Când totul începe cu NU

Am obser­vat că româ­nii au o cali­tate extra­or­di­nară: ei știu întot­dea­una ce NU vor. Ba, mai mult de atât, când e vorba să spună răs­pi­cat ce NU le place, sunt mult mai vred­nici în a‐și croi pan­carte și a ieși în stradă pen­tru a‐și face cunos­cute opi­ni­ile. Nu exploa­tă­rii de la Roșia Montană. Nu demi­te­rii lui Raed Ara­fat. Nu taxei de mediu apli­cată auto­tu­ris­me­lor. Nu auto­no­miei maghiare. Nu frac­tu­ră­rii hidra­ulice. Nu defri­șări­lor. Nu mos­cheii din Bucu­rești. Nu emi­gran­ți­lor din Orien­tul Mij­lo­ciu. Știm foarte clar la ce sun­tem con­tra.

Nu la fel de clar ne este pen­tru ce sun­tem pro. De pildă, cică ne dorim uni­rea cu fra­ții noș­tri de peste Prut, dar nu înghe­suim să ieșim în stradă și să cerem asta. Nu știm foarte bine ce fel de poli­tică de admi­nis­trare ne‐ar fi folo­si­toare, nu știm care lideri ar fi cei potri­viți să ne stea în frunte. Isto­ria ulti­mi­lor 25 de ani este un șir de nein­spi­rate ale­geri urmate de un alt șir de nemul­țu­mite pro­teste. În acest necon­te­nit șir de încer­cări și nere­u­șite nu ne‐am oprit nici­o­dată – și nici nu dăm semne că am face‐o vreo­dată – să facem un bilanț al pro­pri­i­lor noas­tre rațio­na­mente și să încer­căm să fim mai con­sis­tenți în argu­men­ta­ți­ile ale­ge­ri­lor pe care le facem.

Pen­tru clasa poli­tică această lipsă de coe­rență soci­ală este mană cerească. Pot pro­mite orice atunci când vor să fie aleși, fără să împli­nească nimic. Ori­cum româ­nii nu știau ce vor, iar când va veni tim­pul bilan­țu­lui unei guver­nări e înde­a­juns să semene puțină îndo­ială și con­fu­zie. De îndată ne vom împărți în două tabere, fie­care din­tre ele spu­nând răs­pi­cat că cei­lalți NU au drep­tate, că NU sunt patri­oți, că NU înțe­leg inte­re­sul națio­nal. Demo­cra­ția româ­nească e un fel de moară de măci­nat ner­vii, spe­ran­țele și visele, acțio­nată cu sârg de noi înșine – pe rând, unii învâr­tim pie­trele pen­tru ca cei­lalți să fie pisați și făcuți pul­bere. Poli­ti­cie­nii pri­vesc satis­fă­cuți de sus și ne pun să plătim pen­tru pri­vi­le­giul de a ne toca unii pe cei­lalți în moara inven­tată de ei.

Cam pe când vom ști ce vrem? Cam pe când pan­car­tele mani­fes­ta­ți­i­lor noas­tre vor con­ține cereri și nu pro­teste? Nu v‐ați plic­ti­sit să tot spu­neți NU?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Petzy Acon

  sub­scriu ,,,ajunge citi avem acum in tara …sa mai stea si pe la ei musul­ma­nii astia ,,,paci­fisti

 2. Marian Iulian

  Nu vreau ca Roma­nia sa devina loc de Ultra­Pe­le­ri­naj pen­tru cei mai sadici cri­mi­nali din lume.

 3. Lupilor Valentin Florin

  Mai oameni daca se antam­pla sa faca vreo mos­chee puneti acolo un porc ca ei nu suporta porcii al taiati acolo an mij­lo­cul mos­cheei si sa vedeti cum se tireaza baie­tii haha­haha!!

 4. Horia Deak

  Nici micro.

 5. Sorin Ivan

  Nici in Bucu­resti dar nici in Romania,nu vrem mos­chei.

 6. Titi Iacob

  Nu vrem mega‐ mos­chee in Roma­nia!!!!

 7. Jurnal de bord

  La reve­dere! Cu cre­ti­nii mai stau de vorbă că poate mai e o șansă. Dar cu un cre­tin nesim­țit nu‐mi pierd vre­mea. Ești out!

 8. Gheorghe Herdean

  NU vrem sa citim arti­co­lul, doar sa comen­tam poza!

 9. Ciungu Ion

  No, amu se jus­ti­fica si mos­cheea si cimi­ti­rul si bibli­o­teca ori scoala pt ca vin refu­gi­a­tii si tre­buie sa le si asi­gu­ram con­di­tii nor­male de con­vi­e­tu­ire si sa‐i si inte­gram cit mai repede!

 10. Attila Gyori

  nu vrem mos­chea in roma­nia, sim­plu, ce nu se inte­lege, nu vrem migranti pe capul nos­tru, si vrem ca cei din media si in spe­cial si asta care a scris arti­co­lul sa nu dis­to­r­sio­neze rea­li­ta­tea, si sa nu minta,

  • Jurnal de bord

   Arti­co­lul ăsta nu e des­pre o mos­chee în Româ­nia și nici nu face pro­pa­gandă emi­gra­ției. E des­pre fap­tul că nu știm să con­struim nimic împre­ună, știm doar să demo­lăm. Genul ăsta de comen­ta­rii stu­pide și into­le­rante explică de ce nu putem mai mult: sunt prea mulți care n‐au decât ură în cap și cio­mege în mână.

  • Attila Gyori

   Faceti bine si faceti repor­taje repet, ade­va­rate, scri­eti un repor­taj atunci cu ceea ce vor arde­le­nii de exem­plu, autos­trada ter­mi­nata pana la bors.,

  • Jurnal de bord

   Nu sunt zia­rist, deci nu fac repor­taje. Am un sim­plu blog unde expun păre­rile și obser­va­ți­ile mele, la care am tot drep­tul. Nu oblig pe nimeni să fie de acord, dar când sunt con­tra­zis vreau argu­mente, nu să mi se ordone să gân­desc la comandă. Poate ar tre­bui să citiți aici: http://sorin.sfirlogea.com/regulile-casei/

 11. Kovaci Ioan

  Cui ii pasa de ce vrem noi? Ale­si­lor nos­trii in nici un caz

  • Jurnal de bord

   Exact asta vor ei să gân­dim, că nu con­tăm. Și uite că au drep­tate, așa gân­dim, că sun­tem proști și neîn­sem­nați..

  • Kovaci Ioan

   Stii cum zicea Mark Twain, ,,daca votul nos­tru ar schimba ceva , nu am mai fi lasati sa votam,, vedem cum intreaga Europa nu ii vrea pe musul­mani si totusi poli­ti­cul hota­reste sa fie pri­miti , deci vointa majo­ri­ta­tii este egala cu zero, degeaba ne cre­dem des­tepti si impor­tanti

 12. Valeriu Itu

  Per­fect,,,! Si nici picior de imi­grant,,,!

  • Jurnal de bord

   Care e treaba cu vir­gu­lele alea multe? Ce exprimă ele? Că prin manu­a­lele de orto­gra­fie n‐am găsit expli­ca­ția.

 13. Ghita Portelechi

  Am mai spus si repet duceti 600 de Porci pe acel loc si faceti Cresatorie,pina nu e tar­ziu.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu