Sunt si­gur că mulți au râs cu poftă când au ci­tit ști­rea cu Si­mona Crețu, con­si­li­era din pri­mă­ria Bu­cu­rești­u­lui care a de­cla­rat că Oprescu a fost ares­tat din ca­uza le­gii atrac­ției uni­ver­sale. E într-ade­văr hi­lar până la un punct, când to­tul de­vine pu­țin cam tra­gic. Am ur­mă­rit câ­teva ma­te­ri­ale vi­deo pe in­ter­net cu dis­cur­suri ale aces­tui pi­to­resc per­so­naj și tre­buie să re­cu­nosc că de la un punct în­colo mi s‑a cam șters zâm­be­tul de pe moacă.

Doamna în ca­uză a ajuns con­si­lier ca la­u­re­ată a unui con­curs de îm­pre­ju­rări: PDL, prin pre­o­cu­pa­rea Ele­nei Udrea, a vrut să-și arate des­chi­de­rea față de po­po­rul bu­cu­reș­tean pro­mo­vând fix în vâr­ful lis­tei de can­di­dați la con­si­liul ge­ne­ral al ca­pi­ta­lei pe câști­gă­to­rul unui con­curs nu­mit “Un pro­iect pen­tru Bu­cu­rești”. În­tâm­plă­tor sau nu, pro­iec­tul Si­mo­nei Crețu nu a fost de­loc rău: trans­for­ma­rea la­cu­lui Vă­că­rești într-un parc na­țio­nal, ceea ce s‑a și avi­zat nu de­mult în con­si­liul ge­ne­ral al pri­mă­riei. Atâta doar că, prin­tre pre­o­cu­pă­rile eco­lo­giste ale doam­nei și-au fă­cut loc și niște te­o­rii abra­ca­da­brante des­pre uni­vers și le­gile lui care ne gu­ver­nează viețile.

Mi‑e greu să cred că Si­mona Crețu s‑a pu­tut ab­ține să nu vor­bească des­pre aceste con­vin­geri pu­ter­nice pe care le are în fața co­mi­ției PDL care a ales‑o drept câști­gă­toare. Cum de a ajuns to­tuși con­si­lier? Poate că atunci când și-au dat seama că tipa e nițel dusă apu­ca­seră să o anunțe pu­blic drept câști­gă­toare con­cur­su­lui și nu mai pu­teau da îna­poi. Sau poate că nu le‑a pă­sat. Sau poate că ni­meni nu și‑a dat seama că fe­meia e razna.

Acum ea ne po­ves­tește cum a scris pe o foaie de hâr­tie că vrea ca DNA-ul să îl an­che­teze pe So­rin Oprescu (pen­tru că îi dă un sa­la­riu mic și pen­tru că pro­iec­tele ei nu sunt lu­ate în seamă, sic!) și acest lu­cru — să vezi mi­nune! — s‑a și în­tâm­plat. Iar ex­pli­ca­ția e sim­plă: me­sa­jul ei a fost pre­luat atât de ra­pid de uni­vers pen­tru că ea a plan­tat 168.000 de co­paci. Deci lă­sați pli­cul cu 25 de mii de euro, lă­sați fla­gran­tul și DNA-ul, e mâna uni­ver­su­lui pus la treabă de doamna Crețu!

Pro­blema e că Si­mona Crețu nu ex­pune toate aceste te­o­rii ca pe niște po­ten­ți­ale ade­vă­ruri care scapă în­țe­le­ge­rii noas­tre cu­rente, ci ca pe niște le­gi­tăți ne­în­do­iel­nice, deși nu le poate ar­gu­menta sau de­mon­stra în vreun fel. Prima ten­ta­ție ar fi să crezi că e vorba de pură pros­tie, dar apoi îți amin­tești de fap­tul că pro­iec­tul cu delta Vă­că­rești a avut to­tuși o no­imă — nu vor­bim deci des­pre stu­pi­di­tate. Sin­gura con­clu­zie po­si­bilă e că — din­colo de pre­o­cu­pă­rile sale eco­lo­giste — Si­mona Crețu e dusă cu pluta. Și că se află acum într-un loc ne­po­tri­vit pen­tru noi.

Și nu‑i doar asta. S‑ar pu­tea să ne tre­zim că, din ca­uza unor ast­fel de în­tâm­plări, bu­cu­reș­tea­nul să în­ceapă să facă niște ne­fe­ri­cite si­lo­gisme când va mai auzi de pro­iecte eco­lo­gice. Me­mo­ria co­lec­tivă a ora­șu­lui nu e foarte se­lec­tivă și nici prea so­fis­ti­cată. Să nu ne mi­răm deci dacă peste ceva timp ci­neva va vorbi des­pre cen­tura de pă­duri a ora­șu­lui, iar lu­mea se va în­treba râ­zând ce me­saje a pri­mit de la univers.

Doar că nu‑i așa sim­plu să o dai jos de acolo. Este aleasă de ce­tă­țe­nii Bu­cu­rești­u­lui și ni­meni nu o poate de­mite. Nici mă­car pen­tru că are ast­fel de con­vin­geri elu­cu­brante. Va tre­bui să aș­tep­tăm până la anul și să ne asi­gu­răm că ni­meni nu mai are ideea ori­gi­nală de a o pro­pune pe vreo func­ție. Iar în­tre timp nu pu­tem de­cât să ur­mă­rim pe ju­mă­tate amu­zați, pe ju­mă­tate în­gri­jo­rați cum se des­fă­șoară le­gile ne­bu­niei universale.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Doru Moisa

  Cum spu­nea ci­neva la un mo­ment dat, pro­ba­bil este fiica lui Lo­rin Furt­ună și a fe­meii din cli­pul “Ați postit” 🙂

  Edit: https://www.facebook.com/adraileanu/posts/951538404906748?pnref=story

 2. Sorin Sfirlogea

  Într-un plan mai ge­ne­ral am în­țe­les la ce se re­feră, sunt niște te­o­rii mult mai com­plexe și mai so­fis­ti­cate des­pre ener­gia uni­ver­sală și fe­lul în care ea gu­ver­nează viața pla­ne­tei, dar e lim­pede că e vorba des­pre niște ipo­teze (poate) in­te­re­sante. Oa­me­nii se­ri­oși care le dez­bat nu pre­tind că au toate răs­pun­su­rile, ci că este o po­si­bilă di­rec­ție de in­ves­ti­gare a unor le­gi­tăți care deo­cam­dată ne-ar fi ne­cu­nos­cute (re­li­gie, su­flet, spi­rit etc). In­di­vida asta po­ves­tește însă des­pre ele ca și cum ar fi cu­noș­tințe de cul­tură ge­ne­rală, de parcă am fi agreat cu to­ții că ăsta e ade­vă­rul și ea ne re­levă doar niște co­re­la­ții ale unor fapte evi­dente. Asta e spe­ci­fic doar ne­bu­ni­lor, e un fel de re­a­li­tate paralelă.

 3. Doru Moisa

  Fla­căra violet!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.