Una din te­o­ri­ile de ma­nual pe care toți sus­ți­nă­to­rii în­fo­cați ai ide­o­lo­gi­i­lor de dreapta le pro­fe­rează ori de câte ori au oca­zia este re­gla­jul na­tu­ral al pie­ței pe baza ce­re­rii și ofer­tei. Piața — spun ei — se re­glează sin­gură și orice me­ca­nism de in­ter­ven­ție a unei au­to­ri­tăți este inu­til, ba chiar dă­u­nă­tor. Și, într‑o eco­no­mie de piață tra­di­țio­nală chiar așa și este. Fix așa au în­ce­put să cre­ască na­țiu­nile pe care azi le con­si­de­răm ci­vi­li­zate, avan­sate. Re­sur­sele și ba­nii mer­geau că­tre cei care creau cea mai bună ofertă pen­tru o ne­voie re­ală a so­ci­e­tă­ții. Cei­lalți, cei care nu re­u­șeau, dis­pă­reau sau se mul­țu­meau cu câști­guri mar­gi­nale, fi­ri­mi­tu­rile de la masa ce­lor ce aveau succes.

Azi nu mai ve­dem ac­ționând aceste re­glaje. Glo­ba­li­za­rea pare că a schim­bat com­plet re­gu­lile jo­cu­lui. iar me­ca­nis­mele pie­ței nu mai func­țio­nează după te­o­ri­ile vechi. Piața nu mai poate re­gla cor­po­ra­ți­ile, pen­tru că aceste cor­po­ra­ții SUNT în­săși piața. Ele de­țin oferta, ele cre­ează ce­re­rea. Noi doar le ur­măm or­bește ca o turmă de con­su­ma­tori. Nu cum­pă­răm ceea ce ne tre­buie cu ade­vă­rat, ci no­ile mo­dele ale unor pro­duse pe care deja le avem și nici mă­car n‑am ajuns să le uti­li­zăm la ade­vă­rata lor ca­pa­ci­tate. Cor­po­ra­ți­ile ne-au “con­vins” că fără noul mo­del nu pu­tem trăi, nu sun­tem re­cu­nos­cuți so­cial, nu sun­tem cool.

În ju­rul aces­tor mari cor­po­ra­ții se în­vârt niște firme mici care n‑au mari șanse de su­pra­vie­țu­ire de unele sin­gure, așa că ori de­vin anexe ale ma­ri­lor com­pa­nii — servindu‑i cu ceva ce ei do­resc să ex­ter­na­li­zeze din va­rii mo­tive — ori ex­ploa­tează o nișă de piață des­co­pe­rită in­te­li­gent pen­tru a se vinde apoi unuia din ju­că­to­rii ma­jori. An­tre­pre­no­rii noi nu mai por­nesc afa­ceri cu sco­pul de a le crește până la ma­tu­ri­tate, ci ca­ută mo­men­tul oportun să vândă ideea de suc­ces re­chi­nu­lui care oferă pre­țul cel mai bun. Oa­meni, ca­ri­ere, to­tul e sa­cri­fi­cat în jur în nu­mele aces­tui stil de a face bu­si­ness. Mo­de­lul de suc­ces este “hit-and-run”, ca­ută ideea ge­ni­ală, vinde‑o, ia ba­nii și pleacă.

Po­ves­tea Vo­l­k­swa­gen ne arată însă că există pe­ri­cole mari în trans­for­ma­rea eco­no­miei de piață într‑o eco­no­mie de tip hit-and-run. Ma­rile cor­po­ra­ții au ajuns și ele la li­mi­tele efi­cien­ti­ză­rii și efi­ca­ci­tă­ții — ca să con­ti­nuie să cre­ască nu pot să mai res­pecte re­gu­lile. Vinzi ma­șini dacă sunt pu­ter­nice, fă­țoase și con­sumă pu­țin, dar le­gile te obligă să le faci și eco­lo­gice. Nu poți să atingi toate aceste obiec­tive și atunci se pune în­tre­ba­rea: ce sa­cri­fici? As­pec­tul? Nu, pen­tru că nu ți‑o cum­pără ni­meni. Pu­te­rea mo­to­ru­lui? Nu, pen­tru că de fapt asta vinde ma­șina ger­mană, asta apre­ciază con­su­ma­to­rul. Ok, atunci fal­si­fici software-ul care con­tro­lează no­xele și “ajus­tezi” nițel con­su­mul afi­șat ca să pară ok. Și uite așa mai eco­no­mi­sești niște bani și faci mai mult pro­fit. Căci tre­buie să vinzi pen­tru că tre­buie să crești me­reu, în fi­e­care an, în fi­e­care tri­mes­tru. Și tre­buie să crești pen­tru că ac­țio­na­rii vor pro­fit. Nu con­tează cum. Nici mă­car ger­ma­nii — fai­moși pen­tru co­rec­ti­tu­di­nea lor — nu mai joacă după re­guli. Orice e posibil.

