Ori­cât de ciu­dat ar pă­rea, moar­tea agen­tu­lui de po­li­ție Bo­gdan Gi­gină con­so­li­dează gu­ver­na­rea PSD. Se vor găsi poate unii care să se mire și să se în­trebe cum ar pu­tea un ase­me­nea ne­fe­ri­cit ac­ci­dent să se în­toarcă în fa­voa­rea ace­lora care sunt răs­pun­ză­tori pen­tru pro­du­ce­rea lui. Ca de obi­cei, di­a­vo­lul se as­cunde în de­ta­lii. Iar de­ta­li­ile de data aceasta se re­feră la context.

Ne gă­sim într-un mo­ment în care par­la­men­tul are un echi­li­bru de pu­tere des­tul de sta­bil. PSD și UNPR, plus niște mici gru­puri pre­cum ALDE, de­țin o ma­jo­ri­tate con­for­ta­bilă ca să nu-și facă multe griji pen­tru mo­țiu­nile sim­ple sau de cen­zură pe care opo­zi­ția le-ar pu­tea ini­ția îm­po­triva gu­ver­nu­lui. S‑a de­mon­strat deja va­li­di­ta­tea aces­tei ma­jo­ri­tăți cu câ­teva pri­le­juri până acum și se poate afirma, fără teama de a greși, că par­la­men­tul de­cide cam ceea ce do­rește PSD. Cu niște ex­cep­ții. Căci UNPR s‑a îm­po­tri­vit sau a evi­tat in­si­dios anu­mite su­biecte de­li­cate, lă­sând im­pre­sia unei po­si­bile ne­go­ci­eri cu PNL, în ca­zul în care PSD-ul s‑ar do­vedi a fi un pa­riu pier­dut pen­tru ei. Și pen­tru că această jal­nică formă de sla­lom po­li­tic tre­buia să fie îm­bră­cată cu haina ele­gantă a unei fraze bom­bas­tice, dom­nul ge­ne­ral Oprea s‑a gân­dit s‑o de­nu­mească in­te­re­sul național.

PNL n‑a ezi­tat să se fo­lo­sească de si­tu­a­ție. În lipsa unui pro­gram al­ter­na­tiv de gu­ver­nare, cu mă­suri cu­ra­joase care să con­sti­tuie o ade­vă­rată schim­bare de ati­tu­dine, li­be­ra­lii vor să do­bân­dească pu­te­rea prin me­tode can­ti­ta­tive. Adică să pro­ducă o nouă ma­jo­ri­tate. Iar UNPR era sin­gura gru­pare cvasi-frec­ven­ta­bilă a par­la­men­tu­lui ac­tual. Așa­dar s‑au gră­bit să apla­ude îm­po­tri­vi­rile ge­ne­ra­lu­lui Oprea la ma­ne­vrele le­gi­sla­tive pe­se­diste, gă­sind pri­le­jul po­li­tic de a‑l aborda în vă­zul tu­tu­ror ca pe un po­ten­țial aliat. Unii au strâm­bat din nas, al­ții chiar s‑au scan­da­li­zat, dar ideea avea un oa­re­care par­fum de fezabilitate.

Și fix în con­tex­tul ăsta a pi­cat ac­ci­den­tul care a pro­dus moar­tea unui agent de po­li­ție. În­ghe­suit de pro­pri­ile sale afir­ma­ții, cum că gu­ver­na­rea tre­buie să fie prac­ti­cată în cu to­tul alte chi­puri de­cât cele ale ac­tu­a­lu­lui ca­bi­net Ponta, PNL nu are de­cât va­ri­anta de a‑i cere ex­pli­ca­ții și chiar de­mi­sia ge­ne­ra­lu­lui Oprea, a că­rui vi­no­vă­ție (cel pu­țin mo­rală) pen­tru această moarte este in­con­tes­ta­bilă. Însă ve­he­mența li­be­ra­li­lor în a cere jus­ti­ție și onoare nu e de na­tură să‑l în­cu­ra­jeze pe ge­ne­ra­lul Oprea că­tre o vi­i­toare apro­pi­ere de PNL. Ba dim­po­trivă aș spune, cred că va fi plin de re­sen­ti­mente față de acest par­tid, mai ales dacă prin pre­siu­nea pu­blică sus­ți­nută și de ei se va ajunge la de­mi­te­rea sa.

Așa că lui Oprea îi rămâne doar o va­ri­antă: să stea lângă PSD. Ceea ce face ac­tu­ala ma­jo­ri­tate in­des­truc­ti­bilă până la ale­geri. Chiar și dacă Ponta va fi condamnat.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Novum

    E un caz din care toată lu­mea o să iasă și­fo­nată. Se va ve­dea la son­da­jele următoare.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.