “bie­tii” re­fu­gi­ati din ca­lea te­ro­rii. Isla­mul nu poate avansa,chiar in ta­rile su­per-bo­gate si li­nis­tite ale lor Ara­bia Saudita,Emiratele Arabe Unite,Qatar…sau Ior­da­nia exista “legi in func­tie de Co­ran. De­mo­cra­tia este opu­sul isla­mu­lui. Ta­rile oc­ci­den­tale s‑au im­pli­cat in po­li­tica lor ‚au ras­tur­nat re­gi­muri dic­ta­to­ri­ale spe­rand la o de­mo­cra­tie in re­giune. A ie­sit invers,haos si razboi,teroare si re­fu­gi­ati. Nici­o­data nu va fi pace la mu­sul­mani pana cand nu vor cu­ceri lu­mea si anume: Isla­mul re­li­gia mondi­ala unica. Pana atunci sa ne as­tep­tam la pri­goana cres­ti­ni­lor de pre­tu­tin­deni… Cres­tini care acum pri­mesc cu bra­tele des­chise fe­me­ile cu co­pii musulmane…copii care peste ani vor creste si vor de­ca­pita co­piii nos­tri pe strada in nu­mele lui Al­lah! Lo­cul lor este ..ina­poi la Allah!

  • Aac Aac

   co­rect!

  • Dan Niculescu

   DIN PACATE,ASA VA FI !!!

  • Osman

   … nu eşti să­nă­tos , ai pro­bleme de judecată …

  • Negiat Sali

   … ai pro­bleme de ju­de­cată … sau eşti ră­mas în evul mediu …

  • Alin Constantin

   isla­mul e ra­mas in evul mediu

  • Vali Ceaus

   Isla­mul este mai pu­ter­nic de­cat in evul mediu,iar re­fu­gi­a­tii sunt var­ful de lance pen­tru cu­ce­ri­rea Europei,este foarte clar,peste ca­tiva ani o sa ne in­chi­nam la ma­rea mos­cheie de la Vatican

  • Letitia Mitrofan

   …se va ade­veri vorba românească.…nu‑i lăsa să moară, că nu te lasă să trăieşti !

 6. Anda Badea

  Nu‑i cam tar­ziu acum? Adica in­ter­ven­tia in acest mo­ment nu poate fi de­cat raz­boi… ca alt­fel sa te duci la ISIS c-“un sol de pace c‑o naframa‑n varf de bat” se lasa cu de­ca­pi­ta­rea solului.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.