Legile nebuniei universale

Sunt sigur că mulți au râs cu poftă când au citit știrea cu Simona Crețu, con­siliera din primăria Bucureștiu­lui care a declarat că Oprescu a fost are­stat din cauza legii atracției uni­ver­sale. E într-adevăr hilar până la un punct, când totul devine puțin cam tragic. Am urmărit câteva mate­ri­ale video pe inter­net cu dis­cur­suri ale aces­tui pitoresc per­sonaj și tre­buie să recunosc că de la un punct încolo mi s‑a cam șters zâm­be­tul de pe moacă.

Doamna în cauză a ajuns con­silier ca lau­re­ată a unui con­curs de împre­jurări: PDL, prin pre­ocu­parea Elenei Udrea, a vrut să-și arate deschiderea față de poporul bucureștean pro­movând fix în vâr­ful lis­tei de can­di­dați la con­sil­iul gen­eral al cap­i­talei pe câștigă­torul unui con­curs numit "Un proiect pen­tru București". Întâm­plă­tor sau nu, proiec­tul Simonei Crețu nu a fost deloc rău: trans­for­marea lac­u­lui Văcărești într-un parc național, ceea ce s‑a și avizat nu demult în con­sil­iul gen­eral al primăriei. Atâta doar că, printre pre­ocupările ecol­o­giste ale doam­nei și-au făcut loc și niște teorii abra­cadabrante despre univers și legile lui care ne guvernează viețile.

Mi‑e greu să cred că Simona Crețu s‑a putut abține să nu vor­bească despre aceste convin­geri put­er­nice pe care le are în fața comiției PDL care a ales‑o drept câștigă­toare. Cum de a ajuns totuși con­silier? Poate că atunci când și-au dat seama că tipa e nițel dusă apu­caseră să o anunțe pub­lic drept câștigă­toare con­cur­su­lui și nu mai puteau da înapoi. Sau poate că nu le‑a păsat. Sau poate că nimeni nu și‑a dat seama că femeia e razna.

Acum ea ne povestește cum a scris pe o foaie de hâr­tie că vrea ca DNA-ul să îl ancheteze pe Sorin Oprescu (pen­tru că îi dă un salariu mic și pen­tru că proiectele ei nu sunt luate în seamă, sic!) și acest lucru — să vezi min­une! — s‑a și întâm­plat. Iar expli­cația e sim­plă: mesajul ei a fost pre­luat atât de rapid de univers pen­tru că ea a plan­tat 168.000 de copaci. Deci lăsați plicul cu 25 de mii de euro, lăsați fla­grantul și DNA-ul, e mâna uni­ver­su­lui pus la tre­abă de doamna Crețu!

Prob­lema e că Simona Crețu nu expune toate aceste teorii ca pe niște potențiale ade­văruri care scapă înțelegerii noas­tre curente, ci ca pe niște legit­ăți neîn­doiel­nice, deși nu le poate argu­menta sau demon­stra în vreun fel. Prima ten­tație ar fi să crezi că e vorba de pură prostie, dar apoi îți amintești de fap­tul că proiec­tul cu delta Văcărești a avut totuși o noimă — nu vor­bim deci despre stu­pid­i­tate. Sin­gura con­cluzie posi­bilă e că — din­colo de pre­ocupările sale ecol­o­giste — Simona Crețu e dusă cu pluta. Și că se află acum într-un loc nepotrivit pen­tru noi.

Și nu‑i doar asta. S‑ar putea să ne trezim că, din cauza unor ast­fel de întâm­plări, bucureșteanul să înceapă să facă niște nefericite sil­o­gisme când va mai auzi de proiecte eco­log­ice. Memo­ria colec­tivă a orașu­lui nu e foarte selec­tivă și nici prea sofisti­cată. Să nu ne mirăm deci dacă peste ceva timp cineva va vorbi despre cen­tura de păduri a orașu­lui, iar lumea se va întreba râzând ce mesaje a primit de la univers.

Doar că nu‑i așa sim­plu să o dai jos de acolo. Este aleasă de cetățenii Bucureștiu­lui și nimeni nu o poate demite. Nici măcar pen­tru că are ast­fel de convin­geri elu­cubrante. Va tre­bui să aștep­tăm până la anul și să ne asig­urăm că nimeni nu mai are ideea orig­i­nală de a o prop­une pe vreo funcție. Iar între timp nu putem decât să urmărim pe jumă­tate amuzați, pe jumă­tate îngri­jo­rați cum se des­fășoară legile neb­uniei uni­ver­sale.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Doru Moisa

  Cum spunea cineva la un moment dat, prob­a­bil este fiica lui Lorin Fur­tună și a femeii din clipul "Ați pos­tit" 🙂

  Edit: https://www.facebook.com/adraileanu/posts/951538404906748?pnref=story

 2. Sorin Sfirlogea

  Într-un plan mai gen­eral am înțe­les la ce se referă, sunt niște teorii mult mai com­plexe și mai sofisti­cate despre ener­gia uni­ver­sală și felul în care ea guvernează viața plan­etei, dar e limpede că e vorba despre niște ipoteze (poate) intere­sante. Oamenii seri­oși care le dez­bat nu pretind că au toate răspun­surile, ci că este o posi­bilă direcție de inves­ti­gare a unor legit­ăți care deo­cam­dată ne-ar fi necunos­cute (religie, suflet, spirit etc). Indi­vida asta povestește însă despre ele ca și cum ar fi cunoșt­ințe de cul­tură gen­er­ală, de parcă am fi agreat cu toții că ăsta e ade­vărul și ea ne relevă doar niște core­lații ale unor fapte evi­dente. Asta e spe­cific doar neb­unilor, e un fel de real­i­tate para­lelă.

 3. Doru Moisa

  Flacăra vio­let!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu