Țara unde merge și-așa

Haideți să nu ne mai mințim, măcar acum în zilele de după trage­dia asta care s‑a întâm­plat: sun­tem cu toții foarte impru­denți în țara asta. Nu e doar patronul clubu­lui unde au murit atâția oameni. Nu sunt doar cei lacomi de profit care riscă cu inconș­tiență viețile altora pen­tru a câștiga mai mult. Nu e doar statul corupt și biro­cratic. Toți ne com­portăm ade­sea impru­dent și nu vorbesc despre isprăvile prin care ne punem pe noi înșine în peri­col — alea sunt nenumărate, dar să zicem că ne privesc per­sonal. Vorbesc despre situ­ați­ile în care ignorăm riscurile la care îi expunem pe alții, nevi­no­vați în acel moment, în acea situ­ație.

Nu oprim la tre­ceri de pietoni, accel­erând per­icu­los pe lângă oameni care tra­versează. Ne anga­jăm în depășiri riscante la limita tam­ponării cu mașinile de pe sens opus. Bem și ne suim la volan, pen­tru că sun­tem con­vinși că "n‑avem nimic", sun­tem prea buni șoferi ca să se întâm­ple ceva. N‑avem obișn­uința de lua în con­sid­er­are peri­colele cărora ne expunem, de a face câteva cal­cule sim­ple, ca să ne dăm seama că pen­tru a câștiga câteva minute ne asumăm riscuri mult prea mari. Și, chiar mai rău, îi expunem și pe alții aces­tor riscuri, deși ei n‑au con­simțit la ele în nici un fel. Ar tre­bui să ne com­portăm respon­s­abil, dar merge și-așa atâta timp cât nu ne prinde poliția, nu?

Lăsăm fațadele caselor vechi să se dete­ri­oreze până când cad peste trecă­torii de pe tro­tuar, apoi le câr­pim de ochii lumii, că e mai ieftin și mai sim­plu decât o restau­rare bine făcută. Facem improviza­ții neau­tor­izate la insta­lați­ile elec­trice sau de gaz în clădirile pe care le împărțim cu alții. Folosim în școli sobe necurățate care emană, puțin câte puțin, gaze nocive. Ar tre­bui să chemăm un spe­cial­ist, să nu facem lucrări de mân­tu­ială, dar merge și-așa.

N‑avem cul­tura secu­rității nici la muncă. Se vede cu ochiul liber ten­tația improviza­ției. N‑avem scula care tre­buie? Nu‑i nimic, folosim un patent și‑o sârmă. Sun­tem inven­tivi, ne place să spunem. Dar cu ce preț? Nu cu mult timp în urmă un polițist a murit căzând cu moto­ci­cleta într‑o groapă prost sem­nal­izată din mijlocul străzii — toți ne-am revoltat pen­tru fap­tul că se afla într‑o mis­i­une ile­gală, dar ade­vărul e că omul ar fi fost prob­a­bil viu și azi dacă niște munci­tori ar fi luat mult mai în serios sig­u­ranța celor aflați în trafic și ar fi sem­nal­izat gropile cu lumini inter­mi­tente, cum se face în orașele civ­i­lizate. Peste tot lucrările de pe caros­abil sunt surse de imi­nent peri­col, dar merge și-așa.

În com­panii reg­ulile de pro­tecția muncii sunt de cele mai multe ori o cor­voadă biro­crat­ică, un exer­cițiu de sem­nat niște hâr­tii înainte de a veni con­trolul. Dacă am lua la întâm­plare o sută de oameni și i‑am întreba ce peri­cole există la locul lor de muncă și ce scrie în reg­ulile de pro­tecția a muncii ale com­paniei pen­tru care lucrează, mai puțin de zece ar da un răspuns mulțu­mi­tor. Instru­ir­ile PSI sunt tratate ca un subiect plic­tisi­tor — tuturor li se pare că știu ce au de făcut — și nu sunt aproape nicio­dată com­ple­tate de exer­ciții serioase, pen­tru că merge și-așa. V‑ați între­bat cum ar arăta o evac­uare de urgență din sediul firmei, când focul unui incendiu te arde din spate și mai sunt câteva sute de oameni care încearcă în ace­lași timp să iasă pe ace­leași uși, să coboare pe ace­leași scări? Vă garan­tez că nu seamănă deloc cu o plim­bare prin parc.

Mihai Ben­deac pune o între­bare sim­plă: ce reacție am fi avut dacă în mijlocul con­cer­tu­lui de la Colec­tiv pom­pierii dădeau buzna, între­ru­peau con­cer­tul și evac­uau sala pen­tru că nu sunt respec­tate reg­ulile de secu­ri­tate? I‑ar fi spălat Dunărea de înjură­turile care și le-ar fi luat? Prob­a­bil că nu. Dar 32 de oameni ar fi fost încă în viață.

Și, când vedem că prețul impru­dențelor e moartea unor oameni de lângă noi, putem să ne mai spunem cum ne stă în obi­cei merge și-așa?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu