Ce dăm înapoi munților?

Civ­i­liza­ția betonu­lui, estet­ica asfal­tu­lui și poezia fieru­lui beton au început să urce pe pote­cile munților. Guver­nanții vor să dez­volte potențialul tur­is­tic, cel puțin așa ne spun. Ce înseamnă pen­tru ei potențial tur­is­tic e destul de limpede: să aduni într-un loc cât mai multă lume și să‑i faci să-și chel­tu­iască banii pe mân­care si bău­tură spre prof­itabil­i­tatea unor afac­eri pri­vate. Asta, spun ei, creează locuri de muncă și generează PIB. Deci nu poate fi decât de bine.

Primul bas­tion al naturii care este asaltat de ceva timp de acest tip de politică în tur­ism este masivul Bucegi. Dru­muri asfal­tate aduc hoarde cotro­pi­toare de indi­vizi care se cocoață în vâr­ful muntelui mai mult din curi­oz­i­tate decât din dor­ința de a vedea natura. Ajunși acolo cei mai mulți din­tre ei aleg să facă ceea ce făceau și acasă sau pe văile apelor: grătare și bere. În urma lor rămân invari­abil tone de gunoaie ca o dâră care să arate tuturor că pe acolo a tre­cut pros­tia și nes­imțirea. Nimeni nu‑i trage la răspun­dere, nici măcar pro­pria conști­ință.

Mă uitam la repor­ta­jul făcut de cei de la emi­si­unea Româ­nia, te iubesc despre invadarea par­cu­lui național Bucegi și mi‑a atras atenția o replică dată de un indi­vid din ăsta care lăsa în urma sa gunoi: de ce nu puneți tomberoane? Și mi-am dat seama că oamenii ăștia nu au nici un dram de edu­cație în priv­ința naturii. Pur și sim­plu habar n‑au nimic despre ea și tratează totul exact ca și cum acolo ar fi între blocurile de beton în care locui­esc. Nu pri­cep de pildă că tomberoanele cu gunoi atrag ani­malele săl­bat­ice și că de aici pot deriva o sută de com­pli­cații mult mai greu de ges­tionat. Iar fap­tul că ar face gră­tarul pe din două cu ursul e cea mai mică din­tre ele.

Oamenii ăștia nu pri­cep că muntele e cu totul altceva decât spațiul verde din spatele blocu­lui sau decât par­cul din cartier. Și atunci m‑am între­bat: le‑a expli­cat cineva vre­o­dată lucrurile astea? Avem obișn­uința de a spune că astea țin de bun simț — poate că da, dar real­i­tatea este că cei mai mulți își găs­esc rapid scuze atunci când habar n‑au ce impli­cații prac­tice are invazia lor în săl­băti­cia munților. Să se asfal­teze, să se facă par­cări, să se pună tomberoane, să se facă toalete, să se tragă gaze și curent… ce urmează? A, da, să se ridice bis­erici, mall-uri, hoteluri și restau­rante. Și atunci, dacă asta își doreau, de ce au mai urcat pe munte? Pe toate astea le aveau deja jos, în orașe…

Poate că cineva ar tre­bui să le vor­bească despre lucrurile astea. Poate că cineva ar tre­bui să spună cu voce tare că avem nevoie de o strate­gie clară în priv­ința tur­is­mu­lui mon­tan. Poate că cineva ar tre­bui să facă mai multă edu­cație mon­tană. Între­barea este cine este acest cineva. E limpede că nu statul și autoritățile sale care acum sunt pop­u­late cu hoți și incom­pe­tenți. Aso­ci­ația Mon­tană Carpați a început un ast­fel de pro­gram în șco­l­ile din București și din jur. Dar nu e destul. Tre­buie mai multe forțe, mai multe voci. Tre­buie un mesaj unic, argu­mente solide, artic­u­late, pe care să le repete mai mulți în toate ocazi­ile posi­bile. Tre­buie să fie cre­ate opor­tu­nitățile de a vorbi despre asta.

Mă întreb dacă mon­ta­niarzii din Româ­nia, cei care spun că iubesc muntele, sunt dis­puși să facă mai mult decât să umble pe munți. Mă întreb dacă sunt dis­puși să‑i ia și pe alții cu ei, să‑i învețe reg­ulile muntelui, să le arate fru­musețile nat­u­rale ale munților și să‑i convingă să le respecte și să le pro­te­jeze. Mă întreb dacă ar fi dis­puși să meargă în școli și să vor­bească despre munte, să explice copi­ilor cum tre­buie să se com­porte în natură. Dacă ar fi dis­puși să meargă printre cei care fac grătare și să le explice ce înseamnă să fii civ­i­lizat. Eu sper că da.

Alt­minteri se cheamă că mon­ta­niarzii doar iau ceva de la munți, fără să dea nimic înapoi, nu‑i așa?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu