Hai să ne en­tu­zi­as­măm toți, fra­ți­lor! A ros­tit ma­dam Stela Po­pescu, ar­tista nos­tră na­țio­nală, un dis­curs me­mo­ra­bil în se­ri­a­lul Las Fi­er­binți de la ProTV. A zis des­pre si­tu­a­ția în­vă­țămân­tu­lui, do­m’ne! Cum au spus unii, a fă­cut “o ra­di­o­gra­fie per­fectă”. Băi, da’ așa ceva n‑am mai au­zit! Ni­meni n‑a mai avut cla­ri­ta­tea asta de cris­tal: nu‑s des­tui bani pen­tru școala ro­mâ­nească! Ni­meni n‑a mai avut pre­ci­zia asta de bis­tu­riu: în școli sunt tot fe­lul de in­com­pe­tenți an­ga­jați pe post de în­vă­ță­tori și pro­fe­sori! Ha­bar n‑aveam. Noi toți cre­deam că școala se scaldă în bani și pro­fe­so­rii sunt toți ge­nii ale edu­ca­ției. Ce șoc! Ce groază acum când au­zim adevărul!

Și ce co­in­ci­dența dra­cu­lui să apară mo­no­lo­gul ăsta fix acum când sin­di­ca­tele din în­vă­țământ ne­go­ci­ază mă­riri de sa­la­rii cu gu­ver­nul. A dra­cu­lui sincronizare.Și uite că au ob­ți­nut 15% peste creș­te­rea aia de 10% care deja o pri­mi­seră, adică 25% după arit­me­tica dom­nu­lui Ponta, care ar tre­bui tri­mis îna­poi la domnii pro­fe­sori ca să afle că o creș­tere de 10% apli­cată la 100 de lei în­seamnă 110 lei, iar o creș­tere de 15% apli­cată la 110 lei în­seamnă 126,5 lei. Domnu’ Ponta ar pu­tea să meargă la Mo­ise Gu­ran ca să îi ex­plice el de ce 126,5 lei față de 100 de lei nu în­seamnă o creș­tere de 25%.

Dar doamna Stela, ce zi­ceți de ea? Ce ar­tistă! Ce joc! Ce in­ter­pre­tare! Aproape că mi-au dat la­cri­mile când am auzit‑o. No­roc că mi-am adus aminte cum face ea re­clame la far­ma­ci­ile Ca­tena dim­pre­ună cu ma­es­trul Ar­și­nel — ăla care se bagă în față la transplan­tul de ri­nichi — și mi‑a mai tre­cut. De unde să știe să­ră­cuța de tanti Stela că în­cu­ra­jează in­dus­tria me­di­ca­men­te­lor care e cea mai mare jec­mă­ne­ală la dru­mul mare din tot co­mer­țul mo­dern? De unde să aibă ea ha­bar ce bani ne­gri cir­culă în­tre pro­du­că­tori și far­ma­cii? Ea doar face re­clamă, e bine in­ten­țio­nată. Că la Ca­tena e mai ieftin, nu‑i așa? Mai ieftin de­cât unde, doamna Stela? Mai ieftin de­cât la Sen­si­blu? Sau la Dona? Da’ e mai ieftin de­cât la far­ma­cia Tei?

Da’ și ProTV! Ce grijă pen­tru lu­mi­na­rea min­ți­lor noas­tre! Vă mai adu­ceți aminte că au mai fă­cut ei într-un epi­sod, tot în Las Fi­er­binți, un di­a­log al lui Răzvan Va­si­lescu cu nu mai știu cine des­pre cum se fac ba­nii pen­tru par­tide? Și-acuma cu în­vă­țămân­tul… Că doar școala e aia care strică co­piii, în timp ce ProTV îi în­vață nu­mai lu­cruri bune, le arată ca­lea spre re­u­șită prin muncă și le oferă mo­dele de suc­ces de cea mai bună ca­li­tate. Așa că, din când în când, dra­gii de pro­du­că­tori de la ProTV se gân­desc să ne tre­zească ci­vis­mul și spi­ri­tul cri­tic față de gu­ver­nare. Că poate ne-or fi amor­țit de la toate cri­mele și vi­o­lu­rile de babe pe care tot ei ni le re­la­tează la ști­rile de la ora 5. Sau ni s‑or fi to­cit de la show-urile cre­tine pe care ni le oferă, pline de curve și anal­fa­beți pre­zen­tați pe post de vedete.

De-aia zic: hai să ne en­tu­zi­as­măm toți, fra­ți­lor! După mo­no­lo­gul doam­nei Stela, așa de clar și de la obiect, în­vă­țămân­tul își va re­veni pre­cum pa­să­rea Pho­e­nix. N‑are cum alt­min­teri, ‘mneaei e ar­tista noas­tră na­țio­nală, ați vă­zut ce‑a fă­cut cu vân­ză­rile de la Ca­tena și cu ra­ting-urile de la ProTV…

PS Dacă nu știți des­pre ce mo­no­log e vorba, lu­ați de-aici.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Pavel Lidia

    Da-le tu idei ce­lor de la Protv.…..Mâine vine Irina Loghin,în brate cu Fu­ego și icoană cu Ma­ria Cio­banu .….Subiectul?????Politică în­tre botez,nuntă și înmormântare!!!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.