Într‑o în­cer­care de con­tra­a­tac la nivel de ima­gine, clu­bul auto­mo­bi­lis­tic ger­man ADAC dez­vă­luie că nici cei­lalți pro­du­că­tori nu au ma­șini mai eco­lo­gice, ci ex­ploa­tează mai in­te­li­gent de­cât Vo­l­k­swa­gen (și mai pu­țin la­com pro­ba­bil) niște pre­ve­deri eu­ro­pene care cre­ează por­tițe de fen­tare a re­gu­li­lor. Și uite așa aflăm că nici ăia care fac azi haz de ne­ca­zul com­pa­niei ger­mane nu sunt de fapt niște buni sa­ma­ri­teni, ci doar mai pu­țin în­drăz­neți în a trece niște li­mite care de fapt nu există de­cât teoretic.

E pro­ba­bil stu­pid că unii au spe­rat și pro­ba­bil mai speră într-un soi de fair-play al cor­po­ra­ți­i­lor la nivel mondial. Dar e si­gur că mulți — și mă nu­măr prin­tre ei — au so­co­tit că to­tuși există niște li­mite ale ci­nis­mu­lui, că sunt mă­car unele com­pa­nii al că­ror pe­di­gree na­țio­nal, ale că­ror onoare și tra­di­ție le îm­pie­dică să prac­tice in­co­rec­ti­tu­di­nea, min­ciuna, fal­sul. Vo­l­k­swa­gen a spul­be­rat și această ul­timă ilu­zie care mai hră­nea fi­ra­vele spe­ranțe într‑o anume mo­ra­li­tate a eco­no­miei. Nici nem­ții nu mai sunt ce-au fost.

Cor­po­ra­ți­ile sunt în­săși piața și nu-și mai pot per­mite să lase me­ca­nis­mele re­glă­rii să func­țio­neze. Nu e efi­cient pen­tru ele, nu se ge­ne­rează su­fi­cient pro­fit. Așa că o re­gulă nouă a fost scrisă în se­cret de că­tre cei care do­mină eco­no­mia. Ea sună așa: piața a mu­rit, dar hai să ne pre­fa­cem că e bine mersi și că func­țio­nează. În­tre timp vin­deți ca și cum ni­mic nu s‑ar fi întâmplat.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Virgil Nichita

  Eu cred ca ade­va­rul este pe un­deva la mij­loc mai exact este o in­ver­sare a sca­rii va­lo­ri­lor plus marketingul.Acesta (marketingul)se re­flecta in vi­ata zilnica,am ajuns sa apre­ciem scli­pi­ciul in lo­cul adevarului,preferam sa gin­deasca al­tii in lo­cul nostru.….bataturile si in­de­mi­na­rea au fost in­lo­cu­ite cu ma­xima vi­teza de­pro­fe­sii gen smecher,descurcaret,lasa ca merge si asa,nu se prinde fraierul.….ce le­ga­tura au toate as­tea cu masinile?Pai are,o ma­sina o cum­peri ptr utilitate,fiabilitate eco­no­mie si fle­xi­bi­li­tate in exploatare,in ma­jo­ri­ta­tea ta­ri­lor anor­male ma­sina a de­ve­nit sta­tut social,inseamna ca ai suc­ces daca are x cp,ati in­tre­bat pe ci­neva care are o ma­sina de 300cp cum se tra­duce efec­tiv in lu­cru me­ca­nic asta?El este su­pe­rior ptr ca are,ii detine,ii poseda.…daca il in­trebi la ce‑i foloseste.…..lasa frate,sa fie.Needucatia(adica lipsa de la scoala)dorinta de a fi su­pe­rior prin alt­ceva de­cit esti tu ca per­soana a des­chis usa la ceea ce com­pa­ni­ile au in­te­les ime­diat si au ofe­rit mar­sind pe pros­tia evi­denta a so­ci­e­ta­tii tot mai in­do­bi­to­cite de sclipici,faima de mucava,recunoastere a va­lo­ri­lor prin lu­cru­rile care te inconjoara.……:-)

 2. Daniel Moisa

  Și ”ul­tima gă­sel­niță”, sau ”ci­re­așa de pe tort”, acest.…..EURO 6.….!!!!

 3. Lazar Benedek

  sa nu cre­ada ni­meni ca ei sunt sfinti nu­mai acum a ie­sit ade­va­rul la suprafata

 4. Gratacelo Construct

  toate ma­rile com­pa­nii sunt de ipo­cri­zie de ne­i­ma­gi­nat ‚eu dau un exem­plu de ce am pa­tit eu cu o firma din bel­gia cu care aveam con­tract ‚aces­tea ma obli­gau sa pla­tesc mun­ci­to­rii an­ga­jati la firma din Ro­ma­nia cu ba­re­mul de baza bel­gian ‚ok m am con­for­mat ‚dupa ce s a dat dru­mull cu drept de munca cu con­tract bel­gian ia pa­ca­lit pe mun­ci­to­rii mei ca vor avea mai multe drep­turi daca se an­ga­jeaza di­rect ‚in con­se­cinta o parte din mun­ci­tori au ple­cat di­rect la el ‚abia dupa o luna de zile au va­zut ca sa­la­riul la prima mana era mai mic de­cat cel pe care il aveau la firma mea la a doua mana ba tre­bu­iau sa si pla­teasca si ca­zare lu­crul pe care eu con­form con­trac­tu­lui tre­buia sa l ofer el ne­a­vand obli­ga­tia asta

 5. Costachescu Gheorghe

  Eu cred ca pro­ble­mele WV nu se opresc aici, ches­tia cu eva­cu­a­rea ga­ze­lor nu am stiut o, dar pro­blema con­su­mu­lui de mo­to­rina (care nu co­re­sunde de­loc cu cel din car­tea teh­nica, in unele ca­zuri este cu 50% mai mare) o stiau toti…la as­tea se ada­uga proasta ca­li­tate a unor piese cum sunt pompa de in­jec­tie, in­jec­toa­rele, tur­bo­su­flanta care de­se­ori se de­fec­teaza ina­inte chiar de ex­pi­ra­rea ga­ran­tiei (pe dea­su­pra costa o groaza de bani in­lo­cu­i­rea lor, ma­jo­ri­ta­tea re­pre­zen­tan­te­lor dau teapa, daca nu sti­ati va spun eu).…..personal pre­fer ma­si­nile asi­a­tice, mult mai fi­a­bile, mai eco­no­mice si mai ra­pide.… s a ter­mi­nat cu su­pre­ma­tia ma­si­ni­lor ger­mane, si cand ma gan­desc ca de­ve­ni­sera o legenda.….

 6. Marius Lazar

  Din pa­cate ,

 7. Colios Cosmin

  nici­o­data nu au fost nem­tii asa cum ii cred spa­la­tii pe creier

 8. Anonymous

  Toata ne­bu­nia asta vine de la ”cres­tere”. In­te­lege ci­neva exact din ce mo­tiv este ne­voie de aceasta cres­tere? Nu do­resc ras­pun­suri ba­nale de ge­nul ”vor mai mult pro­fit”. Con­sum, con­sum, consum…Crestere, cres­tere, crestere…Dar pana când? Pana unde? Si cu ce consecinte?

 9. ioan_v

  şi ai noş­tri erau în re­or­ga­ni­zare. Nu ştiu dacă şi-au re­ve­nit, dar asta(scandalu) nu le ajută, sigur.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.