Ep.2 – O întrebare simplă

Ăsta e un serial nou, la mine pe blog. Din când în când am să‐mi fac un obi­cei din a rea­minti ceva des­pre noi înșine, ceva ce nu ne con­vine să ni se spună, dar este ade­vă­rat. Am să culeg din spu­sele altora sau ale mele câte un aspect pe care îl igno­răm în com­por­ta­men­tul nos­tru, ceva pen­tru care ne găsim scuze, ceva pen­tru care dove­dim multă tole­ranță cu noi înșine, dar îl repro­șăm altora. Sau am să vă adre­sez câte o între­bare încer­când să vă aflu păre­rile des­pre un anume subiect.

Între­ba­rea de azi e sim­plă:

Cir­culi pe o stradă din oraș unde limita de viteză este de 50 km/h. Ești foarte gră­bit să ajungi la o întâl­nire, pen­tru că ai întâr­ziat. Viteza ta este de 80 km/h. Pe stradă cir­culă și alte mașini, dar tra­fi­cul nu e foarte intens. Nu ai încăl­cat nici o altă regulă de cir­cu­la­ție. Nu ai pro­dus nici un fel de acci­dent. Un poli­țist te oprește și te anunță că îți va aplica o amendă pen­tru viteza exce­sivă.

Ești amen­dat pen­tru că…

 • Ai încăl­cat o lege care limi­tează viteza (100%, 1 voturi)
 • Este de dato­ria poli­țis­tu­lui să sanc­țio­neze aba­te­rile (0%, 0 voturi)
 • Pui în peri­col viața altora (0%, 0 voturi)
 • Ai avut ghi­nion (0%, 0 voturi)

Total par­ti­ci­panti: 1

Loading ... Loa­ding …

CONCLUZII:

Peste 80% din cei ce au votat se gân­desc în pri­mul rând la încăl­ca­rea legii. Limita de viteză este pri­vită mai degrabă ca o regulă, decât o pri­mej­die pen­tru cei­lalți. Desi­gur, dacă am adânci dis­cu­ția, toți ar fi de acord că legea a fost dată exact în acest scop, de a‐i pro­teja pe cei­lalți de ris­cu­rile la care i‐am expune acce­le­rând în mod exa­ge­rat. Dar fap­tul că în min­tea noas­tră nu conec­tăm amenda direct cu ros­tul ei final face mult mai ușoară încăl­ca­rea legii. O regulă nu este în sine o moti­va­ție sufi­cient de puter­nică – nimă­nui nu‐i place să i se impună o lege al cărei rost nu‐l percepe/pricepe.

Așa că, de fie­care dată când con­tro­lul lip­sește, igno­răm regula. Căci sin­gu­rul rău pe care îl per­ce­pem este încăl­ca­rea ei, nici­de­cum fap­tul că îi punem pe alții în peri­col. Și dacă vă gân­diți puțin, exact ăsta a fost și rațio­na­men­tul patro­ni­lor de la Colec­tiv: n‐avem măsuri de pre­ve­nire a incen­di­i­lor, deci încăl­căm niște reguli biro­cra­tice, ba chiar cu aju­to­rul celor care ar tre­bui să ne con­tro­leze. E ca și cum poli­țiș­tii ne‐ar opri pe șosea și ne‐ar spune: nu sunt radare, calc‐o cât poți! Cum vi s‐ar părea? Mișto, nu? Dă‐i blană!

Ca și patro­nii de la Colec­tiv, când acce­le­răm peste limita legală nu ne gân­dim că putem omorî pe cineva în graba noas­tră. Ne gân­dim doar să nu ne prindă cineva că încăl­căm o regulă.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Pedra

  Bună dimi­neaţa.
  Cred că se core­lează şi cu pos­ta­rea aceea des­pre dre­sura de oameni, în care tatăl îi spune copi­lu­lui să nu facă diverse lucruri pen­tru că va fi cer­tat, în loc să îi explice con­se­cinţele acţiu­ni­lor res­pec­tive. Adică în loc să ne gân­dim efec­tiv de ce nu e bine să facem un lucru (care ar fi con­se­cinţele acţiu­nii), ne gân­dim de multe ori doar cum să nu fim prinşi făcând lucrul acela. Trist.
  Pedra

  • Sorin Sfirlogea

   Bună dimi­neața. Ai drep­tate. Sun­tem obiș­nu­iți une­ori chiar de părin­ții noș­tri să ascul­tăm o regulă fără a‐i înțe­lege sen­sul.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu