Obama, pacificatorul

Rusia e din ce în ce mai agre­sivă. Putin joacă toate căr­țile pe care le are și de fie­care dată când lumea crede că a atins o nouă limită a îndrăz­ne­lii demon­strează tutu­ror că are tupeul de a forța și mai mult. Cri­meea, Don­bas, Siria – în mai puțin de doi ani rușii au por­nit răz­bo­iul în diverse forme, câști­gând pozi­ții stra­te­gice. Și dacă pri­mele două pot fi dis­cu­ta­bile agre­siuni – pen­tru că popu­la­ția ace­lor regiuni este pre­pon­de­rent rusă – în Siria rușii își afirmă pen­tru prima oară rolul de jan­darm mondial. Unde ame­ri­ca­nii și NATO nu vor să facă nimic, fac ei ordine. În felul lor și după cri­te­ri­ile lor.

Dar toate astea nu au înce­put ieri. Toate astea au deve­nit posi­bile pen­tru că Ame­rica și‐a aban­do­nat pozi­ți­ile. Admi­nis­tra­ția Obama a fost și este cea mai slabă din­tre toate guver­nă­rile ame­ri­cane din ulti­mul secol în pri­vința poli­ti­cii externe. Viziu­nile soci­a­liste ale demo­cra­ți­lor – cu fai­mo­sul lor Tea Party – de a relaxa atmosfera poli­tică inter­națio­nală au dat un mare chix. Retra­ge­rile din Irak, com­pro­mi­sul cu Ira­nul, redu­ce­rea impli­că­rii din Afga­nis­tan și lipsa ori­că­rui con­trol asu­pra evo­lu­ției sta­tu­lui isla­mic sunt tot atâ­tea deci­zii stra­te­gice proaste care n‐au făcut alt­ceva decât să‐i invite pe ruși să se mani­feste. Para­do­xal, Obama vede acum cum stra­te­gi­ile sale "revo­lu­țio­nare" au năs­cut un con­flict mai grav decât cel ini­țial pen­tru că pun față în față NATO și Rusia.

Un coti­dian fran­cez a cata­lo­gat pri­mul raid aerian rusesc în Siria drept înce­pu­tul celui de‐al tre­i­lea răz­boi mondial. Încă nu sun­tem acolo, dar nici departe de acel moment. Rușii fac ce vor, bom­bar­dează inclu­siv rebe­lii sirieni care se opun regi­mu­lui Assad, adică exact pe cei pe care ame­ri­ca­nii i‐au sus­ți­nut cu dis­cre­ție și zgâr­ce­nie. E o situ­a­ție care în șah se numește pat: dacă tac din gură, ame­ri­ca­nii se dove­desc niște papă‐lapte care sunt domi­nați de ruși, iar dacă con­tra­a­tacă se vor face vino­vați de por­ni­rea unui con­flict des­chis între ei și ruși. Nici una din­tre aces­tea nu este o opțiune bună. Au ajuns însă aici pen­tru că au ezi­tat să facă ce tre­buia făcut la momen­tul potri­vit. Și asta pen­tru că pe dom­nul Obama l‐a apu­cat paci­fis­mul.

Și în acest acces de paci­fism a avut totuși o idee bună: în ziua de azi nu armele sunt cea mai per­fidă ame­nin­țare, căci ina­mi­cul poate răs­punde la fel. Tre­buie să alegi calea prin care ina­mi­cul nu are replică. Iar în cazul Rusiei aceasta este, evi­dent, eco­no­mia. Sugru­ma­rea eco­no­mică a ruși­lor dă rezul­tate, dacă e făcută cu cap și cu răb­dare. Dom­nul Obama n‐a avut însă intu­i­ția de a asi­gura de coo­pe­ra­rea unei Europe depen­dente de gazul rusesc și mai ales a unei Ger­ma­nii cu inte­rese eco­no­mice sem­ni­fi­ca­tiv bazate pe ener­gia Sibe­riei. Fără alter­na­tivă pen­tru con­duc­tele Rusiei, Sta­tele Unite au asis­tat cu nepu­tință și frus­trare cum Putin și Mer­kel șușo­tesc în taină des­pre ce și cum se va întâm­pla cu Cri­meea și Ucraina.

