Cine va trage foloase din cazul Oprea

Oricât de ciu­dat ar părea, moartea agen­tu­lui de poliție Bog­dan Gig­ină con­solidează guvernarea PSD. Se vor găsi poate unii care să se mire și să se întrebe cum ar putea un aseme­nea nefericit acci­dent să se întoarcă în favoarea acelora care sunt răspun­ză­tori pen­tru pro­duc­erea lui. Ca de obi­cei, diavolul se ascunde în detalii. Iar detali­ile de data aceasta se referă la con­text.

Ne găsim într-un moment în care par­la­men­tul are un echili­bru de put­ere destul de sta­bil. PSD și UNPR, plus niște mici grupuri pre­cum ALDE, dețin o majori­tate con­fort­a­bilă ca să nu-și facă multe griji pen­tru moți­u­nile sim­ple sau de cen­zură pe care opoz­iția le-ar putea iniția împotriva guver­nu­lui. S‑a demon­strat deja valid­i­tatea aces­tei majorități cu câteva prile­juri până acum și se poate afirma, fără teama de a greși, că par­la­men­tul decide cam ceea ce dorește PSD. Cu niște excepții. Căci UNPR s‑a împotrivit sau a evi­tat insidios anu­mite subiecte del­i­cate, lăsând impre­sia unei posi­bile negocieri cu PNL, în cazul în care PSD-ul s‑ar dovedi a fi un pariu pier­dut pen­tru ei. Și pen­tru că această jal­nică formă de slalom politic tre­buia să fie îmbră­cată cu haina ele­gantă a unei fraze bom­bas­tice, dom­nul gen­eral Oprea s‑a gân­dit s‑o denu­mească intere­sul național.

PNL n‑a ezi­tat să se folosească de situ­ație. În lipsa unui pro­gram alter­na­tiv de guvernare, cu măsuri cura­joase care să con­sti­tuie o ade­vărată schim­bare de ati­tu­dine, lib­er­alii vor să dobân­dească put­erea prin metode can­ti­ta­tive. Adică să pro­ducă o nouă majori­tate. Iar UNPR era sin­gura gru­pare cvasi-frecventabilă a par­la­men­tu­lui actual. Așadar s‑au grăbit să aplaude împotrivir­ile gen­er­alu­lui Oprea la manevrele leg­isla­tive pesediste, găsind prile­jul politic de a‑l aborda în văzul tuturor ca pe un potențial aliat. Unii au strâm­bat din nas, alții chiar s‑au scan­dal­izat, dar ideea avea un oare­care par­fum de fez­abil­i­tate.

Și fix în con­tex­tul ăsta a picat acci­den­tul care a pro­dus moartea unui agent de poliție. Îngh­e­suit de pro­pri­ile sale afir­mații, cum că guvernarea tre­buie să fie prac­ti­cată în cu totul alte chipuri decât cele ale actu­alu­lui cab­i­net Ponta, PNL nu are decât vari­anta de a‑i cere expli­cații și chiar demisia gen­er­alu­lui Oprea, a cărui vinovăție (cel puțin morală) pen­tru această moarte este incon­testa­bilă. Însă vehe­mența lib­er­alilor în a cere justiție și onoare nu e de natură să‑l încu­ra­jeze pe gen­er­alul Oprea către o viitoare apropiere de PNL. Ba dim­potrivă aș spune, cred că va fi plin de resen­ti­mente față de acest par­tid, mai ales dacă prin pre­siunea pub­lică susțin­ută și de ei se va ajunge la demiterea sa.

Așa că lui Oprea îi rămâne doar o vari­antă: să stea lângă PSD. Ceea ce face actu­ala majori­tate inde­struc­tibilă până la alegeri. Chiar și dacă Ponta va fi con­damnat.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Novum

    E un caz din care toată lumea o să iasă șifonată. Se va vedea la son­da­jele urmă­toare.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu