Unii au zis că Pu­tin este ar­ti­za­nul exo­du­lui re­fu­gi­a­ți­lor si­rieni că­tre Eu­ropa. Că el, prin ser­vi­ci­ile se­crete și cu aju­to­rul lui al As­sad, a fo­lo­sit toate mij­loa­cele mo­derne ale ma­ni­pu­lă­rii și dez­in­for­mă­rii, de­ter­minând mulți si­rieni să ia ca­lea exi­lu­lui că­tre Eu­ropa. Al­ții au râs și au zis că astea‑s sce­na­rii aiu­ris­tice și că n‑avea el cum să con­vingă atâta lume să-și pă­ră­sească țara și casa ca să ia dru­mul pri­be­giei. Dacă n‑a făcut‑o prin ma­ni­pu­lare, o face cu si­gu­ranță acum prin bom­bar­damente. Ru­șii nu lo­vesc doar sta­tul isla­mic, ci și re­be­lii care se opun lui As­sad. Ame­ri­ca­nii stau de­o­parte și asistă ne­pu­tin­cioși cum re­gi­mul lui Ba­shar al As­sad este re­in­sta­u­rat. Si­rie­ni­lor nu le‑a ră­mas de­cât fuga.

Unii au zis că Pu­tin a pus la cale exo­dul re­fu­gi­a­ți­lor si­rieni că­tre Eu­ropa ca pe o in­va­zie mu­sul­mană care să ne mute aten­ția de la Ucraina. Că este in­ex­pli­ca­bil de ce ajung aici nu­mai băr­bați ti­neri, sin­guri și fu­ri­oși, care n‑au ve­nit ca să se re­fu­gieze, ci ca să emi­greze de­fi­ni­tiv. Unde sunt bă­trâ­nii, co­piii, fe­me­ile? Dar ca să ajungi în Eu­ropa, prin Gre­cia sau prin Ita­lia, tre­buie să treci Me­di­te­rana, să su­porți o că­lă­to­rie chi­nu­i­toare, foa­mea și se­tea, obo­seala, căl­dura și fri­gul — cine poate su­pra­vie­țui aces­tei în­cer­cări? Co­piii? Bă­trâ­nii? Fe­me­ile? Sau tri­miți îna­inte pe cei care re­zistă, cu mi­siu­nea de a că­păta sta­tut de re­fu­giat pen­tru ca apoi să-și poată aduce fa­mi­li­ile în mod ofi­cial, în con­di­ții umane? Am ui­tat cu to­ții ima­gi­nea co­pi­lu­lui mort de pe plaja din Turcia.

Unii au zis că Pu­tin se duce în Si­ria doar ca să își arate mu­ș­chii în fața lu­mii și ca să se afirme din nou că Ru­sia este o pu­tere mondi­ală, tes­tându-și prac­tic ul­ti­mele mo­dele de arme. Că o să arunce cu bombe în stânga și‑n dreapta și la un mo­ment dat, după ce al-As­sad va fi re­in­sta­u­rat și si­gur pe tro­nul său de dic­ta­tor, o să-și cheme rus­na­cii îna­poi acasă. Ui­tăm însă un amă­nunt: Si­ria este o țară cu țărm la Me­di­te­rana. Iar Me­di­te­rana este sin­gura di­rec­ție din care ru­șii nu pot cu­prinde mi­li­tar Eu­ropa. Nu pot încă. Când su­b­ma­ri­nele și fre­ga­tele lor vor avea port unde să tragă, vor pu­tea vân­tura Me­di­te­rana după bu­nul lor plac. Vor fi cu treabă pe-acolo, nu va mai avea ni­meni a‑i în­treba ce caută.

Unii au zis că Pu­tin își va frânge gâ­tul în Si­ria când se va con­frunta cu sta­tul isla­mic. Că nu o să le vină de hac în­că­pă­țâ­na­ți­lor de ji­ha­diști, așa cum nici ame­ri­ca­nii și ali­a­ții lor n‑au pu­tut. Dar uite că după ce ru­șii s‑au pus pe bom­bar­dat, dintr‑o dată și ame­ri­ca­nii re­u­șesc să bom­bar­deze un con­voi de ma­șini în care sus­țin că era li­de­rul ISIS. Până acum zu­m­ză­iau ca niște muște prin de­șer­tul ira­kian, fără nici un suc­ces. Ori poate că nici nu că­u­tau suc­ce­sul, ci men­ți­ne­rea si­tu­a­ției con­flic­tu­ale? Con­cu­rența e pre­zentă chiar și în răz­bo­aie: cine vine de hac sta­tu­lui isla­mic va fi ju­pâ­nul zonei.

Unii au zis că Pu­tin e ne­bun și vrea să por­nească un nou răz­boi mondial. Eu nu văd deo­cam­dată de­cât mu­tă­rile unui ju­că­tor de șah care ne ține în sus­pans pe toți, în­tre­bându-ne de joc va face. Apă­ra­rea slavă? Gam­bi­tul le­ton? Des­chi­de­rea un­gară? Pu­tin zâm­bește mis­te­rios și mai mută un pion: șah în Siria.


Comentează pe Facebook...


Răspuns pentru Coca Mihai Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Croki Croco Crocoi

  La­sati bai,ca mai tre­buie sa fie ci­neva pe lu­mea asta care le mai rupe muia la ame­ri­ca­nii as­tia in mor­tii lor

 2. Attila Gyori

  ru­sii sunt cei mai tari la sah, asa ca .….,ame­rica se bal­baie de 4 ani, ii con­vine isis,

 3. Paolo Lipan

  Pu­tin?!!!! un vul­poi batran,un ex KGB-ist ajuns la pu­te­reun pe­ri­col public,mondial,un dictator,un criminal…

 4. Bota Ilie

  Pro­blema asta a “re­fu­gi­a­ţi­lor” , adică de fapt a in­va­ziei mu­sul­mane (spon­so­ri­zate , pro­gra­mate-ş-pla­ni­fi­cate) , asta tre­buie s‑o luăm aşa :
  me­to­dic , uşurel-ş-gospodăreşte .
  Deci , ca să poat´ să ajungă la des­ti­na­ţie în Io­ropa ghe Apus , ei aveau ne­voie de circa 40..50 000 de do­lari , din­tre care doar pen­tru că­lă­uze aveau ne­voie de circa 5..10 000 de dolari .
  Aşa­dar , oare care amă­rât-ş-mu­ri­tor de foame are ba­nii ăş­tia !?? … –Ha ?
  Sau to­tuşi , cine are ba­nii ăş­tia , păi ăla nu‑i mai mu­ri­tor de foame , deci nu are NEVOIE de azil .
  Aşa­dar , con­form cu cele de mai sus , dpdv ma­te­ma­tic , nu­mă­rul azi­lanţi­l­lor tre­buie să fie egal cu zero , adică :
  unii , adică cei cu ade­vă­rat amă­râţi-ş-dis­pe­raţi , ăia nu pu­teau veni din lipsa banilor …
  Iar ăia care aveau ba­nii ăş­tia , ăia pu­teau trăii foarte bine-ş-co­mod şi acolo , adică nemai.având ne­voie de azil .
  Oare , oare , oare de ce nu vin în Io­ropa şi mu­ri­to­rii de foame din “Repu(b)lica Co­mu­nistă” So­ma­lia , şi plus cei circa 4 mi­li­arde de oa­meni (din “repu(b)lici co­mu­niste” ?) care tră­iesc sub li­mita să­ră­ciei !?? … –Ha ?
  … Că dacă n‑au bani nici de franzelă . d‑apăi de unde să aibă bani de drum .
  Aaa… daa..!.. , toţi ăş­tia 4 mi­li­arde de sche­le­tici , ăş­tia sunt dic­ta­tori co­mu­ni­şti , ăş­tia sunt co­pii răi care nu vor să pape .
  Aşa­dar , oare cine şi pe ai ==CUI bani s‑a SPONSORIZAT== toată această in­va­zie musulmană !??
  Şi , oare cine le face atâta re­clamă FAVORABILĂ în Mass Me­dia mondială !??
  Căci stă­pâ­nii ba­ni­lor lu­mii şi ai Mass Me­dia mondi­ală sunt pă­pu­şa­rii lu­mii , adică cei din tri­bul cu fes mic ş´ plete lungi de lângă Zi­dul Plângăricios .
  Deci :
  Pă­lă­rie-ntr-un picior ,
  Ghici ciu­percă ce‑i ?
  Doar în ul­tima vreme , Net-ul şi Fe­i­sbuc-ul au ex­plo­dat pur-ş-sim­plu de pos­tări ară­beşti şi/sau pro.refugiaţi arăbeşti ..
  Deja , pă­pu­şa­ri­lor lu­mii , io le cam şi cu­nosc STILUL de lu­cru , deci :
  când văd că un eve­ni­ment oa­reş­care îi super-ş-hiper.mediatizat , atunci e clar că‑i mâna lor , dar mai ales INTERESUL lor .
  Con­form şi cu : “”Al-3-lea Răz­boi Mondial în vi­ziune lui Al­bert Pike ma­son de gra­dul 33”” ..(vezi pe Goagăl) ,
  sco­pul aces­tei in­va­zii este de echii­bra ra­por­tul de forţe din­tre : cre­ş­tini , atei şi musulmani ;
  adică atunci când va în­cepe WW3-ul , aceş­tia să se poată mă­ce­lări-ş-ex­ter­mina în­tre ei în mod ==ECHILIBRAT== .
  Pe Yo­u­Tube şi Go­a­găl , mai vezi şi :
  The Gu­i­des­to­nes din El­bert co­un­try , sta­tul Ge­or­gia din SUA

 5. Coca Mihai

  Nu poate fi vorba RUSIA- SUA mai de­graba GERMANIA prin An­gela Mer­kell care dupa de­ci­zi­ile ei ( nu si a al­tor state din UE ) a fost de acord ca UE poate primi sute de mii de imi­granti prin­tre care s‑ar pu­tea sa fie in­fil­trati si din gru­pa­rea ISIS ! Aceasta D‑na ANGELA a ln­cur­cat sta­tele care s‑au lup­tat pt in­tra­rea ln spa­tiul SENGHEN ! IN CURAND VOM VEDEA O GERMANIE MAI PROSPERA (cu mana de lu­cru foarte ieftina pt ca mi­gran­tii tre­buie sa fie adop­tati de GERMANIA ) PANA LA URMA INTERESE POLITICE SI DE AJUNGE MAI USOR ACEASTA ANGELA LA MULT RAVNITUL PREMIU NOBEL PT PACE !

  • Silvia Timofte

   esti naiva daca crezi ca as­tia vor munci 🙂

  • Coca Mihai

   D‑na Sil­via poti spune ca SUNT naiv ( pt ca sunt mas­cul ) dar haide-ti sa la­sam tim­pul sa vor­beasca si pe urma vom ve­dea ! imi­gran­tii se vor su­pune le­gi­lor aces­tei tari nu cum fac rromi de la noi care s‑au dus la fu­rat si ne-au fa­cut Tara si pe noi Ro­ma­nii de ras ! Dar eu cred ca d‑voastra traiti ln nai­vi­tate ! ( daca v‑am jig­nit cu ceva IMI CER SCUZE )

  • Silvia Timofte

   Eu nu sunt de­loc op­ti­mista 🙂 La cum evo­lu­eaza ome­ni­rea ni­mic nu ma face sa vad un vi­i­tor ma­car li­nis­tit daca nu luminos 🙂

  • Coca Mihai

   D‑na Sil­via lmi face im­pre­sia ca pos­tati ( co­men­tati sub un nume fals ) aveti pa­rinti de alta ori­gine ? ( scuza ln­tre­ba­rea ne profesionala )

  • Silvia Timofte

   😀 😀 😀 😀 Nume fals??? 😀 😀

  • Coca Mihai

   Ai o fi­gura asi­a­tica daca lntr-ade­var este ima­gi­nea ta de profil !

  • Silvia Timofte

   este in­ter­zis cumva ?? 😀 😀

  • Coca Mihai

   Nu am drep­tul sa co­men­tez din acest punct ! FB-ul este pt so­ci­a­li­zare si nu pt dis­cri­mi­nare s‑au jig­niri ! ( cum ai fa­cut de m‑ai fa­cut D‑NA )

  • Silvia Timofte

   imi cer scuze . M‑am luat dupa nu­mele “Coca” nu a fost cu intentie 🙂

  • Coca Mihai

   Iti do­resc o seara PLACUTA ( nu port ran­chiuna pe tine ) o gre­seala re­cu­nos­cuta ln to­ta­li­tate (din par­tea mea ) este ier­tata ! ASTA ESTE FB-ucul O PAGINA DE SOCIALIZARE !

 6. Dorin Soare

  Până la urmă cine e mai pe­ri­cu­los, Ba­shar al As­sad sau ISIL? Ce s‑a ales din Li­bia după în­de­păr­ta­rea lui Gha­dafi? Dar din Irak după ce a fost în­lă­tu­rat Sa­d­dam Hus­sein? Să nu cre­deți cumva că pe ame­ri­cani îi doare un­deva de cei care fac opo­zi­ție lui Ba­shar. Acolo — și în multe alte părți — este lupta pen­tru su­pre­ma­ție în­tre Sta­tele Unite și Ru­sia. E chiar așa de greu de în­țe­les? Și până la urmă, care opo­zi­ție, când acolo se bat toți în­tre ei ca chi­o­rii? Câte frac­țiuni sunt în Si­ria care se luptă atât în­tre ei cât și cu tru­pele lui Ba­shar? Iar tur­cii sunt su­pă­rați pe ruși că nu îl bom­bar­dează pe Ba­shar în loc să‑i bom­bar­deze pe kurzi. Cum va re­zolva Tur­cia pro­blema cu opo­zi­ția kurdă din Tur­cia, nu din Si­ria? Așa cum a fă­cut cu ar­me­nii după Pri­mul Răz­boi Mondial?

 7. Rusanu George Stelian

  cert este un lu­cru , ca ru­sul nu prea sta la dis­cu­tii . do­vada ? , daca va mai adu­ceti aminte , ina­in­tea des­chi­de­rii jo­cu­ri­lor olim­pice de la Soci , Pu­tin a ame­nin­tat ca daca aude sau se in­tam­pla un atac te­ro­rist , face pra­pad . uite ca acolo nu s‑a in­tam­plat ni­mic si to­tul a fost in re­gula . unii pro­mit dar al­tii fac con­cret . nu sunt fan Pu­tin , da ce face el este cal­cu­lat , fie cu in­te­res , ori fara , ori aici nu ai ce sa‑i spui . s‑a mai ade­ve­rit o alta pro­blema , si anume ca ta­ri­lor cu orien­tare mu­sul­mana , le cam prinde bine cate‑o dic­ta­tura , sa mai tina in frau „ ta­ca­ne­ala „ . cum le in­tra „ de­mo­cra­tia „ in cap , o cam iau razna di­rect . edu­ca­tia se mai face si cu pa­rul sau bi­ciul , ca mo­de­leaza ca­rac­te­rele incapatanate

 8. Bucureanu Eva

  Ne place , nu ne place Ru­sii in­tot­dea­una au avut un cu­vant de spus in Is­to­ria Mondiala !

 9. Vali Ceaus

  Asta este pro­pa­ganda jidanoamericana,Putin este sal­va­rea Eu­ro­pei de islamizare,


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.