Neno­ro­ci­rea și mai mare e că, în par­tea cea­laltă a poli­ti­cii ame­ri­cane, repu­bli­ca­nii pre­gă­tesc niște cari­ca­turi de oameni ca poten­ți­ali can­di­dați la pre­șe­din­ție: Jeb Bush și Donald Trump. E sufi­cient să‐i vezi ca să‐ți dai seama cât de mare e peri­co­lul de a avea ges­turi exce­sive în celă­lalt sens, al agre­si­vi­tă­ții. Și uite așa, Obama The Pea­ce­Ma­ker a încur­cat toate borca­nele poli­ti­cii externe cu filo­zo­fi­ile sale de club de dez­ba­teri poli­tice. Lumea nu e o aulă aca­de­mică pen­tru dis­cu­ții prin­ci­pi­ale. Și nici nu cred că va fi vreo­dată.

Lumea e o con­ti­nuă coridă. Sin­gura între­bare e cine e torea­do­rul și cine e tau­rul care va fi sacri­fi­cat.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Bogdan

  O corec­tie – Tea Party e o mis­care din cadrul Par­ti­du­lui Repu­bli­can.
  Iar cat pri­veste impli­ca­rea SUA, acum cativa ani erau prea impli­cati (Afga­nis­tan, Irak, sanc­tiuni in Iran) si toti ii cri­ti­cau pen­tru asta, acum cand nu se implica iarasi sunt cri­ti­cati.

 2. Michel Kondratoff

  il n'y aura pas de tro­i­si­eme guerre mondi­ale les medi­ats fran­cais defen­dent les ame­ri­cains et ils disent n'importe quoi sur les Rus­ses

 3. Tomulescu Sorel

  Asa este. Dar nu ai men­tio­nat si raul facut de ame­ri­cani in lume, care‐i mult mai mare decat cel facut de rusi. Ia zi, cat ai pri­mit sa scrii acest arti­col? Cui faci pro­pa­ganda?

  • Jurnal de bord

   De ce crezi că fac pro­pa­gandă? Pen­tru că nu sunt de ace­eași părere cu tine? Ori­cine are altă părere e pro­pa­gan­dist? Păre­rea ta că rușii n‐au făcut atâta rău nu e pro­pa­gandă pen­tru ruși? Știi ceva des­pre cât rău au făcut rușii româ­ni­lor? Sau ești pro­pa­gan­dist plătit pe ruble?

 4. Rock Silver

  Inte­re­sant cum vor­biti voi aici.…fara sa fi cercetat…cap-coada.Da…este adevarat.…Obama si CIA au creat ISIS,ISIL.Putin a dat de dovezi si ras­to­arna totul in favoa­rea lui.E o oportunitate.Cat des­pre bombardamente.…sa fim seriosi.…e geno­cid curat din toate tabe­rele impli­cate in acest razboi.Cautati dovezile..cercetati.…comparati! Iar pentru.…toti Ilu­mi­nati care vor­besc aiu­rea peste tot…fara cunostinta.…da…sunt foarte imformat…verifica pro­fi­lul meu…oricum o veti face:)))

 5. Dragomir Daniel Tiberivs

  Nici Obama nici Putin nici Hol­lande nu sunt cetă­ţeni sirieni. Deci ciocu mic în poli­tica internă a Siriei. Vari­anta cu "noi, ame­ri­ca­nii, spri­ji­nim tero­ri­ş­tii ăia buni (al‐Nusra/Al‐Qaeda)" pică, din moment ce rebe­lii mode­raţi au fost ani­hi­laţi de sau­diţi în 2013 fiindcă citez, erau "paci­fi­şti şi necom­ba­tanţi", deci nefo­lo­si­tori inte­re­se­lor wahha­bite (sau­dite) şi ame­ri­cane în zonă. Scurt pe doi, SUA a spri­ji­nit TOATE gru­pă­rile mili­tare care s‐au opus lui Assad fiindcă Assad era secu­lar (a se citi "european/anti‐islamist") pe când ei doreau isla­mul ca poli­tică de stat. Şi când spun "ei" mă refer la peste 35 de naţii de mer­ce­nari care luptă împo­triva guver­nu­lui sirian. Spon­so­ri­zaţi de SUA, după cum spu­nea un nene citind dintr‐un raport al Pen­ta­go­nu­lui: https://www.youtube.com/watch?v=p2NkjNvwuaU

 6. Paraschiv Fanica-Gabi

  Obama ai belit‐o pe roma­ne­ste ! Rusia ti‐a luat fata; in loc sa mai sugi petro din tarile arabe sugi.…acadele, 1 leu bucata !

 7. Daniel Barz

  Si "Jur­nal de bord" este spon­so­ri­zat ? De cine sun­teti pla­titi ca sa min­titi popo­rul ?

  • Jurnal de bord

   De ame­ri­cani. Mă plă­tesc ca să fac mișto de pre­șe­din­tele lor. Sunt o liftă tră­dă­toare de țară care m‐am vân­dut pe câțiva dolari. E ok? V‐ați liniș­tit acum? Aveți niște rațio­na­mente abso­lut copi­lă­rești, în ciuda vâr­stei. De mii de ani încoace lumea a fost domi­nată de impe­rii și regate puter­nice, de la romani până la ruși și ame­ri­cani și aveți pre­ten­ția ca acum să fim toți într‐o pace și‐o armo­nie. Cum să fim calmi când nici măcar când vă expri­mați pe un blog nu puteți fi decât inju­rios și jig­ni­tor? Cu ce fel de oameni să se con­stru­iască o lume paș­nică? Cu iste­rici și extre­miști?

  • Daniel Barz

   scria clar ca pagina e spon­so­ri­zata ! Acum ati modi­fi­cat ! Sus­ti­neti ame­ri­ca­nii care sunt niste cri­mi­nali prin raz­bo­a­iele care le duc ! daca si rusii sau alte tari fac ace­lasi lucru sunt si ele, tarile res­pec­tive niste cri­mi­nali !

  • Jurnal de bord

   Da, este "spon­so­red link". Am plătit 5 lei către Face­book ca să‐mi dis­tri­buie arti­co­lul. Alt­fel cum cre­deți că ajun­gea arti­co­lul la dvs și aveam plă­ce­rea să fiu jig­nit de dvs. nefi­ind conec­tați pe FB? Pe gra­tis? Nu, plă­tesc ca să pri­mesc scui­pați pen­tru opi­ni­ile mele. Dacă vă pasio­nează aspec­tele finan­ci­are vă pot spune că din cei 5 lei până acum s‐au chel­tuit 2,35 lei și am pri­mit 78 de click‐uri pe arti­col, adică un click m‐a cos­tat apro­xi­ma­tiv 3 bani. Pe care i‐am plătit eu pen­tru pri­vi­le­giul de a fi jig­nit de dvs. E lim­pede acum?

 8. Daniel Barz

  Ame­ri­ca­nii in cei 239 ani de la infin­tare au 222 ani de raz­boi ! Ce paci­fi­ca­tor Obama ? Majo­ri­ta­tea prse­din­ti­lor ame­ri­cani sunt cri­mi­nali de raz­boi ! Hitler nu a fcaut ata­tea crime de raz­boi cate au facut ame­ri­ca­nii !

  • Jurnal de bord

   Să nu exa­ge­răm. Pe Hitler și pe Sta­lin e cam greu să‐i ega­leze cineva. Cifrele con­tra­zic afir­ma­ția dvs.

 9. Vali Ceaus

  Gluma proasta este spus foarte politicos,unde au facut ame­ri­ca­nii pace ?ei doar dis­trug si exploateaza,Putin este cel mai patriot sef de stat pen­tru tara lui,normal ca la ame­ri­cani nu le con­vine ca rusii ataca isis,care sunt antre­nati si sub­ven­tio­nati de ame­ri­cani

  • Jurnal de bord

   Ame­ri­ca­nii nu sus­țin ISIS, ci rebe­lii sirieni care vor să‐l dea jos pe Assad. Sunt niște dife­rențe sem­ni­fi­ca­tive.

  • Daniel Barz

   Jur­nal de bord Ame­ri­ca­nii indi­fe­rent pe cine sus­tin, ei inar­meaza pe unii ca sa se bata cu altii pen­tru ca ei sa pro­fite de boga­tia lor . Asa au facut si in Iraq min­tind , bom­bar­dand popu­la­tia nevi­no­vata si omo­rand mili­oane de per­soane pen­tru a le lua petro­lul. Si uite ca de 13 ani ii inar­meaza si acolo pe unii sa se rzbo­iasca intre ei iar ei sa se infrupte din boga­tia lor. Sunt niste jigo­dii ordi­nare care doar asta au facut in cei 222 de ani pro­vo­cand raz­bo­aie si omo­rand mili­oane de per­soane nevi­no­vate. Nu zic ca nu or fi vino­vati si rusii , dar ce fac evreii care con­duc ame­rica este de‐a drep­tul stri­ga­tor la cer. Cum ar fi sa sus­tina si rusii pe negrii din ame­rica si sa -i inar­meze ca sa‐l dea jos pe Obama? Ce treaba are ame­rica sa dea jos pe toti sefii de stat din tarile arabe si sa cre­eze haos in lume ? Va spun eu ca ei vor sa con­tro­leze lumea, sa se imbo­ga­teasca pe seama neno­ro­ci­rii altora si de aceea sunt cele mai mari jigo­dii ale lumii impre­una cu evreii si va tre­bui sa vina vre­mea sa pla­teasca pen­tru toate cri­mele facute !

  • Daniel Barz

   Ii inte­leg pe cei din mass media care aduc laude inter­ven­ti­i­lor ame­ri­cane in tarile arabe si nu numai, sau trec sub tacere cri­mele facute de ame­ri­cani in toate tarile arabe , ii inte­leg zic fiindca toata mass media e obe­dienta , pla­tita si cum­pa­rata (alte jigo­dii ordi­nare) dar nu ii inte­leg pe oame­nii liberi in gan­dire care ii zuca‐n C.U.R. pe ame­ri­ca­nii care inva­deaza tari min­tind si omo­rand mii de per­soane nevi­no­vate ( recent au bom­bar­dat un spi­tal si nu ras­punde nimeni) si cand fac ace­lasi lucru rusii ei sunt cata­lo­gati in fel si chip. Toti si rusii si ame­ri­ca­nii sunt niste jigo­dii ordi­nare si niste cri­mi­nali de raz­boi , sa fie clar , dar rusii inca sub Putin nu au omo­rat si dis­trus ata­tea tari cate a dis­trus Ame­rica

  • Daniel Barz

   De ce a fost omorât Muam­mar al‐Gaddafi:

   Au tre­cut apro­xi­ma­tiv patru ani de când a înce­put aşa numita “pri­mă­vara arabă”

   Libia, sub lovi­tu­rile aeriene ale NATO, şi a rai­du­ri­lor insur­genţi­lor libe­rali şi isla­mi­şti, s‐a trans­for­mat din Jama­hi­rie în “tânără demo­cra­ţie”.

   Să vedem ce nu le‐a con­ve­nit ame­ri­ca­ni­lor, de ce l‐au omorât pe Muam­mar al‐Gaddafi:
   1. Libia lui Gad­dafi nu avea nici o dato­rie faţă de nimeni în lume.
   2. Preţul unui litru de ben­zină era de 0.14$
   3. Preţul unei pâini era de 0.15$
   4. Învă­ţămân­tul şi spi­ta­li­za­rea erau gra­tu­ite.
   5. Tine­rii căsă­to­riţi pri­meau în dar 64000$ pen­tru a‐şi pro­cura apar­ta­ment.
   6. Fie­care fami­lie libi­ană avea pro­pria casă.
   7. Pen­tru fie­care mem­bru, fami­lia libi­ană pri­mea anual 1000$ sub­venţii.
   8. Pen­tru fie­care copil nou năs­cut, fami­lia pri­mea 7000$, aju­tor mate­rial.
   9. Aju­to­rul de şomaj 730$ lunar.
   10. Orice libian, dacă era admis la ori­care facul­tate din lume, pri­mea 2500 euro de la stat plus întreţi­nere plus un auto­mo­bil.
   11. Sala­riul unei asis­tente medi­cale era de minim 1000$.
   12. Auto­mo­bi­lele în ţară erau vân­dute numai la preţ de fabrică.
   13. La des­chi­de­rea pro­priei afa­ceri, Jama­hi­riya Libi­ană ofe­rea un aju­tor mate­rial de 20000$, într‐o sin­gură tranşă.
   14. Nu exista impo­zit pe imo­bil, la apar­ta­mente şi casele de locuit.
   15. Impo­zi­tele mari erau inter­zise prin lege.
   16. Cetă­ţe­nii libieni pri­meau cre­di­tele fără dobândă din par­tea sta­tu­lui.
   17. Ener­gia elec­trică era gra­tu­ită pen­tru popu­la­ţie.
   18. În toată ţara era dezvol­tată o reţea de maga­zine pen­tru fami­li­ile cu mulți copii, în care ali­men­tele de bază erau vân­dute la un preţ sim­bo­lic.
   19. Pen­tru vân­za­rea pro­du­se­lor ali­men­tare cu ter­me­nul expi­rat – amenzi astro­no­mice.
   20. Pen­tru fal­si­fi­ca­rea pre­pa­ra­te­lor medi­cale – pedeapsa cu moar­tea.
   21. Vân­za­rea şi con­su­mul de alcool – inter­zis prin lege.
   22. Inter­me­di­e­rea în vân­za­rea imo­bi­le­lor – inter­zisă prin lege.
   23. După veni­rea la putere a lui Gad­dafi, din Libia au fost alun­gate marile cor­po­ra­ţii.
   24. Doar după pre­lu­a­rea pute­rii de către Gad­dafi, negrii din sudul Libiei au pri­mit drep­turi cetă­ţe­neşti.
   25. În 40 ani de “dic­ta­tură” popu­la­ţia ţării a cres­cut de trei ori, iar mor­ta­li­ta­tea infan­tila s‐a micşo­rat de nouă ori.
   26. Spe­ranţa de viaţă a cres­cut de la 51,5 la 74,5 ani.
   27. Gad­dafi a luat deci­zia de a scoate Libia din sis­te­mul ban­car mondial şi alte 12 tari arabe erau gata să‐i urmeze exem­plul.

