Refugiați sau imigranți?

În prin­ci­piu nu mă îngri­jo­rează ideea unor refu­gi­ați care să fie adă­pos­tiți în Româ­nia. Cred că din soli­da­ri­tate umană tre­buie să facem ast­fel de ges­turi. Însă insist pe ter­me­nul corect: refu­gi­ați. Cineva care se refu­gi­ază are un drum al său pe care îl urmează, are o țintă către care se îndreaptă și – prins de niște urgii nepre­vă­zute – are tem­po­rar nevoie de un adă­post, până când vre­mea rea a tre­cut și el poate merge mai departe pe dru­mul său.

Nu prea am sen­ti­men­tul că des­pre refu­gi­ați vor­bim însă în cazul popu­la­ției arabe care inva­dează Europa în ultima vreme. Poate ter­me­nul inva­zie e exa­ge­rat, câteva sute de mii de oameni nu pot invada un con­ti­nent cu câteva sute de mili­oane de etnici. Totuși îngri­jo­ra­rea mea per­sistă, pen­tru că am sen­ti­men­tul că e vorba de imi­gra­ție, nici­de­cum de refu­gi­ere. Europa, impli­cit și Româ­nia, nu e halta, ci des­ti­na­ția finală. Europa nu e adă­pos­tul, ci noua casă.

Dacă ar emi­gra în Româ­nia orice popu­la­ție euro­peană, n‐aș fi câtuși de puțin îngri­jo­rat (până la un anu­mit număr de oameni, după care ar deveni inva­zie, nu imi­gra­ție). Sun­tem foarte com­pa­ti­bili social, avem în prin­ci­piu ace­lași mod de viață, cul­tu­rile noas­tre sunt extrem de simi­lare. Am avea de învă­țat unii de la alții, iar rezul­ta­tul ar fi cu sigu­ranță bene­fic pen­tru ambele părți. Exem­plele isto­riei demon­strează acest lucru: sașii și maghia­rii din Româ­nia au con­tri­buit – din­colo de aspec­tele poli­tice și domi­na­ți­ile teri­to­ri­ale – cu o cul­tură care a îmbogățit‐o pe a noas­tră și cu sigu­ranță că și ei au pre­luat câte ceva de la noi.

Nu ace­lași lucru îl cred și când vine vorba des­pre oameni a căror cul­tură e com­plet dife­rită. Țiga­nii sunt un exem­plu viu, pe care îl vedem cu ochii pro­prii: de sute de ani inte­gra­rea lor a eșuat și ei con­ti­nuă să tră­i­ască după pro­pri­ile lor reguli, chiar dacă asta intră în con­flict cu legile și regu­lile soci­e­tă­ții majo­ri­tare. Nu pot fi inte­grați pen­tru că nu vor să fie inte­grați. Doar nazis­mul și comu­nis­mul prin meto­dele lor vio­lente au putut schimba oare­cum situ­a­ția, dar n‐a fost nici com­plet și nici defi­ni­tiv. Comu­ni­ta­tea țigă­nească a reve­nit la obi­ce­iu­rile sale ime­diat ce pre­siu­nea a fost înde­păr­tată, pre­cum un arc care a fost ținut ten­sio­nat.

Mi se pare că ace­eași situ­a­ție e și cu ara­bii care imi­grează. Imaginați‐vă o tabără de refu­gi­ați: niște cor­turi sau con­tai­nere în care tră­iesc claie peste gră­madă fami­lii întregi. Ce fac toată ziua? Cu ce se ocupă? Cine îi hră­nește? De la ce punct înce­pem să le spu­nem să se hră­nească prin munca pro­prie? Și ce să facă? Unde să se anga­jeze? Ce cali­fi­cări au? Ce liber­tăți vor avea? Pot să plece ori­unde vor? Vor avea acte româ­nești? Cât timp o să‐i ținem? Un milion de între­bări, prea puține răs­pun­suri.

Deși răs­pun­su­rile s‐ar putea să fie mai sim­ple decât ne ima­gi­năm. Căci, ase­meni țiga­ni­lor veniți pare‐se din India, ara­bii au o foarte puter­nică cul­tură pro­prie, pe care o vor păs­tra cu îndâr­jire. Este o cul­tură net dife­rită de a noas­tră și care impune niște ame­na­jări soci­ale pe care nu știu dacă sun­tem foarte feri­ciți să le con­frun­tăm. Amintiți‐vă de unde vin: țări mai degrabă sărace, unde petro­lul este pro­pri­e­ta­tea unor fami­lii bogate, unde natura este des­tul de zgâr­cită în daruri, iar agri­cul­tura și creș­te­rea ani­ma­le­lor sunt posi­bile doar în anu­mite zone dar și acolo în con­di­ții des­tul de ane­vo­ioase. Sunt obiș­nu­iți să tră­i­ască cu puține resurse, dar cu foarte mult timp la dis­po­zi­ție. Când nu ai de dat cu sapa și de îngri­jit ani­male, când nu ai un ser­vi­ciu con­stant, tim­pul e tot al tău și tre­buie să‐l umpli cu ceva.

Nu vă duceți cu gân­dul la țări pre­cum Ara­bia Sau­dită, Qatar, Bahrein sau Emi­ra­tele Arabe, alea nici nu‐s țări, sunt feu­dele unor fami­lii prin­ci­are care – pen­tru a avea liniște – împart cu gene­ro­zi­tate bani nati­vi­lor ca să ducă o viață decentă fără să mun­cească. Toc­mai de aia nici nu pri­mesc refu­gi­ați, ar tre­bui să dea din buzu­na­rul lor. Dar în țările mai sărace, unde nu prea se împarte nimic din mult mai puțina bogă­ție al sub­so­lu­lui, oame­nii au tot tim­pul din lume la dis­po­zi­ție ca să‐și con­tem­ple nea­jun­su­rile. Când n‐ai nici o treabă și o sută de neca­zuri, îți găsești ceva de făcut: negoț, cafea, nar­ghi­lea, Coran, puz­de­rie de copii. Sau te bați cu veci­nii ori cu duș­ma­nii pe care ți‐i inven­tezi sin­gur: șiiți‐suniți, creștini‐musulmani, evrei‐arabi, șamd. Cu tim­pul toate astea devine tra­di­ție, cul­tură a popo­ru­lui. Așa e bine, așa tre­buie să pro­ce­dezi, așa îți educi copiii. Când ajungi în Europa, e cât se poate de firesc pen­tru tine să‐ți dorești să tră­iești la fel.

Pri­viți ima­gi­nile de mai jos – se întâm­plă în Croa­ția – și spuneți‐mi cu mâna pe inimă că nu sea­mănă deloc cu bătă­ile din car­ti­e­rele țigă­nești și că, pre­su­pu­nând că Ger­ma­nia sau Franța sau Olanda s‐ar afla în difi­cul­tate iar noi am primi refu­gi­a­ții lor, și euro­pe­nii s‐ar com­porta la fel…

Nu cred că vom fi covâr­șiți de arabi din cauza aces­tor așa‐ziși refu­gi­ați. Dar cred că mai adă­u­găm încă o pro­blemă cul­tu­rală insol­va­bilă la cele pe care deja le avem.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Gál Jáger Ernő

  Astia daca vor sa se lupte ,de ce nu raman in tara lor de bas­tina ,macar acolo au cu cine.

 2. Dumitru Tican

  astia sint diri­jati si ne vor face pro­bleme ire­zol­va­bile

 3. Rody Rodica

  vom ajunge sa jucam cum vor canta ei,doamne fereste,ne asteapta vre­muri grele,ce scrie in biblie se impli­ne­ste si totul se des­fa­soara cu o rapi­di­tate de nedes­cris

 4. Szasz Ferencz

  Cotro­pi­tori mai exact, iar noi sun­tem niste lasi care nu sun­tem in stare sa apa­ram gra­ni­tele tarii. RUSINE !!!!

 5. Adrian Bau

  Tara le e dis­trusa , inte­le­geti asta ca nu poti supra­vi­e­tuii , dis­trus com­plet ( ce ati face??,)

  • Titu Zanfirescu-Cianciulli

   : Cati din­tre ei sunt refu­gi­ati din zona de raz­boi? Si apoi de ce musai in Europa,un con­ti­nent cu reli­gii si obi­ce­iuri dife­rite de ale lor ?

  • Adrian Bau

   Fami­li­ile si pri­e­te­nii lor sunt deja de multi ani in europa , si daca ai un sim­plu ser­vici poti trai decent

 6. Radu Beni

  ce intre­bari tam­pite

 7. Cristian Bucur

  Nu avem noi des­tule pro­bleme…

 8. Főcze János

  Bata­usi!

 9. Cristian Popovici

  Aces­tia in marea lor majo­ri­tate nu sunt refu­gi­ati ci imi­granti diri­jati anume spre Europa cu un scop bine determinat.Sunt curios cum vor ges­tiona ofi­ci­a­lii nos­tri situ­a­tia cand vor incepe pre­ten­ti­ile lor,deoarece in 25 de ani nu au reu­sit sa impuna legile tarii noas­tre in 2 judete cu pre­ten­tii de auto­no­mie teri­to­ri­ala si ling­vis­tica .Vom ajunge sa mer­gem pe burta sa nu deran­jam ca sun­tem romani

  • Elekes OszkÁr

   E prea trist ca cineva inca nu stie, ca cele 2 judete cu pre­ten­tii de auto­no­mie teri­to­ri­ala si ling­vis­tica au exis­tat ina­inte de schim­bari ale fron­ti­e­re­lor actu­ale. Noi am fost aici, dar au venit noi sta­pini, care se simt bine numai impu­nind legile lor asu­pra mino­ri­ta­tii, care se afla aici. Cum v‐ati simti, daca copi­lul d.voastra ar tra­bui sa invete o limba straina(indiferent daca asta e limba ofi­ci­ala, pen­tru un copil tot o limba straina este)la nivel de limba materna(dar nu e limba lui materna, si nici nu o sa fie, indi­fe­rent de natiune)si di cauza asta sa aiba pro­bleme in con­ti­nuu? Noi nu vrem nimic de la majoritari(limba, cultura,istoria, obi­ce­iui, ca noi avem de toate). Dar fie­care cu nive­lul sau de cul­tura. Ca nu ne lasa in pace‐arata ceva. Dar cand vor sosi arabi, atunci o sa dati seama, ca fata de ei, pro­blema pe care ara­tam noi, este un nimic‐ numai ca o sa fie tar­ziu. Atunci s‐o spu­neti lor, ca n‐au drep­tul la dra­pe­lul lor, la limba lor, la obi­ce­iulire lor, la reli­gia lor…dar va fi prea, prea tarziu.N-o sa va raspaunda‐o sa va arunce in aer‐pur si sim­plu. Daca nu e de inte­les ce am scris, atunci scuze‐nu este limba mea materna(vorbiti o limba straina la acest nivel?)-dar mai degraba dau mana cu dum­ne­a­voas­tra, decat cu un emi­grant venit de nu se stie unde, comportandu‐se asa cum fac ei, punand in peri­col tot ce este aici.

 10. Lakatos Maria

  DERBEDEI

 11. Laura Muresanu

  Toc­mai pt că extrem de mulți sunt imi­granți aven șansa să nu‐i vedem prea mult pe aici – ăștia nu caută refu­giu ci doar un trai mai bun.

 12. Ludwig Lloyd Gergely

  Astia nu‐s refu­gi­ati… majo­ri­ta­tea din­tre ei sunt, doar niste mize­ra­bile si vio­lente ani­male umane sca­pate de sub con­trol. Ase­me­nea cre­a­turi nu merita aju­tate, mai ales, cind refuza pur si sim­plu orice gest de aju­tor, chiar si sti­cla de apa.…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu