Ăsta e un se­rial nou, la mine pe blog. Din când în când am să-mi fac un obi­cei din a rea­minti ceva des­pre noi în­șine, ceva ce nu ne con­vine să ni se spună, dar este ade­vă­rat. În fi­e­care zi o să cu­leg din spu­sele al­tora sau ale mele un as­pect pe care îl ig­no­răm în com­por­ta­men­tul nos­tru, ceva pen­tru care ne gă­sim scuze, ceva pen­tru care do­ve­dim multă to­le­ranță cu noi în­șine, dar îl re­pro­șăm al­tora. Sau am să vă adre­sez câte o în­tre­bare în­cer­când să vă aflu pă­re­rile des­pre un anume subiect.

Să luăm de exem­plu tra­fi­cul ru­tier, lo­cul în care se în­tâl­nește în­treaga so­ci­e­tate și care este ex­pre­sia per­fectă a mo­du­lui în care so­ci­e­ta­tea ro­mâ­nească de fapt nu func­țio­nează. Zil­nic în orele de vârf, di­mi­neața și seara, blo­chezi in­ter­sec­ția. Știi că n‑ai cum să avansezi și știi că‑i vei bloca și pe cei de pe strada per­pen­di­cu­lară. Ba chiar există și o lege care îți in­ter­zice să blo­chezi in­ter­sec­ția sub o sanc­țiune chiar dras­tică. Și to­tuși nu-ți pasă. In­tri în in­ter­sec­ția în care n‑ai loc pen­tru că ”ai o ur­gență” și ”dacă nu mă bag eu, se bagă al­tul”. De fapt n‑ai nici o ur­gență. Sau dacă ai nu este una re­ală, ci doar re­zul­ta­tul unui prost ma­na­ge­ment al tim­pu­lui per­so­nal. Da, cei pe care i‑ai blo­cat te vor cla­xona și tu îi vei privi tâmp și chiar re­vol­tat, pen­tru că ori­cum la ur­mă­toa­rea in­ter­sec­ție și ei vor face la fel. Vezi? So­ci­e­tate dis­func­țio­nală! În nici o in­ter­sec­ție nu e nici Ponta, nici Oprea, nici Pie­done. Ești doar tu cu ro­mâ­nii tăi. Cei ală­turi de care as­tăzi pro­tes­tezi că vrei schim­bare. Uită-te bine la ei. Pro­ba­bil ieri i‑ai în­ju­rat în trafic.

Mi­hai Ale­xan­dru Crăciun


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.