Po­li­ti­cie­nii de la pu­tere spun că le­gile se fac în par­la­ment. Că nu se pot schimba legi după cum vrea unul și al­tul, ci doar prin vo­tul par­la­men­ta­ri­lor care au fost tri­miși acolo de ale­gă­to­rii lor. Ceea ce poate face ce­tă­țea­nul este să res­pecte aceste legi și să vo­teze o dată la pa­tru pe aceia pe care par­ti­dele îi aleg drept can­di­dați. Adică tot pe ei.

Pre­la­ții BOR zic că rân­du­ie­lile bi­se­ri­cii le face doar bi­se­rica. Că nu se pot schimba aceste rân­du­ieli după cum vrea unul și al­tul, ci nu­mai prin voia Dom­nu­lui și de că­tre bi­se­rică în­săși. Ceea ce poate face eno­ri­a­șul este să res­pecte nes­min­tit aceste rân­du­ieli și să cin­stească la fi­e­care săr­bă­toare bi­se­rica noas­tră sfântă și na­țio­nală, în frunte cu prea­fe­ri­ci­tul ei șef.

Po­li­ti­cie­nii de la pu­tere spun că au ne­voie de tot fe­lul de lu­cruri spe­ci­ale ca să-și poată face treaba. Au ne­voie de ca­mere de ho­tel lu­xoase, ca să stea co­mod. Au ne­voie de co­loane ofi­ci­ale, ca să ajungă iute dintr-un loc în al­tul. Au ne­voie de pro­tec­ție per­so­nală, ca să se știe în si­gu­ranță. Au ne­voie de imu­ni­tate, ca să nu fie hăr­țu­iți po­li­tic. Au ne­voie de pen­sii spe­ci­ale și in­dem­ni­za­ții mari, ca să nu ducă grija zi­lei de mâine.

Pre­la­ții BOR spun că au ne­voie de tot fe­lul de lu­cruri spe­ci­ale ca să-și poate în­de­plini mi­siu­nea apos­to­lică. Au ne­voie de multe bi­se­rici, ca să pro­po­vă­du­iască peste tot cu­vân­tul Dom­nu­lui. Au ne­voie de pro­pri­e­tăți multe, pă­duri, ogoare și clă­diri, ca să poată de­să­vârși cu ele lu­cră­rile Dom­nu­lui. Au ne­voie de scu­tiri fi­nan­ci­are, ca ave­rea bi­se­ri­cii să se în­mul­țească într-una, cu spor. Au ne­voie de ma­șini lu­xoase, ca să ajungă iute la cre­din­cio­șii aflați în ne­voie. Au ne­voie de su­b­ven­ții de la stat, ca să ri­dice o ca­te­drală mân­tu­i­toare. Au ne­voie de ac­ces în școli, ca să pună sămânța or­to­do­xiei în ca­pul co­pi­i­lor de la o vâr­stă fragedă.

Po­li­ti­cie­nii de la pu­tere spun că câr­co­te­lile îm­po­triva lor sunt orches­trate de du­ș­ma­nii din opo­zi­ție, care nu în­ce­tează să sape la te­me­lia bu­nei con­struc­ții po­li­tice pe care ei o îna­lță prin gu­ver­nare. Că ei nu pri­di­desc să clă­dească pen­tru dra­gul lor po­por, iar fap­tele vor­besc de la sine: prin țară curge lapte și mi­ere de când s‑au așe­zat la cârmă.

Pre­la­ții BOR spun că câr­co­te­lile îm­po­triva lor sunt orches­trate de sa­ta­niști și alți ne­cre­din­cioși vân­duți di­a­vo­lu­lui, pre­cum ro­c­ke­rii și ateii, care nu în­ce­tează să sape la te­me­lia bu­nei con­struc­ții creș­tine pe care ei o îna­lță prin ru­gă­ciune. Că ei tru­desc zi de zi cu aca­tis­tele, bo­te­zu­rile, nun­țile și în­mor­mân­tă­rile pen­tru bi­nele drept-cre­din­cio­și­lor, cu ex­pu­ne­rea moaș­te­lor spre cu­cer­nică pu­pă­ciune, cu sfin­ți­rea ma­și­ni­lor și a te­le­foa­ne­lor pra­vo­slav­ni­ci­lor, iar fap­tele vor­besc de la sine: prin țară e li­niște și pace de când ei ne bi­ne­cu­vân­tează viața.

Po­li­ti­cieni și popi, cu to­ții au ace­lași ma­nual de pro­pa­gandă so­ci­ală. Și nu știi ce să mai crezi: or fi po­li­ti­cie­nii care au în­vă­țat de la popi sau po­pii or fi luat no­tițe de la po­li­ti­cieni? Ori poate că de fapt nici nu sunt două ca­te­go­rii se­pa­rate. Or fi ace­eași cio­coi, unii mai bă­trâni, vechi de vreo două mii de ani, al­ții noi-no­uți, de doar 25 de anișori…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.