Mis­te­rul care în­vă­luie așa-zi­sul furt al moaș­te­lor sfân­tu­lui Ha­ra­lam­bie, com­puse din una bu­cată mână stângă, pre­su­pus a fi co­mis de niște ce­tă­țeni ro­mâni în Gre­cia, a fost ri­si­pit cu aju­to­rul echi­pei de in­ves­ti­ga­ții pa­ra­nor­male a site-ului nos­tru. În ex­clu­si­vi­tate pen­tru Ro­mâ­nia re­la­tăm ci­ti­to­ri­lor noș­tri culi­sele aces­tui caz sen­zațio­nal care a ră­vă­șit con­ști­in­țele eno­ri­a­și­lor ro­mâni. Vă ga­ran­tăm că veți rămâne proști după ce veți citi aceste dezvăluiri!

Care va să zică, con­form in­for­ma­ți­i­lor ofi­ci­ale, pa­tru inși — trei pre­oți aju­tați de un laic — ar fi fu­rat mâna stângă a lu’ prea-sfântu’ Ha­ra­lam­bie dintr‑o mâ­năs­tire gre­cească, pro­fi­tând de ne­a­ten­ția ma­ni­fes­tată de că­lu­gă­rii-bo­dy­gu­arzi, care se ui­tau în acel mo­ment la dracu’ Dum­ne­zeu știe ce. Când și-au dat seama că s‑ar pu­tea să fie prinși au as­cuns laba mâna sfân­tu­lui într‑o pă­dure. Bine că n‑a dis­pă­rut dra­cu­lui — Doamne iartă-mă! — lu­ată de vreun mai­da­nez in­tra­co­mu­ni­tar, deși nu cred că ăș­tia ar pune gura pe așa ceva. Nu știu ei ce‑i bun de pu­pat! În­col­țiți de mi­șe­leasca po­li­ție gre­cească, au tre­buit să se pre­dea, fi­ind gă­site asu­pra lor și niște cra­nii de mar­tiri sus­pecți de lipsa ca­no­ni­ză­rii, plus un ma­xi­lar cu o sfin­țe­nie incertă.

Șa­ca­lii In­ter­ne­tu­lui, cu­nos­cuți pen­tru fe­ro­ci­ta­tea lor, s‑au re­pe­zit ime­diat să de­ni­greze prea-cin­sti­tele fețe bi­se­ri­cești, pre­cum o așa-nu­mită Ka­ri­oka care — într-un in­fam ar­ti­col pe care vă ru­găm să nu‑l ci­tiți aici — in­si­nu­ează că ei ar fi avut un ca­rac­ter du­pli­ci­tar, ma­ni­fes­tat prin în­căl­ca­rea unora din­tre cele zece sfinte po­runci, cum ar fi de pildă cea cu “să nu furi”. Site-ul nos­tru se de­li­mi­tează cu oroare de ase­me­nea in­ter­pre­tări rău-vo­itoare și vă mai ro­agă încă o dată să nu ci­tiți acest blog in­fam aici.

Re­a­li­ta­tea este, dragi ev­la­vi­oși, cu to­tul alta. Din surse pe care deo­cam­dată nu le pu­tem de­con­spira (mul­țu­mim, Doamne, că ne-ai lu­mi­nat ca­lea și min­tea!) am aflat următoarele:

  • cei pa­tru hoți erau trei: pă­rin­ții Luca și Matei
  • cra­ni­ile și ma­xi­la­rul erau de la niște mar­tiri în curs de ca­no­ni­zare de la Aiud, iar preasfin­țiile lor le-au co­man­dat în Gre­cia niște ra­cle per­so­na­li­zate, cu căp­tușe­ală de ca­ti­fea și vo­lă­nașe de dan­telă și acuma ve­ni­seră la probă
  • nu au fu­rat moaș­tele, ci au com­ple­tat co­lec­ția for­mată din ce­le­lalte pa­tru mâini stângi ale sfân­tu­lui Ha­ra­lam­bie pe care deja le aveau.

Așa să ne ajute Haralambie!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.