   Acum Libia nu mai are nimic, în afară de “demo­cra­ţie”.

  • Gereb Angela

   Dar nu e tar­ziu Daniel Barz sa o faca , cunos­cand ambi­tia peri­cu­loasa a lui Putin, sti­lul lui dur de a privi‐si la pro­priu si la fig.- tot ce nu i se inchina.

  • Daniel Barz

   De ce a fost omorât Muam­mar al‐Gaddafi:

   Au tre­cut apro­xi­ma­tiv patru ani de când a înce­put aşa numita “pri­mă­vara arabă”

   Libia, sub lovi­tu­rile aeriene ale NATO, şi a rai­du­ri­lor insur­genţi­lor libe­rali şi isla­mi­şti, s‐a trans­for­mat din Jama­hi­rie în “tânără demo­cra­ţie”.

   Să vedem ce nu le‐a con­ve­nit libie­ni­lor, de ce l‐au omorât pe lide­rul lor Muam­mar al‐Gaddafi:
   1. Libia lui Gad­dafi nu avea nici o dato­rie faţă de nimeni în lume.
   2. Preţul unui litru de ben­zină era de 0.14$
   3. Preţul unei pâini era de 0.15$
   4. Învă­ţămân­tul şi spi­ta­li­za­rea erau gra­tu­ite.
   5. Tine­rii căsă­to­riţi pri­meau în dar 64000$ pen­tru a‐şi pro­cura apar­ta­ment.
   6. Fie­care fami­lie libi­ană avea pro­pria casă.
   7. Pen­tru fie­care mem­bru, fami­lia libi­ană pri­mea anual 1000$ sub­venţii.
   8. Pen­tru fie­care copil nou năs­cut, fami­lia pri­mea 7000$, aju­tor mate­rial.
   9. Aju­to­rul de şomaj 730$ lunar.
   10. Orice libian, dacă era admis la ori­care facul­tate din lume, pri­mea 2500 euro de la stat plus întreţi­nere plus un auto­mo­bil.
   11. Sala­riul unei asis­tente medi­cale era de minim 1000$.
   12. Auto­mo­bi­lele în ţară erau vân­dute numai la preţ de fabrică.
   13. La des­chi­de­rea pro­priei afa­ceri, Jama­hi­riya Libi­ană ofe­rea un aju­tor mate­rial de 20000$, într‐o sin­gură tranşă.
   14. Nu exista impo­zit pe imo­bil, la apar­ta­mente şi casele de locuit.
   15. Impo­zi­tele mari erau inter­zise prin lege.
   16. Cetă­ţe­nii libieni pri­meau cre­di­tele fără dobândă din par­tea sta­tu­lui.
   17. Ener­gia elec­trică era gra­tu­ită pen­tru popu­la­ţie.
   18. În toată ţara era dezvol­tată o reţea de maga­zine pen­tru fami­li­ile cu mulți copii, în care ali­men­tele de bază erau vân­dute la un preţ sim­bo­lic.
   19. Pen­tru vân­za­rea pro­du­se­lor ali­men­tare cu ter­me­nul expi­rat – amenzi astro­no­mice.
   20. Pen­tru fal­si­fi­ca­rea pre­pa­ra­te­lor medi­cale – pedeapsa cu moar­tea.
   21. Vân­za­rea şi con­su­mul de alcool – inter­zis prin lege.
   22. Inter­me­di­e­rea în vân­za­rea imo­bi­le­lor – inter­zisă prin lege.
   23. După veni­rea la putere a lui Gad­dafi, din Libia au fost alun­gate marile cor­po­ra­ţii.
   24. Doar după pre­lu­a­rea pute­rii de către Gad­dafi, negrii din sudul Libiei au pri­mit drep­turi cetă­ţe­neşti.
   25. În 40 ani de “dic­ta­tură” popu­la­ţia ţării a cres­cut de trei ori, iar mor­ta­li­ta­tea infan­tila s‐a micşo­rat de nouă ori.
   26. Spe­ranţa de viaţă a cres­cut de la 51,5 la 74,5 ani.
   27. Gad­dafi a luat deci­zia de a scoate Libia din sis­te­mul ban­car mondial şi alte 12 tari arabe erau gata să‐i urmeze exem­plul.

