Între burka și bikini

Fru­musețea fem­i­nină a fost și va fi întot­deauna subiec­tul unei unanime admi­rații. Băr­bații iubesc femeile fru­moase, femeile urâte le invidi­ază, ceea ce e tot o formă de admi­rație. Dar fru­musețea nu este risip­ită cu dăr­ni­cie către noi toți, fiecare primim mai mult sau mai puțin după cum com­poz­iția genet­ică ne‑a fost favor­a­bilă ori ba. Și pen­tru că toți am vrea să fim iubiți, admi­rați, accep­tați, chiar dacă nu sun­tem fru­moși, tre­buia să existe și o altă cale de a ajunge la aceste dezider­ate.

Cei mai put­er­nici băr­bați și-au dis­pu­tat din­tot­deauna femeile fru­moase, ca pe niște tro­fee. Dar la firul ier­bii, acolo unde se trăiește viața de zi cu zi, nu toți pot spera să-și găsească perechea într-un foto­model. N‑ar fi îndea­juns de multe. Și atunci ce altceva e atrăgă­tor la o femeie? Ce va atrage atenția unui băr­bat făcând‑o să i se pară dezirabilă? Răspun­sul e rel­a­tiv sim­plu: disponi­bil­i­tatea ei. Și când spun disponi­bil­i­tate nu mă refer la disponi­bil­i­tate pen­tru căsă­to­rie. 🙂 Mă refer la sex.

O privire pre­lun­gită las­civ, niște gene flu­turând a emoție, un zâm­bet insin­u­ant pot trans­forma aproape orice femeie în subiec­tul dor­ințelor unor băr­bați. O ea sug­erează că un el ar avea șanse dacă îndrăznește, un el devine îndată intere­sat. Căci, în ciuda tuturor teori­ilor care spun alt­fel, coș­marul cel mai mare al băr­baților a fost și a rămas acela de a cuceri femeile și mai pre­cis pe alea pe care ei le con­sid­eră atrăgă­toare. Întreaga tevatură a felu­lui în care se prez­intă, con­versează și avansează pas cu pas către relația fiz­ică pe care și-au dorit‑o de la bun început e o imensă bătaie de cap, un labirint cu cap­cane din care foarte mulți n‑au mai găsit ieșirea pen­tru că ghic­i­to­rile pe care au tre­buit să le dezlege au fost prea multe și prea grele. Un gest al ei care să promită o nes­per­ată disponi­bil­i­tate e un fel de binecu­vân­tată scu­tire de la toate aceste cazne.

Pros­ti­tuția este — de fapt — o modal­i­tate de a mon­e­tiza disponi­bil­i­tatea. Vor fi fiind pros­ti­t­u­ate fru­moase, dar marea lor majori­tate sunt doar niște femei de o fru­musețe obiș­nu­ită, pre­cum ori­care altele de pe stradă, ba chiar unele sunt urâte de‑a drep­tul. Însă clienții nu vin pen­tru fru­musețea lor, ci pen­tru disponi­bil­i­tatea pe care o găs­esc. Căci, să fim cin­stiți, nu e mai scump să cumperi sex decât să încerci să‑l obții prin relați­ile sociale. Ba aș zice că e prob­a­bil mai ieftin dacă e să com­pari cât costă un ceas de sex într‑o casă de tol­er­anță cu toate chel­tu­ielile pe cadouri, restau­rante și tot arse­nalul de obi­ceiuri care se inter­pun în calea sim­plei dor­ințe de împerechere. Veți spune că la bor­del nu se primesc sen­ti­mente — sunt cu totul de acord, dar am să adaug că nici în relați­ile care se final­izează cu căs­nicii nu garan­tează nimeni sen­ti­mentele, ba une­ori nici sexul de cal­i­tate și îndestulă­tor. Și apoi eu nu vorbesc aici despre a‑ți căuta partenerul de viață. Până a ți‑l găsi pe acela, sexul rămâne totuși o nece­si­tate, nu?

Femeile au dez­voltat de‑a lun­gul tim­pul un arse­nal întreg de tehnici prin care să sug­ereze disponi­bil­i­tatea sex­u­ală. Prac­tic orice poate deveni un pre­text pen­tru a anunța intere­sul: o strân­gere de mână, o privire spe­cială, un anu­mit ton al vocii, jocurile de cuvinte cu cono­tații sex­u­ale sunt toate metode potriv­ite de a afirma disponi­bil­i­tatea pen­tru cineva anume. Ale­sul este ast­fel invi­tat să îndrăznească mai mult, căci ar putea fi bin­evenit. Iar dacă ezită pen­tru că e nesigur sau mai timid există întot­deauna în trusa de seducție a unei femei încă un gest și încă o sug­estie care să‑l mai încu­ra­jeze o dată.

Pros­ti­t­u­atele își dezvăluie disponi­bil­i­tatea într-un mod mai gen­eral, prin îmbrăcăminte, fără să direcționeze către cineva anume invi­tația: every­body is wel­comed. Fiind un soi de pro­fe­sie — de vreme ce din asta trăi­esc — disponi­bil­i­tatea tre­buie pro­mo­vată în mod viz­ibil și clar pen­tru ca clienții să știe unde pot găsi ceea ce caută. Iar sem­nele exte­rioare sunt rel­a­tiv sim­plu de recunos­cut: pantofii cu toc înalt, even­tual roșii, fuste scurte, decol­teuri gen­eroase sau chiar sâni aproape dez­goliți, machiaj stri­dent. Totul e menit să comu­nice ace­lași mesaj: vino, oricine ai fi, sunt disponi­bilă!

Lucrurile se com­plică în momen­tul în care moda își împinge lim­itele către ceea ce poate fi con­fun­dat cu sem­nalizarea disponi­bil­ității sex­u­ale. De câte ori evoluția modei a evoluat către a dezbrăca tot mai tare femeia, soci­etatea a con­sid­erat că e sem­nul unei neîn­doiel­nice destrăbălări. O femeie îmbră­cată sumar, cu un machiaj foarte put­er­nic și ges­turi sex­u­al­izate poate că se con­sid­eră pe sine drept o per­soană care își afirmă per­son­al­i­tatea fem­i­nină — soci­etatea însă va dec­reta că sem­nal­izează stri­dent intere­sul său pen­tru sex. Băr­bații se vor simți invi­tați să încerce apropierea, fiecare prin metodele sale, unele mai sub­tile și mai civ­i­lizate, altele mai directe și mai bădărănești. Când sem­nalele nein­tenționat exager­ate ale disponi­bil­ității fem­i­nine se întâl­nesc cu lipsa de edu­cație și de auto­con­trol, prob­a­bil­i­tatea vio­lu­lui crește sem­ni­fica­tiv. Idioțe­nia nu are ezitări să "citească" în fusta foarte scurtă și machi­a­jul prea intens o invi­tație ce i se adresează direct.

La capă­tul celălalt avem burka. Orice cen­timetru de piele fem­i­nină expusă este tratat ca o provo­care adresată băr­bat­u­lui și cum normele reli­gioase islam­ice nu îngă­dui­esc relați­ile sex­u­ale nein­sti­tuțion­al­izate, e mai bine să se acopere tot ce ar putea fi inter­pre­tat greșit. Din acest exces puri­tan a rezul­tat o situ­ație care dis­truge per­son­al­i­tatea fem­i­nină — în loc de mame, fiice, soții și iubite au fost cre­ate niște apariții cvasi-fantomatice dra­p­ate într-un negru morocănos și con­tra­cep­tiv, cărora nici chip nu le poți da pen­tru că n‑au.

De un secol femeile oscilează între acești doi poli, nehotărâte parcă asupra felu­lui în care să se man­i­feste ca ființe sociale cu o pro­prie per­son­al­i­tate și ființe sex­u­ale cu nevoi fizio­log­ice firești. Nu pot să dau sfa­turi nimănui, dar mi se pare că nicio­dată extremele n‑au servit la nimic, cu excepția cazurilor când cineva a dorit cu tot dinadin­sul să împ­ingă lim­itele mai departe. Moda a dezbră­cat femeia tot mai mult, dar instinctele sex­u­ale au rămas ace­leași oricâtă dor­ință de eman­ci­pare ar exista în soci­etate. Activis­tele fem­i­niste sunt aprige împotriva normelor musul­mane spunând că nu poți să împiedici o ființă umană să se afirme social, ceea ce include și prezența sa fiz­ică. Nu la fel de vocale sunt când exce­sul e man­i­fe­s­tat în cealaltă direcție — orice vul­gar­i­tate stri­dentă este scuzată în numele unei lib­ertăți indi­vid­uale. Și până la urmă așa și e, nu poți împied­ica pe cineva să se afișeze în ce țin­ută dorește, dar în spir­i­tul unei echitabile măsuri nu se poate spune despre un băr­bat că e porc când se uită pofti­cios la fun­dul și picioarele unei tipe când ea e îmbră­cată (sau mai bine zis dezbră­cată) pe stradă pre­cum vede­tele site-urilor porno.

Poate că soluția ar fi să mergem cu toții pe calea pro­pusă de activis­tele alea care umblă top­less pe străzile mar­ilor cap­i­tale, strigând în gura mare că e cor­pul lor nat­ural și nu tre­buie să le fie rușine cu el. Să umblăm toți goi pe străzi pen­tru că în felul ăsta nimeni nu se mai poate spune că a înțe­les greșit mesajul ves­ti­men­tației celuilalt. Mă tem însă că ar apărea niște incon­ve­niente mult mai mari decât inter­pretarea eronată a sem­nelor disponi­bil­ității sex­u­ale. 🙂

Nu știu să trag linia din­tre vul­gar și discret-senzual prin cuvinte. Dar între burka și bikini există cu sig­u­ranță loc pen­tru destulă pon­der­ație și fem­i­ni­tate. Și mai ales există feluri de a exprima per­son­al­i­tatea într-un mod mult mai subtil-erotic, căci nimic nu e mai surex­ci­tant decât ceea ce se ghicește, dar nu poate vedea pe de-a-ntregul.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Kendalo

  Fru­musetea este… cand te uiti in ochii unei femei si vezi fru­musetea in inima ei.

 2. Red Prod

  Femeia…oricum e fru­moasa

 3. gaudi claudia

  Intere­sant arti­col!

 4. Camelia Voicu

  Intere­sant arti­colul. Imag­inile pe care le-ai folosit ma duc la gan­dul ca ambele extreme reprez­inta ace­lasi lucru: femeia obiect.

  • Jurnal de bord

   Exact. Într‑o parte femeia obiect de folos­ință per­son­ală, în celălalt femeia obiect de uz gen­eral.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu