Am ob­ser­vat că ro­mâ­nii au o ca­li­tate ex­tra­or­di­nară: ei știu în­tot­dea­una ce NU vor. Ba, mai mult de atât, când e vorba să spună răs­pi­cat ce NU le place, sunt mult mai vred­nici în a‑și croi pan­carte și a ieși în stradă pen­tru a‑și face cu­nos­cute opi­ni­ile. Nu ex­ploa­tă­rii de la Ro­șia Montană. Nu de­mi­te­rii lui Raed Ara­fat. Nu ta­xei de me­diu apli­cată auto­tu­ris­me­lor. Nu auto­no­miei ma­ghiare. Nu frac­tu­ră­rii hi­dra­ulice. Nu de­fri­șări­lor. Nu mos­cheii din Bu­cu­rești. Nu emi­gran­ți­lor din Orien­tul Mij­lo­ciu. Știm foarte clar la ce sun­tem contra.

Nu la fel de clar ne este pen­tru ce sun­tem pro. De pildă, cică ne do­rim uni­rea cu fra­ții noș­tri de peste Prut, dar nu în­ghe­suim să ie­șim în stradă și să ce­rem asta. Nu știm foarte bine ce fel de po­li­tică de ad­mi­nis­trare ne-ar fi fo­lo­si­toare, nu știm care li­deri ar fi cei po­tri­viți să ne stea în frunte. Is­to­ria ul­ti­mi­lor 25 de ani este un șir de ne­in­spi­rate ale­geri ur­mate de un alt șir de ne­mul­țu­mite pro­teste. În acest ne­con­te­nit șir de în­cer­cări și ne­re­u­șite nu ne-am oprit nici­o­dată — și nici nu dăm semne că am face‑o vreo­dată — să fa­cem un bi­lanț al pro­pri­i­lor noas­tre ra­țio­na­mente și să în­cer­căm să fim mai con­sis­tenți în ar­gu­men­ta­ți­ile ale­ge­ri­lor pe care le facem.

Pen­tru clasa po­li­tică această lipsă de co­e­rență so­ci­ală este mană ce­rească. Pot pro­mite orice atunci când vor să fie aleși, fără să îm­pli­nească ni­mic. Ori­cum ro­mâ­nii nu știau ce vor, iar când va veni tim­pul bi­lan­țu­lui unei gu­ver­nări e în­de­a­juns să se­mene pu­țină în­do­ială și con­fu­zie. De în­dată ne vom îm­părți în două ta­bere, fi­e­care din­tre ele spu­nând răs­pi­cat că cei­lalți NU au drep­tate, că NU sunt pa­tri­oți, că NU în­țe­leg in­te­re­sul na­țio­nal. De­mo­cra­ția ro­mâ­nească e un fel de moară de mă­ci­nat ner­vii, spe­ran­țele și vi­sele, ac­țio­nată cu sârg de noi în­șine — pe rând, unii în­vâr­tim pie­trele pen­tru ca cei­lalți să fie pi­sați și fă­cuți pul­bere. Po­li­ti­cie­nii pri­vesc sa­tis­fă­cuți de sus și ne pun să plătim pen­tru pri­vi­le­giul de a ne toca unii pe cei­lalți în moara in­ven­tată de ei.

Cam pe când vom ști ce vrem? Cam pe când pan­car­tele ma­ni­fes­ta­ți­i­lor noas­tre vor con­ține ce­reri și nu pro­teste? Nu v‑ați plic­ti­sit să tot spu­neți NU?


Comentează pe Facebook...


Răspuns pentru Ghita Portelechi Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Petzy Acon

  sub­scriu „,ajunge citi avem acum in tara …sa mai stea si pe la ei mu­sul­ma­nii as­tia „,pa­ci­fisti

 2. Marian Iulian

  Nu vreau ca Ro­ma­nia sa de­vina loc de Ul­tra­Pe­le­ri­naj pen­tru cei mai sa­dici cri­mi­nali din lume.

 3. Lupilor Valentin Florin

  Mai oa­meni daca se an­tam­pla sa faca vreo mos­chee pu­neti acolo un porc ca ei nu su­porta porcii al ta­iati acolo an mij­lo­cul mos­cheei si sa ve­deti cum se ti­reaza ba­ie­tii hahahaha!!

 4. Horia Deak

  Nici mi­cro.

 5. Sorin Ivan

  Nici in Bu­cu­resti dar nici in Romania,nu vrem moschei.

 6. Titi Iacob

  Nu vrem mega- mos­chee in Romania!!!!

 7. Jurnal de bord

  La re­ve­dere! Cu cre­ti­nii mai stau de vorbă că poate mai e o șansă. Dar cu un cre­tin ne­sim­țit nu-mi pierd vre­mea. Ești out!

 8. Gheorghe Herdean

  NU vrem sa ci­tim ar­ti­co­lul, doar sa co­men­tam poza!

 9. Ciungu Ion

  No, amu se jus­ti­fica si mos­cheea si ci­mi­ti­rul si bi­bli­o­teca ori scoala pt ca vin re­fu­gi­a­tii si tre­buie sa le si asi­gu­ram con­di­tii nor­male de con­vi­e­tu­ire si sa‑i si in­te­gram cit mai repede!

 10. Attila Gyori

  nu vrem mos­chea in ro­ma­nia, sim­plu, ce nu se in­te­lege, nu vrem mi­granti pe ca­pul nos­tru, si vrem ca cei din me­dia si in spe­cial si asta care a scris ar­ti­co­lul sa nu dis­to­r­sio­neze re­a­li­ta­tea, si sa nu minta,

  • Jurnal de bord

   Ar­ti­co­lul ăsta nu e des­pre o mos­chee în Ro­mâ­nia și nici nu face pro­pa­gandă emi­gra­ției. E des­pre fap­tul că nu știm să con­struim ni­mic îm­pre­ună, știm doar să de­mo­lăm. Ge­nul ăsta de co­men­ta­rii stu­pide și in­to­le­rante ex­plică de ce nu pu­tem mai mult: sunt prea mulți care n‑au de­cât ură în cap și cio­mege în mână.

  • Attila Gyori

   Fa­ceti bine si fa­ceti re­por­taje re­pet, ade­va­rate, scri­eti un re­por­taj atunci cu ceea ce vor ar­de­le­nii de exem­plu, autos­trada ter­mi­nata pana la bors.,

  • Jurnal de bord

   Nu sunt zia­rist, deci nu fac re­por­taje. Am un sim­plu blog unde ex­pun pă­re­rile și ob­ser­va­ți­ile mele, la care am tot drep­tul. Nu oblig pe ni­meni să fie de acord, dar când sunt con­tra­zis vreau ar­gu­mente, nu să mi se or­done să gân­desc la co­mandă. Poate ar tre­bui să ci­tiți aici: http://sorin.sfirlogea.com/regulile-casei/

 11. Kovaci Ioan

  Cui ii pasa de ce vrem noi? Ale­si­lor nos­trii in nici un caz

  • Jurnal de bord

   Exact asta vor ei să gân­dim, că nu con­tăm. Și uite că au drep­tate, așa gân­dim, că sun­tem proști și neînsemnați..

  • Kovaci Ioan

   Stii cum zi­cea Mark Twain, „daca vo­tul nos­tru ar schimba ceva , nu am mai fi la­sati sa vo­tam„ ve­dem cum in­treaga Eu­ropa nu ii vrea pe mu­sul­mani si to­tusi po­li­ti­cul ho­ta­reste sa fie pri­miti , deci vo­inta ma­jo­ri­ta­tii este egala cu zero, de­geaba ne cre­dem des­tepti si importanti

 12. Valeriu Itu

  Per­fect„,! Si nici pi­cior de imigrant„,!

  • Jurnal de bord

   Care e treaba cu vir­gu­lele alea multe? Ce ex­primă ele? Că prin ma­nu­a­lele de or­to­gra­fie n‑am gă­sit explicația.

 13. Ghita Portelechi

  Am mai spus si re­pet du­ceti 600 de Porci pe acel loc si fa­ceti Cresatorie,pina nu e tarziu.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.