   După cum spun ame­ri­ca­nii, fami­lia Gad­dafi avea pro­pri­e­tăţi în valoare de zeci de mili­arde, însă dacă luăm în cal­cul că la noi toate cele mai sus enu­me­rate lip­sesc din­tot­dea­una, iar poli­ti­cie­nii noş­tri totuşi sunt multi mili­ar­dari, vă daţi seama ce moarte ar merita ei? Şi stra­niu lucru, ame­ri­ca­nii nu vin să‐i omoare pe alde Filat, Voro­nin sau Pla­ho­t­niuc (din R. Mol­dova) şi să ne sal­veze de tirani, cum s‐au gră­bit să o facă în Libia.

   Acum Libia nu mai are nimic, în afară de “demo­cra­ţie”.

  • Daniel Barz

   Gereb Angela Gereb Angela asa‐i, aveti mare drep­tate nu tre­buie con­dam­nat acela care face crime si omoara mili­oane de per­soane, le lasa fara ada­post si fara hrana ci tre­buie con­dam­nat alt­ci­neva care si el ar PUTEA " sa o faca" la fel , pen­tru ca asa vrem noi mass media ! Cri­mi­na­lul care o face tre­buie elo­giat pen­truca a facut o treaba nemai­po­me­nita in Iraq, Libia, Liban, Tuni­sia, Egipt, etc. si nu au fost desi­gur inte­rese ame­ri­cane ci doar le‐a pasat de demo­cra­tia din tarile res­pec­tive, asa cum le pasa si acum de refu­gi­ati si ii spon­so­ri­zeaza sa des­ta­bi­li­zeze si Europa si apoi pot sta linis­titi gunoa­iele de ame­ri­cani con­dusi de evrei ca au rea­li­zatce si‐au pro­pus !

  • Vali Ceaus

   Bravo dl Daniel,total de acord cu dvoas­tra

  • Constanta Andrei

   Are careva infor­ma­tii direct din tarile arabe?Anul trecut,vorbeam cu un coleg iordanian;il aud tipand in telefon"ne bombardeaza";intreb-cine?.…imi raspunde,americanii care gre­sesc tintele;a doua zi mi‐a tri­mis poze cu bin­e­fa­ce­rile lui Obama.Mai depa­sesc granitele,neintentionat.…

 10. Colios Cosmin

  titlul e o gluma proasta

  • Jurnal de bord

   Nu, nu e o glumă, cu atât mai puțin proastă. E o iro­nie la adresa poli­ti­cii lui Obama, care a cedat teren în fața Rusiei și ne‐a pus pe toți într‐o situ­a­ție foarte difi­cilă.

  • Colios Cosmin

   am inte­les ca e o iro­nie la adresa "poli­ti­cii" lui Obama , daca poli­tica se poate numi ce face Obama. Numai ca sim­pla ala­tu­rare a ter­me­ni­lor Obama si paci­fi­ca­tor este un oxi­mo­ron ,(mai mult moron in engleza )


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu