Dintr-un ar­ti­col pu­bli­cat în Ade­vă­rul aflăm că ji­ha­diș­tii Sta­tu­lui Isla­mic sus­țin că o fe­meie care apar­ține unei alte re­li­gii de­vine auto­mat mu­sul­mană dacă este vi­o­lată de zece lup­tă­tori. Pe cât de ui­mi­toare pare această știre, pe atât de re­ve­la­toare mi se pare pen­tru o mul­țime de alte as­pecte le­gate de isla­mism, creș­ti­nim și re­la­ți­ile din­tre aceste două re­li­gii. Să ex­plo­răm îm­pre­ună im­pli­ca­ți­ile ime­di­ate ale aces­tei noi per­spec­tive pe care ji­ha­diș­tii ne‑o dezvăluie.

În pri­mul rând am pu­tea re­marca fap­tul că a te con­verti la isla­mism ar pu­tea fi, dintr‑o dată, o ten­ta­ție ire­zis­ti­bilă pen­tru con­ce­tă­țe­nii noș­tri din Va­slui. În Sta­tul Isla­mic ți se oferă oport­u­ni­ta­tea de a con­tri­bui la mă­ri­rea tur­mei lui Al­lah prin chiar această în­de­le­t­ni­cire in­ter­zisă al­tora, trans­for­mând vi­o­lul dintr‑o in­cri­mi­nată in­frac­țiune într‑o etapă spi­ri­tu­ală a bo­te­zu­lui mu­sul­man (mă scu­zați pen­tru oxi­mo­ron). Această ne­aș­tep­tată ofertă ar pu­tea pro­voca un exod al po­pu­la­ției mas­culine din Va­slui, pe care nu‑l vom pu­tea stă­vili de­cât avertizându‑i că acolo nu se con­sumă al­cool. De nici un fel. De­loc. Canci. Ioc.

În al doi­lea rând se poate de­duce cu ușu­rință că acești zece lup­tă­tori sunt niște oa­meni ex­trem de cu­ra­joși și de de­di­cați isla­mu­lui pen­tru că ei se ex­pun vo­lun­tar pă­ca­tu­lui de a co­pula o pă­gână ne­cre­din­cioasă, în ciuda în­vă­ță­min­te­lor Co­ra­nu­lui. De­si­gur, o fac pen­tru un scop no­bil, dar pri­mej­dia de a ajunge să ardă în iad nu e de ne­gli­jat. Pro­ba­bil că sin­gura cale de a pre­veni această di­vină pe­deapsă este ca vi­o­lul să fie ha­lal. Nu mă pri­cep, da’ pre­su­pun și eu, ca omu’.

În al tre­i­lea rând și creș­ti­nis­mu­lui i se des­chid noi per­spec­tive. Este cât se poate de lo­gic și ra­țio­nal ca, în si­me­trie cu prac­ti­cile mu­sul­ma­ni­lor, bi­se­ri­cile creș­tine să sta­bi­lească un nu­măr de co­pu­la­ții obli­ga­to­rii prin care o oaie isla­mistă ră­tă­cită să fie adusă în turma Ce­lui de Sus. Așa cum chiar căr­țile sfinte ne în­vață, ne­bă­nu­ite sunt că­ile Dom­nu­lui așa că de ce n‑ar lu­cra și prin in­ter­me­diul unor părți ana­to­mice până acum ig­no­rate cu su­per­fi­ci­a­li­tate de prea cu­cer­ni­cul cler. Dacă me­toda merge la imam, bă­nu­iesc că ar merge și la taica popa.

În al pa­tru­lea rând, ținând cont de to­le­ranța pe care ci­vi­li­za­ția eu­ro­peană o ma­ni­festă față de ho­mo­se­xu­a­li­tate, creș­ti­nis­mul ar pu­tea lua fața isla­miș­ti­lor prin aceea că chiar și băr­ba­ții mu­sul­mani ar pu­tea fi aduși la dreapta cre­dință prin această me­todă, aju­tată ce‑i drept și de un pic de lu­bri­fi­ant. Tot ce tre­buie să fa­cem este nu să‑i bom­bar­dăm pe ji­ha­diști, ci să‑i mo­mim cu vi­cle­șug în anu­mite lo­curi meș­te­șu­git alese, unde con­ce­tă­țe­nii noș­tri spe­cia­li­zați în bo­te­zuri de acest tip, or­ga­ni­zați în gru­puri de câte zece, îi vor în­tâm­pina cu va­se­lină, ev­la­vie și iu­bire, ară­tându-le cum și pe unde îi poate pă­trunde iu­bi­rea pen­tru aproa­pele lor.

În fine, în al cin­ci­lea rând și cu o im­por­tanță mai de­grabă lo­cală, în lu­mina aces­tei ne­cu­nos­cute până acum per­spec­tive, po­ves­tea vi­o­lu­lui de la Va­slui ar pu­tea că­păta co­no­ta­ții ne­aș­tep­tate. În apă­ra­rea cli­en­ți­lor lor avo­ca­ții ce­lor șapte in­di­vizi ar pu­tea avansa ipo­teza că ei, de fapt, în­cer­cau să o con­ver­tească la islam pe tâ­năra res­pec­tivă, con­si­de­rând că într‑o oa­re­care mă­sură va con­simți și ea, fi­ind de no­to­ri­e­tate că domni­șoara res­pec­tivă nu se do­ve­dea o eno­ri­așă creș­tină vred­nică de­o­a­rece nu prea dă­dea pe la bi­se­rică. Ast­fel în­ca­dra­rea ju­ri­dică ar pu­tea fi schim­bată de la viol în grup la ten­ta­tivă de bo­tez cu cir­cum­stanțe atenuante.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Kendalo

  Doamne fe­reste!!! Cum de mai exista ase­me­nea per­soane in libertate!

 2. Red Prod

  Dar oare pe ei o sa ii pe­dep­seasca cineva?

 3. val

  Re­iese ca…vasluienii vi­o­la­tori, pot be­ne­fi­cia de cir­cum­stante ate­nu­ante, pre­cum si cei care bo­teaza la ei, acolo la pan­dai­mos, cu sau fara lu­bre­fi­ant, se bu­cura de ace­leasi cir­cum­stante ate­nu­ante in per­spec­tiva adu­ce­rii lor pe ca­lea cea buna! Prin bo­tez Ra­mane va­la­bila si cres­ti­na­rea luptatoarelor.Prin ae­easi metoda.

 4. gaudi claudia

  Oa­me­nii aia sunt ne­buni!!! Cum sa vi­o­lezi o fe­meie? Si mai ales de ca­tre 10 luptatori.….

  • val

   NU te grabi! Tre­buie mai in­tai sa te in­scrii, apoi sa fii ac­cep­tata, sa dai probe pre­li­mi­nare câ­teva etape…greu!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.