Mai repede, Iohannis, mai repede!

Poves­tea tra­ge­diei de la Colec­tiv se recon­stru­iește trep­tat, pe măsură ce anche­tele avansează. Mai întâi am aflat că clu­bul min­țise în pri­vința capa­ci­tă­ții și des­ti­na­ției loca­ției, înghe­su­ind sute de oameni acolo unde ar fi tre­buit să existe maxim 80 de inși. Apoi am aflat că pri­mă­ria a dat auto­ri­za­ție de func­țio­nare fără să‐i pese prea mult de ce se va întâm­pla cu ade­vă­rat acolo, dacă legea va fi încăl­cată. Că a fost și șpagă la mij­loc, pro­ba­bil – vom afla la momen­tul potri­vit.

Pe urmă am aflat că arti­fi­ci­ile care au aprins incen­diul au fost insta­late de o firmă spe­cia­li­zată, care a tri­mis un piro­teh­ni­cian ca să le ope­reze, iar teh­ni­cia­nul n‐a sesi­zat că bure­tele spre care băteau arti­fi­ci­ile era poten­țial infla­ma­bil și n‐a între­bat nimic. Am luat apoi la cunoș­tință că per­soana care orga­niza teh­nic scena cu toate deta­li­ile ei – sunet, curent elec­tric, ampla­sa­mente – inclu­siv show‐ul piro­teh­nic, era unul din­tre eroii deco­rați post‐mortem pen­tru că a sal­vat pe alții. Îna­inte de a‐i salva, el a fost cel care a indi­cat unde se ampla­sează arti­fi­ci­ile și la ce moment tre­buie declan­șate, pen­tru că era treaba lui.

După tra­ge­die am aflat că firma de efecte piro­teh­nice nu înche­iase un con­tract scris cu orga­ni­za­to­rii con­cer­tu­lui și că au fost prinși în timp ce încer­cau să dis­trugă docu­mente. Patro­nii au fost ares­tați. După care o anchetă a lui Tolon­tan ne arată că tot firma aia a orga­ni­zat focuri de arti­fi­cii pe sta­dio­nul națio­nal, cu acor­dul ISU, deși sta­dio­nul națio­nal nu este auto­ri­zat de ISU pen­tru că are un aco­pe­riș dintr‐un mate­rial neo­mo­lo­gat în Româ­nia ca rezis­tență la incen­dii. Cu toate astea ISU a fost de acord. Iar zvo­nu­rile spun că există niște apro­pi­eri sus­pecte între ISU și această firmă.

Dar există un numi­tor comun al tutu­ror aces­tor eve­ni­mente orga­ni­zate, cel din clu­bul Colec­tiv și cel de pe sta­dio­nul națio­nal. Și multe altele care se întâm­plă. Toate sunt făcute repede. Cum zice Corina Băcanu într‐un arti­col de ieri "în Bucu­rești oame­nii se uită des la ceas". E grabă mare, nu‐i vreme de multe cal­cule, de soco­tit ce ris­curi există. Tre­buie făcut pro­fit, nu e momen­tul acum să obți­nem auto­ri­za­ți­ile legale pen­tru un club unde intră cinci sute de oameni. Tre­buie înca­sată repede o șpagă, nu‐i vreme să ne gân­dim că ris­căm vie­țile unor oameni. Tre­buie orga­ni­zat iute un con­cert de lan­sare a unui album, n‐avem timp de sem­nat con­tracte. Tre­buie să fie înj­ghe­bat rapid un show cu arti­fi­cii, nu e când să stu­diem bure­tele infla­ma­bil de pe pereți. Tre­buie dis­truse repede niște docu­mente incri­mi­na­toare, nu‐i timp să ne gân­dim că poate sun­tem deja sub fila­jul poli­ției. Tre­buie să aju­tăm ime­diat vic­ti­mele incen­di­u­lui, n‐avem timp să aflăm care e situ­a­ția lor medi­cală. Tre­buie să‐i ducem repede pe cei răniți în stră­i­nă­tate, nu avem când să ne între­băm dacă pot suporta trans­por­tul. Repede, mai repede, cel mai repede. Și pen­tru că nimeni nu se oprește să se gân­dească mai bine la con­se­cințe, unii ajung în puș­că­rie, alții – mai rău – mor nevi­no­vați. Noi însă con­ti­nuăm să cre­dem că cel mai impor­tant e să acce­le­răm.

Dom­nule pre­șe­dinte, nu te miști o dată cu nomi­na­li­za­rea pre­mi­e­ru­lui ăla? Și cu schim­ba­rea Româ­niei ce faci, o mai moș­mondești mult? Că doar ți‐am spus clar ce vrem de la tine: să ne fie bine, ca să nu ne fie rău. Lasă dracu' teo­ria aia cu "pas cu pas", că nu te‐am pus acolo ca să dormi. Repede, repede, repede! Schimbă clasa poli­tică, adu una nouă și miș­toacă. Rezolvă cu infras­truc­tura, că n‐avem șosele pe care să ne gră­bim. Și vezi cum aran­jezi și cu fon­du­rile euro­pene, să fie multe și grase. Până mâine să vii cu o nouă Româ­nie în care noi să ne insta­lăm comod și să trăim bine. Hai, la treabă, că – dacă nu – te demi­tem einz‐zwei!


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu