Iohan­nis a tri­mis îna­poi în par­la­ment le­gea prin care se acordă un îm­pru­mut de 150 mi­li­oane de euro Mol­do­vei și a ex­pli­cat că în acest mo­ment nu e clar dacă țara ve­cină se va mai an­gaja pe un drum eu­ro­pean. Și că n‑ar fi bine să fi­nan­țăm un stat care pare să se în­drepte că­tre ră­să­rit prin po­li­tica sa vi­i­toare, mai ales că noi și ru­șii ne iu­bim din ce în ce mai pu­țin în ul­tima vreme.

Ime­diat a apă­rut și în­tre­ba­rea: e nor­mal să-ți aban­do­nezi fra­ții aflați la greu, chiar dacă par să ră­tă­cească dru­mul că­tre casă? Mo­ise Gu­ran zice că nu. Și ada­ugă că i‑am mai aju­tat pe mol­do­veni cu ener­gie elec­trică atunci când Trans­nis­tria le‑a tă­iat ca­blu­rile, cu bani în di­verse si­tu­a­ții, chiar dacă la pu­tere erau co­mu­niș­tii lui Vo­ro­nin, la fel de ru­so­fili și anti-unioniști.

Ba­nii ăș­tia pe care ne pre­gă­team să‑i dăm erau pen­tru a‑și sus­ține sis­te­mul de pen­sii, se zice. Căci pen­tru bă­trâ­nii din sa­tele mol­do­ve­nești nu mai e de unde să li se dea bruma de bani pe care o pri­mesc lu­nar. Așa o fi, nu zic nu. Dar bag seamă că fix bă­trâ­neii ăș­tia ado­ra­bili, de grija că­rora ar tre­bui să ne to­pim noi în Ro­mâ­nia, sunt ăia care vo­tează in­sis­tent de mai bine de do­uă­zeci de ani cu par­ti­dele pro-ruse, îm­pie­di­când Mol­dova să iasă din sfera de in­flu­ență es­tică. În­tre­ba­rea este deci mai sub­tilă: de câte ori îi mai sal­văm pe ei doar ca să le dăm po­si­bi­li­ta­tea să în­groape ia­răși Mol­dova? N‑ar fi poate mai bine să îi pu­nem să se con­frunte cu re­a­li­tă­țile dure? Căci Mo­scova nu mai are bani nici să sus­țină Trans­nis­tria, da­ră­mite Moldova.

Mo­ise Gu­ran se în­treabă dacă sân­gele se face apă și con­stată că da, pen­tru că nu ne mai lă­cri­mează ochii la su­fe­rin­țele mol­do­ve­ni­lor. Eu în­cep să mă în­treb dacă nu cumva fră­ția asta de sânge e doar în ca­pul nos­tru. Poate că în ve­nele mol­do­ve­ni­lor curge un li­chid cu care nu n‑avem nici o ru­de­nie: ju­mă­tate vin, ju­mă­tate sânge de rus. Și poate doar câ­țiva vi­să­tori ră­tă­ciți de-ai lor se cred români.

UPDATEMol­dova. Pro­ru­sii atrag prin­ci­pa­lele op­tiuni de vot. 


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.