Țara unde merge și‐așa

Hai­deți să nu ne mai min­țim, măcar acum în zilele de după tra­ge­dia asta care s‐a întâm­plat: sun­tem cu toții foarte impru­denți în țara asta. Nu e doar patro­nul clu­bu­lui unde au murit atâ­ția oameni. Nu sunt doar cei lacomi de pro­fit care riscă cu incon­ști­ență vie­țile altora pen­tru a câștiga mai mult. Nu e doar sta­tul corupt și biro­cra­tic. Toți ne com­por­tăm ade­sea impru­dent și nu vor­besc des­pre ispră­vile prin care ne punem pe noi înșine în peri­col – alea sunt nenu­mă­rate, dar să zicem că ne pri­vesc per­so­nal. Vor­besc des­pre situ­a­ți­ile în care igno­răm ris­cu­rile la care îi expu­nem pe alții, nevi­no­vați în acel moment, în acea situ­a­ție.

Nu oprim la tre­ceri de pie­toni, acce­le­rând peri­cu­los pe lângă oameni care tra­ver­sează. Ne anga­jăm în depă­șiri ris­cante la limita tam­po­nă­rii cu mași­nile de pe sens opus. Bem și ne suim la volan, pen­tru că sun­tem con­vinși că "n‐avem nimic", sun­tem prea buni șoferi ca să se întâm­ple ceva. N‐avem obiș­nu­ința de lua în con­si­de­rare peri­co­lele cărora ne expu­nem, de a face câteva cal­cule sim­ple, ca să ne dăm seama că pen­tru a câștiga câteva minute ne asu­măm ris­curi mult prea mari. Și, chiar mai rău, îi expu­nem și pe alții aces­tor ris­curi, deși ei n‐au con­sim­țit la ele în nici un fel. Ar tre­bui să ne com­por­tăm res­pon­sa­bil, dar merge și‐așa atâta timp cât nu ne prinde poli­ția, nu?

Lăsăm fața­dele case­lor vechi să se dete­ri­o­reze până când cad peste tre­că­to­rii de pe tro­tuar, apoi le câr­pim de ochii lumii, că e mai ieftin și mai sim­plu decât o res­ta­u­rare bine făcută. Facem impro­vi­za­ții nea­u­to­ri­zate la insta­la­ți­ile elec­trice sau de gaz în clă­di­rile pe care le împăr­țim cu alții. Folo­sim în școli sobe necu­ră­țate care emană, puțin câte puțin, gaze nocive. Ar tre­bui să che­măm un spe­cia­list, să nu facem lucrări de mân­tu­ială, dar merge și‐așa.

N‐avem cul­tura secu­ri­tă­ții nici la muncă. Se vede cu ochiul liber ten­ta­ția impro­vi­za­ției. N‐avem scula care tre­buie? Nu‐i nimic, folo­sim un patent și‐o sârmă. Sun­tem inven­tivi, ne place să spu­nem. Dar cu ce preț? Nu cu mult timp în urmă un poli­țist a murit căzând cu moto­ci­cleta într‐o groapă prost sem­na­li­zată din mij­lo­cul stră­zii – toți ne‐am revol­tat pen­tru fap­tul că se afla într‐o misiune ile­gală, dar ade­vă­rul e că omul ar fi fost pro­ba­bil viu și azi dacă niște mun­ci­tori ar fi luat mult mai în serios sigu­ranța celor aflați în tra­fic și ar fi sem­na­li­zat gro­pile cu lumini inter­mi­tente, cum se face în ora­șele civi­li­zate. Peste tot lucră­rile de pe caro­sa­bil sunt surse de imi­nent peri­col, dar merge și‐așa.

În com­pa­nii regu­lile de pro­tec­ția mun­cii sunt de cele mai multe ori o cor­voadă biro­cra­tică, un exer­ci­țiu de sem­nat niște hâr­tii îna­inte de a veni con­tro­lul. Dacă am lua la întâm­plare o sută de oameni și i‐am întreba ce peri­cole există la locul lor de muncă și ce scrie în regu­lile de pro­tec­ția a mun­cii ale com­pa­niei pen­tru care lucrează, mai puțin de zece ar da un răs­puns mul­țu­mi­tor. Instru­i­rile PSI sunt tra­tate ca un subiect plic­ti­si­tor – tutu­ror li se pare că știu ce au de făcut – și nu sunt aproape nici­o­dată com­ple­tate de exer­ci­ții seri­oase, pen­tru că merge și‐așa. V‐ați între­bat cum ar arăta o eva­cu­are de urgență din sediul fir­mei, când focul unui incen­diu te arde din spate și mai sunt câteva sute de oameni care încearcă în ace­lași timp să iasă pe ace­leași uși, să cobo­are pe ace­leași scări? Vă garan­tez că nu sea­mănă deloc cu o plim­bare prin parc.

Mihai Ben­deac pune o între­bare sim­plă: ce reac­ție am fi avut dacă în mij­lo­cul con­cer­tu­lui de la Colec­tiv pom­pie­rii dădeau buzna, între­ru­peau con­cer­tul și eva­cuau sala pen­tru că nu sunt res­pec­tate regu­lile de secu­ri­tate? I‐ar fi spă­lat Dună­rea de înju­ră­tu­rile care și le‐ar fi luat? Pro­ba­bil că nu. Dar 32 de oameni ar fi fost încă în viață.

Și, când vedem că pre­țul impru­den­țe­lor e moar­tea unor oameni de lângă noi, putem să ne mai spu­nem cum ne stă în obi­cei merge și‐așa?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu