Aseară a fost meci pe sta­dio­nul na­țio­nal. A fost mișto. I‑am bă­tut pe greci cu 0–0. I‑am umi­lit. Sta­dio­nul aproape plin, lume multă ve­nită să se bu­cure de spec­ta­co­lul fo­tba­lis­tic — nu sunt multe oca­zii când vezi cum își dau ai noș­tri cu stân­gul în drep­tul, în timp ce an­tre­no­rul pupă ico­nițe. Ei, și după ce s‑a ter­mi­nat dis­trac­ția asta, spec­ta­to­rii s‑au gân­dit să se care fi­e­care pe la ca­sele lui. Cam de pe aici treaba s‑a com­pli­cat brusc.

Unii din­tre ei, care își cum­pă­ra­seră bi­le­tele on­line, pri­mi­seră mail de la FRF că nu e ca­zul să se în­gri­jo­reze, me­troul cir­culă până târ­ziu, cu gar­ni­turi su­pli­men­tate. Drept pen­tru care oa­me­nii și-au lă­sat ma­și­nile acasă, că e greu cu par­ca­rea când e meci. Iar când me­ciul s‑a ter­mi­nat s‑au dus mai toți că­tre gura de me­trou. Sur­priza! Me­troul în­chis. Da’ nu în­chis ca de obi­cei, adică gri­la­jele cu la­căt, ci în­chis cu gri­laj și la­căt ȘI păzit de gar­dieni. Ci­neva a știut că o să vină lume multă și o că să se lase cu nervi, deci pre­ven­tiv au tri­mis niște flă­căi de-aia cu ceafă groasă și burtă.

Ner­vi­șo­rii au în­ce­put să se ten­sio­neze. Oa­me­nii i‑au luat la în­tre­bări pe gar­dieni: de ce e în­chis me­troul când nouă ni s‑a spus că va fi des­chis până la 1 noap­tea? Ăia, fi­ro­scoși peste mă­sură, le-au răs­puns că tre­buia să con­sulte pro­gra­mul Me­tro­rex și să nu ia de bun ce scrie într-un nu-știu-care mail. De parcă pro­gra­mul ăsta Me­tro­rex s‑ar schimba de la o zi la alta și nu știe ori­cine că la 23:30 se închide.

Mă rog, s‑au mai cer­tat ei cât s‑au cer­tat, dar până la urmă mi­ile de oa­meni au tre­buit să plece, că și dacă in­trau la me­trou ce pu­tea să facă în sta­ție? Să aș­tepte pri­mul tren? Ta­xiuri nici vorbă. Dacă apă­rea vre­u­nul li­ber, ie­șea cu bă­taie pe el. Toată lu­mea a măr­șă­luit în co­loană până la Uni­rii, în spe­ranța că acolo vor găsi ceva. Ta­xi­me­triș­tii s‑au in­for­mat re­pede în­tre ei: toți au ve­nit în cen­tru și au în­chis apa­ra­tele de ta­xat. Vrei acasă? Preț tri­plu și fără bon, nene!

Și uite așa, cu doar 40 de lei cât a cos­tat bi­le­tul, su­por­te­rul echi­pei na­țio­nale a pri­mit o gră­madă de avan­taje: un loc pe sta­dion, oca­zia de a‑l ve­dea pe nea Puiu la treabă când pupă ico­nița, un ma­ra­ton in­e­dit de la Mun­cii la Uni­rii, oport­u­ni­ta­tea de a face wres­tling pen­tru un taxi și plă­ce­rea de a că­lă­tori în taxi prin fru­moasa noas­tră ca­pi­tală la preț tri­plu în timp ce erau com­plici la o mică eva­ziune fis­cală. Plus niște sex oral de la pri­mă­rie, via Me­tro­rex. Aven­tură, ev­la­vie, adre­na­lină, sex. All inclusive.

Bă bă­ieți, ve­deți bă ce se în­tâm­plă dacă‑l ares­tați pe dom’ pri­mar? Mer­geți pe jos, băi să­ra­ci­lor! Crapă ma­țu’n voi dacă ia și dom’ doc­tor Oprescu un plic din când în când? Nu era mai bine când el lua plicu’, da’ fă­cea să meargă me­trou’ și să fie bine?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Voicu Tiulea

    In Ro­ma­nia avem con­du­ca­tori ANTIROMANI.Primari ne­mer­nici ar fi cei mai prosti afa­ce­risti pe ba­nii lor


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.