O te­ri­bilă și foarte su­ges­tivă iro­nie a sor­ții face ca ju­de­că­toa­rea care l‑a con­dam­nat pe Adrian Năs­tase în do­sa­rul Tro­feul Ca­li­tă­ții, pro­du­când pri­mul cu­tre­mur al până atunci in­tan­gi­bi­lei clase po­li­tice ro­mâ­nești, să fie cea care preia ca­zul lui Vic­tor Ponta. La dis­tanță de trei ani după pe­dep­si­rea unui fost prim-mi­nis­tru, timp în care jus­ti­ția ro­mână a în­viat din morți și a de­ve­nit ne­spe­rat de efi­cientă, ne aflăm acum în fața per­spec­ti­vei de a tri­mite la în­chi­soare un prim-mi­nis­tru în func­ție. Nu e un mo­tiv de mân­drie, fi­rește. Să ai un in­frac­tor ajuns în această func­ție ex­trem de im­por­tantă este sem­nul unei slă­bi­ciuni a so­ci­e­tă­ții. Sun­tem in­ca­pa­bili — deo­cam­dată — să ne ale­gem con­du­că­to­rii potriviți.

Nu știu ce s‑a în­tâm­plat în acești câ­țiva ani. Unii cred că e mâna ame­ri­ca­ni­lor care, având in­te­rese stra­te­gice aici, au ho­tă­rât să facă cu­ră­țe­nie în pu­tre­ga­iul po­li­ti­cii noas­tre. Al­ții spun că sunt noii se­cu­riști care îi eli­mină pe ve­chii se­cu­riști ca să-și facă loc la pu­tere. Cert e că oa­me­nii ăș­tia, pro­cu­rori care acuză și ju­de­că­tori care con­damnă, n‑au apă­rut din pământ din iarbă verde, exis­tau în sis­tem și ci­neva, cumva, i‑a pro­mo­vat până în po­zi­ți­ile în care jus­ti­ția a pu­tut în­cepe să func­țio­neze. Nu mă ilu­zio­nez nici că toți acești ma­gis­trați sunt fără pată și fără gre­șe­ală — nu există per­fec­țiune în pro­fi­lul mo­ral al nici unuia din­tre noi, ori­cât de mult ne-am dori să fim ima­cu­lați. Dar pri­vind lu­cru­rile în per­spec­tiva in­te­re­su­lui so­ci­e­tă­ții, în acest mo­ment e pu­țin im­por­tantă per­fec­țiu­nea lor morală.

Ceva s‑a schim­bat. Ares­ta­rea lui Adrian Năs­tase a fost un șoc pen­tru toată lu­mea, căci ni­meni nu-și ima­gina că e po­si­bil. Chiar și el a fost atât de șo­cat în­cât n‑a știut cum să re­ac­țio­neze și a ape­lat la dra­mo­leta ieftină a si­nu­ci­de­rii ra­tate. Azi însă ni­meni n‑ar tre­sări dacă Vic­tor Ponta ar fi ri­di­cat și dus la în­chi­soare — un nu­măr în­sem­nat de ro­mâni, prin­tre care re­cu­nosc că mă nu­măr, își do­rește pe­dep­si­rea lui exem­plară pen­tru toate fap­tele sale pe­nale. Din­colo de sem­ni­fi­ca­ția ac­tu­lui de jus­ti­ție, din­colo de ne­voia de a arăta so­ci­e­tă­ții că mai de­vreme sau mai târ­ziu in­frac­țiu­nile sunt des­co­pe­rite și pe­dep­site, în ca­zul lui Ponta e ne­voie de pe­deapsă pen­tru a dis­truge un mo­del de a face po­li­tică. Căci el a re­pre­zen­tat o nouă ge­ne­ra­ție adusă în po­li­tică, cea de la care se aș­tepta să rupă tra­di­ția se­cu­risto-co­mu­nistă a po­li­ti­cie­ni­lor de tip Ili­escu și Năs­tase și să aducă un su­flu nou în po­li­tică. Ponta este ex­po­nen­tul aces­tei ge­ne­ra­ții și dez­a­mă­gi­rea cea mai mare a ei, pen­tru că — în loc să îm­pli­nească acest aș­tep­tat des­tin — s‑a com­plă­cut în exact ace­leași me­tehne vechi, s‑a bă­lă­cit în fix ace­leași mi­ze­rii po­li­tice, ba chiar le‑a am­pli­fi­cat și le‑a per­fec­țio­nat spre dis­pe­ra­rea ce­lor ce în­țe­leg și văd aceste lucruri.

Mă­tușa Ta­mara a fost cea care l‑a dez­vă­luit de­fi­ni­tiv pe Adrian Năs­tase ca per­so­naj co­rupt. In­cre­di­bila avere a unei bă­trâne de­functe care îi lasă moș­te­nire sume fa­bu­loase era do­vada de bun simț pen­tru orice ro­mân că ma­rele pro­fe­sor de drept, di­plo­ma­tul și apa­rent ra­fi­na­tul po­li­ti­cian, nu e alt­ceva de­cât un es­croc. Printr‑o amu­zantă co­in­ci­dență, mi­to­ma­nu­lui Vic­tor Ponta s‑ar pu­tea să‑i vină de hac Un­che­șelu Jean — un pro­cu­ror până acum ne­cu­nos­cut pu­bli­cu­lui. Rămâne de vă­zut cum vor evo­lua lu­cru­rile și câte din­tre acu­za­ții vor fi do­ve­dite în in­stanță. Dar, dacă ro­mâ­nii mai au un dram de minte și de ju­de­cată să­nă­toasă, aici ar tre­bui să fie ca­pă­tul de li­nie al po­li­ti­cia­nu­lui Ponta.

Ceva s‑a schim­bat, dar nu în­de­a­juns de pro­fund încă. Vom pu­tea spune că am în­tors foaia abia atunci când in­di­vizi pre­cum Năs­tase și Ponta, dar și toți cei­lalți care au fost con­dam­nați, in­di­fe­rent de par­ti­dul din care pro­ve­neau, nu vor mai ajunge la pu­tere prin vo­tu­rile noastre.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.