Misterul mâinii lu' Haralambie

Mis­te­rul care învă­luie așa‐zisul furt al moaș­te­lor sfân­tu­lui Hara­lam­bie, com­puse din una bucată mână stângă, pre­su­pus a fi comis de niște cetă­țeni români în Gre­cia, a fost risi­pit cu aju­to­rul echi­pei de inves­ti­ga­ții para­nor­male a site‐ului nos­tru. În exclu­si­vi­tate pen­tru Româ­nia rela­tăm citi­to­ri­lor noș­tri culi­sele aces­tui caz sen­zațio­nal care a răvă­șit con­ști­in­țele eno­ri­a­și­lor români. Vă garan­tăm că veți rămâne proști după ce veți citi aceste dez­vă­lu­iri!

Care va să zică, con­form infor­ma­ți­i­lor ofi­ci­ale, patru inși – trei pre­oți aju­tați de un laic – ar fi furat mâna stângă a lu' prea‐sfântu' Hara­lam­bie dintr‐o mânăs­tire gre­cească, pro­fi­tând de nea­ten­ția mani­fes­tată de călugării‐bodyguarzi, care se uitau în acel moment la dracu' Dum­ne­zeu știe ce. Când și‐au dat seama că s‐ar putea să fie prinși au ascuns laba mâna sfân­tu­lui într‐o pădure. Bine că n‐a dis­pă­rut dra­cu­lui – Doamne iartă‐mă! – luată de vreun mai­da­nez intra­co­mu­ni­tar, deși nu cred că ăștia ar pune gura pe așa ceva. Nu știu ei ce‐i bun de pupat! Încol­țiți de mișe­leasca poli­ție gre­cească, au tre­buit să se pre­dea, fiind găsite asu­pra lor și niște cra­nii de mar­tiri sus­pecți de lipsa cano­ni­ză­rii, plus un maxi­lar cu o sfin­țe­nie incertă.

Șaca­lii Inter­ne­tu­lui, cunos­cuți pen­tru fero­ci­ta­tea lor, s‐au repe­zit ime­diat să deni­greze prea‐cinstitele fețe bise­ri­cești, pre­cum o așa‐numită Kari­oka care – într‐un infam arti­col pe care vă rugăm să nu‐l citiți aici – insi­nu­ează că ei ar fi avut un carac­ter dupli­ci­tar, mani­fes­tat prin încăl­ca­rea unora din­tre cele zece sfinte porunci, cum ar fi de pildă cea cu "să nu furi". Site‐ul nos­tru se deli­mi­tează cu oroare de ase­me­nea inter­pre­tări rău‐voitoare și vă mai roagă încă o dată să nu citiți acest blog infam aici.

Rea­li­ta­tea este, dragi evla­vi­oși, cu totul alta. Din surse pe care deo­cam­dată nu le putem decon­spira (mul­țu­mim, Doamne, că ne‐ai lumi­nat calea și min­tea!) am aflat urmă­toa­rele:

  • cei patru hoți erau trei: părin­ții Luca și Matei
  • cra­ni­ile și maxi­la­rul erau de la niște mar­tiri în curs de cano­ni­zare de la Aiud, iar preasfin­țiile lor le‐au coman­dat în Gre­cia niște racle per­so­na­li­zate, cu căp­tușe­ală de cati­fea și volă­nașe de dan­telă și acuma veni­seră la probă
  • nu au furat moaș­tele, ci au com­ple­tat colec­ția for­mată din cele­lalte patru mâini stângi ale sfân­tu­lui Hara­lam­bie pe care deja le aveau.

Așa să ne ajute Hara­lam­bie!


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu