Legile nebuniei universale

Sunt sigur că mulți au râs cu poftă când au citit ști­rea cu Simona Crețu, con­si­li­era din pri­mă­ria Bucu­rești­u­lui care a decla­rat că Oprescu a fost ares­tat din cauza legii atrac­ției uni­ver­sale. E într‐adevăr hilar până la un punct, când totul devine puțin cam tra­gic. Am urmă­rit câteva mate­ri­ale video pe inter­net cu dis­cur­suri ale aces­tui pito­resc per­so­naj și tre­buie să recu­nosc că de la un punct încolo mi s‐a cam șters zâm­be­tul de pe moacă.

Doamna în cauză a ajuns con­si­lier ca lau­re­ată a unui con­curs de împre­ju­rări: PDL, prin pre­o­cu­pa­rea Ele­nei Udrea, a vrut să‐și arate des­chi­de­rea față de popo­rul bucu­reș­tean pro­mo­vând fix în vâr­ful lis­tei de can­di­dați la con­si­liul gene­ral al capi­ta­lei pe câști­gă­to­rul unui con­curs numit "Un pro­iect pen­tru Bucu­rești". Întâm­plă­tor sau nu, pro­iec­tul Simo­nei Crețu nu a fost deloc rău: trans­for­ma­rea lacu­lui Văcă­rești într‐un parc națio­nal, ceea ce s‐a și avi­zat nu demult în con­si­liul gene­ral al pri­mă­riei. Atâta doar că, prin­tre pre­o­cu­pă­rile eco­lo­giste ale doam­nei și‐au făcut loc și niște teo­rii abra­ca­da­brante des­pre uni­vers și legile lui care ne guver­nează vie­țile.

Mi‐e greu să cred că Simona Crețu s‐a putut abține să nu vor­bească des­pre aceste con­vin­geri puter­nice pe care le are în fața comi­ției PDL care a ales‐o drept câști­gă­toare. Cum de a ajuns totuși con­si­lier? Poate că atunci când și‐au dat seama că tipa e nițel dusă apu­ca­seră să o anunțe public drept câști­gă­toare con­cur­su­lui și nu mai puteau da îna­poi. Sau poate că nu le‐a păsat. Sau poate că nimeni nu și‐a dat seama că femeia e razna.

Acum ea ne poves­tește cum a scris pe o foaie de hâr­tie că vrea ca DNA‐ul să îl anche­teze pe Sorin Oprescu (pen­tru că îi dă un sala­riu mic și pen­tru că pro­iec­tele ei nu sunt luate în seamă, sic!) și acest lucru – să vezi minune! – s‐a și întâm­plat. Iar expli­ca­ția e sim­plă: mesa­jul ei a fost pre­luat atât de rapid de uni­vers pen­tru că ea a plan­tat 168.000 de copaci. Deci lăsați pli­cul cu 25 de mii de euro, lăsați fla­gran­tul și DNA‐ul, e mâna uni­ver­su­lui pus la treabă de doamna Crețu!

Pro­blema e că Simona Crețu nu expune toate aceste teo­rii ca pe niște poten­ți­ale ade­vă­ruri care scapă înțe­le­ge­rii noas­tre curente, ci ca pe niște legi­tăți neîn­do­iel­nice, deși nu le poate argu­menta sau demon­stra în vreun fel. Prima ten­ta­ție ar fi să crezi că e vorba de pură pros­tie, dar apoi îți amin­tești de fap­tul că pro­iec­tul cu delta Văcă­rești a avut totuși o noimă – nu vor­bim deci des­pre stu­pi­di­tate. Sin­gura con­clu­zie posi­bilă e că – din­colo de pre­o­cu­pă­rile sale eco­lo­giste – Simona Crețu e dusă cu pluta. Și că se află acum într‐un loc nepo­tri­vit pen­tru noi.

Și nu‐i doar asta. S‐ar putea să ne tre­zim că, din cauza unor ast­fel de întâm­plări, bucu­reș­tea­nul să înceapă să facă niște nefe­ri­cite silo­gisme când va mai auzi de pro­iecte eco­lo­gice. Memo­ria colec­tivă a ora­șu­lui nu e foarte selec­tivă și nici prea sofis­ti­cată. Să nu ne mirăm deci dacă peste ceva timp cineva va vorbi des­pre cen­tura de păduri a ora­șu­lui, iar lumea se va întreba râzând ce mesaje a pri­mit de la uni­vers.

Doar că nu‐i așa sim­plu să o dai jos de acolo. Este aleasă de cetă­țe­nii Bucu­rești­u­lui și nimeni nu o poate demite. Nici măcar pen­tru că are ast­fel de con­vin­geri elu­cu­brante. Va tre­bui să aștep­tăm până la anul și să ne asi­gu­răm că nimeni nu mai are ideea ori­gi­nală de a o pro­pune pe vreo func­ție. Iar între timp nu putem decât să urmă­rim pe jumă­tate amu­zați, pe jumă­tate îngri­jo­rați cum se des­fă­șoară legile nebu­niei uni­ver­sale.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Doru Moisa

  Cum spu­nea cineva la un moment dat, pro­ba­bil este fiica lui Lorin Furt­ună și a femeii din cli­pul "Ați pos­tit" 🙂

  Edit: https://www.facebook.com/adraileanu/posts/951538404906748?pnref=story

 2. Sorin Sfirlogea

  Într‐un plan mai gene­ral am înțe­les la ce se referă, sunt niște teo­rii mult mai com­plexe și mai sofis­ti­cate des­pre ener­gia uni­ver­sală și felul în care ea guver­nează viața pla­ne­tei, dar e lim­pede că e vorba des­pre niște ipo­teze (poate) inte­re­sante. Oame­nii seri­oși care le dez­bat nu pre­tind că au toate răs­pun­su­rile, ci că este o posi­bilă direc­ție de inves­ti­gare a unor legi­tăți care deo­cam­dată ne‐ar fi necu­nos­cute (reli­gie, suflet, spi­rit etc). Indi­vida asta poves­tește însă des­pre ele ca și cum ar fi cunoș­tințe de cul­tură gene­rală, de parcă am fi agreat cu toții că ăsta e ade­vă­rul și ea ne relevă doar niște core­la­ții ale unor fapte evi­dente. Asta e spe­ci­fic doar nebu­ni­lor, e un fel de rea­li­tate para­lelă.

 3. Doru Moisa

  Fla­căra vio­let!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu